Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF9016

Datum uitspraak2003-05-20
Datum gepubliceerd2003-05-21
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/004523 e.a.
Statusgepubliceerd


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/004523-02, (08/025851-02, 08/005470-02, 08/015311-02, 08/030052-02, 08/025870-02), 08/030196-03, 08/006546-02 en 08/006990-00 (TUL). STRAFVONNIS Uitspraak: 20 mei 2003 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [F. J. G.], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum1970], wonende te [adres], terechtstaande na verwijzing door de politierechter terzake dat: wat betreft parketnummer 08/004523-02: 1. hij op of omstreeks 6 augustus 2002, te Rijssen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen in/uit een winkel/warenhuis aan de Haarstraat, (oplaadbare) batterijen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf HEMA, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 6 augustus 2002 te Rijssen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een warenhuis aan de Haarstraat weg te nemen (oplaadbare) batterijen, geheel of ten dele toebehorende aan het winkelbedrijf HEMA, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, in dat warenhuis een of meerdere pakjes (oplaadbare) batterijen heeft gepakt en vervolgens uit de verpakking daarvan (de) beveiligingslabel(s) heeft verwijderd en/of daarmee bezig is geweest, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 2. hij op of omstreeks 6 augustus 2002, te Rijssen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [betrokkene 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet die [betrokkene 1] met kracht een zogenaamde kopstoot in het gezicht en/althans tegen het hoofd heeft gegeven, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 6 augustus 2002, te Rijssen, opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd [betrokkene 1], een zogenaamde kopstoot in het gezicht en/althans tegen het hoofd heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden; 3. hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2002 tot 5 augustus 2002, te Rijssen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto (merk Nissan Micra), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan mevrouw [betrokkene 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot die auto heeft verschaft en/of die weg te nemen auto onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel; 4. hij in of omstreeks de periode van 4 tot en met 7 augustus 2002, te Rijssen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning aan de Wierdensestraat (no. 119) heeft weggenomen ongeveer 50 euro, in elk geval enig geld, geheel of ten dele toebehorende aan zijn vader [betrokkene 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel; 5. hij op of omstreeks 30 augustus 2002, te Rijssen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 4], kassamedewerkster op het Roba-tankstattion aan de Holterstraat te bewegen tot de afgifte van 20 euro, in elk geval van enig geld, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegen die [betrokkene 4] heeft gezegd dat zijn vrouw de vorige week 20 euro te weinig aan wisselgeld terug had gekregen en/of dat hij "De Bruin" heette en/of dat hij aan het Pottenbakkerserf 116 te Rijssen woonde, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 6. hij in of omstreeks de periode van 14 november 2001 tot en met 15 november 2001 te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een waterpas met statief (merk Sokkisha B2), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Hegeman B.V., in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s); ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 6 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 16 november 2001 te Nijverdal, gemeente Hellendoorn en/of te/in de gemeente Almelo, in elk geval in Nederland, een waterpas met statief (merk Sokkisha) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die waperpas met statief wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; 7. hij op of omstreeks 04 december 2001 te Wierden opzettelijk (ongeveer) 11 liter benzine, in elk geval een hoeveelheid benzine (ter waarde van fl 25,19), geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Nijverdalsestraat, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 8. hij op of omstreeks 01 augustus 2002 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een brom-/snorfiets (merk Gilera), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of dat weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en/of verbreking; 9. hij op of omstreeks 27 januari 2002 te Rijssen terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Verlengde Oranjestraat, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; 10. hij op of omstreeks 27 januari 2002 te Rijssen als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Oranjestraat, opzettelijk - toen één of meer zich in een politievoertuig bevindende politie-ambtenaren, en wel (een) opsporingsambtena(a)r(en) in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, ter controle op de naleving van de bij of krachtens de Wegenverkeerswet gegeven voorschriften van verdachte vorderde(n) of verdachte beval(en) het door verdachte, bestuurde motorrijtuig te doen stilhouden, welke vordering of welk bevel door