Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AN8886

Datum uitspraak2003-11-24
Datum gepubliceerd2003-11-25
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank 's-Gravenhage
Zaaknummers185282
Statusgepubliceerd


Indicatie

Rb. 's-Gravenhage:..... Met de voor handen zijnde stukken kan de rechtbank, gelet op de nationaliteit van de man, niet anders concluderen dan dat Turks recht van toepassing is geweest op de erkenning door de man van het kind. Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht afstamming is aldus Turks recht op het verzoek tot vernietiging van de erkenning van toepassing........


Uitspraak

RECHTBANK ’S-GRAVENHAGE Sector Familie- en Jeugdrecht Enkelvoudige Kamer Vernietiging erkenning rekestnummer : 02-4959 zaaknummer : 185282 datum beschikking : 24 november 2003 BESCHIKKING op het op 16 augustus 2002 ingekomen verzoekschrift van: [verzoeker], [woonplaats], hierna te noemen: de man, procureur mr J.W. Stok. Als belanghebbenden worden aangemerkt: 1. [belanghebbende 1], [woonplaats], hierna te noemen: de vrouw, en 2. [belanghebbende 2] [woonplaats], hierna te noemen: het kind, in rechte vertegenwoordigd door [ ], advocaat te Delft, in de hoedanigheid van bijzonder curator over het kind. FEITEN ? Uit de vrouw is op 11 november 1999 te Delft het kind geboren. ? Het kind is op 15 november 1999 door de man erkend. ? De man, de vrouw en het kind hebben allen de Turkse nationaliteit. PROCEDURE ? Het verzoekschrift strekt ertoe dat de rechtbank de erkenning door de man van het kind vernietigt. Bij en na indiening van het verzoekschrift zijn stukken overgelegd die de hiervoor vermelde feiten ondersteunen. ? Bij beschikking van 13 januari 2003 van deze rechtbank en kamer is [ ] voornoemd benoemd tot bijzonder curator over het kind. ? Ingekomen is een verweerschrift van de bijzonder curator. BEOORDELING Op grond van artikel 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering acht de rechtbank zich bevoegd om op het onderhavige verzoek te beslissen. Het verzoek is ingediend op 16 augustus 2002, derhalve vóór de inwerkingtreding op 1 mei 2003 van de Wet conflictenrecht afstamming. Ingevolge het overgangsrecht van artikel 11 van deze wet is deze niettemin van toepassing, nu het gaat om vaststelling van een rechtsbetrekking na haar inwerkingtreding. De man heeft gesteld dat hij en de vrouw op [datum] te [plaats], Turkije, met elkaar zijn gehuwd en dat de arrondissementsrechtbank bij beschikking van 21 juni 1995 de echtscheiding tussen hen heeft uitgesproken. De bijzonder curator heeft gesteld dat haar niet bekend is of ook in Turkije een echtscheiding tussen partijen tot stand is gekomen en dat de geboorte van het kind ook is aangegeven bij de Turkse Ambassade. Noch de man noch de bijzonder curator heeft een en ander met stukken onderbouwd. Met de voor handen zijnde stukken kan de rechtbank, gelet op de nationaliteit van de man, niet anders concluderen dan dat Turks recht van toepassing is geweest op de erkenning door de man van het kind. Ingevolge artikel 5 van de Wet conflictenrecht afstamming is aldus Turks recht op het verzoek tot vernietiging van de erkenning van toepassing. Naar het oordeel van de rechtbank biedt het Turkse recht geen mogelijkheid voor de erkenner zelf om de door hem gedane erkenning te vernietigen. Aldus dient de man niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn verzoek. BESLISSING: De rechtbank: verklaart de man niet-ontvankelijk in zijn verzoek. Deze beschikking is gegeven door mr A.C. Olland, bijgestaan door P.B. Devilee als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 november 2003.