Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AL3248

Datum uitspraak2003-10-07
Datum gepubliceerd2003-10-13
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19/830149-03
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte is een man die gefixeerd lijkt op het vergaren van geld en goederen. Hij heeft daarbij geen oog voor de normen waaraan men zich in het maatschappelijk verkeer dient te houden. Het kan hem eigenlijk niet schelen dat hij anderen ernstig benadeelt. Schuldgevoelens jegens de gedupeerden zijn hem vreemd. Verdachte is letterlijk onverbeterlijk en dient uit een oogpunt van normhandhaving voor lange tijd uit de samenleving te worden verwijderd.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren in het jaar 1962, thans gedetineerd in het huis van bewaring te Veenhuizen. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 23 september 2003. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. Chr. de Wal, advocaat te Assen. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.A.M. Wolters. De vordering houdt in: drie jaren gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht en toewijzing van een vijftal civiele vorderingen, tevens in de vorm van schadevergoedings-maatregelen. 1. TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat (parketnummer 19/830149-03) 1. hij op of omstreeks 20 augustus 2002, te Geesbrug, gemeente Coevorden, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geluidsapparatuur (vier boxen, een powercase, vier statieven, twee cd-spelers een zender-microfoon, een batterijlader en/of drie accu's), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid tegenover die [naam slachtoffer] voorgedaan dat hij namens het bedrijf [naam bedrijf] te Lelystad genoemde geluidsapparatuur wilde/moest huren en/of dat hij, verdachte, geen legitimatiebewijs kon tonen omdat hij zijn rijbewijs thuis had laten liggen, waardoor [naam slachtoffer] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 21 augustus 2002 tot en met 31 augustus 2002, te Geesbrug, gemeente Coevorden, althans in Nederland, opzettelijk een hoeveelheid geluidsapparatuur (vier boxen, een powercase, vier statieven, twee cd-spelers een zender-microfoon, een batterijlader en/of drie accu's), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten in het kader van huur/bruikleen, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 2. hij op diverse tijdstipppen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 28 september 2002 tot en met 16 oktober 2002, in de gemeente Emmen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een medewerker van [naam bedrijf], althans [naam benadeelde] (mede-eigenaar van dat bedrijf) heeft bewogen tot de afgifte van een of meer warme maaltijden, een aantal belegde broodjes, hoeveelheden (fris)drank en/of een aantal pakjes sigaretten, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich telefonisch en/of ter plaatse in dat restaurant, (telkens) tegenover een medewerker van [naam bedrijf], althans [naam benadeelde] (mede-eigenaar van dat bedrijf), voorgedaan als een werknemer van het bedrijf [naam bedrijf] te Lelystad, die met andere werknemers van dat bedrijf op diverse lokaties in (het centrum van) Emmen werkzaamheden uitvoerde en welk bedrijf wekeljks de rekeningen voor de geleverde etenswaren zou betalen, waardoor de medewerker van [naam bedrijf], althans [naam benadeelde] (mede-eigenaar van dat bedrijf) (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 3. hij in of omstreeks de periode van 12 november 2002 tot en met 21 november 2002, in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een) verkoper(s)/medewerker(s) van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een digitale camera, een printer, een hoeveelheid papier en/of een agenda, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, zich tegenover (een) verkoper(s)/medewerker(s) van genoemd bedrijf voorgedaan als medewerker/ vertegenwoordiger handelende namens het bedrijf [naam bedrijf] en/of dat zij/hij werkzaamheden uitvoerde(n) ten behoeve van een televisieprogramma en/of een eenmalige machtiging (tot overschrijving van het bedrag van de op rekening gekochte goederen) afgegeven en daarbij een onjuist rekeningnummer en/of het rekeningnummer van een rekening zonder saldo vermeld, waardoor ((een) verkoper(s)/medewerker(s) van) [naam bedrijf] werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; 4. hij in of omstreeks de periode van 18 november 2002 tot en met 19 november 2002, te Veenoord, gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een) medewerker(s) van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een navigatiesysteem, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (een) medewerker(s) van genoemd bedrijf gezegd dat zij/hij een samenwerkingsverband had(den) met een of meer televisieprogramma's en/of de politie, waardoor [naam bedrijf], althans (een) medewerker(s) van dat bedrijf, werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; 5. hij in of omstreeks periode 01 juni 2002 tot 02 juli 2002, te Lelystad, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een) medewerker(s) van het bedrijf [naam bedrijf] te Lelystad heeft bewogen tot de afgifte van een aggregaat, een kabelhaspel, een afzetketting en/of een of meer andere goederen, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich tegenover (een) medewerker(s) van voornoemd bedrijf uitgegeven als zijnde [naam vertegenwoordiger], handelende in opdracht van of voor rekening van het bedrijf [naam bedrijf] bv te Arnhem, welk bedrijf bij [naam bedrijf] een rekening wenste te openen (voor het kopen op rekening) en/of uittreksel van voornoemd bedrijf uit de kamer van koophandel overlegd aan een medewerker van het bedrijf [naam bedrijf], waardoor (een) medewerker(s) van het bedrijf [naam bedrijf] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (parketnummer 