Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AE0640

Datum uitspraak2002-03-28
Datum gepubliceerd2002-03-28
RechtsgebiedHandelszaak
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers42604
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Vonnis: 28 maart 2002 Zaaknummers: 42604 / HA ZA 98-1223, 66209 / HA ZA 01-511 en 69111 / HA ZA 01-915 De rechtbank te Maastricht, enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak met zaaknummer van 42604 / HA ZA 98-1223 van: de vennootschap naar het recht van Zwitserland EISERES, gevestigd te Genève (Zwitserland), eiseres, procureur: mr. Ch.M.E.M. Paulussen; tegen: de vennootschap naar het recht van België GEDAAGDE 1 BVBA, gevestigd te Antwerpen (België), gedaagde, procureur: mr. W.C.M. Coenen; alsmede in de zaken met de zaaknummers 66209 / HA ZA 01-511 en 69111 / HA ZA 01-915 van telkens: de vennootschap naar het recht van Zwitserland EISERES, gevestigd te Genève (Zwitserland), eiseres, procureur: mr. Ch.M.E.M. Paulussen; tegen: Gabriël GEDAAGDE 2, handelende onder de naam GEDAAGDE 1, zaak doende te Antwerpen (België), gedaagde, geen procureur gesteld hebbende. 1. Het (verdere) verloop van de procedures Ten vervolge op de rolbeschikking van 8 november 2001 heeft Eiseres in alle drie de zaken met opgemelde zaaknummers een nadere conclusie genomen. Daarop heeft Eiseres in de zaken met de zaaknummers 66209 / HA ZA 01-511 en 69111 / HA ZA 01-915 vonnis gevraagd op het rechtbankdossier en heeft de rechtbank in de zaak met rolnummer 42604 / HA ZA 98-1223 ambtshalve vonnis bepaald. De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden. 2. (Verdere) beoordeling 2.1 Nu Eiseres in de onderscheiden dagvaardingen heeft gesteld dat Gedaagde 1 respectievelijk Gedaagde 2 met het invoeren dan wel onder zich houden van de litigieuze, door de Economische Controledienst op 9 juli 1998 in Heerlen inbeslaggenomen horloges, zulks met het oogmerk deze in de Benelux te verhandelen, een inbreuk hebben gemaakt op haar door de Benelux-Merkenwet (BMW) beschermde merkrechten, is de rechtbank, zo merkt zij op de voet van het bepaalde in artikel 37B BMW vooraf op, op grond van artikel 37A BMW bevoegd om van de onderhavige vordering van Eiseres kennis te nemen. In de zaak met zaaknummer 42604 / HA ZA 98-1223 2.2 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken is in rechte komen vast te staan dat Eiseres krachtens internationaal depot rechthebbende is op onder meer de onder "teneinde" sub 1 van de dagvaarding genoemde woord- en beeldmerken en tevens auteursrechthebbende is op de door haar geproduceerde en verhandelde modellen horloges. Voorts is rechtens komen vast te staan dat het mogelijke gebruik, dat in het economisch verkeer van de litigieuze, op 9 juli 1998 in Heerlen door de Economische Controledienst inbeslaggenomen horloges is gemaakt een inbreuk opleveren op het door de BMW beschermde merkrecht van Eiseres op de door haar geproduceerde en verhandelde horloges, omdat de horloges vervalsingen waren. 2.3 Voor wat betreft het door Gedaagde 1 gevoerde verweer moet aan Gedaagde 1 weliswaar worden toegegeven dat de litigieuze horloges niet bij haar maar bij Gedaagde 2 in de auto zijn aangetroffen, doch naar het oordeel van de rechtbank heeft Eiseres het gelijk aan haar zijde, indien zij stelt dat Gedaagde 1 - naast Gedaagde 2 - desalniettemin inbreuk heeft gemaakt op het door de BMW beschermde merkrecht van Eiseres. Daartoe overweegt de rechtbank het volgende. 2.3.1 Vooropgesteld zij dat bij de litigieuze horloges twee originele rekeningen en een originele "Lieferschein" zijn aangetroffen. Nu op deze documenten was vermeld dat de betreffende horloges bestemd waren voor Gedaagde 1, zulks onder vermelding van het BTW-nummer van Gedaagde 1 op de twee rekeningen, en Gedaagde 1 de status en inhoud van de documenten onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken, moet Gedaagde 1 worden aangemerkt als de partij die de betreffende, uit Wenen (Oostenrijk) afkomstige horloges heeft gekocht en besteld. 2.3.2 Voorts heeft Gedaagde 1 niet gesteld dat zij niet wist dat het gebruik van de litigieuze horloges een inbreuk zou opleveren op het door de BMW beschermde merkrecht van Eiseres. 