Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF3417

Datum uitspraak2002-10-01
Datum gepubliceerd2003-01-28
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Groningen
Zaaknummers18/073017-02
Statusgepubliceerd


Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN parketnummer: 073017-02 en 076017-01 (TTZGEV) datum uitspraak: 15 oktober 2002 op tegenspraak raadsvrouw: mr. Van Gessel VONNIS van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] wonende te [woonplaats], thans preventief gedetineerd in [verblijfplaats] Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van dinsdag 1 oktober 2002. TENLASTELEGGING Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat (parketnummer 073017-02) 1. (strafbaar gesteld bij artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 juli 2002 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Winschoten en/of te Veendam en/of (elders) in Nederland, (als leider) heeft deelgenomen aan een organisatie, namelijk mede leiding gegeven aan, althans deel uitgemaakt van, een groep samenwerkende personen -waarvan, behalve verdachte, [medeverdachte] en/of x en/of x en/of x en/of x en/of x en/of een of meer anderen deel uitmaakten-, welke organisatie (groep) tot oogmerk had het plegen van de volgende misdrijven: - oplichting; en/of - valsheid in geschrift; en/of - heling; art 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht 2. (strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 juli 2002 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Winschoten en/of te Veendam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels: * Huchem Special Products B.V., en/of * Direct Personeel Alkmaar B.V., en/of * Kluster Meubelmakerij, en/of * Mardenkro B.V., en/of * Star Travel Eindhoven Noord, en/of * Taalschool Nijmegen, heeft bewogen tot: - de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval enig goed; en/of - de afgifte van een van een handtekening voorzien faxbericht; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een of meer overeenkomst(en) tot het (proef)plaatsen van een advertentie (al dan niet op het internet), in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - zich tegenover (vertegenwoordigers van) voormelde rechtspersonen/bedrijven bekend gemaakt als vertegenwoordiger van Jansburg Overloon B.V. of v.o.f. Groen Groep of Het Grafisch Adviescentrum of v.o.f. RR Intermediar en zich daarbij voorgesteld met een valse naam; en/of - (vervolgens) vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven voorgelogen dat namens deze reeds eerder een advertentie was geplaatst door of namens Jansburg Overloon B.V. of v.o.f. Groen Groep of Het Grafisch Adviescentrum of v.o.f. RR Intermediar; en/of - (vervolgens) vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven voorgelogen dat de opbeller bezig was met de controle van de dummie/drukproef van een advertentie of bedrijvenindex; en/of - (vervolgens) vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven voorgelogen dat tegen hun wil geen (verdere) plaatsing van een advertentie zou plaatsvinden; en/of - (vervolgens) aan vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven aangekondigd dat zij een faxbericht zouden krijgen dat er (slechts) toe strekte om de gegevens van de rechtspersonen/bedrijven te controleren; en/of - (vervolgens) aan vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven een faxbericht gezonden dat valselijk verwees naar een nimmer verzonden eerdere offerte en dat er toe strekte dat vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven opdracht gaven tot het plaatsen van een advertentie (al dan niet op het internet); en/of - (vervolgens) vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven in verwarring gebracht en onder (tijds)druk gezet door hen terstond na het verzenden van vorenbedoeld faxbericht telefonisch te benaderen en tot spoedige terugzending te manen van een van een handtekening van vorenbedoelde vertegenwoordigers voorzien exemplaar van voormeld faxbericht; en/of - (vervolgens) vorenbedoelde (vertegenwoordigers van) rechtspersonen/bedrijven een factuur te zenden ter zake van het plaatsen van een advertentie (al dan niet op het internet) en hen bij herhaling tot het betalen van die factuur aan te sporen, waardoor: * Huchem Special Products B.V., en/of * Direct Personeel Alkmaar B.V., en/of * Kluster Meubelmakerij, en/of * Mardenkro B.V., en/of * Star Travel Eindhoven Noord, en/of * Taalschool Nijmegen, werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld; art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. (strafbaar gesteld bij artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 juli 2002 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Winschoten en/of te Veendam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer van na te noemen faxberichten -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, in die faxberichten vermeld en/of