Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AN7087

Datum uitspraak2003-10-15
Datum gepubliceerd2003-11-03
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamGerechtshof 's-Gravenhage
ZaaknummersBK-02/02472 t/m BK-02/02492
Statusgepubliceerd


Indicatie

WOZ-beschikking verminderd.


Uitspraak

GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE derde meervoudige belastingkamer 15 oktober 2003 nummers BK-02/02472 t/m BK-02/02492 UITSPRAAK op het beroep van X, statutair gevestigd te Z, tegen de uitspraken van de heffingsambtenaar van de gemeente Oostflakkee (hierna: de Inspecteur), betreffende na te noemen beschikkingen. 1. Beschikkingen en bezwaar 1.1 Bij 733 beschikkingen als bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) heeft de Inspecteur de waarde van evenzoveel onroerende zaken, gelegen in Q en in eigendom bij belanghebbende, voor het tijdvak van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 vastgesteld. Deze beschikkingen zijn vervat in een geschrift, gedagtekend 28 februari 2001. 1.2 Belanghebbende heeft tegen 405 van die beschikkingen bezwaar gemaakt. Bij de bestreden uitspraken zijn de bezwaren tegen 289 beschikkingen afgewezen, de bezwaren tegen 108 beschikkingen gedeeltelijk gegrond verklaard en de bezwaren tegen 8 beschikkingen gegrond bevonden. Die uitspraken zijn vervat in 21 geschriften. 2. Loop van het geding 2.1 Belanghebbende is van 395 van de bovenvermelde uitspraken bij één beroepschrift in beroep gekomen bij het Hof. Het Hof heeft het beroep gesplitst in 21 zaken. In verband daarmee zijn door de griffier griffierechten geheven van (21 maal € 218 is) € 4.578 in totaal. De Inspecteur heeft verweerschriften ingediend. 2.2 De mondelinge behandeling van de zaken heeft plaatsgehad ter zitting van het Gerechtshof van 3 september 2003, gehouden te Den Haag. Aldaar zijn beide partijen verschenen. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt. 2.3 Partijen hebben ingevolge een door het Hof ter zitting tot hen gericht verzoek als aanvulling op het aldaar verhandelde bij een door hen gezamenlijk ondertekende brief, gedagtekend 9 september 2003, een overzicht ingezonden van de onroerende zaken waarvan de waarde tussen hen in geschil is en van hun standpunten dienaangaande. Zij hebben ter zitting bij voorbaat verklaard naar aanleiding van deze brief geen nadere zitting te verlangen. 2.4 Daarna heeft de Inspecteur bij brief van 15 september 2003 nog het standpunt ingenomen dat geen aanleiding bestaat de gemeente te veroordelen in de kosten van het geding. 2.5 Ter bevordering van de overzichtelijkheid vervat het Hof zijn beslissingen in de 21 zaken in deze uitspraak. 3. Vaststaande feiten Op grond van de stukken van het geding en het ter zitting verhandelde is, als tussen partijen niet in geschil, dan wel door een van hen gesteld en door de wederpartij niet of onvoldoende weersproken, het volgende komen vast te staan: 3.1 Alle onroerende zaken waarop het geschil betrekking heeft, zijn te typeren als sociale huurwoningen, die door belanghebbende worden verhuurd. 3.2 De waarde van elk van die woningen is door de Inspecteur vastgesteld op een bedrag tussen ƒ 84.000 en ƒ 269.000. De Inspecteur heeft zich hierbij gebaseerd op schattingen van taxateur A. 3.3 De door belanghebbende ingeschakelde taxateur, B te R, heeft de waarde van elk van die woningen geschat op een bedrag tussen ƒ 70.000 en ƒ 255.000. 