Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AN8564

Datum uitspraak2003-11-20
Datum gepubliceerd2003-11-20
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureKort geding
Instantie naamRechtbank Amsterdam
ZaaknummersKK 03V1061
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Vonnis inzake ontruiming huurwoning, Woningbouwvereniging Het Oosten.


Uitspraak

RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - AMSTERDAM Kenmerk : KK 03V1061 Datum : 20 november 2003 - 4-HH Vonnis in kort geding in de zaak van: Woningbouwvereniging Het Oosten gevestigd te Amsterdam nader te noemen Het Oosten gemachtigde mr. C.P.G. Goudriaan - tegen - [gedaagde 1) [gedaagde 2] wonende te Amsterdam nader te noemen [gedaagden] c.s. gemachtigde mr. J.A. de Rooy Het verloop van de procedure Bij dagvaarding van 24 oktober 2003 heeft Het Oosten een voorziening als bedoeld in artikel 254 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gevorderd. Ter terechtzitting van 13 november 2003 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Het Oosten is verschenen bij [medewerker 1] (senior medewerker bewonerszaken) en [medewerker 2] (medewerker bewonerszaken) en de gemachtigde. [gedaagde 1]. en [gedaagde 2] zijn verschenen in persoon met hun gemachtigde. In het kader van de mondelinge behandeling heeft de kantonrechter met goedvinden van partijen een opname op videoband ter kennisneming doen afspelen. Gronden van de beslissing 1.1. Als gesteld en onvoldoende weersproken staat vast dat [gedaagden] c.s. sedert 21 oktober 1988 van Het Oosten in huur heeft de woning aan de [adres 1] te Amsterdam, hierna te noemen het gehuurde. [gedaagden] c.s. gebruiken deze woning samen met hun kinderen [kind 1], [kind 2], [kind 3], [kind 4], [kind 5], [kind 6] en [kind 7] die tussen 1986 en 1999 geboren zijn. 2.1. Het Oosten vordert, samengevat, als voorziening [gedaagden] c.s. te veroordelen het gehuurde te ontruimen en [gedaagden] c.s. te veroordelen in de proceskosten. 2.2. Ter zitting heeft Het Oosten verklaard dat nu [gedaagden] c.s. uiteindelijk geen verweer voeren zij kan instemmen met een ontruimingstermijn van zes maanden. 3.1. [gedaagden] c.s. hebben om hen moverende redenen uiteindelijk hun verweer tegen toewijzing van de eis niet gehandhaafd. Dit onder de conditie dat hen een ontruimingstermijn van zes maanden wordt gegund. 4.1. Op grond van het vorengaande acht de kantonrechter de eis toewijsbaar als hierna omschreven. 5.1. Gelet op de afloop van dit geding zijn er redenen om de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Beslissing De kantonrechter: Veroordeelt [gedaagden] c.s. om het gehuurde staande en gelegen aan de [adres 1] binnen zes maanden na heden te ontruimen, met al hetgene dat en al degenen die zich vanwege [gedaagden] c.s. in het gehuurde mochten bevinden en met afgifte van de sleutels ter vrije en algehele beschikking van Het Oosten te stellen, met machtiging op Het Oosten om, indien [gedaagden] c.s. met deze ontruiming in gebreke blijft, deze zelf te bewerkstelligen, desnoods met behulp van de sterke arm; Beslist ten aanzien van de proceskosten als hiervoor aangegeven. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde; Aldus gewezen door mr. J.H. Dantuma, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare zitting van dit Gerecht op 20 november 2003 in tegenwoordigheid van de griffier. De griffier De kantonrechter