die politie-ambtena(a)r(en), belast met en bevoegd verklaard tot het opsporen van strafbare feiten, werd gedaan doordien deze van een aan dit politievoertuig aangebrachte transparant, waarin de woorden "stop" of "stop politie" in rode letters tegen donkere achtergrond verlicht werden, gebruik maakte(n) - niet heeft voldaan aan genoemde vordering of genoemd bevel gedaan door genoemde ambtena(a)r(en); 11. hij op of omstreeks 27 januari 2002 te Rijssen op een tijdstip gelegen tussen zonsondergang en zonsopgang en/of terwijl het toen aldaar regende en/of terwijl zich toen aldaar meerdere personen op en/of aan de weg(en) bevonden, als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Graaf Ottostraat, heeft gereden met een snelheid van ongeveer 85 kilometer per uur, althans met een hogere snelheid dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en aldus met een snelheid die - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en/of de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen - (veel) te hoog was en/of (vervolgens) rijdende op de Oranjestraat en gekomen op of ter hoogte van een kruising of splitsing van die weg en de Elsenerstraat met een - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en/of de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen - (veel) te hoge snelheid die kruising of splitsing is opgereden en/of overgereden terwijl zich juist op dat moment een fietser op de rijbaan van die weg(en) bevond en/of (vervolgens) rijdende op de Oosterhofweg en gekomen op of ter hoogte van een kruising of splitsing van die weg en de Parkstraat - ter plaatse waar voor die kruisende weg een bord B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 was geplaatst, aanduidende: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg - met een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur, althans met een hogere snelheid dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en aldus met een snelheid die - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en/of de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen -(veel) te hoog was genoemde kruising of splitsing is opgereden en/of overgereden, en/of rijdende op de Wierdensestraat en/of de Schapendijk (meermalen) met een (zeer) hoge, althans (te) hoge snelheid heeft gereden en vervolgens dat door hem bestuurde motorrijtuig (sterk) heeft afgeremd waarbij dat motorrijtuig is geslipt en/of vervolgens '180 graden' om zijn as is gedraaid door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd; 12. hij op of omstreeks 23 oktober 2001 te Holten, in de gemeente Rijssen terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten de categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Oranjestraat, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; wat betreft parketnummer 08/025851-02: 1. hij op of omstreeks 8 november 2002, te Rijssen, een persoon, genaamd [betrokkene 7] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde [betrokkene 7] de woorden toegevoegd: "Ik weet haast wel zeker dat Gerhard jouw kop zal verbouwen"en/of (daarbij) opzettelijk dreigend aan die [betrokkene 7] de woorden heeft toegevoegd: "Ben jij niet bang voor mij?", althans (telkens) woorden van gelijke dreigende aard of strekking; 2. hij op of omstreeks 12 november 2002, te Rijssen, opzettelijk beledigend een vrouw, genaamd [betrokkene 8], in haar tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd: "Hoer" en/of: "Kutwijf" en/of: "Trut" en/of: "Kuthoer", althans (een) woord(en) van gelijke beledigende aard en/of strekking; wat betreft parketnummer 08/005470-02: 1. hij op of omstreeks 31 juli 2001 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 42,49), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Q8 Selfservice Tankstation, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 31 juli 2001 te Rijssen opzettelijk een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 42,49) geheel of ten dele toebehorende aan Q8 Selfservice Tankstation, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Holterstraatweg, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 2. hij op of omstreeks 02 november 2001 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 48,12), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Brand Oil, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 02 november 2001 te Rijssen opzettelijk een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 48,12), geheel of ten dele toebehorende aan Brand Oil, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Elsenerstraat, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 3. hij op of omstreeks 17 november 2001 te Enter, gemeente Wierden, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 19,64), geheel of ten dele toebehorende aan Tankstation Busger op Vollenbroek, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 17 november 2001 te Enter, gemeente Wierden, opzettelijk een hoeveelheid benzine (ter waarde van 19,64), geheel of ten dele toebehorende aan Tankstation Busger op Vollenbroek, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Rijssenseweg, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 4. hij op of omstreeks 01 december 2001 te Enter, gemeente Wierden, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van (ongeveer) f 25,--), geheel of ten dele toebehorende aan