19/005184-02) 1. hij in of omstreeks de periode van 01 juni 2001 tot en met 25 september 2001 te Hoogeveen opzettelijk steigermateriaal en/of een aanhangwagen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten als huurder onder de naam [naam bedrijf], onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 2. hij op enig tijdstip in of omstreeks de periode van 18 juli 2001 tot en met 4 oktober 2001 te Meppel, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (een of meer werknemers van) [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een draagbare computer en/of computerbenodigdheden, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide klant die de rekening zou voldoen en/of een machtiging bankgiro-incasso ingevuld en ondertekend, terwijl hij wist dat het ingevulde rekeningnummer niet op zijn naam stond en/of terwijl hij wist dat hij niet (volledig) over het ingevulde bedrag kon beschikken, waardoor [naam bedrijf] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 3. hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2001 tot en met 18 mei 2001 te Leek met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van diverse horecabenodigdheden, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide klant, die de rekening zou betalen en/of valselijk gebruik heeft gemaakt van de naam [gebruikte naam], waardoor [naam bedrijf] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (parketnummer 19.020958-02) verdachte op of omstreeks de periode tussen 15 mei 2002 tot en met 26 juni 2002, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, te en in de gemeente Emmen, althans in Nederland, opzettelijk een personenauto (opel Zafira), geheel of ten dele toebehorende aan [naam bedrijf], in elk geval aan een ander of anderen dan verdachte of zijn medeverdachte en welk(e) personenauto verdachte als (mede)huurder en/of (mede)gebruiker ter beschikking had en aldus, in elk geval anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; Indien de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten bevat, worden deze geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor blijkens het onderzoek ter terechtzitting niet geschaad in de verdediging. 2. VRIJSPRAAK De verdachte dient van het onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. primair en het onder parketnummer 19/005184-02 onder 1. tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank acht met betrekking tot het onder parketnummer 19/005184-02 onder 1. tenlastegelegde met name niet bewezen, dat verdachte zich het steigermateriaal en de aanhangwagen wederrechtelijk heeft toegeëigend. De huur was immers voor onbepaalde duur aangegaan en verdachte is niet aangemaand het gehuurde te retourneren (zie proces-verbaal van aangifte, pag. 2.1.2.). Dat verdachte de overeengekomen huur niet heeft betaald, doet aan dit oordeel niet af: het niet of niet tijdig voldoen van de afgesproken huurpenningen immers valt niet onder de werking van artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. 3. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. 4. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht door de inhoud van deze bewijsmiddelen, waarop de hierna te vermelden beslissing steunt, waarbij ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, telkens slechts is gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft, wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen, dat de verdachte het onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. subsidiair, 2., 3., 4. en 5., onder parketnummer 19/005184-02 onder 2. en 3. en onder parketnummer 19.020958-02 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 21 augustus 2002 tot en met 31 augustus 2002 in Nederland, opzettelijk een hoeveelheid geluidsapparatuur (vier boxen, een powercase, vier statieven, twee cd-spelers een zender-microfoon, een batterijlader en drie accu's), toebehorende aan [naam benadeelde], welke goederen verdachte anders dan door misdrijf, te weten in het kader van huur onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; hij op diverse tijdstippen in de periode van 28 september 2002 tot en met 16 oktober 2002, in de gemeente Emmen, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en door een samenweefsel van verdichtsels, een medewerker van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van warme maaltijden, een aantal belegde broodjes, hoeveelheden frisdrank en pakjes sigaretten, hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid zich telefonisch en ter plaatse in dat restaurant, telkens tegenover een medewerker van [naam bedrijf] voorgedaan als een werknemer van het bedrijf [naam bedrijf] te Lelystad, die met andere werknemers van dat bedrijf op diverse lokaties in het centrum van Emmen werkzaamheden uitvoerde en welk bedrijf wekelijks de rekeningen voor de geleverde etenswaren zou betalen, waardoor de medewerker van [naam bedrijf] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; hij in de periode van 12 november 2002 tot en met 21 november 2002, in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, medewerkers van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een digitale camera, een printer, een hoeveelheid papier en een agenda, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid, zich tegenover medewerkers van genoemd bedrijf voorgedaan als handelende namens het bedrijf [naam bedrijf] en dat zij werkzaamheden uitvoerden ten behoeve van een televisieprogramma en een eenmalige machtiging tot overschrijving van het bedrag van de op rekening gekochte goederen afgegeven en daarbij het rekeningnummer van een rekening zonder saldo vermeld, waardoor medewerkers van [naam bedrijf] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte; hij in de periode van 18 november 2002 tot en met 19 november 2002, te