Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA5436

Datum uitspraak2000-04-11
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Arnhem
Zaaknummers05.072740-99
Statusgepubliceerd


Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE STRAFKAMER V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: X, geboren te Y, wonende te Y, thans gedetineerd. Parketnummer : 05.072740-99 Zittingsdatum : 28 maart 2000 (tegenspraak) Uitspraak : 11 april 2000 1. De inhoud van de tenlastelegging Aan verdachte is tenlastegelegd hetgeen in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van de dagvaarding is hierna opgenomen als bijlage I, waarvan de inhoud als hier ingevoegd moet worden beschouwd. Voorzover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. 2. Het onderzoek ter terechtzitting De zaak is op 28 maart 2000 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door zijn raadsvrouw. De officier van justitie heeft geëist dat verdachte terzake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van 12 jaar met aftrek van de tijd door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht en terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege. De officier van justitie heeft voorts de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen wapens en verbeurdverklaring van de overige inbeslaggenomen goederen geëist. Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd. 3. De beslissing inzake het bewijs De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten heeft begaan voor zover niet doorgestreept in bijlage II. Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken. De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten ten laste zijn gelegd, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben. De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen. 4. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde levert op: Ten aanzien van feit 1: Moord, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van feit 2: Moord, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 289 van het Wetboek van Strafrecht. De feiten zijn strafbaar. 5. De strafbaarheid van verdachte Verdachte is onderworpen aan een multidisciplinair onderzoek in het Pieter Baan Centrum, Psychiatrische Observatiekliniek van het Gevangeniswezen te Utrecht (PBC). Dat onderzoek is niet volledig geweest: verdachte heeft aan een aantal onderdelen van het onderzoek geen of geen volledige medewerking verleend en voor een aantal personen uit zijn vroegere en huidige omgeving geldt hetzelfde. Toch is het advies dat de uitkomst vormt van het PBC-onderzoek naar het oordeel van de rechtbank bruikbaar en zijn de overwegingen waarop die uitkomst berust, mede in het licht van de anders volstrekt onbegrijpelijk blijvende motieven die verdachte tot het plegen van de feiten hebben gebracht, overtuigend. Dat het PBC geen diagnose heeft kunnen stellen staat daaraan niet in de weg. De uitkomst van het PBC-onderzoek houdt in dat verdachte van de bewezenverklaarde feiten weliswaar de ongeoorloofdheid heeft kunnen inzien 'doch in mindere mate dan de gemiddeld normale mens in staat is geweest zijn wil in vrijheid -overeenkomstig een dergelijk besef- te bepalen’ en dat verdachte ‘lijdende was aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling en/of ziekelijke stoornis zijner geestvermogens, dat deze feiten .. hem slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend’. De rechtbank neemt de bevindingen van het Pieter Baan Centrum over en verwerpt daarmee het verweer van de raadsvrouw dat verdachte ontoerekeningsvatbaar zou zijn. De rechtbank concludeert op grond van de bevindingen van het Pieter Baan Centrum tot verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte. Er is geen omstandigheid of feit aannemelijk geworden waardoor de strafbaarheid van verdachte wordt opgeheven of uitgesloten. Verdachte is dus strafbaar. 6. De motivering van de sanctie(s) Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met: - de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; - de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, waarbij is gelet op: - een uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 9 februari 2000; - een vroeghulp interventierapport van het Leger des Heils, d.d. 14 december 1999, betreffende verdachte; - genoemde PBC-rapportage. De rechtbank overweegt verder nog als volgt: Er past geen andere straf in reactie op de beide bewezenverklaarde feiten dan een zeer langdurige gevangenisstraf, ook als, zoals de rechtbank doet, rekening wordt gehouden met het feit dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Verdachte heeft twee mensen moedwillig omgebracht. Hij heeft maanden rondgelopen met het plan om zijn broer M. te doden en ook het doden van zijn vriendin