Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AD5046

Datum uitspraak2001-11-01
Datum gepubliceerd2001-11-19
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Leeuwarden
Zaaknummers17/080104-01vev
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 1 november 2001 Parketnummer: 17/080104-01 Ter terechtzitting gevoegde parketnummers 17/056552-00, 17/056592-00 en 17/015052-01. VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de ter terechtzitting gevoegde zaken van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], thans gedetineerd in PI De Wieling, locatie De Marwei, te Leeuwarden. De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 30 oktober 2001. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.M. Goudberg, advocaat te Heerenveen. TELASTELEGGING Aan dit vonnis zijn door de griffier gewaarmerkte fotokopieën van de dagvaardingen gehecht, waaruit de inhoud van de telasteleggingen geacht moet worden hier te zijn overgenomen. In de telasteleggingen voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad. ONTVANKELIJKHEID OPENBAAR MINISTERIE Ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 2 telastegelegde heeft verdachte reeds een transactievoorstel van de officier van justitie voldaan. De rechtbank verklaart het openbaar ministerie, met betrekking tot dit feit, niet ontvankelijk in de vervolging van verdachte. PARTIËLE VRIJSPRAAK De rechtbank is van oordeel dat de telastelegging in de zaak met parketnummer 17/080104-01 dusdanig dient te worden opgevat dat verdachte een lap stof in brand heeft gestoken terwijl die lap stof zich in het plafond bevond. Verdachte verklaart echter dat hij de lap stof uit het plafond heeft gehaald en vervolgens in brand heeft gestoken. De rechtbank is van oordeel dat er geen bewijs is voor het feit dat verdachte een lap stof in brand heeft gestoken, welke lap stof zich bevond in een ruimte tussen het plafond van voornoemde woning en de vloer van de zich boven genoemde woning bevindende (boven)woning. De verdachte moet derhalve van het in de zaak met parketnummer 17/080104-01 telastegelegde worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet bewezen acht. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht het in de zaak met parketnummer 17/056552-00, het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 1 en het in de zaak met parketnummer 17/015052-01 telastegelegde bewezen, met dien verstande dat: Parketnummer 17/056552-00: hij op 14 oktober 2000, te Heerenveen, in de gemeente Heerenveen, meermalen opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig was, gebruik heeft gemaakt van een alarmnummer voor publieke diensten, namelijk van het nummer 1-1-2; Parketnummer 17/056592-00: 1. hij op 9 augustus 2000 te Heerenveen, in de gemeente Heerenveen, opzettelijk en wederrechtelijk een raam/ruit van een voordeur van een woning gelegen aan de [X-straat] aldaar, toebehorende aan Bouwcoöperatie Heerenveen, heeft vernield; Parketnummer 17015052-01: hij op 11 maart 2001 te Heerenveen, in de gemeente Heerenveen, als bestuurder van een voertuig, brommobiel, dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 860 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn. De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIE Het bewezene levert op de misdrijven: Parketnummer 17/056552-00: Het opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten, meermalen gepleegd. Parketnummer 17/056592-00: 1. Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen. Parketnummer 17015052-01: Overtreding van artikel 8, tweede lid, onderdeel a van de Wegenverkeerswet 1994. STRAFBAARHEID VERDACHTE De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze zijn begaan; - de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en de opgemaakte rapportages; - het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht; - de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het in de zaak met parketnummer 17/080104-01, het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 1, het in de zaak met parketnummer 17/056552-00 en het in de zaak met parketnummer 17/015052-01 telastegelegde tot gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, betaling van een geldboete ten bedrage van fl. 1850,- en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 3 maanden. Tevens vordert de officier van justitie het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren terzake het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 2 telastegelegde. INBESLAGGENOMEN GOEDEREN De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomen stuk textiel dient te worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24a, 24c, 57, 63, 142 en 350 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 8, 176 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994. DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT RECHTDOENDE: Verklaart het openbaar ministerie niet ontvankelijk ten aanzien van het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 2 telastegelegde. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte in de zaak met parketnummer 17/080104-01 is telastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart het in de zaak met parketnummer 17/056552-00, het in de zaak met parketnummer 17/056592-00 onder 1 en het in de zaak met parketnummer 17/015052-01 telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte te dier zake tot: Een gevangenisstraf voor de duur van twee weken. Beveelt, dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Betaling van een geldboete ten bedrage van ƒ 1500,- (zegge: vijftienhonderd gulden), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door 30 dagen hechtenis. Bepaalt, dat de veroordeelde het bedrag van de geldboete mag voldoen in 15 gedeelten van ƒ 100,-. Stelt de termijn voor de betaling van het tweede en de volgende gedeelten op een maand. Ten aanzien van het feit telastegelegd in de zaak met parketnummer 17/015052-01 voorts: Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen -bromfietsen daaronder begrepen- voor de tijd van zes maanden. Bepaalt, dat van deze bijkomende straf een gedeelte, groot drie maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Gelast de bewaring van het inbeslaggenomen stuk textiel ten behoeve van de rechthebbende. Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij. Heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 1 november 2001. Beveelt de onmiddellijke invrijheidstelling van verdachte. Dit vonnis is gewezen door mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. L.A.D. Lindenbergh en mr. H.G. Aaldriks, rechters, bijgestaan door mr. P.T.M. van der Lelie, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 1 november 2001. Mr. Aaldriks is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING Parketnummer: 17/080104-01 Ter terechtzitting gevoegde parketnummers 17/056552-00, 17/056592-00 en 17/015052-01. Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van bovengenoemde arrondissementsrechtbank op 30 oktober 2001. Tegenwoordig: mr. O. Anjewierden, voorzitter, mr. L.A.D. Lindenbergh en mr. H.G. Aaldriks, rechters, mr. J.M. Mul, officier van justitie en mr. P.T.M. van der Lelie, griffier. De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen. De voorzitter belast de jongste rechter met de leiding van het onderzoek. De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de jongste rechter te zijn genaamd: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres], thans gedetineerd in PI De Wieling, locatie De Marwei, te Leeuwarden. Als raadsman van verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. R.M. Goudberg, advocaat te Heerenveen. De jongste rechter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van de rechtbank de uitspraak zal plaats vinden ter terechtzitting van 1 november 2001 te 13:30 uur. Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de griffier.