Tankstation Ter Harmsel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 01 december 2001 te Enter, gemeente Wierden, opzettelijk een hoeveelheid benzine (ter waarde van (ongeveer) f 25,--), geheel of ten dele toebehorende aan Tankstation Ter Harmsel, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Hogebrink, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; wat betreft parketnummer 08/015311-02: 1. hij op of omstreeks 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, opzettelijk en wederrechtelijk vier, althans één of meer, ruitje(s) van een deur, althans een deur, van een aan de Molendijk Zuid gelegen perceel of woning, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 9], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar heeft gemaakt, door toen daar opzettelijk en wederrechtelijk met een bezem, althans een stok, althans enig voorwerp, die/dat ruitje(s) van die deur, althans die deur, in te slaan; 2. hij op of omstreeks 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, (een) persoon/personen, te weten de hoofdagent(en) van politie genaamd [betrokkene 10] en/of [betrokkene 11], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde [betrokkene 10] en/of voornoemde [betrokkene 11] de woorden toegevoegd: "Als ik wist dat ik er twintig jaar voor zou krijgen, dan sloeg ik nu jullie hersenpan in. Jullie hebben mij van voren geboeid en ik kan jullie dus raken" en/of "Ik kom jullie nog wel een keer tegen op de markt of zo" en/of voornoemde [betrokkene 11]: "Als je vrouw later vraagt waarom ik je heb doodgeschoten, dan vertel ik dat niet", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; 3. hij op of omstreeks 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten de hoofdagent(en) van politie genaamd [betrokkene 10] en/of [betrokkene 11], gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in diens/haar/hun tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Weet je wat kanker is? Ik hoop dat jullie dat krijgen", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking; wat betreft parketnummer 08/030052-02: 1. hij op of omstreeks 11 november 2001 te Holten, gemeente Rijssen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Markeloseweg, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; 2. hij op of omstreeks 11 november 2001 te Goor, gemeente Hof van Twente, toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar (een) andere dan zijn werkelijke voorna(a)m(en) en/of geboortedatum en/of adres heeft opgegeven; 3. hij op of omstreeks 11 november 2001 te Holten, gemeente Rijssen, als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 340 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn; en wat betreft parketnummer 08/025870-02: hij op of omstreeks 07 oktober 2002, te Rijssen, bij het tankstation Te Morsche aan de Jutestraat, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid dieselolie, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 12], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; en na voeging ter terechtzitting van 13 mei 2003 wat betreft parketnummer 08/030196-03: 1. hij op of omstreeks 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, de Rijksweg A1, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd; 2. hij op of omstreeks 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen, althans in Nederland toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar (een) andere dan zijn werkelijke naam en/of geboortedatum en/of adres heeft opgegeven; 3. hij op of omstreeks 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), gekentekend LT-DB-61, daarmede heeft gereden op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rijksweg A1, zonder dat er voor dit motorrijtuig een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen was gesloten en in stand gehouden; en na voeging ter terechtzitting van 13 mei 2003 wat betreft parketnummer 08/006546-02: hij op of omstreeks 13 oktober 2002 te Rijssen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een woning (aan de Verlengde Oranjestraat 88 aldaar) heeft weggenomen een (mobiele) telefoon en/of een oplader, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 13], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder parketnummer 08/004523-02 sub 1 primair, sub 2 primair, sub 4 en sub 6 primair, onder parketnummer 08/025851-02 sub 2 en onder parketnummer 08/006546-02 is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank is door de inhoud van vorenstaande bewijsmiddelen, waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het onder parketnummer: - 08/004523-02 sub 1 subsidiair, sub 2 subsidiair, sub 3, sub 5, sub 6 subsidiair, sub 7, 8, 9, 10, 11 en 12, - 08/025851-02 sub 1, - 08/005470 sub 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair, - 08/015311-02 sub 1, 2 en 3, - 08/030052 sub 1, sub 2 en sub 3, - 08/025870-02, - 08/030196-03 sub 1, 2 en 3, tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: wat parketnummer 08/004523-02 sub 1 subsidiair betreft: hij op 6 augustus 2002 te Rijssen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening uit een warenhuis aan de Haarstraat weg te nemen (oplaadbare) batterijen, toebehorende aan het winkelbedrijf HEMA, in dat warenhuis een of meerdere pakjes (oplaadbare) batterijen heeft gepakt en daarmee bezig is