Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AY5363

Datum uitspraak2006-07-25
Datum gepubliceerd2006-08-01
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers03/700161-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van bewijsuitsluiting, tevens de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verlagen; de rechtbank zal 9 maanden minder gevangenisstraf opleggen dan zij zonder deze ernstige schending van het huisrecht zou hebben gedaan.


Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT Sector Strafrecht Parketnummer: 03/700161-06 Datum uitspraak: 25 juli 2006 Dit vonnis is, naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 11 juli 2006, op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum en plaats verdachte], wonende te [adres verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid – Huis van Bewaring Overmaze te Maastricht, Willem Alexanderweg 21. De tenlastelegging Aan de verdachte is na wijziging van de tenlastelegging ten laste gelegd dat: 1. hij op of omstreeks 7 maart 2006 in de gemeente Maastricht, in elk geval in het arrondissement Maastricht, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 21 gram, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne en/of ongeveer 1,36 kilo, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne en/of ongeveer 9,12 kilo, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine en/of 11 gram en/of 62.736 pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of N-ethyl MDA (=MDEA), zijnde heroïne, cocaïne, MDA, MDMA, N-ethyl MDA (=MDEA) en amfetamine (telkens) een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I; 2. hij op of omstreeks 7 maart 2006 te Maastricht tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 250 kilo, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hasjiesj en/of ongeveer 30 kilo, in elk geval een hoeveelheid van meer dan 30 gram hennep, zijnde hasjiesj en/of hennep (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II; 3. hij op of omstreeks 7 maart 2006 te Maastricht een wapen van categorie III, te weten een pistool (merk Glock), en/of munitie van categorie III, te weten 11, in elk geval een aantal, patronen, voorhanden heeft gehad; De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij op 7 maart 2006 in de gemeente Maastricht opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 1 gram van een materiaal bevattende heroïne en ongeveer 1,36 kilo van een materiaal bevattende cocaïne en ongeveer 9,12 kilo van een materiaal bevattende amfetamine en 11 gram en 62.736 pillen van een materiaal bevattende MDMA, zijnde heroïne, cocaïne, MDMA, en amfetamine middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I; 2. hij op 7 maart 2006 te Maastricht opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 24052 gram hasjiesj en 11 gram hennep, zijnde hasjiesj en hennep middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II; 3. hij op 7 maart 2006 te Maastricht een wapen van categorie III, te weten een pistool (merk Glock) en munitie van categorie III, te weten 11 patronen, voorhanden heeft gehad; Overweging met betrekking tot het bewijs De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting naar voren gebracht – zakelijk weergegeven – dat de woning van verdachte onrechtmatig is betreden omdat op het moment van betreden geen redelijk vermoeden kon bestaan dat in de woning een hennepplantage aanwezig was. Daarom moeten alle, als gevolg van het onrechtmatig betreden van de woning aangetroffen verdovende middelen bij de bewijslevering buiten beschouwing blijven, wat dient te resulteren in vrijspraak, aldus de raadsman. De rechtbank overweegt hieromtrent dat uit het onderzoek ter terechtzitting aan haar is gebleken van het navolgende: Op 9 januari 2006 relateert een opsporingsambtenaar dat een stadswacht en een medewerker van de milieupolitie tegenover hem het vermoeden hebben geuit dat er op het adres [D.] te Maastricht een hennepplantage aanwezig is. Dit vermoeden van deze stadswacht en deze medewerker van de milieupolitie was ontstaan doordat de rolluiken van de woning al geruime tijd gesloten waren, met uitzondering van een raam op de tweede etage, dat steeds op een kier stond. De betreffende stadswacht is ter terechtzitting als getuige gehoord. De stadswacht heeft ter zitting verklaard, dat hij in de maand december 2005 heeft gezien dat er voor de woning [D.] wapeningsmatten voor beton lagen en dat hij de opsporingsambtenaar hiervan in kennis heeft gesteld. De stadswacht heeft verder ter terechtzitting verklaard dat hij eens heeft meegemaakt dat dergelijke betonwapeningsmatten bij een hennepplantage werden gebruikt om bloempotten in te plaatsen. De stadswacht heeft tenslotte verklaard nimmer iets aan de meergenoemde opsporingsambtenaar te hebben medegedeeld over metalen isolatiematten en het gebruik daarvan bij een hennepplantage. Op 31 januari 2006 om 23.54 uur en op 3 maart 2006 om 00.15 uur is door een medewerker van Essent Netwerk B.V. een warmtemeting verricht op oppervlakte van de woning gelegen aan de [D.] te Maastricht. Deze meting is verricht naar aanleiding