3.4 Om tot hun schattingen te komen hebben beide taxateurs gezamenlijk de woningen in categorieën ingedeeld. Zij hebben voorts ieder voor zich - waar mogelijk - van elke categorie een of meer woningen als representatief aangemerkt en daarvan de waarde getaxeerd. De getaxeerde waarden van de representatieve woningen hebben vervolgens tot uitgangspunt gediend voor het schatten van de waarde van de overige tot de desbetreffende categorie behorende woningen, zulks met gebruikmaking van bekende administratieve gegevens. 3.5 Beide taxateurs hebben van hun taxaties van de door ieder van hen als representatief beschouwde woningen rapporten opgemaakt die in kopie tot de gedingstukken behoren. De opzet van die rapporten is niet wezenlijk verschillend. In het bijzonder zijn waar mogelijk steeds gegevens vermeld omtrent de datum waarop en de prijs waarvoor andere, vergelijkbare woningen zijn verkocht. 4. Omschrijving geschil en standpunten van partijen 4.1 Tussen partijen is in alle gevallen in geschil of de waarde van de woningen op een lager bedrag moet worden vastgesteld dan bij de bestreden uitspraken is geschied, welke vraag door belanghebbende steeds bevestigend en door de Inspecteur steeds ontkennend wordt beantwoord. 4.2 Voor de standpunten van partijen en de gronden waarop zij deze doen steunen, verwijst het Hof naar de gedingstukken. 5. Conclusies van partijen 5.1 Partijen hebben hun conclusies dienaangaande vervat in de in 2.3 genoemde gezamenlijke brief. 5.2 De Inspecteur heeft in alle zaken geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep. 6. Overwegingen omtrent het geschil 6.1 Beide partijen hebben ieder voor zich hun standpunten omtrent de waarde van de woningen geloofwaardig geschraagd met de in 3.5 genoemde bewijsmiddelen en de in verband daarmee gebezigde argumenten. De door ieder van hen verdedigde waarde van elk van de woningen ligt niet ver uiteen: de door belanghebbende verdedigde waarden zijn gemiddeld ƒ 12.093, ofwel 6,85 percent, lager dan die welke door de Inspecteur worden verdedigd. 6.2 Een redelijke toepassing van artikel 17, eerste en tweede lid, van de Wet WOZ brengt onder deze omstandigheden mee dat het Hof ter beslechting van het geschil in alle zaken, de waarde van elk van de woningen in goede justitie schat en dat als waarde in de zin van artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ, moet worden aangenomen een waarde met een beloop dat tussen de door partijen geschatte waarden ligt. 6.3 Dit betekent dat de bestreden uitspraken niet in stand kunnen blijven en dat die waarden moeten worden vastgesteld op de hierna vermelde bedragen. 7. Proceskosten en griffierecht 7.1 Het Hof acht termen aanwezig de Inspecteur te veroordelen in de door belanghebbende gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij het Hof, gelet op de inhoud van de desbetreffende dossiers, de 21 zaken aanmerkt als met elkaar samenhangende zaken in de zin van artikel 3 van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Het Hof stelt deze kosten, op de voet van het vorengenoemde Besluit en de daarbij behorende bijlage, voor de vorenbedoelde zaken tezamen vast op € 2.415 wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand (2,5 punten à € 322 x 2 (gewicht van de zaak) x 1,5 (samenhang)). Voor een hogere vergoeding acht het Hof geen termen aanwezig. 7.2 Op de hier als ingelast te beschouwen inhoud van de in 2.4 genoemde brief van de Inspecteur zal het Hof geen acht slaan, omdat die brief - in strijd met een goede procesorde - ongevraagd en na de sluiting van het onderzoek ter zitting is ingediend. 7.3 Voorts dient het voor deze zaken gestorte griffierecht van in totaal € 4.578 aan belanghebbende te worden vergoed. 