geweest, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; wat parketnummer 08/004523-02 sub 2 subsidiair betreft: hij op 6 augustus 2002, te Rijssen, opzettelijk mishandelend een persoon, genaamd [betrokkene 1], een zogenaamde kopstoot in het gezicht heeft gegeven, waardoor deze letsel heeft bekomen; wat parketnummer 08/004523-02 sub 3 betreft: hij in of omstreeks de periode van 31 juli 2002 tot 5 augustus 2002, te Rijssen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een auto (merk Nissan Micra), toebehorende aan mevrouw [betrokkene 2], waarbij verdachte zich de toegang tot die auto heeft verschaft en die weg te nemen auto onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel; wat parketnummer 08/004523-02 sub 5 betreft: hij op 30 augustus 2002, te Rijssen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 4], kassamedewerkster op het Roba-tankstattion aan de Holterstraat te bewegen tot de afgifte van 20 euro, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en bedrieglijk tegen die [betrokkene 4] heeft gezegd dat zijn vrouw de vorige week 20 euro te weinig aan wisselgeld terug had gekregen en dat hij "De Bruin" heette en dat hij aan het Pottenbakkerserf 116 te Rijssen woonde, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; wat parketnummer 08/004523-02 sub 6 subsidiair betreft: hij op 16 november 2001 in de gemeente Almelo, een waterpas met statief (merk Sokkisha) heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die waterpas met statief wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; wat parketnummer 08/004523-02 sub 7 betreft: hij op 4 december 2001 te Wierden opzettelijk een hoeveelheid benzine (ter waarde van fl 25,19), toebehorende aan [betrokkene 5], en welke benzine verdachte bij een voor zelfbediening ingerichte benzinepompinstallatie, gelegen aan de Nijverdalsestraat, had getankt, onder gehoudenheid die benzine te betalen en welke benzine verdachte aldus en in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; wat parketnummer 08/004523-02 sub 8 betreft: hij op 1 augustus 2002 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een snorfiets (merk Gilera), toebehorende aan [betrokkene 6]; wat parketnummer 08/004523-02 sub 9 betreft: hij op 27 januari 2002 te Rijssen terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, de Verlengde Oranjestraat, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie heeft bestuurd; wat parketnummer 08/004523-02 sub 10 betreft: hij op 27 januari 2002 te Rijssen als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Oranjestraat, opzettelijk - toen meer zich in een politievoertuig bevindende politie-ambtenaren, en wel opsporingsambtenaren in de zin van artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, ter controle op de naleving van de bij of krachtens de Wegenverkeerswet gegeven voorschriften van verdachte vorderden het door verdachte, bestuurde motorrijtuig te doen stilhouden, welke vordering door die politieambtenaren, belast met en bevoegd verklaard tot het opsporen van strafbare feiten, werd gedaan doordien deze van een aan dit politievoertuig aangebrachte transparant, waarin de woorden "stop" of "stop politie" in rode letters tegen donkere achtergrond verlicht werden, gebruik maakte(n) - niet heeft voldaan aan genoemd bevel gedaan door genoemde ambtenaren; wat parketnummer 08/004523-02 sub 11 betreft: hij op 27 januari 2002 te Rijssen op een tijdstip gelegen tussen zonsondergang en zonsopgang en terwijl het toen aldaar regende en terwijl zich toen aldaar meerdere personen op en/of aan de weg(en) bevonden, als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, heeft gereden met een snelheid van ongeveer 85 kilometer per uur, althans met een hogere snelheid dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en aldus met een snelheid die - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen - (veel) te hoog was en (vervolgens) rijdende op de Oranjestraat en gekomen op of ter hoogte van een kruising van die weg en de Elsenerstraat met een - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en/of de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen - (veel) te hoge snelheid die kruising of splitsing is overgereden terwijl zich juist op dat moment een fietser op de rijbaan van die weg bevond en (vervolgens) rijdende op de Oosterhofweg en gekomen op of ter hoogte van een kruising van die weg en de Parkstraat - ter plaatse waar voor die kruisende weg een bord B6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 was geplaatst, aanduidende: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg met een hogere snelheid dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur en aldus met een snelheid die - gezien de verkeerssituatie ter plaatse en de ter plaatse geldende verkeersmaatregelen te hoog was genoemde kruising of splitsing is overgereden, en rijdende op de Wierdensestraat en/of de Schapendijk (meermalen) met een hoge snelheid heeft gereden en vervolgens dat door hem bestuurde motorrijtuig (sterk) heeft afgeremd waarbij dat motorrijtuig is geslipt en vervolgens '180 graden' om zijn as is gedraaid door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt en het verkeer op die weg kon worden gehinderd; wat parketnummer 08/004523-02 sub 12 betreft: hij op 23 oktober 2001 te Holten, in de gemeente Rijssen terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten de categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, de Oranjestraat, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie heeft bestuurd; wat parketnummer 08/025851-02 sub 1 betreft: hij op 8 november 2002, te Rijssen, een persoon, genaamd [betrokkene 7] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde [betrokkene 7] de woorden toegevoegd: "Ik weet haast wel zeker dat Gerhard jouw kop zal verbouwen" en (daarbij) opzettelijk dreigend aan die [betrokkene 7] de woorden heeft toegevoegd: "Ben jij niet bang voor mij?", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; wat parketnummer 08/005470-02 sub 1 primair betreft: hij op 31 juli 2001 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 42,49), toebehorende aan Q8 Selfservice Tankstation; wat parketnummer 08/005470-02 sub 2 primair betreft: hij op 2 november 2001 te Rijssen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 48,12), toebehorende aan Brand Oil; wat parketnummer 08/005470-02 sub 3 primair betreft: hij op 17 november 2001 te Enter, gemeente Wierden, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van f 19,64), toebehorende aan Tankstation Busger op Vollenbroek; wat parketnummer 08/005470-02 sub 4 primair betreft: hij op 1 december 2001 te Enter, gemeente Wierden, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid benzine (ter waarde van (ongeveer) f 25,--), toebehorende aan Tankstation Ter Harmsel; wat parketnummer 08/015311-02 sub 1 betreft: hij op 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, opzettelijk en wederrechtelijk vier ruitjes van een deur van een aan de Molendijk Zuid gelegen woning, toebehorende aan [betrokkene 9], heeft vernield, door toen daar opzettelijk en wederrechtelijk met een bezem die ruitjes van die deur in te slaan; wat parketnummer 08/015311-02 sub 2 betreft: hij op 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, personen, te weten de hoofdagenten van politie genaamd [betrokkene 10] en [betrokkene 11], heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend voornoemde [betrokkene 10] en/of voornoemde [betrokkene 11] de woorden toegevoegd: "Als ik wist dat ik er twintig jaar voor zou krijgen, dan sloeg ik nu jullie hersenpan in. Jullie hebben mij van voren geboeid en ik kan jullie dus raken" en "Ik kom jullie nog wel een keer tegen op de markt of zo" en voornoemde [betrokkene 11]: "Als je vrouw later vraagt waarom ik je heb doodgeschoten, dan vertel ik dat niet", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; wat parketnummer 08/015311-02 sub 3 betreft: hij op 17 juni 2002, in de gemeente Rijssen, opzettelijk beledigend (een) ambtenaren, te weten de hoofdagenten van politie genaamd [betrokkene 10] en [betrokkene 11], gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening, in hun tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Weet je wat kanker is? Ik hoop dat jullie dat krijgen", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking; wat parketnummer 08/030052-02 sub 1 betreft: hij op 11 november 2001 te Holten, gemeente Rijssen, terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, de Markeloseweg, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie heeft bestuurd; wat parketnummer 08/030052-02 sub 2 betreft: hij op 11 november 2001 te Goor, gemeente Hof van Twente, toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar een andere dan zijn werkelijke voornamen en geboortedatum en adres heeft opgegeven; wat parketnummer 08/030052-02 sub 3 betreft: hij op 11 november 2001 te Holten, gemeente Rijssen, als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 340 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn; wat parketnummer 08/025870-02-02 betreft: hij op 7 oktober 2002, te Rijssen, bij het tankstation Te Morsche aan de Jutestraat, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een hoeveelheid dieselolie, toebehorende aan [betrokkene 13]; wat parketnummer 08/030196-03 sub 1 betreft: hij op 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, de Rijksweg A1, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie heeft bestuurd; wat parketnummer 08/030196-03 sub 2 betreft: hij op 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen, toen een opsporingsambtenaar hem als verdachte van een strafbaar feit naar zijn identiteitsgegevens vroeg, aan die opsporingsambtenaar (een) andere dan zijn werkelijke naam en geboortedatum en adres heeft opgegeven; wat parketnummer 08/030196-03 sub 3 betreft: hij op 3 oktober 2002 te Holten, gemeente Rijssen als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), gekentekend LT-DB-61, daarmede heeft gereden op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rijksweg A1, zonder dat er voor dit motorrijtuig een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen was gesloten en in stand gehouden; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder de parketnummers: - 08/004523-02 sub 1 subsidiair, sub 2 subsidiair, sub 3, sub 5, sub 6 subsidiair, sub 7, 8, 9, 10, 11 en 12, - 08/025851-02 sub 1, - 08/005470 sub 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair, - 08/015311-02 sub 1, 2 en 3, - 08/030052 sub 1, sub 2 en sub 3, - 08/025870-02, - 08/030196-03 sub 1, 2 en 3, meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 1 primair: "Poging tot diefstal", strafbaar