Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF5266

Datum uitspraak2003-03-05
Datum gepubliceerd2003-03-10
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.830349-02
Statusgepubliceerd


Indicatie

Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 312 juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.


Uitspraak

RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats en -datum verdachte], wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd in [detentieplaats verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 19 februari 2003. De verdachte is verschenen, bijgestaan door C.G. de Roos, advocaat te Groningen. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. A.J. de Loor. De vordering houdt in: 4 jaren gevangenisstraf, met aftrek ex artikel 27 Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van de in beslag genomen goederen: verbeurd verklaring van GSM Motorola V70 en onttrekking aan het verkeer van de overige op de door de officier van justitie overgelegde lijst van in beslag genomen voorwerpen vermelde goederen. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij: hoofdelijke toewijzing civiele vordering van [naam benadeelde partij] ten bedrage van [hoogte bedrag] (tevens op te leggen in de vorm van schadevergoedingsmaatregel). TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij op of omstreeks 19 november 2002 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen in/uit een woning/pand aan/nabij [adres] een (grote) hoeveelheid gereedschap en/of sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - zich naar die woning/dat pand hebben begeven en/of zich de toegang tot de woning/pand heeft/hebben verschaft door een (toegangsdeur) van die/dat woning/pand met geweld te openen/te duwen en/of - die [naam slachtoffer] heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of op die [naam slachtoffer] tegen de grond heeft/hebben gewerkt en/of op die [naam slachtoffer] is/zijn gaan zitten en/of - die [naam slachtoffer] met een mes heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een mes heeft voorgehouden en/of - die [naam slachtoffer] heeft/hebben toegevoegd: "Als je niet meewerkt maken we je dood" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of - de armen en/of benen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben vastgebonden en/of de ogen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of zijn handen heeft/hebben geboeid; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat [namen medeverdachteen] op of omstreeks 19 november 2002 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid gereedschap en/of sleutels, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [namen medeverdachten] en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) van voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat die [namen medeverdachten] zich naar die woning/dat pand hebben begeven en/of zich de toegang tot de woning/pand heeft/hebben verschaft door een (toegangsdeur) van die/dat woning/pand met geweld te openen/te duwen en/of - die [naam slachtoffer] heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of op die [naam slachtoffer] tegen de grond heeft/hebben gewerkt en/of op die [naam slachtoffer] is/zijn gaan zitten en/of - die [naam slachtoffer] met een mes heeft/hebben bedreigd, althans die [naam slachtoffer] een mes heeft voorgehouden en/of - die [naam slachtoffer] heeft/hebben toegevoegd: "Als je niet meewerkt maken we je dood" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of - de armen en/of benen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben vastgebonden en/of de ogen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en/of zijn handen heeft/hebben geboeid; welk feit hij, verdachte in de gemeente Hoogeveen en/of Groningen en/of elders in Nederland op of omstreeks 19 november 2002, althans in of omstreeks de maand november 2002, opzettelijk heeft uitgelokt door: of tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door: die [namen medeverdachten] te informeren over de aanwezigheid van grote hoeveelheid gereedschap bij die [naam slachtoffer] en/of - informatie te geven op welke wijze de overval gepleegd moest worden; - een of meer (bestel)auto's ter beschikking te stellen en/of te regelen om die overval mee te plegen en/of - te informeren over de aanwezigheid van een beveiligingscamera en/of video in het pand van die [naam slachtoffer] en/of aan te geven welke kabels in dat pand moesten worden doorgeknipt en/of - te voorzien van bivakmutsen en/of messen en/of een handboeien en/of tape om de overval mee te plegen en/of - ruimte(n) ter beschikking te stellen en/of aan te wijzen waar de gestolen goederen naar toe moesten worden gebracht; Indien de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten bevat, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor blijkens het onderzoek ter terechtzitting niet geschaad in de verdediging. