Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AN9867

Datum uitspraak2003-12-12
Datum gepubliceerd2003-12-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Hertogenbosch
Zaaknummers20.000878.03
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte is door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden. Bij het bepalen van de hoogte van de vrijheidsstraf heeft het hof onder andere het volgende mee laten wegen. Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met anderen gedurende ongeveer een jaar meermalen schuldig gemaakt aan het in georganiseerd verband uitvoeren van een grote hoeveelheid heroïne. Binnen de criminele organisatie waarvan hij deel uitmaakte heeft verdachte gedurende genoemde periode de rol van uitvoerder van opdrachten vervuld. Deze criminele organisatie kenmerkte zich door een hoge organisatiegraad. Het hof houdt er in rekening mee dat verdachte weliswaar uit geldbejag heeft gehandeld, doch dat hij hierbij onder grote druk van zijn omgeving stond. Het hof houdt voorts in het voordeel van de verdachte rekening met zijn procespositie, gelet op het feit dat verdachte al in een vroegtijdig stadium openheid van zaken heeft gegeven met betrekking tot zijn eigen aandeel in de feiten en dat van anderen.


Uitspraak

parketnummer: 20.000878.03 datum uitspraak: 12 december 2003 tegenspraak GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH meervoudige kamer voor strafzaken A R R E S T gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank te Roermond van 18 februari 2003 in de strafzaak onder parketnummer 04/610047-02 tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1976, wonende te [adres], thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring P.I. Nieuw-Vosseveld te Vught. Het hoger beroep De verdachte heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld. Het onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep. Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht. Het vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter. De tenlastelegging Het hof neemt hier uit het beroepen vonnis de weergave van de tenlastelegging over. De bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij: 1. in de periode van 2 april 2002 tot en met 11 april 2002 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht ongeveer 35 kilogram van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I; 2. meermalen omstreeks de periode van mei 2001 tot en met 29 maart 2002 in Nederland, telkens tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) heeft gebracht telkens een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I; 3. omstreeks de periode van mei 2001 tot en met 26 april 2002 in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit [verdachte] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 7] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] en anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het buiten het grondgebied van Nederland (naar Engeland) brengen van heroïne en het verwerken en het afleveren en het vervoeren en het aanwezig hebben van heroïne, zijnde heroïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I; Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2 en 3 meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen, zodat de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken. De door het hof gebruikte bewijsmiddelen PRO MEMORIE De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd. Elk bewijsmiddel wordt slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft. De strafbaarheid van het bewezen verklaarde Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit. Het onder 1 primair bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien bij artikel 2, eerste lid, onder A(oud) van de Opiumwet en strafbaar gesteld bij artikel 10, vierde lid(oud), van de Opiumwet juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. Het onder 2 primair bewezen verklaarde is telkens als misdrijf voorzien bij artikel 2, eerste lid, onder A(oud) van de Opiumwet en strafbaar gesteld bij artikel 10, vierde lid(oud), van de Opiumwet juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht. Het onder 3 bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 140, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het moet telkens worden gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld. De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straf of maatregel De rechtbank heeft verdachte veroordeeld tot zeven jaren gevangenisstraf. Verdachte is in hoger beroep gegaan. De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot zes jaren gevangenisstraf. Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met: - de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd; - de omstandigheid dat hard drugs als de onderhavige, eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren, terwijl die gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend. Bij het bepalen van de hoogte van de vrijheidsstraf heeft het hof voorts het volgende mee laten wegen. Verdachte heeft zich tezamen en in vereniging met anderen gedurende ongeveer een jaar meermalen schuldig gemaakt aan het in georganiseerd verband uitvoeren van een grote hoeveelheid heroïne. Binnen de criminele organisatie waarvan hij deel uitmaakte heeft verdachte gedurende genoemde periode de rol van uitvoerder van opdrachten vervuld. Deze criminele organisatie kenmerkte zich door een hoge organisatiegraad. Het hof houdt er in rekening mee dat verdachte weliswaar uit geldbejag heeft gehandeld, doch dat hij hierbij onder grote druk van zijn omgeving stond. Het hof houdt voorts in het voordeel van de verdachte rekening met zijn procespositie, gelet op het feit dat verdachte al in een vroegtijdig stadium openheid van zaken heeft gegeven met betrekking tot zijn eigen aandeel in de feiten en dat van anderen. Bij gelegenheid van het onderzoek naar de feiten waarvoor de verdachte is vervolgd, zijn zeven XTC tabletten (B7.W1.8) en één XTC pil (B7.W1.10) in beslag genomen. Deze voorwerpen zijn een middel als bedoeld in artikel 2 van de Opiumwet. Op grond van het bepaalde in artikel 13a van de Opiumwet zullen deze voorwerpen daarom aan het verkeer worden onttrokken. De in beslag genomen en nog niet teruggegeven aantekeningen prijzen drugs (B7.W1.1), seal en vacuümapparaat (B7.L2.20) en briefjes met getallen (B7.S1.13) zijn vatbaar voor verbeurdverklaring. Uit het onderzoek ter terechtzitting is niet kunnen worden vastgesteld aan wie deze voorwerpen toebehoren. Wel is daaruit gebleken dat het voorwerpen zijn met behulp waarvan het onder 1 en 2 bewezen verklaarde is begaan/voorbereid. De in beslag genomen en nog niet teruggegeven GSM Nokia (B7.W1.7) moet worden teruggegeven aan de verdachte, zijnde degene die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt. De toegepaste wettelijke voorschriften De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57 en 140 van het Wetboek van Strafrecht en 2(oud) en 10(oud) van de Opiumwet. B E S L I S S I N G: Het hof: Vernietigt het beroepen vonnis en doet opnieuw recht. Verklaart, zoals hiervoor is overwogen, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert: 1:"Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A(oud) van de Opiumwet gegeven verbod", 2:"Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A(oud) van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd", 3:"Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven". Verklaart de verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van vier jaren en zes maanden. Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht. Verklaart onttrokken aan het verkeer de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: - 7 XTC-tabletten (B7.W1.8) - 1 XTC-pil (B7.W1.10) Verklaart verbeurd de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: - aantekeningen prijzen drugs (B7.W1.1) - een seal-en vacuumapparaat (B7.L2.20) - briefjes met getallen (B7.S1.13) Gelast de teruggave aan de verdachte van het navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: - een GSM Nokia (B7.W1.7) Dit arrest is gewezen door Mr. Eijsenga, als voorzitter Mrs. Van Nierop en Bark - van Gink, als raadsheren in tegenwoordigheid van Mr. De Ridder, als griffier. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 december 2003. U I T D R A A I G E G E V E N S 1e A A N L E G zaaknr.: 03 tijd : 09.30 verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum] 1976, wonende te [adres], thans preventief gedetineerd in het Huis van Bewaring te Roermond. Is bij vonnis van de rechtbank te Roermond van 18 februari 2003 ter zake van: sub 1 primair:"Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A van de Opiumwet gegeven verbod", sub 2 primair:"Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, eerste lid, onder A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd", sub 3:"Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven", veroordeeld tot: 7 jrn. gev.str. OV. MAV.;