gesteld bij artikel 310 juncto artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 2 primair: "Mishandeling", strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 3: "Diefstal waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel", strafbaar gesteld bij de artikelen 311, juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 5: "Poging tot oplichting", strafbaar gesteld bij artikel 326 juncto artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 6 subsidiar: "Opzetheling", strafbaar gesteld bij artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 7: "Verduistering", strafbaar gesteld bij artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 8, parketnummer 08/005470 sub 1, 2, 3 en 4 en parketnummer 08/025870-02: telkens het misdrijf; "Diefstal", strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 9 en sub 12, parketnummer 08/030052-02 sub 1 en parketnummer 08/030196-03 sub 1: telkens het misdrijf; "Overtreding van artikel 9 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994", strafbaar gesteld bij artikel 176 van de Wegenverkeerswet 1994; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 10: "Opzettelijk niet voldoen aan een vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten", strafbaar gesteld bij artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/004523-02 sub 11: "Overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994", strafbaar gesteld bij artikel 177 van de Wegenverkeerswet 1994; wat betreft parketnummer 08/025851-02 sub 1: "Bedreiging met zware mishandeling", strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/015311-02 sub 1: "Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen", strafbaar gesteld bij artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/015311-02 sub 2: "Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht", strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/015311-02 sub 3: "Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening", strafbaar gesteld bij de artikelen 267 juncto artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/030052-02 sub 2 en parketnummer 08/030196-03 sub 2: telkens het misdrijf; "Door het bevoegd gezag naar zijn naam gevraagd een valse naam opgeven", strafbaar gesteld bij artikel 435 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft parketnummer 08/030052-02 sub 3: "Overtreding van artikel 8 lid 2 in aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994", strafbaar gesteld bij artikel 176 van de Wegenverkeerswet 1994; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake de parketnummers: - 08/004523-02 sub 1 subsidiair, 2 primair, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 12, - 08/025851-02 sub 1 en 2, - 08/005470 sub 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair, - 08/015311-02 sub 1, 2 en 3, - 08/030052 sub 1 en sub 3, - 08/025870-02, - 08/030196-03 sub 1, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden onvoorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, met toewijzing van de civiele vordering van Autobedrijf te Morsche en oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel. Tevens heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte terzake parketnummer 08/004523-02 sub 11 wordt veroordeeld tot een ontzegging van het besturen van motorvoertuigen voor de duur van 6 maanden en ten aanzien van parketnummer 08/030196-03 sub 3 tot ontzegging voor de duur van 3 maanden. Ten aanzien van de feiten tenlastegelegd onder parketnummer 08/030052-02 sub 2 en onder parketnummer 08/030196-03 sub 2 heeft de officier van justitie verzocht verdachte schuldig te verklaren zonder oplegging van straf. Met betrekking tot parketnummer 08/006990-00 heeft de officier van justitie gepersisteerd bij zijn vordering. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf, bijkomende straf en maatregel behoort te worden opgelegd, zoals die hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een reeks van delicten, waaronder met name vermogensdelicten en geweldsdelicten. Hij is in het verleden al eerder voor dergelijke delicten veroordeeld. De oorzaak van de door verdachte begane feiten moet worden gezocht in zijn verslavingsproblematiek. Deze is ontstaan doordat hij arbeidsongeschikt is verklaard en hij tevens hemofilie patiënt is. Verdachte ondergaat een opname in het IMC te Enschede en staat op de wachtlijst voor opname in het Johannes Wierhuis te Rekken. Het lijkt de rechtbank derhalve niet zinvol om deze behandeling te doorkruisen en een (langdurige) onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, doch een voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden, waarbij de rechtbank in hoge mate rekening houdt met de gezondheidstoestand en met de voorgenomen opname in een afkickinstituut, een taakstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid van na te melden duur. Civiele vordering De rechtbank overweegt verder, dat Autobedrijf te Morsche, ter zake van het feit onder parketnummer 08/025870-02, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier ter terechtzitting als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces, en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij, tot een totaalbedrag van €92,28. Naar het oordeel van de rechtbank is deze door verdachte betwiste, vordering van de benadeelde partij ten dele