Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1135

Datum uitspraak1997-12-23
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers96/1557
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nr. 96/1557 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende: *X te:*Z ambtenaar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven (hierna: b en w) aangevallen beslissing: uitspraak op bezwaar soort belasting: leges mondelinge behandeling: op 9 december 1997 te Arnhem door mr Röben, raadsheer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier waarbij verschenen: *A, als gemachtigde van belanghebbende, alsmede *B en *C, beiden werkzaam bij de gemeente Duiven, als gemachtigden van b en w gronden: 1. Op 4 januari 1996 heeft belanghebbende b en w verzocht om inzage in een aantal reeds verleende milieuvergunningen van agrarische bedrijven in de gemeente Duiven. 2. Belanghebbende heeft het verzoek gedaan om een beoordeling te kunnen maken van de cumulatieve geurproblematiek veroorzaakt door het op het adres *a-straat 7 te *Q gevestigde veehouderijbedrijf en gelijksoortige bedrijven in de omgeving. B en w hadden het bedrijf aan de *a-straat 7 een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: de wet) verleend. 3. Ter zake van de inzage hebben b en w aan belanghebbende een bedrag van ƒ 45,50 aan leges in rekening gebracht in verband met 'nasporing in het gemeente-archief, 2 kwartier à ƒ 22,75'. Zij stoelen deze heffing op artikel 5.1 van de Legesverordening 1992 van de gemeente, zoals deze nadien is gewijzigd. 4. Het te dezen van belang zijnde artikel 19.1 van de wet luidt: Na het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen een beschikking als bedoeld in artikel 13.1 waarop afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt, zolang zij niet is tenietgegaan, door het bevoegd gezag aan een ieder desgevraagd kosteloos inzage gegeven in en tegen betaling van de kosten een exemplaar verstrekt van de beschikking en voorzover mogelijk van de stukken die in verband met de totstandkoming daarvan overeenkomstig deze wet dan wel afdeling 3.5 of artikel 3:44 of 7:4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage dienden te worden gelegd. 5. Voormelde bepaling kan redelijkerwijs niet anders worden gelezen dan dat b en w zijn gehouden aan een belanghebbende op diens verzoek gelegenheid te bieden om reeds verleende vergunningen kosteloos in te zien. 6. De door b en w ter zitting nader geformuleerde stellingname, dat het kosteloos ter inzage leggen niet verhindert dat voor noodzakelijke opzoekwerkzaamheden wel kosten in rekening worden gebracht, verwerpt het hof. 7. Het kosteloos ter inzage geven, zoals de wet dat in dit geval voorschrijft, impliceert eventuele opzoekwerkzaamheden en daaraan te besteden tijd. 8. Het beroep van belanghebbende is gegrond. proceskosten: 9. De in deze procedure optredende gemachtigde van belanghebbende drijft een milieu-adviesbureau. Ter zitting heeft hij desgevraagd verklaard geen lid van belanghebbende te zijn en dat het tot zijn beroepsuitoefening behoort belanghebbende of anderen bij te staan in milieuprocedures. 10. In de Nota van Toelichting bij het Besluit proceskosten fiscale procedures is bij de toelichting op artikel 1, onderdeel a, onder meer het volgende opgemerkt: De in onderdeel a gegeven omschrijving sluit - in overeenstemming met andere proceskostenregelingen - allereerst niet-professioneel verleende bijstand uit. Het hoeft niet te gaan om iemand die uitsluitend of in hoofdzaak zijn beroep maakt van het verlenen van (belasting)rechtsbijstand. Waar het om gaat, is dat het verlenen van rechtsbijstand behoort tot zijn beroepsmatige taak, ... (enz). 11. Het hof vindt, gelet op het vorenoverwogene, aanleiding ter zake van het optreden van de gemachtigde van belanghebbende in deze procedure b en w te veroordelen in de proceskosten van de tegenpartij. 12. Het hof berekent belanghebbendes proceskosten in overeenstemming met artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten fiscale procedures op (1 + 0,5 + 1) ? ƒ 710,- ? 0,25, ƒ 443,75. beslissing: Het gerechtshof: - vernietigt de uitspraak waarvan beroep; - vermindert de nota leges met ƒ 45,50 tot een bedrag van ƒ 29,40; - veroordeelt b en w voor een bedrag van ƒ 443,75 in de proceskosten van belanghebbende, te vergoeden door de gemeente Duiven; - gelast b en w aan belanghebbende het voor het instellen van het beroep betaalde griffierecht van ƒ 40,- te vergoeden. Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 23 december 1997 te Arnhem door mr Röben, raadsheer, lid van de vijfde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Vermeulen-Post als griffier. Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal. De griffier,Het lid van de voormelde kamer, (I.B. Vermeulen-Post)(J.B.H. Röben) Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 5 januari 1998.