Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AD5135

Datum uitspraak2001-10-30
Datum gepubliceerd2001-11-19
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Leeuwarden
Zaaknummers17/050327-00vev
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT VONNIS Uitspraak: 30 oktober 2001 Parketnummer: 17/050327-00 VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]. De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 16 oktober 2001. De verdachte is verschenen. TELASTELEGGING Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen. In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht het primair telastegelegde bewezen, met dien verstande dat: hij op 30 september 2000, te Opeinde, in de gemeente Smallingerland, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig te weten een personenauto van het merk Toyota en voorzien van kenteken [kenteken], daarmede rijdende over de weg, te weten de [X-straat], zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door zeer onvoorzichtig en onoplettend, - dat motorrijtuig te besturen na voorafgaand inwendig gebruik van alcoholhoudende drank en - met een (zeer) hoge snelheid met dat door hem, verdachte, bestuurd motorrijtuig over die [X-straat] te rijden en vervolgens - met bovengenoemde snelheid aldaar een brug, althans verhoging van het wegdek te naderen en vervolgens met onverminderde snelheid die brug, althans verhoging van het wegdek, op te rijden zulks terwijl het vrije zicht op/over die weg vóór hem, door die brug, hem gedeeltelijk werd ontnomen en vervolgens over te rijden zodanig dat de wielen van dat door hem bestuurd motorrijtuig het contact met het wegdek verloren en - niet rekening te houden met een vóór hem, verdachte, in dezelfde richting als verdachte op die [X-straat] rijdend motorrijtuig, te weten een personenauto van het merk Volkswagen voorzien van kenteken [kenteken 2], welke reeds over de verhoging van het wegdek heen was gereden en aldaar met een lagere snelheid reed dan verdachte en - niet voldoende afstand te bewaren tot en niet tijdig (af) te remmen achter dat vóór hem op dezelfde rijbaan in dezelfde richting als verdachte rijdend motorrijtuig en (mede) waardoor hij, verdachte, met de voorzijde van het door hem bestuurde motorrijtuig tegen de achterzijde van dat vóór hem, verdachte, in dezelfde richting rijdend motorrijtuig is aangereden, waardoor anderen (genaamd [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]) zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte is ontstaan, terwijl hij toen aldaar verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, immers bleek het alcoholgehalte van verdachtes bloed bij een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 1.26 mg alcohol per milliliter bloed te zijn. De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIE Het bewezene levert op het misdrijf: primair Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. STRAFBAARHEID VERDACHTE De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking: - de aard en de ernst van het gepleegde feit; - de omstandigheden waaronder dit is begaan; - de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport; - de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het primair telastegelegde tot een werkstraf voor de duur van 240 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 9 maanden. Door zeer onvoorzichtig en onoplettend verkeersgedrag heeft verdachte in beschonken toestand een verkeersongeval veroorzaakt met als gevolg dat de twee inzittenden van de auto waar hij tegenaan botste dusdanig lichamelijk letsel opliepen dat zij geruime tijd arbeidsongeschikt raakten. Verdachte zelf bleef ongedeerd. De materiële schade was enorm: beide auto's raakten total-loss en een derde auto werd beschadigd door rondvliegend materiaal. Er was sprake van een zeer ernstige overschrijding van de ter plaatse toegestane maximumsnelheid. Verdachte weet zich alleen nog te herinneren dat hij na een verloren voetbalwedstrijd, waaraan hij als keeper had deelgenomen, nog in de kantine is geweest en dat hij daarna in de auto is gestapt. Met dit misdrijf heeft hij het leven van anderen en dat van hemzelf op het spel gezet. Verdachte is nooit eerder in aanraking geweest met justitie. Hij heeft tegenover rapporteur en ter terechtzitting oprecht blijk gegeven het laakbare van het rijden onder invloed en overig weggedrag in te zien, zij het dat hij nog steeds niet kan geloven dat hij daartoe in staat is gebleken. De kans op herhaling wordt minimaal geschat; oplegging van een voorwaardelijke straf is dan ook niet geïndiceerd Alles afwegend is de rechtbank van mening dat deze zaak met een forse onvoorwaardelijke werkstraf en rij-ontzegging kan worden afgedaan. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft gelet op de artikelen 22c en 22d van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 8, 175 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994. DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT RECHTDOENDE: Verklaart het primair telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte te dier zake tot: Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van tweehonderd uren onbetaalde arbeid. Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van honderd dagen zal worden toegepast. Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen -bromfietsen daaronder begrepen- voor de tijd van negen maanden. Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij. Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. Duinkerken, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. M.R. Gans, rechters, bijgestaan door mr. P.T.M. van der Lelie, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 30 oktober 2001. Mr. Gans is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen. Arrondissementsrechtbank Leeuwarden Sector strafrecht VERKORT PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING Parketnummer: 17/050327-00 Proces-verbaal van de in het openbaar gehouden terechtzitting van bovengenoemde arrondissementsrechtbank op 16 oktober 2001. Tegenwoordig: mr. P.J. Duinkerken, voorzitter, mr. G.M. Meijer-Campfens en mr. M.R. Gans, rechters, mr. C.A.M. Coumou, officier van justitie en mr. P.T.M. van der Lelie, griffier. De voorzitter doet de zaak tegen na te noemen verdachte uitroepen. De voorzitter belast de oudste rechter met de leiding van het onderzoek. De verdachte, ter terechtzitting aanwezig, antwoordt op de vragen van de oudste rechter te zijn genaamd: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende te [adres]. ........... De oudste rechter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van de rechtbank de uitspraak zal plaats vinden ter terechtzitting van 30 oktober 2001 te 13:30 uur. Waarvan proces-verbaal, vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de griffier.