Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA7761

Datum uitspraak2000-09-25
Datum gepubliceerd2001-08-21
RechtsgebiedBestuursrecht overig
Soort ProcedureVoorlopige voorziening
Instantie naamRechtbank Alkmaar
Zaaknummers00/1434 GEMWT
Statusgepubliceerd


Indicatie

Last onder dwangsom is onlosmakelijk verbonden met Winkeltijdenwet; (president) College van Beroep voor het bedrijfsleven bevoegd en niet (president) Rechtbank. Preventieve last onder dwangsom, waarmee het college van B&W wil voorkomen dat verzoekster haar tuincentrum openstelt op zondagen die niet zijn aangewezen als koopzondag. Vastgesteld wordt dat verweerder de bevoegdheid om verzoekster de onderhavige last onder dwangsom op te leggen ontleent aan art. 125 Gemeentewet. Het bestreden besluit is daarom, strikt bezien, geen op grond van de Winkeltijdenwet genomen besluit. Het bestreden besluit, waarmee wordt beoogd dat een bepaling van de Winkeltijdenwet wordt nageleefd, is echter onlosmakelijk met de in deze wet geregelde materie verbonden. Bij art. 10 Winkeltijdenwet is uitdrukkelijk beroep tegen besluiten die zijn genomen op grond van deze wet opengesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Gezien de wenselijkheid van eenheid in de rechtsbescherming moet er van worden uitgegaan dat ook tegen besluiten tot toepassing van bestuursdwang wegens (verwachte) overtreding van een bepaling van de Winkeltijdenwet, beroep open staat bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. President komt hiermee terug op zijn in een eerdere zaak tussen verweerder en verzoekster over dit onderwerp ingenomen standpunt dat hij wel bevoegd zou zijn. Nu een mogelijk beroep tegen de nog te nemen beslissing op het bezwaarschrift moet worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is ook de president van het College ingevolge art. 19.1 Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie in samenhang met art. 8:81 Awb, bevoegd om op het verzoek om voorlopige voorziening te beslissen. President rechtbank is dus kennelijk onbevoegd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, verweerder. Mr. G.J.A. van Unnik (president)


Uitspraak

Arrondissementsrechtbank Alkmaar Sector Bestuursrecht President UITSPRAAK op grond van artikel 8:84 van de Algemene wet bestuursrecht. Reg.nr: 00/1434 GEMWT Inzake: A B.V te B, verzoekster, tegen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn, verweerder. 1. Aanduiding bestreden besluit. Het besluit van verweerder van 27 juli 2000. 2. Feiten welke als vaststaande worden aangenomen. Bij besluit van 27 juli 2000 heeft verweerder bepaald dat verzoekster, indien zij haar tuincentrum openstelt op zondagen die in Hoorn niet zijn aangewezen als koopzondagen, een dwangsom verbeurt van ¦ 10.000,00 per overtreding, tot een maximum van ¦ 100.000,00. Tegen dit besluit heeft verzoekster bij brief van 6 september 2000 bezwaar gemaakt. Ook heeft zij de president verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 3. Motivering. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan, indien tegen een besluit, voorafgaand aan een mogelijk beroep, bezwaar is gemaakt, de president van de rechtbank die bevoegd kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ingevolge artikel 8:83, derde lid, van de Awb kan de president, indien hij kennelijk onbevoegd is, uitspraak doen zonder eerst een zitting te houden. Ingevolge artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet (hierna: de Wtw) is het verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag, op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Wtw, voor zover hier van belang, kan bij algemene maatregel van bestuur vrijstelling van de in artikel 2 vervatte verboden worden verleend voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag. De algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 5 van de Wtw is het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (hierna: het besluit). Ingevolge artikel 13, eerste lid, van het besluit gelden de in artikel 2, eerste lid, van de Wtw vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, niet ten aanzien van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats. Ingevolge artikel 10 van de Wtw kan een belanghebbende tegen een op grond van deze wet genomen besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het geschil betreft een aan verzoekster gerichte preventieve last onder dwangsom, waarmee verweerder wil voorkomen dat verzoekster haar tuincentrum openstelt op zondagen die niet zijn aangewezen als koopzondag. Verzoekster heeft aangevoerd dat de vrijstelling die is vervat in artikel 13, eerste lid, van het besluit op haar tuincentrum van toepassing is zodat de last onrechtmatig is. De president stelt vast dat verweerder de bevoegdheid om verzoekster deze last onder dwangsom op te leggen ontleent aan artikel 125 van de Gemeentewet. Het bestreden besluit is daarom, strikt bezien, geen op grond van de Wtw genomen besluit. Het bestreden besluit, waarmee wordt beoogd dat een bepaling van de Wtw wordt nageleefd, is echter onlosmakelijk met de in deze wet geregelde materie verbonden. Bij artikel 10 van de Wtw is uitdrukkelijk beroep tegen besluiten die zijn genomen op grond van deze wet opengesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Gezien de wenselijkheid van eenheid in rechtsbescherming moet er naar het oordeel van de president van worden uitgegaan dat ook tegen besluiten tot toepassing van bestuursdwang wegens (verwachte) overtreding van een bepaling van de Wtw, beroep open staat bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De president heeft zich in een eerdere zaak tussen verweerder en verzoeker over dit onderwerp wel bevoegd geacht; op dat standpunt komt hij nu dus terug. Nu een mogelijk beroep tegen de nog te nemen beslissing op het bezwaarschrift moet worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, is ook de president van het College, ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie in samenhang met artikel 8:81 van de Awb, bevoegd om op het verzoek om voorlopige voorziening te beslissen. De president (van de rechtbank) is dus kennelijk onbevoegd. De president doet daarom meteen uitspraak, zonder eerst een zitting te houden. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt doorgezonden naar de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 4. Beslissing. De president van de rechtbank, - verklaart zich onbevoegd om een voorlopige voorziening te treffen en draagt het verzoek van 6 september 2000 ter verdere behandeling over aan de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Aldus gewezen door mr. G.J.A. van Unnik, als president, in tegenwoordigheid van mr. M. Kraefft, als griffier. Uitgesproken in het openbaar op: 25 september 2000 door voornoemde president, in tegenwoordigheid van de griffier. De griffier, De president, Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.