2.3.3 Tenslotte heeft Eiseres naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam gemotiveerd dat Gedaagde 1 Gedaagde 2 heeft verzocht dan wel heeft opgedragen de litigieuze horloges vanuit Wenen (Oostenrijk) in de Benelux in te voeren. Zoals gezegd staat vast dat Gedaagde 1 koper was van de horloges (rechtsoverweging 2.3.1) en dat zij wist dat het gebruik van die horloges een inbreuk zou opleveren op het door het BMW beschermde merkrecht van Eiseres (rechtsoverweging 2.3.2). Voorts is als niet of onvoldoende gemotiveerd komen vast te staan dat Gedaagde 2 in ieder geval tot 10 december 1997 zaakvoerder bij Gedaagde 1 is geweest. Daarnaast heeft Gedaagde 2 bij zijn verhoor naar aanleiding van het ongeval op 9 juli 1998, waarbij de litigieuze horloges werden aangetroffen, tot tweemaal toe, te weten op 9 en 10 juli 1998, ten overstaan van een opsporingsambtenaar van de Economische Controledienst verklaard dat hij eigenaar is van Gedaagde 1. Bij dit verhoor heeft Gedaagde 2 tevens verklaard dat hij op dat moment woonde aan de Kommekensstraat 19 te Antwerpen, aan welk adres tevens Gedaagde 1 is gevestigd. Een en ander is in overeenstemming met een verklaring van de heer M.P.M.C. Bosmans, die als afgevaardigd bestuurder, verbonden aan de associatie anti-namaak in België, in een getuigenverhoor in het kader van een voor deze rechtbank gevoerde procedure tussen "Nike" en Gedaagde 1 heeft verklaard dat uit "diverse Belgische onderzoeken blijkt dat Gedaagde 1 en Gabriël Mazola op hetzelfde neerkomen." Het vorenstaande in samenhang bezien met hetgeen de rechtbank in de rechtsoverwegingen 2.3.1 en 2.3.2 heeft overwogen, acht de rechtbank alleszins aannemelijk dat Gedaagde 1 de litigieuze horloges bij Rotex in Wenen (Oostenrijk) heeft gekocht en besteld, er bovendien weet van had dat het gebruik van die horloges een inbreuk zou opleveren op het door de BMW beschermde merkrecht van Eiseres en dat Gedaagde 1 Gedaagde 2 heeft verzocht dan wel heeft opgedragen die horloges aan haar te leveren door deze in de Benelux in te voeren, niet in het minst nu Gedaagde 1 een en ander volstrekt onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. 2.4 Uit het voorgaande volgt dat Gedaagde 1 de litigieuze horloges door tussenkomst van Gedaagde 2 heeft doen in- en uitvoeren zoals bedoeld artikel 13 A lid 1 sub b juncto lid 2 sub c BMW, zodat sprake is van een door Gedaagde 1 gepleegde inbreuk op het door de BMW beschermde merkrecht van Eiseres. De vordering sub 1 van de dagvaarding is dan ook voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat, anders dan Eiseres heeft gevorderd, Gedaagde 1 met onmiddellijke ingang zal worden verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Eiseres, in het bijzonder ieder gebruik in de zin van de BMW van de onder "teneinde" sub 1 van de dagvaarding genoemde merken in de Benelux, op straffe van een dwangsom van € 2.500,00 per product of € 25.000 per dag, zulks ter keuze van Eiseres, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod. 2.5 Ten aanzien van het sub 2 van de dagvaarding gevorderde overweegt de rechtbank dat ingevolge het bepaalde in artikel 1 van de Auteurswet het auteursrecht kort gezegd het uitsluitend recht is van de maker, in casu Eiseres, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Van openbaarmaking door Gedaagde 1 zoals bedoeld in artikel 12 van de Auteurswet is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, nu de litigieuze horloges niet aan Gedaagde 1 zijn afgeleverd en Gedaagde 1 mitsdien geen gelegenheid tot openbaarmaking kan hebben gehad. Evenmin is de rechtbank gebleken van verveelvoudiging door Gedaagde 1 van de horloges, zoals bedoeld in artikel 13 van de Auteurswet. Gelet hierop heeft Gedaagde 1 geen inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Eiseres, zodat het sub 2 van de dagvaarding gevorderde zal worden afgewezen. 2.6 Ten aanzien van het sub 8 van de dagvaarding gevorderde overweegt de rechtbank dat, hoewel Eiseres aannemelijk heeft gemaakt dat zij schade heeft geleden, het gelet op de ter beschikking staande gegevens voor de rechtbank niet mogelijk is de door Eiseres geleden schade te begroten dan wel te schatten op de voet van het bepaalde in artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek, zodat zij Gedaagde 1 ingevolge het bepaalde in artikel 612 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (oud) zal veroordelen tot vergoeding van de door Eiseres geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. 