8. Beslissing Het Gerechtshof - verklaart het beroep in alle zaken gegrond, - vernietigt de uitspraken waarvan beroep, - wijzigt de beschikkingen aldus dat de waarde van de onroerende zaken nader wordt vastgesteld op de onderstaande bedragen: Kenmerk Straat en huisnummer Waarde in Hfl Waarde in Euro's BK-02/02472 A-straat 2 ƒ 209.000 (€ 94.840) A-straat 4 ƒ 173.500 (€ 78.731) A-straat 6 ƒ 211.000 (€ 95.748) B-straat 18 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 20 ƒ 208.000 (€ 94.386) B-straat 22 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 24 ƒ 208.000 (€ 94.386) B-straat 26 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 28 ƒ 208.000 (€ 94.386) B-straat 30 ƒ 207.000 (€ 93.933) B-straat 32 ƒ 207.000 (€ 93.933) B-straat 34 ƒ 207.000 (€ 93.933) B-straat 36 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 38 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 40 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 42 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 44 ƒ 206.000 (€ 93.479) B-straat 46 ƒ 207.000 (€ 93.933) B-straat 50 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 52 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 54 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 56 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 58 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 60 ƒ 202.000 (€ 91.664) B-straat 62 ƒ 227.000 (€ 103.008) C-straat 3 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 5 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 7 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 9 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 11 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 13 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 15 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 17 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 19 ƒ 206.000 (€ 93.479) C-straat 21 ƒ 207.000 (€ 93.933) C-straat 23 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 25 ƒ 203.500 (€ 92.344) C-straat 27 ƒ 227.000 (€ 103.008) D-straat 7 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 9 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 11 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 13 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 15 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 17 ƒ 191.000 (€ 86.672) B-straat 73 ƒ 214.000 (€ 97.109) BK-02/02473 E-straat 31 ƒ 214.500 (€ 97.336) E-straat 33 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 35 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 37 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 39 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 41 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 43 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 45 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 47 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 49 ƒ 213.000 (€ 96.655) E-straat 51 ƒ 214.500 (€ 97.336) BK-02/02474 F-straat 17 ƒ 232.500 (€ 105.504) F-straat 23 ƒ 232.500 (€ 105.504) BK-02/02475 G-straat 2 ƒ 215.000 (€ 97.563) G-straat 4 ƒ 115.000 (€ 52.185) G-straat 6 ƒ 115.000 (€ 52.185) G-straat 8 ƒ 215.000 (€ 97.563) G-straat 10 ƒ 115.000 (€ 52.185) G-straat 12 ƒ 115.000 (€ 52.185) BK-02/02476 G-straat 21 ƒ 220.000 (€ 99.832) G-straat 23 ƒ 220.000 (€ 99.832) G-straat 25 ƒ 220.500 (€ 100.059) G-straat 27 ƒ 231.500 (€ 105.050) G-straat 29 ƒ 237.000 (€ 107.546) G-straat 31 ƒ 237.000 (€ 107.546) G-straat 33 ƒ 250.500 (€ 