Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF5850

Datum uitspraak2003-03-14
Datum gepubliceerd2003-03-14
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Hertogenbosch
Zaaknummers20.002583.02
Statusgepubliceerd


Uitspraak

parketnummer : 20.002583.02 uitspraakdatum : 14 maart 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te 's-Hertogenbosch van 25 juni 2002 in de strafzaak onder parketnummer 01/045268-01 tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum], wonende te [adres]. Het hoger beroep De officier van justitie heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld. Het onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep. Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht. Het vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat ten gevolge van een door de advocaat-generaal gevorderde en door het hof toegelaten wijziging van de tenlastelegging, de grondslag van het onderzoek is veranderd. De tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: hij op of omstreeks [pleegdatum] te [pleegplaats] met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Nachtegaalslaantje, althans in de directe omgeving daarvan, althans in de casinotuin, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer], welk geweld bestond uit het schoppen en/of trappen en/of slaan en/of stompen tegen het hoofd en/of het lichaam van die [slachtoffer] en/of het over de grond slepen van die [slachtoffer] en/of het op de grond laten vallen van die [slachtoffer], waarbij hij, verdachte, die [slachtoffer] heeft getrapt en/of geschopt en/of geslagen en/of gestompt, en welk door hen, althans door hem, gepleegd geweld de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad, althans enig lichamelijk letsel (hersenletsel) voor die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad. In deze weergave van de tenlastelegging zijn de in eerste aanleg alsmede de in hoger beroep toegelaten wijzigingen begrepen. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door het hof verbeterd. De verdachte is door deze verbetering niet in de verdediging geschaad. De redengeving Verdachte is ten laste gelegd het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen. Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte als bovenvermeld is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken. Het hof is in het bijzonder van oordeel dat de gewelddadige handelingen die verdachte heeft verricht, te weten het trappen tegen het lichaam van voornoemde [slachtoffer] in diens slaapplaats al dan niet met de bedoeling om hem wakker te maken, niet "openlijk" als bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht hebben plaatsgevonden. Voornoemde handelingen waren immers niet voor derden waarneembaar en aldus "heimelijk". Met betrekking tot de gewelddadige handelingen jegens [slachtoffer] die wel openlijk zijn gepleegd, te weten het trappen en/of schoppen tegen het hoofd en/of lichaam van die [slachtoffer], alsmede het over de grond slepen van die [slachtoffer] en/of het op de grond laten vallen van die [slachtoffer] door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], kan naar het oordeel van het hof niet worden vastgesteld dat verdachte daaraan deel heeft genomen in die zin dat er sprake is geweest van een feitelijke en/of een geestelijke samenwerking tussen verdachte en de medeverdachten. B E S L I S S I N G: Het hof: Vernietigt het beroepen vonnis en doet opnieuw recht: Verklaart niet bewezen dat de verdachte het als voormeld ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Dit arrest is gewezen door Mr. Harmsen, als voorzitter Mrs. Van de Loo en De Lange, als raadsheren in tegenwoordigheid van Mr. Van der Velden, als griffier. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 14 maart 2003. U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G zaaknr.: 09 tijd : 14.30 rolnummer: 20.002583.02 verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum], wonende te [adres], Is bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 25 juni 2002 ter zake van: veroordeeld tot: Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder het primaire, subsidiaire, meer subsidiaire en meest subsidiaire is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij, heft op het bevel tot voorlopige hechtenis;