doen vermelden dat door de afzender aan de geadresseerde tevoren reeds een offerte was gezonden en dat de inhoud van de aanbieding in het faxbericht daaraan gelijkluidend was, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken, (het betreft de navolgende faxbericht(en)) - een faxbericht gedateerd 24 mei 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadresseerde is vermeld 'Huchem'; (AH-1) en/of - een faxbericht gedateerd 17 mei 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadreseerde is vermeld 'Direct'; (D-47a) en/of - een faxbericht gedateerd 14 maart 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadresseerde is vermeld 'Kluster Meubelmakerij'; (D-71) en/of - een faxbericht gedateerd 12 februari 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadresseerde is vermeld 'Mardenko BV'; (D-64) en/of - een faxbericht gedateerd 14 maart 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadresseerde is vermeld 'Star Travel Eindhoven-Noord'; (D-76) en/of - een faxbericht gedateerd 18 maart 2002, waarin als afzender is vermeld 'Groen Groep Intermediair' en/of als geadresseerde is vermeld 'Taalschool Nijmegen'; (D-84) art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht 4. (strafbaar gesteld bij artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks de periode van 1 april 2002 tot en met 25 juni 2002, althans in of omstreeks het eerste halfjaar van het jaar 2002, in de gemeente Groningen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een schriftelijke overeenkomst tussen Jansburg Overloon B.V. en v.o.f. RR Intermediair -zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) op die overeenkomst na de zinsnede 'Akkoord JObv, [benadeelde partij 1]' een handtekening geplaatst welke door moest gaan voor de handtekening van [benaddelde partij 1], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken; (D-5) art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht (parketnummer 076017-01) 1. (strafbaar gesteld bij artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks de periode van 27 oktober 1997 tot en met 20 december 2001 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Winschoten en/of (elders) in Nederland, (als leider) heeft deelgenomen aan een organisatie, namelijk mede leiding gegeven aan, althans deel uitgemaakt van, een groep samenwerkende personen -waarvan, behalve verdachte, [medeverdachte] en/of x en/of x en/of x en/of x en/of een of meer anderen deel uitmaakten-, welke organisatie (groep) tot oogmerk had het plegen van de volgende misdrijven: - oplichting; en/of - valsheid in geschrift; en/of - heling; art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. (strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) hij, al dan niet handelende onder de (handels)na(a)m(en) 'Maas Periodieken' en/of 'Cooper & Lloyd' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' en/of 'Bureau Threels Nationaal', in of omstreeks de periode van 1 juni 2000 tot en met 14 augustus 2001 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Amsterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman heeft bewogen tot: - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 4000,--) ter kwijting van door 'Maas Periodieken' gepretendeerde vorderingen, in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 4.000,--, in elk geval enig geldbedrag; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 7.925,57) ter kwijting van door 'Cooper & Lloyd' gepretendeerde vorderingen, in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 7.925,57, in elk geval enig geldbedrag, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke waren uitgemaakt door 'Maas Periodieken', ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman middels een schrijven gedateerd 24 augustus 2000 aangeschreven met gebruikmaking van briefpapier vermeldende als afzender 'Maas Periodieken' met als vestigingsplaats Utrecht, welk schrijven is ondertekend met de valse naam [valse naam 1] en/of een valse handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [valse naam 1]; en/of - (vervolgens) de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman een of meer aanmaning(en) toegezonden, welke er toe strekten dat deze Stichting de eerder toegezonden factu(u)r(en) moest voldoen; en/of - (aldus) de directeur van de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman er toe gebracht aan 'Maas Periodieken' aan te bieden ter finale kwijting van al hetgeen 'Maas Periodieken' pretendeerde te vorderen te hebben van voormelde Stichting een geldbedrag van f. 4.000,-- te betalen; en/of - de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke waren uitgemaakt door 'Cooper & Lloyd', ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman middels een schrijven gedateerd 29 augustus 2000 aangeschreven met gebruikmaking van briefpapier vermeldende als afzender 'Cooper & Lloyd' met als vestigingsplaats Zeist, welk schrijven