113.672) BK-02/02477 H-straat 23 ƒ 94.000 (€ 42.655) H-straat 25 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 29 ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 31 ƒ 78.500 (€ 35.622) H-straat 33 ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 35 ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 23A ƒ 92.500 (€ 41.975) H-straat 25A ƒ 146.000 (€ 66.252) H-straat 25B ƒ 100.000 (€ 45.378) H-straat 27A ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 29A ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 31A ƒ 88.000 (€ 39.933) H-straat 33A ƒ 88.000 (€ 39.933) BK-02/02478 G-straat 11 ƒ 216.000 (€ 98.017) G-straat 13 ƒ 219.000 (€ 99.378) G-straat 15 ƒ 217.000 (€ 98.470) G-straat 17 ƒ 211.500 (€ 95.975) BK-02/02479 I-straat 1 ƒ 98.500 (€ 44.697) I-straat 2 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 3 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 4 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 5 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 6 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 7 ƒ 89.500 (€ 40.613) I-straat 8 ƒ 98.500 (€ 44.697) I-straat 9 ƒ 96.500 (€ 43.790) I-straat 10 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 11 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 12 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 13 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 14 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 15 ƒ 88.500 (€ 40.160) I-straat 16 ƒ 96.500 (€ 43.790) J-straat 66 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 68 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 70 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 72 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 74 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 76 ƒ 126.500 (€ 57.403) J-straat 78 ƒ 122.000 (€ 55.361) J-straat 80 ƒ 122.000 (€ 55.361) J-straat 82 ƒ 122.000 (€ 55.361) J-straat 84 ƒ 122.000 (€ 55.361) J-straat 86 ƒ 122.000 (€ 55.361) J-straat 88 ƒ 122.000 (€ 55.361) BK-02/02480 H-straat 6 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 8 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 10 ƒ 99.500 (€ 45.151) H-straat 12 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 14 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 16 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 18 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 20 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 22 ƒ 86.000 (€ 39.025) H-straat 24 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 26 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 28 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 30 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 32 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 34 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 36 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 38 ƒ 82.500 (€ 37.437) H-straat 40 ƒ 82.500 (€ 37.437) BK-02/02481 J-straat 21 ƒ 244.000 (€ 110.722) BK-02/02482 K-straat 44 ƒ 202.500 (€ 91.890) K-straat 60 ƒ 209.000 (€ 94.840) K-straat 62 ƒ 217.000 (€ 98.470) L-straat 19 ƒ 188.000 (€ 85.311) L-straat 21 ƒ 184.000 (€ 83.496) L-straat 23 ƒ 184.000 (€ 83.496) L-straat 25 ƒ 188.000 (€ 85.311) L-straat 33 ƒ 217.500 (€ 98.697) L-straat 35 ƒ 195.000 (€ 88.487) L-straat 36 ƒ 248.500 (€ 112.764) L-straat 38 ƒ 250.000 (€ 113.445) L-straat 39 ƒ 207.500 (€ 94.159) L-straat 40 ƒ 235.500 (€ 106.865) L-straat 41 ƒ 228.000 (€ 103.462) L-straat 42 ƒ 250.000 (€ 113.445) L-straat 43 ƒ 217.500 (€ 98.697) L-straat 