Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1404

Datum uitspraak1999-05-04
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers97/20498
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem vijfde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/20498 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X woonplaats : *Z ambtenaar : de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen van de gemeente Wijhe (hierna: de ambtenaar) aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaar soort belasting : afvalstoffenheffing jaar : 1997 mondelinge behandeling : op 29 september 1998 en 20 april 1999 te Zwolle door mr Röben, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr Van der Waerden, als griffier waarbij verschenen : in de eerste zitting belanghebbende, zijnde de ambtenaar met kennisgeving aan het hof niet verschenen, en in de tweede zitting belanghebbende en de ambtenaar, gronden: 1. Belanghebbende was in 1997 bewoner van de woning *a-weg 4 in *Z. In deze straat staan meerdere woningen vanwaar de gemeente wekelijks het huishoudelijk afval ophaalt. 2. Sinds 1994 bestaat tussen belanghebbende en de gemeente een dispuut over de afvalstoffenheffing. Belanghebbende wenst deze belasting niet te betalen omdat a. hij zijn weinige afval in een zak doet en deponeert in een container op het aan zijn woning grenzende industrieterrein, b. hij, naar hij stelt, reeds meerdere malen aan de gemeente heeft meegedeeld nimmer afvalcontainers van de gemeente te hebben ontvangen en ook nimmer heeft geweigerd deze in ontvangst te nemen. 3. De ambtenaar is van mening dat de gemeente de inzamelplicht nakomt. Hij weet evenwel niet, omdat gegevens daaromtrent ontbreken, of ooit aan belanghebbende afvalcontainers zijn uitgereikt. Die containers zijn, zoals de ambtenaar ter zitting heeft toegelicht, door de gemeente wel verplicht gesteld voor het aanbieden van huishoudelijk afval. 4. Gelet op de artikelen 10.11 en 15.33 Wet milieubeheer is de gemeente verplicht tenminste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen bij elk binnen de gemeente gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan en kan de gemeente ter zake een heffing instellen. 5. Vorenstaande bepalingen brengen mee, dat de gemeente de bewoner van een perceel in de gelegenheid stelt de afvalstoffen aan te bieden op een wijze zoals in de eigen gemeentelijke voorschriften is bepaald. 6. Belanghebbende stelt en de ambtenaar ontkent niet, dat de gemeente aan belanghebbende geen afvalcontainers heeft uitgereikt. Belanghebbende kan derhalve niet op de door de gemeente voorgeschreven wijze afval aanbieden. In een zodanig geval kan niet worden volgehouden dat de gemeente ten aanzien van het door belanghebbende bewoonde perceel *a-weg 4 heeft voldaan aan de inzamelplicht. 7. Het beroep van belanghebbende is gegrond. proceskosten: Het hof berekent belanghebbendes proceskosten in overeenstemming met artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en het Besluit proceskosten fiscale procedures op tweemaal reis- en verblijfkosten *Z - Zwolle v.v., begroot op ƒ 25,–. beslissing: Het gerechtshof – vernietigt de uitspraak waarvan beroep, alsmede de bestreden aanslag afvalstoffenheffing 1997; – veroordeelt de ambtenaar voor een bedrag van ƒ 25,– in de proceskosten van belanghebbende, te vergoeden door de gemeente Wijhe; – gelast de ambtenaar aan belanghebbende het voor het instellen van het beroep betaalde griffierecht van ƒ 80,– te vergoeden. Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken op 4 mei 1999 te Zwolle door mr Röben, raadsheer, lid van de vijfde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr Van der Waerden als griffier. Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal. De griffier,Het lid van de voormelde kamer, (A.W.M. van der Waerden)(J.B.H. Röben) Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 18 mei 1999