Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AE6666

Datum uitspraak2002-07-23
Datum gepubliceerd2002-08-20
RechtsgebiedVreemdelingen
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
ZittingsplaatsGroningen
Instantie naamRechtbank 's-Gravenhage
ZaaknummersAWB 02/53560
Statusgepubliceerd


Indicatie

Bewaring / heropening onderzoek / amv. De rechtbank is na sluiting van het onderzoek onduidelijk of verweerder reeds ten tijde van de oplegging van de maatregel van bewaring ambtshalve had beslist op de mogelijke aanspraak van Angolese eiser op een verblijfsvergunning amv. Indien voornoemd besluit niet reeds ten tijde van de oplegging van de maatregel van bewaring was genomen, rijst de vraag of eiser die alsnog te nemen beslissing hier te lande mag afwachten. Heropening onderzoek.


Uitspraak

RECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE Nevenzittingsplaats Groningen Vreemdelingenkamer Registratienummer: Awb 02/53560 HEROPENING ONDERZOEK op het beroep tegen de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000, toegepast ten aanzien van de vreemdeling genaamd, althans zich noemende: A, geboren op [...] 1986, van Angolese nationaliteit, dossiernummer: 0207.04.8126, eiser, gemachtigde: mr. J. Hofstede, advocaat te Almelo. 1. Ontstaan en loop van het geschil 1.1 De Staatssecretaris van Justitie, hierna verweerder, heeft op 10 juli 2002 aan eiser, die geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft, met het oog op de uitzetting de maatregel van bewaring opgelegd nu de openbare orde zulks vordert (artikel 59, eerste lid en onder a, Vw 2000). 1.2 Verweerder heeft op 12 juli 2002 de rechtbank op grond van artikel 94, eerste lid, Vw 2000 in kennis gesteld van het opleggen van de maatregel van bewaring. Deze kennisgeving wordt gelijkgesteld met een door eiser ingesteld beroep. 1.3 Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank toegezonden. De griffier heeft de van verweerder ontvangen stukken aan eiser doorgestuurd en hem in de gelegenheid gesteld nadere gegevens te verstrekken. 1.4 De openbare behandeling van het beroep heeft plaatsgevonden op 19 juli 2001. De rechtbank is van oordeel dat het onderzoek niet volledig is geweest en heropend dient te worden. Daartoe overweeg de rechtbank als volgt. 2. Rechtsoverwegingen 2.1 Onder verwijzing naar de door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) ingezette jurisprudentielijn (onder meer ABRS 15 februari 2002, JV 2002/101, ABRS 10 april 2002, NAV 2002/160 en ABRS 18 april 2002, JV 2002/200), is de rechtbank van oordeel dat uit het besluit van 8 juli 2002, waarbij de aanvraag van eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 Vw 2000 is afgewezen, niet kan worden afgeleid dat deze mede strekt tot de weigering van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, onder de beperking verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv-verblijfsvergunning). 2.2 De rechtbank is derhalve van oordeel dat verweerder op grond van genoemde jurisprudentie expliciet, ambtshalve dient te beslissen op de mogelijke aanspraak van eiser op een amv-verblijfsvergunning. 2.3 De rechtbank heeft in het onderhavige procesdossier evenwel een dergelijk besluit niet aangetroffen. 2.4 Indien voorgenoemd besluit niet reeds ten tijde van het opleggen van de maatregel van bewaring aan eiser was genomen, rijst de vraag of eiser die alsnog te nemen beslissing hier te lande mag afwachten. 2.5 In dit verband wijst de rechtbank op een door haar inmiddels ingezette jurisprudentielijn (onder meer Awb 01/28392 van 8 juli 2002) te weten: "Volledig ten overvloede merkt de rechtbank op dat het naar haar oordeel in de rede ligt dat eiser de primaire ambtshalve beslissing met betrekking tot eisers mogelijke aanspraak op een amv-verblijfsvergunning hier te lande mag afwachten. Het had immers in de rede gelegen dat deze primaire beslissing was genomen tegelijk met de beslissing op eisers aanvraag om een asielgerelateerde verblijfsvergunning, terwijl ingevolge artikel 8, aanhef en onder f, Vw 2000 de aanvrager in afwachting van de beslissing op een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel rechtmatig verblijf in Nederland heeft." De rechtbank verzoekt verweerder zich over het voorgaande uit te laten. Voorts verzoekt de rechtbank verweerder, indien eiser naar verweerders oordeel de primaire ambtshalve beslissing hier te lande mag afwachten, zich uit te laten over de rechtmatigheid van de aan eiser opgelegde maatregel van bewaring. 2.6 Er is daarom aanleiding met toepassing van artikel 8:68 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt te beslissen. 3 BESLISSING De rechtbank heropent het onderzoek. Aldus gegeven door mr. M.M. Beije en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. C.H. Beuker als griffier op 23 juli 2002. Verzonden op: 24 juli 2002