44 ƒ 235.500 (€ 106.865) L-straat 46 ƒ 262.000 (€ 118.890) L-straat 48 ƒ 247.500 (€ 112.311) L-straat 50 ƒ 262.000 (€ 118.890) L-straat 52 ƒ 235.500 (€ 106.865) L-straat 54 ƒ 237.500 (€ 107.773) L-straat 56 ƒ 250.000 (€ 113.445) L-straat 58 ƒ 253.500 (€ 115.033) L-straat 2 ƒ 237.500 (€ 107.773) L-straat 4 ƒ 244.000 (€ 110.722) L-straat 6 ƒ 234.500 (€ 106.411) L-straat 8 ƒ 205.000 (€ 93.025) L-straat 10 ƒ 205.000 (€ 93.025) L-straat 12 ƒ 225.000 (€ 102.101) K-straat 67 ƒ 160.500 (€ 72.832) K-straat 28 ƒ 184.500 (€ 83.722) K-straat 94 ƒ 200.500 (€ 90.983) K-straat 96 ƒ 184.000 (€ 83.496) K-straat 98 ƒ 182.000 (€ 82.588) BK-02/02483 M-straat 2 ƒ 224.000 (€ 101.647) M-straat 4 ƒ 213.500 (€ 96.882) M-straat 6 ƒ 179.000 (€ 81.227) M-straat 8 ƒ 179.000 (€ 81.227) M-straat 9 ƒ 233.500 (€ 105.958) M-straat 10 ƒ 178.000 (€ 80.773) M-straat 11 ƒ 220.000 (€ 99.832) M-straat 12 ƒ 219.500 (€ 99.605) M-straat 13 ƒ 220.000 (€ 99.832) M-straat 14 ƒ 216.500 (€ 98.243) M-straat 15 ƒ 226.500 (€ 102.781) M-straat 16 ƒ 219.500 (€ 99.605) M-straat 18 ƒ 241.500 (€ 109.588) M-straat 20 ƒ 242.000 (€ 109.815) M-straat 27 ƒ 228.000 (€ 103.462) M-straat 29 ƒ 210.500 (€ 95.521) M-straat 31 ƒ 217.500 (€ 98.697) M-straat 33 ƒ 184.000 (€ 83.496) M-straat 35 ƒ 221.000 (€ 100.285) M-straat 37 ƒ 231.500 (€ 105.050) N-straat 1 ƒ 231.000 (€ 104.823) N-straat 2 ƒ 217.500 (€ 98.697) N-straat 3 ƒ 218.000 (€ 98.924) N-straat 4 ƒ 211.000 (€ 95.748) N-straat 5 ƒ 218.000 (€ 98.924) N-straat 6 ƒ 225.500 (€ 102.327) N-straat 7 ƒ 218.000 (€ 98.924) N-straat 8 ƒ 225.500 (€ 102.327) N-straat 10 ƒ 221.500 (€ 100.512) N-straat 12 ƒ 228.500 (€ 103.689) N-straat 14 ƒ 233.000 (€ 105.731) N-straat 17 ƒ 225.000 (€ 102.101) N-straat 19 ƒ 218.000 (€ 98.924) N-straat 21 ƒ 220.500 (€ 100.059) N-straat 23 ƒ 220.500 (€ 100.059) N-straat 25 ƒ 219.000 (€ 99.378) N-straat 27 ƒ 218.000 (€ 98.924) N-straat 29 ƒ 203.000 (€ 92.117) N-straat 31 ƒ 202.000 (€ 91.664) N-straat 40 ƒ 225.000 (€ 102.101) N-straat 42 ƒ 210.000 (€ 95.294) N-straat 44 ƒ 210.000 (€ 95.294) N-straat 46 ƒ 210.000 (€ 95.294) N-straat 48 ƒ 206.000 (€ 93.479) N-straat 50 ƒ 206.000 (€ 93.479) N-straat 52 ƒ 192.500 (€ 87.353) N-straat 54 ƒ 192.500 (€ 87.353) BK-02/02484 K-straat 33 ƒ 152.500 (€ 69.201) K-straat 41 ƒ 150.000 (€ 68.067) K-straat 47 ƒ 165.500 (€ 75.101) K-straat 49 ƒ 142.500 (€ 64.664) K-straat 51 ƒ 154.000 (€ 69.882) K-straat 53 ƒ 153.500 (€ 69.655) K-straat 55 ƒ 156.500 (€ 71.017) K-straat 57 ƒ 156.500 (€ 71.017) K-straat 59 ƒ 155.000 (€ 70.336) K-straat 61 ƒ 147.500 (€ 66.933) K-straat 63 ƒ 150.000 (€ 68.067) BK-02/02485 O-straat 3 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 5 ƒ 105.500 (€ 47.874) O-straat 7 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 9 ƒ 105.500 (€ 47.874) O-straat 11 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 13 ƒ 105.500 (€ 47.874) O-straat 15 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 17 ƒ 105.500 (€ 47.874) O-straat 19 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 21 ƒ 105.500 (€ 47.874) O-straat 23 ƒ 78.500 (€ 35.622) O-straat 25 ƒ 105.500 (€ 47.874) BK-02/02486 H-straat 51 ƒ 197.000 (€ 89.395) H-straat 53 ƒ 177.500 (€ 80.546) H-straat 55 ƒ 172.500 (€ 78.277) H-straat 57 ƒ 169.500 (€ 76.916) H-straat 59 ƒ 171.500 (€ 77.823) H-straat 61 ƒ 207.000 (€ 93.933) H-straat 63 ƒ 216.000 (€ 98.017) H-straat 65 ƒ 185.000 (€ 83.949) H-straat 67 ƒ 185.000 (€ 83.949) H-straat 69 ƒ 207.000 (€ 93.933) BK-02/02487 P-straat 2 ƒ 185.500 (€ 84.176) P-straat 4 ƒ 188.500 (€ 85.538) P-straat 6 ƒ 185.500 (€ 