S. is beraamd. Hij heeft beide plannen vervolgens in koelen bloede en op een gruwelijke wijze tot uitvoering gebracht. Hij heeft zichzelf en zìjn gedachten en gevoelens bij dit alles centraal gesteld en is dat nadien bij het te gelde maken van de bezittingen van de slachtoffers blijven doen. Met het ombrengen van zijn broer M. heeft hij -beoogd- zijn ouders en zijn broer W. getraumatiseerd. Hij heeft van de wreedheid van deze intentie geen afstand genomen en kan en wil dat, zo bleek ter terechtzitting, nog steeds niet. De rechtbank kiest uit generaal en speciaal preventief oogpunt en uit het oogpunt van vergelding voor een gevangenisstraf van twaalf jaar. De rechtbank heeft zich ook laten overtuigen door het in het PBC-rapport opgenomen advies dat is gebaseerd op de bevinding dat verdachte lijdt aan een zeer ernstige persoonlijkheidsstoornis, die zich kenmerkt door de afwezigheid van een affectieve dimensie in het contact met anderen. Daarop laat het PBC volgen: Vanuit dit emotionele defect is betrokkene niet in staat zich in te leven in de emoties van anderen en kan hij geen spijt voelen als hij een ander iets aandoet. De aard van betrokkenes problematiek brengt met zich mee dat hij slechts in beperkte mate kan beschikken over een probleemoplossend vermogen -namelijk zonder dat hij de emoties van anderen in zijn overwegingen kan betrekken- waardoor zijn handelen noodgedwongen vooral berust op rigide, logische strategieë’. Dit sluit aan bij de indrukken door de rechtbank ter terechtzitting opgedaan. Omdat volgens het PBC ‘compensatoir aan zijn relationele onvermogen’ bij betrokkene sprake is van ‘narcistische trekken, die tot uiting komen in het ontstaan van grootheidsideeën, de overtuiging te kunnen beschikken over leven en dood en bijvoorbeeld ook in zijn preoccupatie met wapens’. Op grond van de (beredeneerde) inschatting van het PBC ‘dat de kans op herhaling voor soortgelijke feiten als tenlastegelegd aanzienlijk (moet) worden geacht’ en dat verdachte een groot gevaar meebrengt voor de samenleving’ is er voor de rechtbank reden om, naast de gevangenisstraf van voormelde duur, te beslissen tot een TBS met dwangverpleging. In beslag genomen voorwerpen De in beslag genomen voorwerpen, te weten: Zwaard samurai, Slagwapen Kl: zwart Security Police Plus Made in Korea, Steekwapen Kl: zilver Gerber Gre USA, Steekwapen Kl: zilver Mercury Inox Italy, Broek Kl: zwart, Shirt Kl: zwart, Sokken Kl: zwart, Shirt Kl: zwart, Sportkleding Kl: zwart Axxa Fleece, Schoeisel Kl: zwart Landrover, worden verbeurd verklaard. De voorwerpen behoren aan verdachte toe. De feiten zijn met behulp van de voorwerpen begaan danwel voorbereid. De in beslag genomen voorwerpen, te weten: Bankpas Kl: wit Rabobank Geld Nederlands 413.80 Bankafschrift Kl: wit Rabobank, worden eveneens verbeurd verklaard. Veroordeelde zou de voorwerpen anders ten eigen bate kunnen aanwenden en zij zijn geheel door middel van het strafbare feit verkegen. De inbeslaggenomen voorwerpen, te weten: Pistool Kl: zwart Valtro 8000 F.S. PTB 689 Pistool Kl: zwart GECO MOD.225 PTB 636 Munitie Kl: goud, RWS, GFL, PTS Knal-gas Patroon Kl: goud, GFL 9 mm Knal GFL, worden onttrokken aan het verkeer. De voorwerpen behoren aan verdachte toe en zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. De voorwerpen zijn bij gelegenheid van het onderzoek naar het door hem begane feit aangetroffen en kunnen dienen tot het begaan van soortgelijke feiten. 7. De toegepaste wettelijke bepalingen De beslissing is gegrond, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36d, 37a, 37b en 57 van het Wetboek van Strafrecht. 8. De beslissing De rechtbank, rechtdoende: Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4. Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot EEN GEVANGENISSTRAF VOOR DE DUUR VAN 12 (TWAALF) JAREN. Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht geheel in mindering wordt gebracht. Gelast dat veroordeelde TER BESCHIKKING WORDT GESTELD en beveelt dat hij van overheidswege zal worden verpleegd. Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: Zwaard samurai, Slagwapen Kl: zwart Security Police Plus Made in Korea Steekwapen Kl: zilver Gerber Gre USA Steekwapen Kl: zilver Mercury Inox Italy, Broek Kl: zwart Shirt Kl: zwart Sokken Kl: zwart Shirt Kl: zwart Sportkleding Kl: zwart Axxa Fleece Schoeisel Kl: zwart Landrover Bankpas Kl: wit Rabobank Geld Nederlands 413.80 Bankafschrift Kl: wit Rabobank, Verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: Pistool Kl: zwart Valtro 8000 F.S. PTB 689 Pistool Kl: zwart GECO MOD.225 PTB 636 Munitie Kl: goud, RWS, GFL, PTS Knal-gas Patroon Kl: goud, GFL 9 mm Knal GFL, Aldus gewezen door: mrs. voorzitter, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 11 april 2000.