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht door de inhoud van deze bewijsmiddelen, waarop de hierna te vermelden beslissing steunt, wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen, dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat 1. hij op 19 november 2002 te Tiendeveen, gemeente Hoogeveen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen uit een woning/pand aan [adres] een grote hoeveelheid gereedschap en sleutels, toebehorende aan [naam slachtoffer], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [naam slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en/of zijn mededaders - zich naar die woning/dat pand hebben begeven en zich de toegang tot de woning/pand heeft/hebben verschaft door een toegangsdeur van die/dat woning/pand met geweld te duwen en - die [naam slachtoffer] heeft/hebben geslagen en gestompt en geschopt en die [naam slachtoffer] tegen de grond heeft/hebben gewerkt en op die [naam slachtoffer] is/zijn gaan zitten en - die [naam slachtoffer] met een mes heeft/hebben bedreigd en - die [naam slachtoffer] heeft/hebben toegevoegd: "Als je niet meewerkt maken we je dood" en - de armen en benen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben vastgebonden en de ogen van die [naam slachtoffer] heeft/hebben getaped en zijn handen heeft/hebben geboeid; De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. De verdachte zal van het primair meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht. KWALIFICATIE Het primair bewezene levert op: diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 312 juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. STRAFBAARHEID De rechtbank acht verdachte te dezer zake strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking de aard en de ernst van het gepleegd feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de inhoud van het verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatie-register d.d. 09 december 2002, waaruit blijkt dat verdachte eerder wegens misdrijf is veroordeeld. De rechtbank acht voor de op te leggen straffen met name van belang dat het een zeer professionele, planmatige en gewelddadige overval betreft. Een en ander blijkt uit de volgende feiten: - de voor de te plegen overval gehouden briefing; - het aanschaffen van de benodigdheden (bivakmutsen, messen, handboeien en transportmiddelen) om de overval te doen slagen; - het maken van een onderlinge taakverdeling; - de keuze van het slachtoffer, te weten een bemiddelde oudere man die op een afgelegen plek woont; - het afspreken van de wijze waarop het slachtoffer moest worden uitgeschakeld; - de manier waarop uiteindelijk het slachtoffer is achtergelaten; - het regelen van opslagruimte voor de gestolen goederen. Met betrekking tot de duur van de op te leggen straf wordt verdachtes rol als (mede)initiator van de overval hem door de rechtbank zwaar aangerekend. De rechtbank is op grond van genoemde feiten en omstandigheden van oordeel, dat in dit geval niet kan worden volstaan met een andere straf dan gevangenisstraf van de hierna te vermelden duur. BIJZONDERE MOTIVERING ARTIKEL 359, LID 7 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelet op het hiervoor overwogene is de rechtbank van oordeel dat de eis van de officier van justitie onvoldoende in overeenstemming is met de ernst van het gepleegde feit. MOTIVERING BIJKOMENDE STRAF De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor de op te leggen bijkomende straf van verbeurdverklaring, aangezien het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het primaire feit is begaan. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] Ten aanzien van het immateriële deel van de vordering: de rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede het bedrag der gevorderde immateriële schade bewezen, zodat de civiele vordering voor dit deel voor toewijzing vatbaar is. Ten aanzien van het materiële deel van de vordering: de civiele vordering is weersproken en ten aanzien van dit onderdeel niet van zo eenvoudige aard, dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding (Sv 361 lid 3), zodat de rechtbank de benadeelde partij ten aanzien van dit deel van de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn vordering. SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL Met betrekking tot het primair bewezen verklaarde feit acht de rechtbank verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade, die door het strafbare feit is toegebracht. Aan verdachte zal derhalve de verplichting worden opgelegd na te noemen bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 24c, 27, 33, 33a en 36f van het Wetboek van Strafrecht. DE BESLISSING VAN DE RECHTBANK LUIDT Verklaart bewezen, dat het primair tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door verdachte is begaan. Stelt vast, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld. Verklaart verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte te dier zake tot: een gevangenisstraf voor de tijd van 5 jaren; beveelt, dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte primair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij; verklaart verbeurd de navolgende in beslag genomen voorwerpen: 02212108 1 1.00 STK Handboei Kl:zilver - met opschrift "Smith Fargo Texas, nickelfrei 02212108 2 2.00 STK Muts Kl:zwart - bivak 02212108 3 1.00 STK Muts Kl:groen - bivak 02212108 4 1.00 STK Muts Kl:blauw - bivak 02212108 8 1.00 STK GSM Motorola V70; gelast de teruggave aan: verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: 02212108 5 1.00 DS Doos met opschrift Commando knife 02212108 6 1.00 DS Doos met opschrift Cuchillo Deportive, jachtmes Mirage; 02212108 7 2.00 STK Overige onbenoembaar kleding labels opschrift Fosco industries; veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van [hoogte bedrag], met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer daders is betaald, de veroordeelde in zoverre is bevrijd; bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen; legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer], een bedrag van [hoogte bedrag] te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door [aantal dagen hechtenis] dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft, alsmede dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer daders is betaald, de veroordeelde in zoverre is bevrijd; verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen. Dit vonnis is gewezen door mr. E. van der Herberg, voorzitter en mr. J.J. Schoemaker en mr. H.J. ter Schegget, rechters, in tegenwoordigheid van E.W. Hoekstra, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 05 maart 2003.