is ondertekend met de valse naam [valse naam 2] en/of een valse handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [valse naam 2]; en/of - de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke waren uitgemaakt door 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' met als vestigingsplaats Zwolle, ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman met gebruikmaking van briefpapier vermeldende als afzender 'Bureau Threels Nationaal' een of meer aanmaning(en) toegezonden, welke er toe strekten dat deze Stichting de eerder toegezonden factu(u)r(en) moest voldoen; en/of - (vervolgens) de Stichting Centrum van Ouderen telefonisch benaderd en zich tegenover vertegenwoordigers van deze Stichting voorgesteld met de valse namen [valse naam 3] en [valse naam 4], in elk geval met een valse naam; en/of - (vervolgens) meermalen een bezoek gebracht aan het kantoor van de Stichting Centrum van Ouderen en zich aldaar aan vertegenwoordigers van deze Stichting voorgesteld met de valse namen [valse naam 3] en [valse naam 4], bij welke gelegenheid deze Stichting werd aangemaand dat de eerder toegezonden factu(u)r(en) te voldoen en waarbij een dreigende/agressieve houding werd aangenomen; en/of - (aldus) de directeur van de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman onder druk gezet en/of er toe gebracht in te stemmen met een betaling van f. 7.925,57 aan 'Bureau Threels Nationaal' ter finale kwijting van al hetgeen 'Maas Periodieken' en/of 'Cooper & Lloyd' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' pretendeerde(n) te vorderen te hebben van voormelde Stichting, waardoor de Stichting Centrum van Ouderen Flesseman werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n) en/of het aangaan van bovenomschreven schuld(en); art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. (strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) hij, al dan niet handelende onder de (handels)na(a)m(en) 'Maas Periodieken' en/of 'Cooper & Lloyd' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' en/of 'L & B' en/of 'Bureau Threels Nationaal', in of omstreeks de periode van 1 april 2000 tot en met 8 januari 2002 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te [woonplaats benadeelde partij] en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels [benadeelde partij 2] (h.o.d.n. Carry's Bloemen) heeft bewogen tot: - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 3.500,--) ter finale kwijting van de vordering die 'Maas Periodieken' pretendeerde te hebben op voornoemde [benadeelde partij 2], in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 3.500,--, in elk geval enig goed; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 1.600,--) ter finale kwijting van de vordering die 'Cooper & Lloyd' pretendeerde te hebben op voornoemde [benadeelde partij 2], in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 1.600,--, in elk geval enig goed; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 5.000,--) ter finale kwijting van de vordering die 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' pretendeerde te hebben op voornoemde [benadeelde partij 2], in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 5.000,--, in elk geval enig goed; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een overeenkomst tot het betalen van een geldbedrag (groot f. 4.000,--) ter finale kwijting van een vordering die 'L & B' pretendeerde te hebben op voornoemde [benadeelde partij 2], in elk geval enige burgerrechtelijke overeenkomst; en/of - de afgifte van een geldbedrag, groot f. 4.000,--, in elk geval enig goed, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - op briefpapier dat als afzender vermelde 'Maas Periodieken' met als vestigingsplaats Utrecht een faxbericht aan [benadeelde partij 2] gezonden dat zo zou kunnen worden uitgelegd dat het er toe strekte dat een opdracht werd gegeven tot het plaatsen van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) onmiddellijk daarna [benadeelde partij 2] telefonisch benaderd en naar het hiervoor omschreven faxbericht verwezen als een bericht dat er toe strekte dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd uit een computerbestand zou worden verwijderd; en/of - (vervolgens) na door [benadeelde partij 2] telefonisch te zijn benaderd [benadeelde partij 2] voornoemd onder (tijds)druk gezet door te zeggen dat zij niet moest zeuren over de strekking van de tekst van voormeld faxbericht en dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd pas uit het computerbestand zou worden verwijderd als zij het faxbericht voorzien van haar handtekening zou retourneren; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke er alle toe stekten dat [benadeelde partij 2] voornoemd een geldbedrag zou betalen ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) op briefpapier dat als afzender vermelde 'Maas Periodieken' met als vestigingsplaats Utrecht een