2.7 Het overigens door Eiseres gevorderde acht de rechtbank voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat de afzonderlijke vorderingen zullen worden toegewezen op de hierna in het dictum bepaalde wijze, zulks op diverse punten in afwijking van hetgeen Eiseres heeft gevorderd. 2.8 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Gedaagde 1 worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In de zaak met zaaknummer 66209 / HA ZA 01-511 2.9 Nu tegen Gedaagde 2 bij gebreke van stukken van buitenlandse betekening geen verstek is verleend, moet Eiseres niet-ontvankelijk in haar vordering jegens Gedaagde 2 worden verklaard. 2.10 Gelet hierop zal Eiseres worden veroordeeld in de kosten van de procedure. In de zaak met zaaknummer 69111 / HA ZA 01-915 2.11 De vordering komt de rechtbank noch onrechtmatig noch ongegrond voor, zodat deze voor toewijzing vatbaar is, met dien verstande dat, nu niet gebleken is dat Gedaagde 2 de litigieuze horloges heeft openbaar gemaakt dan wel verveelvoudigd, zoals bedoeld in de artikel 12 respectievelijk artikel 13 van de Auteurswet, geen sprake is van een door Gedaagde 2 gemaakte inbreuk op het auteursrecht van Eiseres, zodat het sub 2 gevorderde zal worden afgewezen. Het overigens gevorderde zal worden toegewezen op de wijze zoals ook de vordering jegens Gedaagde 1 zal worden toegewezen, de proceskostenveroordeling uitgezonderd. 2.12 Als de in het ongelijk gestelde partij zal Gedaagde 2 worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. 3. Uitspraak De rechtbank: In de zaak met zaaknummer 42604 / HA ZA 98-1223 1. verbiedt Gedaagde 1 met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkrechten van Eiseres, in het bijzonder ieder gebruik in de zin van de BMW van de onder "teneinde" sub 1 van de dagvaarding genoemde merken, in Nederland, België of Luxemburg, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per product of € 25.000 per dag dat Gedaagde 1 daarmee in gebreke blijft, zulks ter keuze van Eiseres, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod; 2. beveelt Gedaagde 1 om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Eiseres schriftelijk op te geven: a. de exacte naam en het adres van de leverancier van Gedaagde 1 van bedoelde producten alsmede het exacte aantal exemplaren dat door Gedaagde 1 van die producten werd ingekocht en/of besteld, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per product; b. de exacte naam/namen en adres(sen) van alle personen of ondernemingen anders dan de consumenten, aan wie Gedaagde 1 de bedoelde producten in Nederland, België of Luxemburg heeft geleverd of verkocht of van wie hij bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product bij afnemen en de bijbehorende verkoopprijs per product; c. het totale aantal exemplaren van bedoelde producten dat Gedaagde 1 tot op het moment van betekening van dit vonnis aan consumenten heeft verkocht, met bijbehorende verkoopprijs of, indien sprake was van verschillende prijzen, verkoopprijzen per product; 3. beveelt Gedaagde 1 binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle hiervoor onder 2b genoemde personen of ondernemingen schriftelijk mede te delen dat de onder haar rustende voorraad van bedoelde producten door Gedaagde 1 wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering van eventuele andere kosten of schade van die personen of ondernemingen, met gelijktijdige verzending van kopieën van deze mededelingen aan de advocaat van Eiseres; 4. beveelt Gedaagde 1 haar gehele voorraad van de bedoelde producten alsmede de ingevolge onderdeel 3 geretourneerde producten binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis ter keuze van Eiseres hetzij op een door Eiseres te bepalen adres in Nederland aan Eiseres af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Eiseres te doen vernietigen, alles met gelijktijdige schriftelijke opgave aan de advocaat van Eiseres van het totale aantal van de desbetreffende producten; 5. beveelt Gedaagde 1 te gehengen en te gedogen dat de in juli 1998 inbeslaggenomen horloges aan Eiseres worden afgegeven ter vernietiging; 6. veroordeelt Gedaagde 1 tot betaling van een bedrag van € 10.000,00 voor iedere dag dat Gedaagde 1 geen gevolg geeft aan de hiervoor onder 