van bovenvermelde mededelingen van de stadswacht en een medewerker van de milieupolitie aan meergenoemde opsporingsambtenaar en niet nader aangeduide anonieme klachten uit de woonomgeving. Ter zitting heeft deze medewerker van Essent Netwerk B.V. verklaard dat hij op het raam op de tweede etage aan de rechterzijde van de voorgevel van de woning aan de [D.] te Maastricht een temperatuur van respectievelijk 10 en 12,5 graden Celsius heeft gemeten. Door een hulpofficier van justitie is op 6 maart 2006 een machtiging uitgeschreven voor het binnentreden van het perceel [D.] te Maastricht zonder toestemming van de bewoners, om op grond van artikel 9 van de Opiumwet hennepplanten, alsmede voor de kweek gebruikte apparatuur in beslag te nemen. Zoals blijkt uit het daarvan opgemaakte verslag zijn op 7 maart 2006 opsporingsambtenaren met gebruikmaking van deze machtiging binnengetreden in de woning [D.] te Maastricht. [naam verdachte] heeft bij binnenkomst van de verbalisanten aan hen verklaard dat er geen hennepplantage in de woning aanwezig was. Eén van de opsporingsambtenaren is vervolgens naar de eerste dieping van de woning gegaan en heeft daar in een ruimte (de in het dossier met nummer 6 aangeduide ruimte) hasjiesj aangetroffen. [naam verdachte] heeft zich vervolgens tegenover deze opsporingsambtenaar bekend gemaakt als eigenaar van deze verdovende middelen. Op een daartoe strekkende vraag heeft [naam verdachte] verklaard dat zijn vrouw, genaamd [F.], eigenaar van de woning is en dat hij geen bezwaar had tegen een doorzoeking van de woning. [F.] heeft vervolgens eveneens toestemming gegeven en zij heeft deze toestemming vervolgens schriftelijk bevestigd. Bij het daarop uitgevoerde onderzoek in de woning is vervolgens een grote hoeveelheid middelen, zoals aangeduid in lijst I en lijst II van de Opiumwet, aangetroffen. Voor wat betreft de rechtmatigheid van het binnentreden en de vondst van de middelen moet de rechtbank allereerst stilstaan bij de vraag of er voldoende objectieve aanwijzingen waren dat de woning, gelegen aan het adres [D.] te Maastricht, een plaats was waar redelijkerwijze vermoed kon worden dat daar een overtreding van de Opiumwet werd gepleegd. Van de beweerdelijke ontvangst van klachten uit de woonomgeving is klaarblijkelijk geen proces-verbaal of mutatie opgemaakt. Ten aanzien van deze klachten is daardoor geen enkel gegeven, zoals tijdstip, inhoud of herkomst, te verifiëren. De rechtbank zal daarom deze meldingen als objectieve aanwijzingen buiten beschouwing laten. Daarbij speelt mee dat de rechtbank niet uitsluit dat deze anonieme meldingen uit de woonomgeving hebben bestaan in de eerder aangehaalde meldingen van de stadswacht en van de – niet nader aangeduide - medewerker van de milieupolitie; gebleken is immers dat zij anoniem wensten te blijven. In deze zaak heeft de hulpofficier van justitie kennelijk op grond van het door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie tegenover een opsporingsambtenaar geuite vermoeden dat er op het adres [D.] te Maastricht een hennepplantage aanwezig was, in combinatie met de resultaten van de op 31 januari 2006 en 3 maart 2006 uitgevoerde warmtemetingen, een machtiging tot binnentreden van deze woning afgegeven. De rechtbank is van oordeel dat de mededeling door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie, dat de rolluiken van de woning [D.] te Maastricht al geruime tijd gesloten waren, met uitzondering van het rolluik voor een raam op de tweede etage dat steeds op een kier stond en dat er in de maand december 2005 door de stadswacht was geconstateerd dat voor de woning [D.] te Maastricht betonwapeningsmatten lagen, objectief bezien geen redelijk vermoeden kan opleveren dat in deze woning een hennepplantage aanwezig is. Voor wat betreft de uitgevoerde warmtemetingen heeft de rechtbank geconstateerd dat niet is na te gaan in welke verhouding de gemeten temperaturen stonden tot de temperaturen van belendende woningen, nu de temperaturen van deze belendende woningen niet zijn vastgelegd. Ook is niet na te gaan van welke aard de warmtebron is, welke bij de metingen op 31 januari 2006 respectievelijk 3 maart 2006 het verschil heeft veroorzaakt. Ook bezien in samenhang met de resultaten van de hiervoor besproken warmtemetingen kan de mededeling door de stadswacht en de medewerker van de milieupolitie omtrent de rolluiken van de woning [D.] te Maastricht, respectievelijk de constatering met betrekking tot de aanwezigheid van betonwapeningsmatten bij de woning, naar het oordeel van de rechtbank geen redelijk vermoeden opleveren dat op dat adres een overtreding van de Opiumwet wordt gepleegd. Onder de geschetste omstandigheden had een machtiging tot binnentreden zonder toestemming van de bewoner in de door [naam verdachte] en [F.] bewoonde woning niet mogen worden verstrekt. De machtiging is door de opsporingsambtenaren gebruikt als basis voor het binnentreden in de woning [D.] te Maastricht. Op grond van wat hiervoor is overwogen kan de machtiging echter niet dienen tot legitimatie van het binnentreden zonder toestemming van de