schrijven gedateerd 10 januari 2001 gezonden aan [benadeelde partij 2] dat was ondertekend met de valse naam [valse naam 5] en/of een valse handtekening die moest doorgaan voor de handtekening van [valse naam 5], in elk geval een valse handtekening; en/of - (vervolgens) op briefpapier dat als afzender vermelde 'Maas Periodieken' met als vestigingsplaats Utrecht [benadeelde partij 2] meermalen aangemaand de factu(u)r(en) welke tevoren door 'Maas Periodieken' aan [benadeelde partij 2] voornoemd waren gezonden te betalen; en/of - (vervolgens) na door [benadeelde partij 2] telefonisch te zijn benaderd zich aan [benadeelde partij 2] voornoemd voorgesteld met de valse naam [valse naam 5]; en/of - (vervolgens) aan [benadeelde partij 2] medegedeeld dat als zij niet zou betalen dat een of meer personen namens 'Maas Periodieken' het geld bij [benadeelde partij 2] voornoemd zouden komen halen; en/of - (aldus) [benadeelde partij 2] onder druk gezet en/of er toe gebracht overeen te komen dat [benadeelde partij 2] voornoemd ter finale kwijting een geldbedrag van f. 3.500,--, in elk geval enig geldbedrag, aan 'Maas Periodieken' zou betalen; en/of - op briefpapier dat als afzender vermelde 'Cooper & Lloyd' met als vestigingsplaats Zeist een faxbericht aan [benadeelde partij 2] gezonden dat zo zou kunnen worden uitgelegd dat het er toe strekte dat een opdracht werd gegeven tot het plaatsen van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) onmiddellijk daarna [benadeelde partij 2] telefonisch benaderd en naar het hiervoor omschreven faxbericht verwezen als een bericht dat er toe strekte dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd uit een computerbestand zou worden verwijderd; en/of - (vervolgens) na door [benadeelde partij 2] telefonisch te zijn benaderd [benadeelde partij 2] voornoemd onder (tijds)druk gezet door te zeggen dat zij niet moest zeuren over de strekking van de tekst van voormeld faxbericht en dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd pas uit het computerbestand zou worden verwijderd als zij het faxbericht voorzien van haar handtekening zou retourneren; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke er alle toe stekten dat [benadeelde partij 2] voornoemd een geldbedrag zou betalen ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] telefonisch benaderd en zich daarbij aan [benadeelde partij 2] voornoemd voorgesteld met de valse naam [valse naam 2]; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] met gebruikmaking van briefpapier dat als afzender vermelde 'Cooper & Lloyd' met als vestigingsplaats Zeist aangeschreven en dat schrijven ondertekend met de valse naam [valse naam 2] en/of een valse handtekening geplaatst welke moest doorgaan voor de handtekening van [valse naam 2], in elk geval een valse handtekening; en/of - (vervolgens) op briefpapier dat als afzender vermelde 'Cooper & Lloyd' met als vestigingsplaats Zeist [benadeelde partij 2] meermalen aangemaand de factu(u)r(en) welke tevoren door 'Cooper & Lloyd' aan [benadeelde partij 2] voornoemd waren gezonden te betalen; en/of - (vervolgens) aan[benadeelde partij 2] medegedeeld dat als zij niet zou betalen dat een of meer personen namens 'Cooper & Lloyd' het geld bij [benadeelde partij 2] voornoemd zouden komen halen; en/of - (aldus)[benadeelde partij 2] onder druk gezet en/of er toe gebracht overeen te komen dat [benadeelde partij 2] voornoemd ter finale kwijting een geldbedrag van f. 1.600,--, in elk geval enig geldbedrag, aan 'Cooper & Lloyd' zou betalen; en/of - op briefpapier dat als afzender vermelde 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' met als vestigingsplaats Zwolle een faxbericht aan [benadeelde partij 2] gezonden dat zo zou kunnen worden uitgelegd dat het er toe strekte dat een opdracht werd gegeven tot het plaatsen van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) onmiddellijk daarna [benadeelde partij 2] telefonisch benaderd en naar het hiervoor omschreven faxbericht verwezen als een bericht dat er toe strekte dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd uit een computerbestand zou worden verwijderd; en/of - (vervolgens) na door [benadeelde partij 2] telefonisch te zijn benaderd [benadeelde partij 2] voornoemd onder (tijds)druk gezet door te zeggen dat zij niet moest zeuren over de strekking van de tekst van voormeld faxbericht en dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd pas uit het computerbestand zou worden verwijderd als zij het faxbericht voorzien van haar handtekening zou retourneren; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke er alle toe stekten dat [benadeelde partij 2] voornoemd een geldbedrag zou betalen ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] met gebruikmaking van briefpapier dat als afzender 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' met als vestigingsplaats Zwolle aangeschreven en dat schrijven ondertekend met de