84.176) P-straat 8 ƒ 185.500 (€ 84.176) Q-straat 53 ƒ 176.500 (€ 80.092) Q-straat 55 ƒ 175.500 (€ 79.638) Q-straat 57 ƒ 175.500 (€ 79.638) Q-straat 59 ƒ 175.500 (€ 79.638) Q-straat 61 ƒ 174.500 (€ 79.185) Q-straat 63 ƒ 174.500 (€ 79.185) Q-straat 65 ƒ 176.500 (€ 80.092) Q-straat 69 ƒ 168.500 (€ 76.462) R-straat 2 ƒ 195.500 (€ 88.714) R-straat 4 ƒ 193.500 (€ 87.806) R-straat 6 ƒ 192.500 (€ 87.353) R-straat 8 ƒ 192.500 (€ 87.353) BK-02/02488 S-straat 19 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 21 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 23 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 25 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 27 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 29 ƒ 93.500 (€ 42.428) S-straat 19A ƒ 80.500 (€ 36.529) S-straat 21A ƒ 80.500 (€ 36.529) S-straat 23A ƒ 80.500 (€ 36.529) S-straat 25A ƒ 80.500 (€ 36.529) S-straat 27A ƒ 80.500 (€ 36.529) S-straat 29A ƒ 80.500 (€ 36.529) BK-02/02489 S-straat 49 ƒ 165.000 (€ 74.874) S-straat 51 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 53 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 55 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 57 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 59 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 61 ƒ 161.000 (€ 73.059) S-straat 63 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 65 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 67 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 69 ƒ 163.000 (€ 73.966) S-straat 71 ƒ 164.500 (€ 74.647) S-straat 31 ƒ 155.500 (€ 70.563) S-straat 33 ƒ 155.500 (€ 70.563) S-straat 35 ƒ 155.500 (€ 70.563) S-straat 37 ƒ 156.500 (€ 71.017) BK-02/02490 T-straat 31 ƒ 195.500 (€ 88.714) T-straat 33 ƒ 179.000 (€ 81.227) T-straat 35 ƒ 179.000 (€ 81.227) T-straat 37 ƒ 179.000 (€ 81.227) T-straat 39 ƒ 179.000 (€ 81.227) T-straat 41 ƒ 195.500 (€ 88.714) T-straat 43 ƒ 195.500 (€ 88.714) T-straat 45 ƒ 173.000 (€ 78.504) T-straat 47 ƒ 173.000 (€ 78.504) T-straat 49 ƒ 183.000 (€ 83.042) BK-02/02491 U-straat 1 ƒ 212.500 (€ 96.428) U-straat 3 ƒ 184.000 (€ 83.496) U-straat 5 ƒ 184.000 (€ 83.496) U-straat 7 ƒ 184.000 (€ 83.496) U-straat 9 ƒ 210.000 (€ 95.294) U-straat 11 ƒ 245.000 (€ 111.176) U-straat 13 ƒ 211.500 (€ 95.975) U-straat 15 ƒ 211.500 (€ 95.975) U-straat 17 ƒ 230.000 (€ 104.369) V-straat 2 ƒ 198.500 (€ 90.075) V-straat 4 ƒ 195.500 (€ 88.714) V-straat 6 ƒ 195.500 (€ 88.714) V-straat 8 ƒ 195.500 (€ 88.714) V-straat 10 ƒ 195.500 (€ 88.714) V-straat 12 ƒ 195.500 (€ 88.714) V-straat 14 ƒ 195.500 (€ 88.714) W-straat 1 ƒ 212.500 (€ 96.428) W-straat 3 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 5 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 7 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 9 ƒ 208.500 (€ 94.613) W-straat 11 ƒ 202.500 (€ 91.890) W-straat 13 ƒ 202.500 (€ 91.890) W-straat 15 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 17 ƒ 201.500 (€ 91.437) W-straat 19 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 21 ƒ 200.500 (€ 90.983) W-straat 22 ƒ 106.500 (€ 48.328) W-straat 23 ƒ 206.500 (€ 93.706) W-straat 24 ƒ 106.500 (€ 48.328) W-straat 25 ƒ 199.500 (€ 90.529) W-straat 26 ƒ 106.500 (€ 48.328) W-straat 27 ƒ 199.500 (€ 90.529) W-straat 28 ƒ 96.500 (€ 43.790) W-straat 29 ƒ 199.500 (€ 90.529) W-straat 30 ƒ 96.500 (€ 43.790) W-straat 31 ƒ 199.500 (€ 90.529) W-straat 32 ƒ 96.500 (€ 43.790) W-straat 33 ƒ 195.000 (€ 88.487) W-straat 35 ƒ 195.000 (€ 88.487) X-straat 2 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 4 ƒ 109.500 (€ 49.689) X-straat 6 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 8 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 10 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 12 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 14 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 16 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 18 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 20 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 22 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 24 ƒ 106.500 (€ 48.328) X-straat 26 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 28 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 30 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 32 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 34 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 36 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 38 ƒ 103.000 (€ 46.739) X-straat 40 ƒ 103.000 (€ 46.739) X-straat 42 ƒ 103.000 (€ 46.739) X-straat 44 ƒ 103.000 (€ 46.739) X-straat 46 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 48 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 50 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 52 ƒ 95.500 (€ 43.336) X-straat 54 ƒ 212.500 (€ 96.428) X-straat 56 ƒ 203.500 (€ 92.344) X-straat 58 ƒ 203.500 (€ 92.344) X-straat 60 ƒ 205.500 (€ 93.252) X-straat 62 ƒ 203.500 (€ 92.344) X-straat 64 ƒ 210.500 (€ 95.521) Y-straat 15 ƒ 226.000 (€ 102.554) Y-straat 17 ƒ 222.500 (€ 100.966) Y-straat 19 ƒ 221.500 (€ 100.512) Y-straat 21 ƒ 223.500 (€ 101.420) Y-straat 23 ƒ 226.000 (€ 102.554) D-straat 21 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 23 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 25 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 27 ƒ 191.000 (€ 86.672) D-straat 29 ƒ 195.000 (€ 88.487) D-straat 31 ƒ 191.000 (€ 86.672) BK-02/02492 Z-straat 12 ƒ 207.500 (€ 94.159) Z-straat 14 ƒ 205.000 (€ 93.025) Z-straat 16 ƒ 205.000 (€ 93.025) Z-straat 18 ƒ 206.000 (€ 93.479) Z-straat 20 ƒ 206.000 (€ 93.479) Z-straat 22 ƒ 205.000 (€ 93.025) Z-straat 24 ƒ 205.000 (€ 93.025) Z-straat 26 ƒ 207.500 (€ 94.159) - veroordeelt de Inspecteur in de kosten van het beroep aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 2.415, en wijst de gemeente Oostflakkee aan als de rechtspersoon die deze kosten moet vergoeden, en - gelast deze rechtspersoon het voor deze zaken gestorte griffierecht van in totaal € 4.578 aan belanghebbende te vergoeden. Deze uitspraak is vastgesteld op 15 oktober 2003 door mrs. Schuurman, Vierhout en Vonk. De beslissing is op die datum in het openbaar uitgesproken, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier mr. Van Duijvendijk. (Van Duijvendijk) (Schuurman) Aangetekend aan Partijen verzonden: Ieder van de partijen kan binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarbij moet het volgende in acht worden genomen: 1. Het instellen van beroep in cassatie geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij dit gerechtshof (zie voor het adres de begeleidende brief). 2. Bij het beroepschrift wordt een kopie van deze uitspraak gevoegd. 3. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - de vermelding van de uitspraak waartegen het beroep in cassatie is gericht; - de gronden van het beroep in cassatie. De partij die beroep in cassatie instelt is griffierecht verschuldigd en zal daarover bericht ontvangen van de griffier van de Hoge Raad. In het cassatieberoepschrift kan worden verzocht de wederpartij te veroordelen in de proceskosten.