2, 3 en 4 bedoelde bevelen, zulks tot een maximum van € 6.000.000,00; 7. veroordeelt Gedaagde 1 tot vergoeding van de door Eiseres geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet; 8. veroordeelt Gedaagde 1 in de kosten van het geding, daaronder begrepen de kosten van het conservatoir beslag, aan de zijde van Eiseres gerezen en tot aan deze uitspraak begroot op € 30,45 aan kosten dagvaarding, € 30,06 aan kosten proces-verbaal van conservatoir beslag, € 96,88 aan vast recht en € 975,6369111 voor salaris procureur; 9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; In de zaak met zaaknummer 66209 / HA ZA 01-511 verklaart Eiseres in haar vordering jegens Gedaagde 2 niet-ontvankelijk; veroordeelt Eiseres in de kosten aan de zijde van Gedaagde 2 gerezen en tot aan deze uitspraak begroot op nihil; In de zaak met zaaknummer 69111 / HA ZA 01-915 1. verbiedt Gedaagde 2 met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkrechten van Eiseres, in het bijzonder ieder gebruik in de zin van de BMW van de onder "teneinde" sub 1 van de dagvaarding genoemde merken, in Nederland, België of Luxemburg, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 2.500,00 per product of € 25.000 per dag dat Gedaagde 2 daarmee in gebreke blijft, zulks ter keuze van Eiseres, van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod; 2. beveelt Gedaagde 2 om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis om aan de advocaat van Eiseres schriftelijk op te geven: a. de exacte naam en het adres van de leverancier van Gedaagde 2 van bedoelde producten alsmede het exacte aantal exemplaren dat door Gedaagde 2 van die producten werd ingekocht en/of besteld, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkoopprijzen per product; b. de exacte naam/namen en adres(sen) van alle personen of ondernemingen anders dan de consumenten, aan wie Gedaagde 2 de bedoelde producten in Nederland, België of Luxemburg heeft geleverd of verkocht of van wie hij bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product bij afnemen en de bijbehorende verkoopprijs per product; c. het totale aantal exemplaren van bedoelde producten dat Gedaagde 2 tot op het moment van betekening van dit vonnis aan consumenten heeft verkocht, met bijbehorende verkoopprijs of, indien sprake was van verschillende prijzen, verkoopprijzen per product; 3. beveelt Gedaagde 2 binnen twintig werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle hiervoor onder 2b genoemde personen of ondernemingen schriftelijk mede te delen dat de onder hem rustende voorraad van bedoelde producten door Gedaagde 2 wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling dan wel creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering van eventuele andere kosten of schade van die personen of ondernemingen, met gelijktijdige verzending van kopieën van deze mededelingen aan de advocaat van Eiseres; 4. beveelt Gedaagde 2 zijn gehele voorraad van de bedoelde producten alsmede de ingevolge onderdeel 3 geretourneerde producten binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis ter keuze van Eiseres hetzij op een door Eiseres te bepalen adres in Nederland aan Eiseres af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Eiseres te doen vernietigen, alles met gelijktijdige schriftelijke opgave aan de advocaat van Eiseres van het totale aantal van de desbetreffende producten; 5. beveelt Gedaagde 2 te gehengen en te gedogen dat de in juli 1998 inbeslaggenomen horloges aan Eiseres worden afgegeven ter vernietiging; 6. veroordeelt Gedaagde 2 tot betaling van een bedrag van € 10.000,00 voor iedere dag dat Gedaagde 2 geen gevolg geeft aan de hiervoor onder 2, 3 en 4 bedoelde bevelen, zulks tot een maximum van € 6.000.000,00; 7. veroordeelt Gedaagde 2 tot vergoeding van de door Eiseres geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet; 8. veroordeelt Gedaagde 2 in de kosten van het geding, aan de zijde van Eiseres gerezen en tot aan deze uitspraak begroot op € 66,34 aan kosten dagvaarding, € 104,34 aan kosten betekening van het exploot van dagvaarding in België, € 193,76 aan vast recht en € 1.170,75 voor salaris procureur; 9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. Sijmonsma, rechter, en ter openbare civiele terechtzitting uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier. ThP