valse naam [valse naam 6] en/of een valse handtekening geplaatst welke moest doorgaan voor de handtekening van [valse naam 4], in elk geval een valse handtekening; en/of - (vervolgens) diverse telefonische gesprekken gehad met [benadeelde partij 2] en zich daarbij aan [benadeelde partij 2] voornoemd voorgesteld met de valse naam [valse naam 6]; en/of - (vervolgens) in een telefoongesprek met [benadeelde partij 2] aan [benadeelde partij 2] voornoemd voorgesteld met de valse naam [valse naam 7]; en/of - op briefpapier dat als afzender vermelde 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' met als vestigingsplaats Zwolle een faxbericht aan [benadeelde partij 2] gezonden en dat faxbericht ondertekend met de valse naam [valse naam 7] en/of een valse handtekening geplaatst welke moest doorgaan voor de handtekening van [valse naam 7], in elk geval een valse handtekening; en/of - (vervolgens) aan [benadeelde partij 2] medegedeeld dat als zij niet zou betalen dat een of meer personen namens 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' het geld bij [benadeelde partij 2] voornoemd zouden komen halen; en/of - (aldus) [benadeelde partij 2] onder druk gezet en/of er toe gebracht overeen te komen dat [benadeelde partij 2] voornoemd ter finale kwijting een geldbedrag van f. 5.000,--, in elk geval enig geldbedrag, aan 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' zou betalen; en/of - op briefpapier dat als afzender vermelde 'L & B' met als vestigingsplaats Zwolle een faxbericht aan [benadeelde partij 2] gezonden dat zo zou kunnen worden uitgelegd dat het er toe strekte dat een opdracht werd gegeven tot het plaatsen van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) onmiddellijk daarna [benadeelde partij 2] telefonisch benaderd en naar het hiervoor omschreven faxbericht verwezen als een bericht dat er toe strekte dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd uit een computerbestand zou worden verwijderd; en/of - (vervolgens) na door [benadeelde partij 2] telefonisch te zijn benaderd [benadeelde partij 2] voornoemd onder (tijds)druk gezet door te zeggen dat zij niet moest zeuren over de strekking van de tekst van voormeld faxbericht en dat (het bedrijf van) [benadeelde partij 2] voornoemd pas uit het computerbestand zou worden verwijderd als zij het faxbericht voorzien van haar handtekening zou retourneren; en/of - (vervolgens) [benadeelde partij 2] een of meer factu(u)r(en) gezonden, welke er alle toe stekten dat [benadeelde partij 2] voornoemd een geldbedrag zou betalen ter zake van een bedrijfspresentatie op het internet; en/of - (vervolgens) op briefpapier dat als afzender vermelde 'L & B' met als vestigingsplaats Zwolle [benadeelde partij 2] meermalen aangemaand de factu(u)r(en) welke tevoren door 'L & B' aan [benadeelde partij 2] voornoemd waren gezonden te betalen; en/of - (vervolgens) onder de naam 'Bureau Threels Nationaal' telefonisch contact opgenomen met [benadeelde partij 2] en haar medegedeeld dat als zij niet zou betalen dat een of meer personen namens 'L & B' en/of 'Bureau Threels Nationaal' het geld bij [benadeelde partij 2] voornoemd zouden komen halen; en/of - (aldus) [benadeelde partij 2] onder druk gezet en/of er toe gebracht overeen te komen dat [benadeelde partij 2] voornoemd ter finale kwijting een geldbedrag van f. 4.000,--, in elk geval enig geldbedrag, aan 'L & B' en/of 'Bureau Threels Nationaal' zou betalen, waardoor [benadeelde partij 2] werd bewogen tot het aangaan van bovenomschreven schuld(en) en/of de afgifte van (het) bovenomschreven geldbedrag(en); art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. (strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) hij, al dan niet handelende onder de (handels)na(a)m(en) 'Maas Periodieken' en/of 'Mepa Holland Reklame Adviescentrum' en/of 'Mepa reklame adviescentrum' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' en/of 'L & B Grafisch Advies', in of omstreeks de periode van 1 december 1998 tot en met 6 december 2001 in de gemeente Groningen en/of te Wildervank en/of te Rotterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels Shell Nederland Chemie B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en), in totaal ongeveer f. 2.829.160,89, althans een of meer geldbedrag(en), in elk geval enig goed, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - aan een of meer vertegenwoordiger(s) van Shell Nederland Chemie B.V. een of meer faxbericht(en) gezonden, in welke (telkens) valselijk werd verwezen naar een nimmer verzonden eerdere offerte en/of toegezonden proefexemplaar en welke er (telkens) toe strekte(n) dat opdracht werd gegeven tot het plaatsen van een advertentie (al dan niet op het internet); en/of - aan een vertegenwoordiger van Shell Nederland Chemie B.V. een schrijven gedateerd 6 februari 2001 gezonden op briefpapier dat als afzender vermeldde 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' met