bewoner. Het binnentreden van de woning moet daarom als onrechtmatig worden beoordeeld en de onderzoeksresultaten, welke als rechtstreeks gevolg hiervan zijn verkregen – zijnde de in ruimte 6 aangetroffen verdovende middelen - moeten op grond hiervan van het bewijs worden uitgesloten. Dit betreft het bewijs van de aanwezigheid van de navolgende hoeveelheden: 212.456,4 gram hasjiesj, 4 gram cocaïne, 3 pillen van een materiaal bevattende MDMA en 41.370,9 gram hennep. De rechtbank is voorts van oordeel dat het onderzoek in de woning dat heeft plaats gevonden nadat daartoe door [F.] toestemming was verleend, niet onrechtmatig is geweest; tot deze doorzoeking is door [F.] immers uitdrukkelijk toestemming verleend. De uit deze doorzoeking verkregen onderzoeksresultaten zijn niet als rechtstreeks gevolg van het eerdere onrechtmatig binnentreden door de opsporingsambtenaren verkregen en behoeven daarom niet van het bewijs te worden uitgesloten. De rechtbank zal, in reactie op de geconstateerde ernstige schending van het huisrecht, naast de toepassing van voormelde bewijsuitsluiting, tevens de voorgenomen, aan de verdachte op te leggen sanctie op grond van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering verlagen; de rechtbank zal 9 maanden minder gevangenisstraf opleggen dan zij zonder deze ernstige schending van het huisrecht zou hebben gedaan. De partiële vrijspraak De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewijsmiddelen De beslissing van de rechtbank, dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De kwalificatie Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten, welke moeten worden gekwalificeerd als volgt. feit 1: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; feit 2: opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd; feit 3: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie. De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straf en maatregel De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de verdachte ter zake van de feiten onder 1, 2 en 3 zal worden veroordeeld tot - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en - een geldboete van € 10.000,-. De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit op grond van het feit dat het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. Subsidiair is door de raadsman aangevoerd dat de geëiste straf te hoog is, in aanmerking genomen de bedreigingen onder invloed waarvan de verdachte heeft ingestemd met de bewaring van de middelen, zoals omschreven in de tenlastelegging. Tenslotte heeft de raadsman zich gekeerd tegen de gevorderde boete, stellende dat de verdachte niet beschikt over financiële middelen. De raadsman heeft aangevoerd dat het geld dat is aangetroffen, een bedrag betreft dat de omzet van de onderneming van de verdachte is en een bedrag betreft dat de verdachte slechts uit hoofde van bewaring onder zich had. Mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, overweegt de rechtbank in verband met de op te leggen straf en maatregel het volgende. De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met: - de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede het belang van een juiste normhandhaving, - de hoeveelheden van de aangetroffen middelen, - de omstandigheid dat de middelen, waarvan is bewezen dat de verdachte deze aanwezig heeft gehad – voor zover deze zijn opgenomen op lijst I van de Opiumwet - eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren, terwijl die gebruikers hun verslaving vaak door diefstal of ander crimineel handelen trachten te bekostigen, waardoor aan de samenleving ernstige schade wordt berokkend, - de omstandigheid dat de verdachte door het Landgericht te Rottweil (BRD) in het jaar 2000 werd veroordeeld ondermeer tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren in verband met vijf gevallen van medeplichtigheid aan verboden handel in verdovende middelen in niet geringe hoeveelheden. De rechtbank heeft in het voordeel van de verdachte rekening gehouden met de omstandigheid dat ter terechtzitting aannemelijk is geworden dat verdachte onder een zekere mate van dwang heeft ingestemd met de bewaring in zijn woning van het geld en de in de bewezenverklaring aangewezen middelen. De in de beslissing onder A en B als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het onder 1 en 3 bewezen verklaarde is begaan. Deze voorwerpen zullen aan het verkeer worden onttrokken. De rechtbank heeft bij haar beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is. Met betrekking tot de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen in de beslissing onder C als zodanig te noemen, overweegt de rechtbank als volgt. Niettegenstaande dat verdachte van het opzettelijk aanwezig hebben van deze drugs is vrijgesproken stelt de rechtbank vast dat met betrekking tot deze drugs een strafbaar feit is begaan. Bovendien zijn deze drugs van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Deze voorwerpen zullen eveneens aan het verkeer worden onttrokken. De rechtbank heeft bij haar beslissing deze voorwerpen als een gezamenlijkheid opgevat, waarop