Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1474

Datum uitspraak1999-01-22
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers97/20965
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem derde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/20965 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : de vereniging X te : Z ambtenaar : het hoofd van de afdeling Gemeentebelastingen van Apeldoorn aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift tegen gevorderd bedrag soort belasting : leges dagtekening kennisgeving : 17 april 1996 mondelinge behandeling : op 8 januari 1999 te Arnhem door mr N.E. Haas, raadsheer, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als grifWer waarbij verschenen : namens belanghebbende haar voorzitter A en haar secretaris B, alsmede de woordvoerster van de ambtenaar gronden: 1. Deze zaak en de gelijktijdig behandelde zaak nummer 97/20964 zijn afzonderlijk aanhangig sinds de splitsing waarvan de grifWer aan belanghebbende heeft kennisgegeven bij brief van 21 augustus 1997. 2. De aangevallen uitspraak van 17 juli 1997 die ‘ons kenmerk SF/Bel.-1’ draagt, is in kopie bij het inleidende beroepschrift overgelegd als bijlage 4, het bezwaarschrift als bijlage 3 en de voormelde kennisgeving, die ‘ons kenmerk ABJZ-2’ draagt, als bijlage 2. 3. De onderdelen 1.1 en 1.1.3 van de ‘Tarieventabel leges 1996 behorende bij de vierde wijziging van de Legesverordening 1994’ (hierna: tarieventabel-1996) luiden: ‘1.1. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van: (...) 1.1.3. een beschikking op een aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:ƒ 25,–’. 4. Volgens het vertoogschrift en de namens de ambtenaar ter zitting gegeven toelichting zijn de onderhavige leges van ƒ 350,– berekend voor onthefWng van het verbod van artikel 42m van de Algemene Plaatselijke Verordening (geluidhinder in de open lucht) voor twaalf repetities. Naar het eenstemmige uitgangspunt van partijen, dat het hof niet rechtens onjuist acht en daarom zal volgen, zijn de leges enkel geheven op de voet van tariefonderdeel 1.1.3 van de tarieventabel-1996 ten bedrage van ƒ 25,–. 5. Noch uit de desbetreffende vergunning/onthefWng zelf, die begint met de woorden ‘Naar aanleiding van uw bovenvermelde aanvraag’, noch anderszins blijkt, dat daaraan meer dan één aanvraag ten grondslag heeft gelegen. Daarom kan de onderhavige legeshefWng, waarvoor het belastbare feit is omschreven als ‘het in behandeling nemen van een aanvraag (...)’, slechts eenmaal het tarief van ƒ 25,– belopen. 6. B?ijkens het vertoogschrift huldigt de ambtenaar nog de opvatting, dat ten onrechte geen leges zijn berekend voor de weigering van onthefWngen voor 21 repetities die kennelijk in dezelfde aanvraag waren begrepen. Ten overvloede heeft te gelden dat deze opvatting geen steun vindt in het voormelde tariefonderdeel of in artikel 1:3, eerste, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 7. Het beroep is in zoverre gegrond. 8. Voor het overige kan het beroep niet leiden tot vermindering. In het bijzonder kan niet de eis worden gesteld, dat elk van de per onderdeel of per hoofdstuk van de voormelde tarieventabel vastgestelde tarieven blijft binnen de opbrengstgrens als bedoeld in artikel 229b van de Gemeentewet in de tot 1 juli 1996 geldende tekst. Vereist is slechts dat de geraamde opbrengsten van alle in de betrokken verordening opgenomen tarieven te zamen niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Gesteld noch gebleken is dat de voormelde vierde wijzigingsverordening in strijd hiermede zou zijn goedgekeurd. proceskosten: De proceskosten van belanghebbende zijn in overeenstemming met het Besluit proceskosten Wscale procedures en in samenhang met de voormelde zaak nr. 97/20964 te berekenen op de helft van haar reis- en verblijfkosten van ƒ 44,– ofwel op ƒ 22,–. Verletkosten van haar verschenen bestuursleden zijn gesteld noch gebleken. beslissing: Het gerechtshof: – vernietigt de uitspraak van de ambtenaar van 17 juli 1997 met kenmerk SF/Bel.-1; – vermindert het op 17 april 1996 gevorderde bedrag van ƒ 350,– tot ƒ 25,–; – gelast de ambtenaar aan belanghebbende het door deze gestorte grifWerecht van ƒ 80,– te vergoeden; – veroordeelt de ambtenaar in de proceskosten van belanghebbende voor een bedrag van ƒ 22,–, te vergoeden door de gemeente Apeldoorn. Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken te Arnhem op 22 januari 1999 door mr N.E. Haas, raadsheer, lid van de derde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr Snoijink als grifWer. Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal. De grifWer, Het lid van de voormelde kamer, (W.J.N.M. Snoijink)(N.E. Haas) Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 4 februari 1999