Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF3598

Datum uitspraak2003-01-29
Datum gepubliceerd2003-01-29
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.820009-02
Statusgepubliceerd


Indicatie

[Verdachte] heeft een minderjarige met de leeftijd van 9 jaar, die ten tijde van het tenlastegelegde feit mede aan zijn zorg was toevertrouwd, onder valse voorwendselen [meegenomen] naar zijn SM-kamer en daar gedurende enige tijd zijn eigen seksuele lusten op haar botviert.


Uitspraak

RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [personalia verdachte] thans verblijvende te [verblijfplaats verdachte] Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 15 januari 2003. De verdachte is verschenen, bijgestaan door P.P.A. van der Meer, advocaat te Stadskanaal. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.H. Garos. De vordering houdt in: - 4 jaar gevangenisstraf, met aftrek ex artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht; - beslissingen ten aanzien van de inbeslaggenomen voorwerpen; - toewijzing civiele vordering en het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel betreffende [naam slachtoffer]. TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij op of omstreeks 07 juli 2002, te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, met [naam slachtoffer], die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van dat meisje, hebbende verdachte de vagina van dat meisje gelikt en/of betast en/of bevoeld en/of hebbende verdachte zijn penis in de mond van dat meisje gebracht; 2. hij op of omstreeks 07 juli 2002, te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, opzettelijk [naam slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, doordat hij, verdachte, met dat opzet genoemde [naam slachtoffer] (die zich in verdachte's woning bevond) een blinddoek voor de ogen heeft aangebracht en/of haar mond heeft dichtgetaped en/of haar naar een kamer of vertrek heeft gebracht en/of de deur welke toegang tot dat vertrek gaf, op slot heeft gedaan en/of haar aldaar aan voeten en/of armen/polsen heeft vastgebonden en/of haar (vervolgens) met behulp van een touw en/of een katrol, althans op soortgelijke wijze (aan haar voeten) omhoog heeft getrokken; Indien de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten bevat, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor blijkens het onderzoek ter terechtzitting niet geschaad in de verdediging. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht door de inhoud van deze bewijsmiddelen, waarop de hierna te vermelden beslissing steunt, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, telkens slechts is gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft, wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen, dat de verdachte het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat 1. hij op 07 juli 2002, te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, met [naam slachtoffer], die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van dat meisje, hebbende verdachte de vagina van dat meisje gelikt en hebbende verdachte zijn penis in de mond van dat meisje gebracht; 2. hij op 07 juli 2002, te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, opzettelijk [naam slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, doordat hij, verdachte, met dat opzet genoemde [naam slachtoffer] die zich in verdachte's woning bevond een blinddoek voor de ogen heeft aangebracht en haar mond heeft dichtgetaped en haar naar een kamer heeft gebracht en de deur welke toegang tot dat vertrek gaf, op slot heeft gedaan en haar aldaar aan voeten en polsen heeft vastgebonden en haar vervolgens met behulp van een touw en een katrol, aan haar voeten omhoog heeft getrokken; De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. De verdachte zal van het sub 1 en sub 2 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezene levert respectievelijk op: ad 1) Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, strafbaar gesteld bij artikel 244 Wetboek van Strafrecht. ad 2) Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, strafbaar gesteld bij artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. STRAFBAARHEID De rechtbank acht verdachte te dezer zake strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten. - De omstandigheden waaronder deze zijn begaan. - Hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte. - De eis van de officier van justitie. - De inhoud van het verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 19 december 2002. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan, dat hij [naam slachtoffer], een minderjarige met de leeftijd van 9 jaar, die ten tijde van het tenlastegelegde feit mede aan zijn zorg was toevertrouwd, onder valse voorwendselen meeneemt haar zijn SM-kamer en daar gedurende enige tijd zijn eigen seksuele lusten op haar botviert. De rechtbank betrekt daarbij uitdrukkelijk het gegeven, dat verdachte tot voor kort haar stiefvader was en er derhalve sprake was van een vertrouwensrelatie tussen hem en [naam slachtoffer]. Door de deur van de SM-kamer af te sluiten en haar geblinddoekt, getapet en met vastgebonden polsen aan haar voeten op te takelen was het voor haar onmogelijk zich aan deze voor haar zeer vernederende en bedreigende situatie te onttrekken met alle voor haar traumatische gevolgen van dien. De rechtbank is op grond van genoemde feiten en omstandigheden van oordeel, dat in dit geval niet kan worden volstaan met een andere straf dan gevangenisstraf van de hierna te vermelden duur. MOTIVERING BIJKOMENDE STRAF De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor de op te leggen bijkomende straf van verbeurdverklaring, aangezien het voorwerpen zijn met behulp van welke het feit sub 2 is begaan en blijkens gedane opgave deze voorwerpen aan verdachte toebehoren. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht de civiele vordering onvoldoende onderbouwd, zodat de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vordering. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN: De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27, 33, 33a en 57 van het Wetboek van Strafrecht. DE BESLISSING VAN DE RECHTBANK LUIDT: verklaart bewezen, dat het sub 1 en sub 2 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door verdachte is begaan. Stelt vast, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld. Verklaart verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte te dier zake tot: een gevangenisstraf voor de tijd van 30 maanden. Beveelt, dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart verbeurd de navolgende in beslag genomen voorwerpen: 02105011 1 1.00 STK Bed - 02105011 2 1.00 STK Overige onbenoembaar - krachtsportartikel 02105011 10 1.00 STK Riem - 02105011 11 1.00 STK Touw - 02105011 12 1.00 STK Riem - 02105011 13 1.00 STK Handboei - 02105011 14 1.00 STK Slot - 02105011 15 6.00 STK Schroef - 02105011 16 1.00 STK Schroef - 02105011 17 3.00 STK Overige onbenoembaar - Haak 02105011 18 2.00 STK Touw - 02105011 19 1.00 STK Touw - 02105011 20 1.00 STK Touw - 02105011 23 1.00 STK Tape - 02105011 25 1.00 STK Tape - 02105011 27 1.00 STK Overige onbenoembaar - Ketting 02105011 28 3.00 STK Overige onbenoembaar - Onderdelen 02105011 29 1.00 STK Vibrator - 02105011 30 1.00 STK Overige onbenoembaar - Ketting 02105011 31 1.00 STK Zweep - Rijzweep 02105011 32 2.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 33 5.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 34 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 35 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 36 3.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 37 2.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 38 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 39 1.00 STK Overige onbenoembaar 02105011 40 1.00 STK Zweep - Rijzweep 02105011 41 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 42 2.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 43 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 44 1.00 STK Overige onbenoembaar - Sex Artikelen 02105011 45 1.00 STK Haarband Gelast de teruggave aan: verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: 02105011 3 18.00 STK Overige onbenoembaar - Floppy Disk 02105011 4 1.00 STK Fototoestel - 02105011 5 6.00 STK Videoband - 02105011 6 2.00 STK Videoband - 02105011 7 1.00 STK Overige onbenoembaar - Kaars 02105011 8 1.00 STK Riem - 02105011 9 1.00 STK Overige onbenoembaar 02105011 21 1.00 STK Keukenartikel - 02105011 22 1.00 STK Keukenartikel - Creme; 02105011 24 2.00 STK Gereedschap 02105011 26 6.00 STK Brief 02105011 46 1.00 STK Computer - 02105011 47 4.00 STK Cd-Rom - 02105011 48 2.00 STK Diskette Bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Bepaalt dat de benadeelde partij en verdachte ieder de eigen kosten draagt. Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter en mr. H.L. Stuiver en mr. H.K. Elzinga, rechters, in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 29 januari 2003, zijnde mr. Elzinga buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.- Parketnummer: 19.820009-02 Uitspraak d.d.: 29 januari 2003 Pagina 6 van 6 Parketnummer: 19.820009-02 Uitspraak d.d.: 29 januari 2003