het voorgaande van toepassing is. De rechtbank zal de teruggave aan de degene bij wie het in beslag is genomen gelasten van de in de beslissing als zodanig te noemen overige voorwerpen. De rechtbank zal aan de verdachte geen geldboete opleggen. Van het voornemen tot het doen van een ontnemingsvordering is aan de rechtbank niet gebleken. De rechtbank zal daarom het conservatoir beslag op het geldbedrag van € 18.000,= (kennisgeving van beslag in proces-verbaal met nummer 2006031697-9) vervallen verklaren en de teruggave gelasten aan de verdachte, aangezien uit het onderzoek ter terechtzitting aannemelijk is geworden dat de verdachte degene is die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt. De toepasselijke wettelijke bepalingen De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2, 3, 10, 11 en 13a van de Opiumwet en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie. DE BESLISSINGEN: De rechtbank - verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan; - verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is; - veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van ZEVENENTWINTIG MAANDEN; - beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; - verklaart vervallen het conservatoir beslag op een bedrag van € 18.000,=; - verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomene, te weten: A. - 2006031697 16 1.00 STK Weegschaal - ESCALI - 1.4.2 - 2006031697 17 1.00 STK Weegschaal - BULLET - 1.4.3 - 2006031697 18 10.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.075 1.4.4 - 2006031697 19 87.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.074 1.4.5 - 2006031697 21 9.00 STK Verdovende Middelen - XTC - NFI code 372-064 1.4.7 - 2006031697 22 11.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.073 1.4.8 - 2006031697 26 10.00 STK Verdovende Middelen - XTC - NFI code 372.070 1.4.12 - 2006031697 27 244.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.069 1.4.13 - 2006031697 28 6.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.068 1.4.14 - 2006031697 29 11.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.067 1.4.15 - 2006031697 31 7.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 372.066 1.4.17 - 2006031697 32 2.00 STK Verdovende Middelen - XTC - NFI code 372.065 1.4.18 - 2006031697 33 1091.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.001 1.5.1 - 2006031697 34 9.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.002 1.5.2 - 2006031697 35 102.00 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.003 1.5.3 - 2006031697 36 42.20 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.004 1.5.4 - 2006031697 37 1.30 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.005 1.5.5 - 2006031697 38 110.30 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.006 1.5.6 - 2006031697 39 110.60 GR Verdovende Middelen - COCAINE - NFI code 373.007 1.5.7 - 2006031697 40 1.00 STK Verdovende Middelen - HEROINE seal - NFI code 373.098 1.16.2 - 2006031697 41 56.00 STK Verdovende Middelen - XTC - NFI code 373.097 1.16.1 - 2006031697 42 47.00 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 373.099 1.16.3 - 2006031697 43 16.00 STK Verdovende Middelen - XTC - NFI code 373.100 1.16.4 - 2006031697 48 43.00 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.048 2.1.1 - 2006031697 49 47.00 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.049 2.1.2 - 2006031697 50 44.10 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.050 2.1.3 - 2006031697 51 41.40 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.051 2.1.4 - 2006031697 52 41.80 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.052 2.1.5 - 2006031697 53 42.00 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.053 2.1.6 - 2006031697 54 42.00 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.054 2.1.7 - 2006031697 55 41.90 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.055 2.1.8 - - - 2006031697 56 46.70 GR Verdovende Middelen - AMFETAMINE - NFI code 372.056 2.1.9 - 2006031697 69 12.00 GR Verdovende Middelen Kl:wit - COCAINE - NFI 372057 5.9.1 - 2006031697 70 20.00 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HEROINE - NFI 372058 5.9.2 - 2006031697 81 1.00 STK Tas - SPORTTAS - 6.1 - 2006031697 357 5020.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.1 NFI 372.028 - 2006031697 358 4960.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.2 NFI 372.029 - 2006031697 359 4980.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.3 NFI 372.030 - 2006031697 360 4970.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.4 NFI 372.031 - 2006031697 361 3976.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.5 NFI 372.032 - 2006031697 362 3992.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.6 NFI 372.033 - 2006031697 363 4970.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.7 NFI 372.034 - 2006031697 364 5000.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.8 NFI 372.035 - 2006031697 365 4990.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.9 NFI 372.036 - 2006031697 366 4980.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.10 NFI 372.037 - 2006031697 367 2160.