gegrond, aangezien op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht. De schade bedraagt minder dan het gevorderde bedrag, namelijk €10,03, zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is, met niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij in het resterende deel van de vordering. De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het feit onder parketnummer 08/025870-02 is toegebracht. De na te melden straf, bijkomende straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen: 9a, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 36f, 57 en 62 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 178 en 179 Wegenverkeerswet 1994. Vordering tenuitvoerlegging wegens recidive, betreffende parketnummer 08/006990-00. De rechtbank is ten aanzien van de vordering van de officier van justitie te Almelo van 2 juli 2002, tot het geven van een last tot tenuitvoerlegging van de, bij vonnis van de politierechter in deze rechtbank van 3 mei 2001, opgelegde voorwaardelijke geldboete, van oordeel dat die vordering behoort te worden toegewezen, nu is gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd meermalen aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/004523-02 sub 1 primair, sub 2 primair, sub 4 en sub 6 primair, onder parketnummer 08/025851-02 sub 2 en onder parketnummer 08/006546-02 is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het onder parketnummer: - 08/004523-02 sub 1 subsidiair, sub 2 subsidiair, sub 3, sub 5, sub 6 subsidiair, sub 7, 8, 9, 10, en 12, - 08/025851-02 sub 1, - 08/005470 sub 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair, - 08/015311-02 sub 1, 2 en 3, - 08/030052 sub 1 en sub 3, - 08/025870-02, - 08/030196-03 sub 1, tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een taakstraf, te weten een werkstraf, het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de duur van 240 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen. Bepaalt, dat bij de uitvoering van de werkstraf, voor de tijd door veroordeelde in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht (te weten 9 dagen), 18 uren in mindering worden gebracht, zodat 222 uren werkstraf resteren, subsidiair 111 dagen vervangende hechtenis. Veroordeelt verdachte eveneens tot een gevangenisstraf voor de tijd van 6 maanden. Beveelt dat de gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt, of gedurende de proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. Stelt als bijzondere voorwaarde: De veroordeelde moet zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Almelo, ook wanneer de aanwijzingen zullen inhouden dat de veroordeelde zich moet laten behandelen in het IMC te Enschede en een vervolgbehandeling dient te ondergaan in het Johannes Wierhuis te Rekken en daarin zolang zal verblijven als door de leiding van die instelling nodig of wenselijk wordt geacht, zulks gedurende een periode de proeftijd niet te boven gaande, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. Veroordeelt verdachte, terzake van het bewezen feit onder parketnummer 08/025870-02 tot betaling aan de benadeelde partij Autobedrijf te Morsche, Jutestraat 5 te 7461 TS Rijssen, van een bedrag groot: €10,03 (zegge: tien euro en drie cent). Veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit onder parketnummer 08/025870-02 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot €10,03 ten behoeve van de benadeelde Autobedrijf te Morsche, voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 1 dag zal worden toegepast. Verstaat dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen. Bepaalt dat voornoemde benadeelde partij: Autobedrijf te Morsche, voor een deel van €89,25 niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Verklaart eveneens bewezen, dat het onder parketnummer: - 08/004523-02 sub 11, - 08/030052-02 sub 2, - 08/030196-03 sub 2 en 3, tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Ontzegt veroordeelde ter zake parketnummer 08/004523-02 sub 11 de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 6 maanden; Ontzegt veroordeelde ter zake parketnummer 08/030196-03 sub 3 de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 3 maanden; Bepaalt dat geen straf of maatregel wordt opgelegd ter zake van parketnummer 08/030052-02 sub 2 en parketnummer 08/030196-02 sub 2. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder parketnummer: - 08/004523-02 sub 1 subsidiair, sub 2 subsidiair, sub 3, sub 5, sub 6 subsidiair, sub 7, 8, 9, 10, 11 en 12, - 08/025851-02 sub 1, - 08/005470 sub 1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 primair, - 08/015311-02 sub 1, 2 en 3, - 08/030052 sub 1, sub 2 en sub 3, - 08/025870-02, - 08/030196-03 sub 1, sub 2 en sub3, meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; Betreffende parketnummer: 08/006990-00. Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voorzover voorwaardelijk opgelegd bij vonnis van de politierechter in deze rechtbank van 3 mei 2001, te weten van een geldboete van €158,82, subsidiair 7 dagen hechtenis. Heft op het tegen verdachte verleende (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis, met ingang van heden. Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, mr. Veurink en mr. Taalman, rechters, in tegenwoordigheid van Hindriksen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 20 mei 2003.