Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AN9846

Datum uitspraak2003-12-02
Datum gepubliceerd2003-12-11
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank 's-Hertogenbosch
Zaaknummers01/089068.03
Statusgepubliceerd


Indicatie

artikel 240b, 245 en 248b van het Wetboek van Strafrecht


Uitspraak

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/089068-03 Uitspraakdatum: 2 december 2003 VERKORT VONNIS Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachtete] , geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) 1981, wonende te (woonplaats), (adres). Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 19 november 2003. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht. De tenlastelegging. De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 20 oktober 2003. Aan verdachte is tenlastegelegd dat: 1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 oktober 2002 tot en met 1 mei 2003 te Oss, met (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1989), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens)- zijn, verdachtes, penis in de anus van die [slachtoffer] geduwd/gedaan en/of die [slachtoffer] zijn penis in zijn, verdachtes, anus laten duwen/doen, en/of - zich door die [slachtoffer] laten pijpen en/of aftrekken, althans die [slachtoffer] zijn, verdachtes, penis in de mond en/of hand(en) laten nemen, en/of die [slachtoffer] gepijpt en/of afgetrokken, althans de penis van die [slachtoffer] in zijn mond en/of hand(en) genomen;(artikel 245 Wetboek van Strafrecht) 2. hij in of omstreeks de maand januari 2003 te Praag (Tsjechie) ontucht heeft gepleegd met een persoon, genaamd (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1986), die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van 18 jaren had bereikt, bestaande die ontucht daarin, dat verdachte - die [slachtoffer] heeft gepijpt en/of afgetrokken, althans de penis van die [slachtoffer] in zijn, verdachtes, mond en/of hand(en) heeft genomen, en/of - zich door die [slachtoffer] heeft laten pijpen en/of aftrekken, althans die [slachtoffer] zijn, verdachtes, penis in de mond en/of hand(en) heeft laten nemen;(artikel 248b Wetboek van Strafrecht) 3. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 1 oktober 2002 tot en met 1 mei 2003 te Beek en/of te Oss, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten één of meer (digitale) fotobestand(en) en/of (digitale) filmbestand(en) met daarop (onder meer) (telkens) - het naakte lichaam en/of de (stijve) penis van (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1989) en/of die (slachtoffer), terwijl hij zich aftrekt, althans zijn penis in zijn hand(en) houdt, en/of - een oudere man met een jongen van ongeveer 10 jaar waarbij die jongen anaal gepenetreerd wordt met een dildo, en/of - jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die naakt zijn en seksuele handelingen (met elkaar) verrichten, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad; (artikel 240b Wetboek van Strafrecht) De geldigheid van de dagvaarding. De rechtbank verklaart het onderdeel van het onder 3 tenlastegelegde dat vermeldt: "- jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die naakt zijn en seksuele handelingen (met elkaar) verrichten" nietig, aangezien dat onderdeel in de tenlastelegging een onvoldoende feitelijke betekenis heeft en het niet nader is omschreven. De dagvaarding voldoet voor het overige aan alle wettelijke eisen. De bevoegdheid van de rechtbank. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen. De ontvankelijkheid van de officier van justitie. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Schorsing der vervolging. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken. De bewezenverklaring. De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte de onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde feiten heeft begaan zoals is weergegeven op het in dit vonnis opgenomen afgestreepte afschrift van de dagvaarding. De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. De kwalificatie. Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten. De strafbaarheid. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard. Toepasselijke wetsartikelen. De beslissing is gegrond op de artikelen 5, 9, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 57, 240b, 245, 248b van het Wetboek van Strafrecht. DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID De eis van de officier van justitie. Ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3: - een werkstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis indien de veroordeelde deze taakstraf niet naar behoren verricht, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht; - een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact ook indien dat inhoudt deelname aan behandeling bij de GGzE te Maastricht en/of deelname aan een praatgroep van het COC te Maastricht. De op te leggen straf(fen) en/of maatregel(en). Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienen te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op: a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte: - de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd; - verdachte heeft niet nagelaten om tegen betaling seksueel contact met een minderjarige te hebben, zulks terwijl hij kon begrijpen dat minderjarigen in het algemeen te weinig ervaring en inzicht hebben om de gevolgen van prostitutie te kunnen overzien en dat derhalve niet kan worden gesteld dat hun keuze voor prostitutie een geheel vrijwillige keuze is; - verdachte heeft seksuele handelingen verricht met een jongen toen deze 13 en 14 jaar was, waarbij het initiatief tot het plegen van die seksuele handelingen van verdachte is uitgegaan en waarbij de jongen gezien zijn leeftijd en onervarenheid ten opzichte van verdachte weinig weerbaar was, wat verdachte kon weten; - door het in bezit hebben (afnemen) en verspreiden van kinderporno wordt de productie daarvan in stand gehouden, terwijl van algemene bekendheid is dat kinderen bij de productie van dergelijk pornomateriaal op mensonwaardige wijze worden geëxploiteerd. Op 12 november 2003 hebben drs. J.H.A.M. Kobussen, klinisch psycholoog-psychotherapeut, en drs. M. Cattel, psycholoog, een rapport uitgebracht omtrent de geestvermogens van verdachte. Dit rapport houdt onder meer zakelijk weergegeven in: "(inhoud rapport". De rechtbank neemt deze conclusie en de gronden waarop zij berust over en maakt deze tot de hare. Zij zal hiermede bij het opleggen van de straf rekening houden. Met betrekking tot de op te leggen gevangenisstraf zal de rechtbank bepalen dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich gedurende een hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken en de hierna te melden bijzondere voorwaarde naleeft. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan. DE UITSPRAAK Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven: Ten aanzien van feit 1: Met iemand die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd. (artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht) Ten aanzien van feit 2: Ontucht plegen met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien maar nog niet van 18 jaren heeft bereikt. (artikel 248b van het Wetboek van Strafrecht) Ten aanzien van feit 3: Een afbeelding van een seksuele gedraging -en/of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging-, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verspreiden en in bezit hebben, meermalen gepleegd, (artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht) en, een afbeelding van een seksuele gedraging - en/of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging-, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd. (artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht juncto artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht) Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. De rechtbank: Verklaart het onderdeel van het onder 3 tenlastegelegde dat vermeldt: "- jongens in de leeftijd van 10 tot 18 jaar die naakt zijn en seksuele handelingen (met elkaar) verrichten" nietig. Legt op: Een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis indien de veroordeelde deze taakstraf niet naar behoren verricht. Beveelt, dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, in mindering zal worden gebracht bij de tenuitvoerlegging van de aan veroordeelde opgelegde taakstraf. De rechtbank waardeert een in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebrachte dag op 2 uur te verrichten arbeid. Een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. Beveelt dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij wordt bepaald op drie jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, danwel niet heeft nageleefd de hierna te noemen bijzondere voorwaarde: dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Arrondissementaal Secretariaat van de Reclassering, Leeghwaterlaan 14 te 's-Hertogenbosch, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht ook indien deze aanwijzingen inhouden het ondergaan van ambulante behandeling bij de afdeling Polikliniek Forensische Psychiatrie van de GGzE te Maastricht en/of het deelnemen aan de praatgroep voor homoseksuele jongeren van 16 tot 26 jaar bij het COC te Maastricht. Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. Heft het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van heden op. Deze voorlopige hechtenis is op 11 september 2003 reeds geschorst. Dit vonnis is gewezen door, mr. J.J.H. Bruggink, voorzitter, mr. J. Buhrs en mr. R.C. Stijnen, leden, in tegenwoordigheid van E. Roelofsen, griffier en is uitgesproken op 2 december 2003. De bewezenverklaring: 1. hij op tijdstippen in de periode 1 oktober 2002 tot en met 1 mei 2003 te Oss, met (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1989), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) - zijn, verdachtes, penis in de anus van die [slachtoffer] geduwd/gedaan en/of die [slachtoffer] zijn penis in zijn, verdachtes, anus laten duwen, en - zich door die [slachtoffer] laten pijpen en aftrekken en die [slachtoffer] gepijpt en afgetrokken. 2. hij in de maand januari 2003 te Praag (Tsjechie) ontucht heeft gepleegd met een persoon, genaamd (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1986), die zich beschikbaar stelde tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van 18 jaren had bereikt, bestaande die ontucht daarin, dat verdachte - die [slachtoffer] heeft gepijpt en afgetrokken en - zich door die [slachtoffer] heeft laten pijpen en aftrekken. 3. hij op tijdstippen in de periode 1 oktober 2002 tot en met 1 mei 2003 te Beek en te Oss, meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten (digitale) fotobestand(en) en/of (digitale) filmbestand(en) met daarop (onder meer) - het naakte lichaam en de (stijve) penis van (slachtoffer) (geboren (geboortedatum) 1989) en die (slachtoffer), terwijl hij zich aftrekt en - een oudere man met een jongen van ongeveer 10 jaar waarbij die jongen anaal gepenetreerd wordt met een dildo, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en in bezit heeft gehad;