Veenoord, gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een samenweefsel van verdichtsels, medewerkers van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een navigatiesysteem, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid medewerkers van genoemd bedrijf gezegd dat zij een samenwerkingsverband hadden met televisieprogramma's en de politie, waardoor medewerkers van [naam bedrijf] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte; hij in de periode van 01 juni 2002 tot 02 juli 2002, te Lelystad, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen medewerkers van het bedrijf [naam bedrijf] te Lelystad heeft bewogen tot de afgifte van een aggregaat, een kabelhaspel, een afzetketting en andere goederen, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid zich tegenover medewerkers van voornoemd bedrijf uitgegeven als zijnde [naam vertegenwoordiger], handelende in opdracht van of voor rekening van het bedrijf [naam bedrijf] te Arnhem, welk bedrijf bij [naam bedrijf] een rekening wenste te openen voor het kopen op rekening en een uittreksel van voornoemd bedrijf uit het register van de kamer van koophandel overgelegd aan een medewerker van het bedrijf [naam bedrijf], waardoor medewerkers van het bedrijf [naam bedrijf] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte; hij op enig tijdstip in de periode van 18 juli 2001 tot en met 4 oktober 2001 te Meppel, meermalen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen werknemers van [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van een draagbare computer en computerbenodigdheden, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide klant die de rekening zou voldoen en een machtiging bankgiro-incasso ingevuld en ondertekend, terwijl hij wist dat het ingevulde rekeningnummer niet op zijn naam stond en terwijl hij wist dat hij niet over het ingevulde bedrag kon beschikken, waardoor [naam bedrijf] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; hij in de periode van 01 mei 2001 tot en met 18 mei 2001 te Leek met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid [naam bedrijf] heeft bewogen tot de afgifte van diverse horecabenodigdheden, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als bonafide klant, die de rekening zou betalen en valselijk gebruik gemaakt van de naam [gebruikte naam], waardoor [naam bedrijf] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; verdachte in de periode 15 mei 2002 tot en met 26 juni 2002, tezamen en in vereniging met een ander in Nederland opzettelijk een personenauto (Opel Zafira), toebehorende aan [naam bedrijf], en welke personenauto verdachte als medehuurder en medegebruiker ter beschikking had en aldus anders dan door misdrijf onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. De verdachte zal van het onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. subsidiair, 2., 3., 4. en 5., onder parketnummer 19/005184-02 onder 2. en 3. en onder parketnummer 19.020958-02 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht. 5. KWALIFICATIES Het bewezene levert respectievelijk op: verduistering, strafbaar gesteld bij artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Oplichting, strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd. Medeplegen van oplichting, strafbaar gesteld bij artikel 326 in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen van oplichting, strafbaar gesteld bij artikel 326 in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. Oplichting, strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Oplichting strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd. Oplichting, strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen van verduistering strafbaar gesteld bij artikel 321 in verbinding met artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. 6. STRAFBAARHEID Bij de stukken is aanwezig een psychiatrisch rapport d.d. 27 augustus 2003, opgemaakt door R. Vriesema, psychiater/psychoanalyticus. Dit rapport houdt onder meer in als conclusie: bij verdachte is sprake van een scheefgroei in de ontwikkeling hetgeen heeft geleid tot antisociale persoonlijkheids-kenmerken met overheersend specifiek criminogeen gedrag. Er is sprake van een lacunaire gewetensontwikkeling van waaruit weinig bijsturing richting meer adequate gedragsalternatieven valt te verwachten. Dit deed zich ook voor ten tijde van de delicten. Verdachte kan desalniettemin volledig verantwoordelijk worden geacht voor de feiten die hij heeft gepleegd. Hij heeft willens en wetens gehandeld en heeft daarbij de risico's ingecalculeerd. Hij moet het inzicht hebben gehad dat het plegen van de feiten maatschappelijk onaanvaardbaar was. Hij moet ook in staat zijn geweest zijn wil en handelen overeenkomstig dat inzicht te bepalen. Echter het handelen uit winstmotief was overheersend. De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de gebleken toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare. De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen geachte volledig aan verdachte kan worden toegerekend. De rechtbank acht de verdachte deswege strafbaar en komt tot de hierna te vermelden strafoplegging. 7. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten. - De omstandigheden waaronder deze zijn begaan. - Hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte. - De eis van de officier van justitie. - De inhoud van het verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 28 juni 2003, waaruit blijkt dat verdachte vele malen eerder is veroordeeld terzake valsheid in geschriften, oplichting en flessentrekkerij, recentelijk in juli 2002. - De ter terechtzitting gedane erkenning van de verdachte zich aan de op de dagvaardingen onder parketnummers 19/830149-03 en 19/005184-02 genoemde ad-informandum gevoegde feiten telkens onder de nummers 1. en 2. te hebben schuldig gemaakt en welke feiten hiermee zijn afgedaan. Verdachte is een man die gefixeerd lijkt op het vergaren van geld en goederen. Hij heeft daarbij geen oog voor de normen waaraan men zich in het maatschappelijk verkeer dient te houden. Hij heeft wel weet van deze normen, maar overtreedt deze al vele jaren lang stelselmatig om zijn doel te bereiken. Het kan hem eigenlijk niet schelen dat hij anderen daarbij ernstig benadeelt. Schuldgevoelens jegens de gedupeerden zijn hem vreemd. Op dit punt legt hij een grote mate van onverschilligheid aan de dag. Telkens slaagt hij er weer in goederen en diensten los te praten bij zijn slachtoffers. Verdachte is letterlijk onverbeterlijk en dient uit een oogpunt van normhandhaving voor lange tijd uit de samenleving te worden verwijderd. In dit licht bezien acht de rechtbank de eis van de officier van justitie te mild. Zij is van oordeel dat in dit geval niet kan worden volstaan met een andere straf dan de zwaarste gevangenisstraf die, in aanmerking genomen artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, voor de onderhavige feiten kan worden opgelegd: drie jaren en zes maanden. Het opleggen van een voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde begeleiding door de reclassering, acht de rechtbank voor deze verdachte niet zinvol. 8. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede de gevorderde schade tot na te noemen bedrag bewezen, zodat de civiele vordering tot dat bedrag voor toewijzing vatbaar is. Voor het overige deel acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering. 9. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede de gevorderde schade tot na te noemen bedrag bewezen, zodat de civiele vordering tot dat bedrag voor toewijzing vatbaar is. Voor het overige deel acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering. 10. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede de gevorderde schade tot na te noemen bedrag bewezen, zodat de civiele vordering tot dat bedrag voor toewijzing vatbaar is. Voor het overige deel acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering. 11. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede de gevorderde schade tot na te noemen bedrag bewezen, zodat de civiele vordering tot dat bedrag voor toewijzing vatbaar is. Voor het overige deel acht de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk in haar vordering. 12. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade, de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade, alsmede het bedrag der gevorderde schade bewezen, zodat de civiele vordering voor toewijzing vatbaar is. 13. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht deze civiele vordering onvoldoende onderbouwd. Er is immers geen schadebedrag vermeld. De benadeelde partij kan daarom niet worden ontvangen in haar vordering. 14. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 27, 36f, 57 en 63 van het Wetboek van Strafrecht. 15. BESLISSING VAN DE RECHTBANK Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. primair en het onder parketnummer 19/005184-02 onder 1. is tenlastegelegd en spreekt verdachte mitsdien daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. subsidiair, 2., 3., 4. en 5., onder parketnummer 19/005184-02 onder 2. en 3. en onder parketnummer 19.020958-02 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door verdachte is begaan. Stelt vast, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld. Verklaart verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte te dier zake tot: een gevangenisstraf voor de tijd van drie jaren en zes maanden. Beveelt, dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte onder parketnummer 19/830149-03 onder 1. subsidiair, 2., 3., 4. en 5., onder parketnummer 19/005184-02 onder 2. en 3. en onder parketnummer 19.020958-02 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij], van de som van€ € 1125,50 euro, met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van€ 855,11 euro, met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van€ 1295,19 euro, met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van€ 3559,57 euro, met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-ontvankelijk is en dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van€ 2389,16 euro, met de veroordeling tevens van verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Bepaalt dat de benadeelde partij en verdachte ieder de eigen kosten draagt. Legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer], een bedrag van€ 1125,50 euro te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 23 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer] een bedrag van€ 855,11 euro te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 18 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer], een bedrag van€ 1295,19 euro te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 26 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer], een bedrag van€ 3559,57 euro te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 71 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Legt aan veroordeelde de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [naam slachtoffer], een bedrag van€ 2389,16 euro te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 47 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormelde bedragen ten behoeve van de slachtoffers de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partijen doet vervallen, alsmede dat betaling van voormelde bedragen aan de benadeelde partijen de verplichting tot betaling aan de Staat van deze bedragen doet vervallen. Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Münzebrock, voorzitter, en mr. W.M. van Schuijlenburg en mr. G. Kaaij, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 7 oktober 2003, zijnde mr. Kaaij buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.-