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.11 NFI 372.038 - 2006031697 368 2610.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.12 NFI 372.039 - 2006031697 369 2010.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.13 NFI 372.040 - 2006031697 370 2000.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.14 NFI 372.041 - 2006031697 371 2020.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.15 NFI 372.042 - 2006031697 372 2010.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.16 NFI 372.043 - 2006031697 373 2010.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.1.17 NFI 372.044 - 2006031697 374 10886.00 STK Verdovende Middelen - XTC - 7.2.1 + 7.2.2. + 7.2.3 - B. - 2006031697 46 1.00 STK Pistool Kl:zwart - GLOCK - 1.20 - 2006031697 47 11.00 STK Patroon - 9 mm - 1.21 - C. - - HASJIESJ - 24 blokken 1.3 - 2006031697 20 6.00 GR Verdovende Middelen - HENNEP - 1.4.6 - 2006031697 23 52.00 GR Verdovende Middelen - HASJIESJ - 1.4.9 - 2006031697 24 18.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - - - NFI code 372.072 1.4.10 - 2006031697 25 100.00 STK Verdovende Middelen - LSD - opschrift Panoramix NFI code 372.071 1.4.11 - 2006031697 30 4.00 GR Verdovende Middelen - HENNEP - 1.4.16 - 2006031697 44 1.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 1.16.5 - 2006031697 82 1.00 STK Tas - ALBERT HEIJN - 6.1.1 plastic zak Albert Heyn - 2006031697 83 180.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.1.1 - 2006031697 84 470.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.1.2 - 2006031697 85 296.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.1.3 - 2006031697 86 332.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.1.4 - 2006031697 87 1.00 STK Doos Kl:zwart - G04 FOOTWEAR - 6.1.2 - 2006031697 88 28.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.1 - 2006031697 89 198.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.2 - 2006031697 90 114.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.3 - 2006031697 91 104.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.4 - 2006031697 92 200.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.5 - 2006031697 93 200.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.6 - 2006031697 94 54.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.7 - 2006031697 95 60.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.8 - 2006031697 96 20.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.9 - 2006031697 97 88.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.10 - 2006031697 98 76.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.11 - 2006031697 99 96.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.12 - 2006031697 100 46.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.13 - 2006031697 101 5.80 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.14 - 2006031697 102 2.70 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.15 - 2006031697 103 7.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.16 - 2006031697 104 6.70 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.17 - 2006031697 105 4.60 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.18 - 2006031697 106 20.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.19 - 2006031697 107 20.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.20 - 2006031697 108 14.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.2.21 - 2006031697 109 454.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.22 - 2006031697 110 10.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.2.23 - 2006031697 111 1.00 STK Plastic zakje Kl:zwart - - - 6.1.3 - 2006031697 112 280.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.1 - 2006031697 113 368.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.2 - 2006031697 114 82.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.3 - 2006031697 115 186.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.4 - 2006031697 116 378.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.5 - 2006031697 117 146.00 GR Verdovende Middelen HASJ - 6.1.3.6 - 2006031697 118 92.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.7 - 2006031697 119 94.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.8 - 2006031697 120 92.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.9 - 2006031697 121 504.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.10 - 2006031697 122 90.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.11 - 2006031697 123 194.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.12 - 2006031697 124 192.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.13 - 2006031697 125 186.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.14 - 2006031697 126 90.00 STK Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.3.15 - 2006031697 127 1.00 STK Tas - - - sporttas inh. partijen 6.1.4 t/m 6.1.45 - 2006031697 128 980.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.4 - 2006031697 129 992.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.5 - 2006031697 130 976.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.6 - 2006031697 131 1034.