als vestigingsplaats Zwolle, welk schrijven is ondertekend met de valse naam [valse naam 8] en/of een valse handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [valse naam 8], in elk geval van een valse handtekening; en/of - aan een vertegenwoordiger van Shell Nederland Chemie B.V. een ongedateerd schrijven gezonden op briefpapier dat als afzender vermeldde 'Maas Periodieken', welk schrijven is ondertekend met de valse naam [valse naam 1] en/of een valse handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [valse naam 1], in elk geval van een valse handtekening; en/of - aan een vertegenwoordiger van Shell Nederland Chemie B.V. een drietal schrijven -gedateerd 9 maart 2001, 15 augustus 2001 en 26 juli 2001- op briefpapier dat als afzender vermeldde 'Mepa BV reklame adviescentrum', welke alle zijn ondertekend met de valse naam [valse naam 9] en/of een valse handtekening welke door moest gaan voor de handtekening van [valse naam 9], in elk geval van een valse handtekening; en/of - aan Shell Nederland Chemie B.V. een of meer factu(u)r(en) gezonden -op briefpapier van 'Maas Periodieken' en/of 'Mepa Holland Reklame Adviescentrum' en/of 'Mepa reklame adviescentrum' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' en/of 'L & B Grafisch Advies'- waarmee bedragen in rekening werden gebracht voor nimmer geplaatste advertenties (al dan niet op het internet); en/of - vertegenwoordigers van Shell Nederland Chemie B.V. die aan 'Maas Periodieken' en/of 'Mepa Holland Reklame Adviescentrum' en/of 'Mepa reklame adviescentrum' en/of 'De Hoek Grafisch Adviescentrum' en/of 'L & B Grafisch Advies' die om uitleg/opheldering vroegen over ontvangen factu(u)r(en) onder druk gezet stukken te ondertekenen en/of betalingen te (doen) verrichten en/of onjuist en onvolledig geïnformeerd, waardoor Shell Nederland Chemie B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 5. (strafbaar gesteld bij artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht) hij op of omstreeks 24 januari 2001, althans in of omstreeks het eerste halfjaar van het jaar 2001, in de gemeente Groningen of te Wildervank, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, een schrijven op briefpapier van de Stichting Gedupeerden Agressieve Advertentieverkoop -zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of heeft vervalst en/of doen vervalsen, immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) dat schrijven ondertekend of doen ondertekenen met de valse naam [valse naam 10] en/of dat schrijven voorzien of doen voorzien van een handtekening welke moest doorgaan voor de handtekening van [valse naam 10], in elk geval een valse handtekening, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door een of meer anderen te doen gebruiken; (B-18) art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht 6. (strafbaar gesteld bij artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht) hij in of omstreeks het jaar 2000 in de gemeente Groningen of te Wildervank, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, briefpapier van het bedrijf 'Bureau Threels Nationaal' -(steeds) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt en/of heeft doen opmaken en/of heeft vervalst en/of heeft doen vervalsen, immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, op dat briefpapier vermeld en/of doen vermelden: - dat aan 'Bureau Threels Nationaal' verbonden waren als incassanten [incassant 1] en/of [incassant 2] en/of [incassant 3] en/of [incassant 4]; en/of - dat aan 'Bureau Threels Nationaal' verbonden waren als juristen [juirst 1] en/of [jurist 2] en/of [jurist 3], zulks met het oogmerk om dat briefpapier als echt en onvervalst te gebruiken en/of door een of meer anderen te doen gebruiken; (B-124) art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. De verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. BEWEZENVERKLARING KWALIFICATIE Hetgeen de rechtbank als bewezen heeft aangenomen levert de volgende strafbare feiten op: (parketnummer 073017-02) 1. Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. 2. Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd. 3. Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. 4. Medeplegen van valsheid in geschrift. (parketnummer 076017-01) 1. Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl verdachte aan die organisatie leiding geeft. 2. Medeplegen van oplichting. 3. Medeplegen van oplichting. 4. Medeplegen van oplichting. 5. Valsheid in geschrift. 