Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AB1137

Datum uitspraak2001-04-18
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zutphen
Zaaknummers06-060003-01
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Parketnummer: 06.060003-01 Uitspraak d.d.: 18 april 2001 Tegenspraak - dip VERKORT VONNIS In de zaak tegen Verdachte E geboren op 17 augustus 1964, wonende te W, thans verblijvende in het Huis van Bewaring te H. Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 4 april 2001. Ter terechtzitting gegeven beslissing De rechtbank heeft het verzoek van de raadsman, de voorlopige hechtenis van verdachte te schorsen en verdachte onmiddellijk in vrijheid te stellen, afgewezen. De tenlastelegging Aan verdachte is (kort samengevat) het volgende ten laste gelegd 1 Het op 30 december 2000 in de gemeente W samen met een ander plegen van openlijk geweld tegen een zekere S, bestaande uit het tegen de grond werken van die S en meermalen slaan stompen of schoppen van die S. 2 Het op 30 december 2000 in de gemeente W samen met een ander plegen van een poging tot doodslag, althans het plegen van zware mishandeling op een zekere S. door die S met onderdelen van een stoel op of tegen het lichaam te slaan. Bewezenverklaring Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan. Wat meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte be-hoort daarvan te worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde overweegt de rechtbank dat de aard van de gedraging en de bewijsmiddelen in samenhang bezien, redelijkerwijs geen andere conclusie toelaten dan dat verdachte zich (met zijn mededader) tenminste willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer dodelijk letsel zou oplopen. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezene levert op de misdrijven: feit 1: Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen, strafbaar gesteld bij artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht; feit 2 primair: Medeplegen van poging tot doodslag, strafbaar gesteld bij artikel 287 juncto 45 en 47 van het Wetboek van Strafrecht. Strafbaarheid van de verdachte Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aanne-melijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Oplegging van straf en/of maatregel De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen-verklaarde, de omstandigheden waar-onder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onder-zoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij haar straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden - : - de recidive van verdachte terzake misdrijven tegen het leven; - het zinloze en grove karakter van het geweld dat is toegepast; - dat, naar de ervaring leert, delicten als de onderhavige veelal de oorzaak zijn van langdurige en ingrijpende angstgevoelens bij het directe slachtoffer. Zij dragen bovendien bij aan in de samenleving levende gevoelens van onveiligheid. De rechtbank geeft de verdachte nadrukkelijk in overweging zijn ernstige voornemen om een implantaat aan te laten brengen, teneinde zijn zucht naar alcohol onder controle te houden, zo spoedig mogelijk in daden om te zetten. Overige toepasselijke wetsartikelen De strafoplegging is behalve op de hiervoor al vermelde artikelen gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing De rechtbank beslist als volgt. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor is bewezenverklaard en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar. Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven: openlijk in vereniging, geweld plegen tegen personen; medeplegen van poging tot doodslag. Verklaart de verdachte terzake van het bewezenverklaarde strafbaar. Veroordeelt de verdachte voor het bewezenverklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. Bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 8 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelas-ten, op grond dat veroor-deelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de navolgende bijzon-dere voorwaarde niet heeft nageleefd. Stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich geduren-de de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voor-schriften die veroordeelde zullen worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Zutphen, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt. Geeft deze instelling opdracht de veroordeelde bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen. Bepaalt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerleg-ging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Aldus gewezen door mrs. De Visser, voorzitter, Van Harreveld en Davids, rechters, in tegenwoordigheid van Wiering, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 april 2001.