Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij www.wetboek-online.nl ("Wetboek Online"). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van Wetboek Online gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat Wetboek Online voor iedereen werkt.

Gebruik van Wetboek Online

U plaatst een profiel voor uw praktijk / onderneming in de juiste categorie of gebied en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die Wetboek Online of de belangen of het eigendom van gebruikers van Wetboek Online kunnen schaden;
 • de infrastructuur van Wetboek Online onredelijk belasten of de goede werking van Wetboek Online verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot Wetboek Online te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van Wetboek Online

Voor het melden van illegale en inbreukmakende profielen van professionals en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u gebruik te maken van het feedback-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 • Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
 • Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van Wetboek Online te weren;
 • Om Wetboek Online en de Wetboek Online gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van Wetboek Online te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Wetboek Online door gebruikers.

Materiaal

Wetboek Online bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op Wetboek Online geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Wetboek Online.

Aansprakelijkheid

U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Wetboek Online afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Wetboek Online. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

Persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van Wetboek Online gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u ons meldt dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen.

Algemeen

Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Wetboek Online vormen de hele overeenkomst tussen Wetboek Online en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan Click Internet Concepts / Wetboek Online, Schiehavenkade 398, 3024 EZ te Rotterdam met BTW nummer NL.8112.96.787B.01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24300674. Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een profiel plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met Wetboek Online via het contactformulier.