6. Medeplegen van valsheid in geschrift. STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten aanzien van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. MOTIVERING STRAF Bij de bepaling van de straf, die aan de verdachte zal worden opgelegd, heeft de rechtbank rekening gehouden met: a) - de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; - de vordering van de officier van justitie; b) de persoon van de verdachte, zoals naar voren gekomen uit: - het onderzoek op de terechtzitting d.d. dinsdag 1 oktober 2002; - de inhoud van een uittreksel uit het algemeen documentatieregister omtrent verdachte d.d. 9 april 2002. Hieruit blijkt dat de verdachte reeds eerder is veroordeeld wegens het plegen van soortgelijke feiten; - het over de verdachte door de Stichting Reclassering Nederland te Groningen uitgebrachte voorlichtingsrapport d.d. 4 april 2002. Vrijheidsstraf Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur moet worden opgelegd. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder in aanmerking dat de verdachte en zijn mededader op grote schaal en op geraffineerde wijze oplichting hebben gepleegd, waarmee ze aanzienlijke winst hebben gemaakt, en dus benadeling hebben toegebracht aan hun slachtoffers. Verdachte heeft hiermee het vertrouwen in het handelsverkeer in ernstige mate geschaad. Verdachte heeft geen inzicht getoond in zijn strafwaardig handelen en gaat voorbij aan de gevolgen voor de benadeelden, die grote financiële schade hebben geleden. Verdachte is zelfs zover gegaan dat hij, samen met zijn mededader, een eigen incassobureau heeft opgericht, waarvan de medewerkers (waaronder verdachte zelf) zich agressief naar de benadeelden toe gedroegen. Verdachte en zijn mededaders hebben daarenboven een stichting opgericht waar benadeelden een klacht konden indienen tegen malafide advertentiebureaus, terwijl er tegen zijn eigen bedrijf de nodige klachten in behandeling waren bij een andere vergelijkbare stichting. De rechtbank rekent het de verdachte met name zwaar aan dat hij ook na het eerste onderzoek door de FIOD weer verder is gegaan met het oplichten van bedrijven. De rechtbank neemt echter ook mee dat er sprake is geweest van een zekere nonchalance bij sommige benadeelden. VERBEURDVERKLARING (parketnummer 076017-01) De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de gelden op de navolgende bankrekeningen: - xx t.n.v. h/o BureauThreels Nationaal - xx t.n.v. Tunt Holding B.V. - xx t.n.v. Noorderlijn Beheer B.V. moet worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat het hier om gelden gaat die verdachte geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door de strafbare feiten zijn verkregen. De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de administratie zoals omschreven op de lijsten gevoegd in bijlagen AH-4 en AH4a van het ambtsedig proces-verbaal, dossiernummer 23031, moet worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat het hier gaat om de administratie met behulp waarvan de strafbare feiten zijn gepleegd. (parketnummer 073017-02) De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de administratie zoals omschreven op de lijsten gevoegd in bijlage AH-3 van het ambtsedig proces-verbaal, dossiernummer 24874, moet worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat het hier gaat om de administratie met behulp waarvan de strafbare feiten zijn gepleegd. De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - een bedrag van € 1850,00 - een bedrag van € 460,00 - de gelden op de postbankrekeningen: - xx t.n.v. het Grafisch Adviescentrum - xx t.n.v. Jansburg Overloon B.V. - xx t.n.v. Groen Groep, moet worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat het hier om gelden gaat die verdachte geheel of ten dele ten eigen bate kan aanwenden en die geheel of grotendeels door de strafbare feiten zijn verkregen. TERUGGAVE (parketnummer 076017-01) De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de gelden op bankrekening nummer xx t.n.v. Sites2Go, moet worden teruggegeven aan de rekeninghouder. De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de gelden op bankrekening nummer xx t.n.v. Stichting Gedupeerden Agressieve Advertentieverkoop, moet worden teruggegeven aan de rekeninghouder. (parketnummer 073017-02) De rechtbank is van oordeel dat het inbeslaggenomene, te weten - de administratie van R & R Intermediair, moet worden teruggegeven aan R & R Intermediair. Uit het proces-verbaal doorzoeking ter inbeslagneming d.d. 25 juni 2002, gevoegd als bijlage AH-2 in dossier nummer 24874 volgt uitdrukkelijk dat op het adres Korreweg 2-32 te Groningen kantoorruimte van R & R Intermediair is doorzocht. Nu de rechtbank de betrokkenheid van R & R Intermediair bij de strafbare feiten niet bewezen acht, dient deze administratie aan R & R Intermediair te worden teruggegeven. De rechtbank is van oordeel dat met betrekking tot de bankrekeningen met nummers xx, xx en xx op grond van de processtukken niet is vast te stellen of er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht, zodat de gevorderde verbeurdverklaring op dit punt zal worden afgewezen. De rechtbank zal de teruggave gelasten van de gelden op deze bankrekeningen aan de rekeninghouders. VORDERING VAN DE BENADEELDE PARTIJ Feit 2 (parketnummer 0760017-01) Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd Centrum van Ouderen Flesseman, gevestigd te Amsterdam, gemachtigde Wieringa Advocaten te Amsterdam. Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 6.503,31. De rechtbank heeft het bedrag dat door de benadeelde partij was opgevoerd in guldens, omgerekend naar euro's. De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen. Hoofdelijkheid De verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voor zover dit al door verdachtes mededader is voldaan. VORDERING VAN DE BENADEELDE PARTIJ Feit 3 (parketnummer 0760017-01) Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [benadeelde partij 2], wonende te [woonplaats benadeelde partij], [adres]. Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van € 11.271,32. De rechtbank heeft het bedrag dat door de benadeelde partij was opgevoerd in guldens, omgerekend naar euro's. De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen. Hoofdelijkheid De verdachte is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voor zover dit al door verdachtes mededader is voldaan. VORDERING VAN DE BENADEELDE PARTIJ Feit 4 (parketnummer 0760017-01) Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd Shell Nederland Chemie B.V., gevestigd te [vestigingsplaats]. De rechtbank zal de vordering van de benadeelde partij buiten beschouwing laten en de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren, nu de vordering nog aanhangig is bij de burgerlijke rechter. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 24, 33, 33a, 47, 57, 140, 225, 326 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING De rechtbank: Verklaart het onder parketnummer 073017-02 onder 1, 2, 3 en 4 en het onder parketnummer 076017-01 onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezenverklaarde strafbaar. Verklaart de verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar. Verklaart het onder parketnummer 073017-02 onder 1, 2, 3 en 4 en het onder parketnummer 076017-01 onder 1, 2, 3, 4, 5 en 6 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt de verdachte daarvan vrij. Veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van dertig (30) maanden. Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd, die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht. Bepaalt dat van deze straf een gedeelte van zes (6) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de op twee jaren gestelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Verklaart verbeurd: (parketnummer 076017-01) - De gelden op de bankrekeningen xx t.n.v. BureauThreels Nationaal xx t.n.v. Tunt Holding B.V. xx t.n.v. Noorderlijn Beheer B.V. - De administratie zoals omschreven op de lijsten gevoegd in bijlagen AH-4 en AH4a van het ambtsedig proces-verbaal, dossiernummer 23031 (parketnummer 073017-02) - De administratie zoals omschreven op de lijsten gevoegd in bijlage AH-3 van het ambtsedig proces-verbaal, dossiernummer 24874 - Een bedrag van € 1850,00 - Een bedrag van € 460,00 - De gelden op de postbankrekeningen: xx t.n.v. het Grafisch Adviescentrum xx t.n.v. Jansburg Overloon B.V. xx t.n.v. Groen Groep Gelast de teruggave van: (parketnummer 076017-01) - De gelden op bankrekening nummer xx t.n.v. Sites2Go aan de rekeninghouder. - De gelden op bankrekening nummer xx t.n.v. Stichting Gedupeerden Agressieve Advertentieverkoop aan de rekeninghouder. (parketnummer 073017-02) - De administratie van R & R Intermediair aan R & R Intermediair. - De gelden op de bankrekeningen met nummers xx, xx en xx aan de rekeninghouders. Beslissing op de vordering van de benadeelde partij Wijst de vordering van de benadeelde partij Centrum van Ouderen Flesseman, gevestigd te Amsterdam, toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 6.503,31 (zegge: zesduizendvijfhonderddrie euro en 31 cent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil. De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voor zover dit al door veroordeeldes mededader is voldaan. Beslissing op de vordering van de benadeelde partij Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 2], wonende te [woonplaats benadeelde partij], [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van € 11.271,32 (zegge: elfduizendtweehonderdeenenzeventig euro en 32 cent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil. De veroordeelde is niet tot vergoeding van bovengenoemd bedrag gehouden voor zover dit al door veroordeeldes mededader is voldaan. Beslissing op de vordering van de benadeelde partij Verklaart de benadeelde partij Shell Nederland Chemie B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], in haar vordering niet-ontvankelijk. Bepaalt dat de benadeelde partij en de veroordeelde ieder de eigen kosten dragen. Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. Dolfing, voorzitter, Van Woensel en De Jong, in tegenwoordigheid van Den Held als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2002. Mr. Van Woensel was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.