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.7 - 2006031697 132 984.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.8 - 2006031697 133 930.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.9 - 2006031697 134 968.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.10 - 2006031697 135 802.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.11 - 2006031697 136 1340.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.12 - 2006031697 137 408.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.13 - 2006031697 138 402.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.14 - 2006031697 139 396.00 STK Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.15 - 2006031697 140 500.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.16 - 2006031697 141 204.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.17 - 2006031697 142 194.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.18 - 2006031697 143 252.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.19 - 2006031697 144 196.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.20 - 2006031697 145 278.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.21 - 2006031697 146 192.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.22 - 2006031697 147 200.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.23 - 2006031697 148 400.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.24 - 2006031697 149 134.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.25 - 2006031697 150 198.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.26 - 2006031697 151 148.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.27 - 2006031697 152 188.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.28 - 2006031697 153 200.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.29 - 2006031697 154 224.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.30 - 2006031697 155 178.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.31 - 2006031697 156 128.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.32 - 2006031697 157 186.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.33 - 2006031697 158 128.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.34 - 2006031697 159 166.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.35 - 2006031697 160 194.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.36 - 2006031697 161 100.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.37 - 2006031697 162 18.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.38 - 2006031697 163 128.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.39 - 2006031697 164 252.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.40 - 2006031697 165 4.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.41 - 2006031697 166 2.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.42 - 2006031697 167 32.00 GR Verdovende Middelen - HASJ - 6.1.43 - 2006031697 168 6.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.1.44 - 2006031697 169 1.00 STK Weegschaal - - - 6.1.45 - 2006031697 170 530.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.2.1 in zak - 2006031697 171 532.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.2.2. in zak - 2006031697 172 532.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.2.3 in zak - 2006031697 173 530.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.2.4. in zak - 2006031697 174 530.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.2.5 in zak - 2006031697 175 1028.70 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.3.1 in zak - 2006031697 176 2513.70 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.3.2 in zak - 2006031697 177 1299.40 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.3.3 in zak - 2006031697 178 1479.30 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - MARIHUANA - 6.3.4 in zak - 2006031697 179 38.30 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - MARIHUANA - 6.3.5 in zak - 2006031697 180 1520.50 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.1 - 2006031697 181 400.10 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.2 - 2006031697 182 402.50 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.3 - 2006031697 183 403.30 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.4 - 2006031697 184 996.70 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.5 - 2006031697 185 204.10 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.6 - 2006031697 186 264.00 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.7 - 2006031697 187 398.50 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.8 - 2006031697 188 796.90 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.9 - 2006031697 189 665.20 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.10 - 2006031697 190 385.70 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.11 - 2006031697 191 400.10 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.12 - 2006031697 192 402.80 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.13 - 2006031697 193 403.20 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASIESJ - 6.4.14 - 2006031697 194 401.80 GR Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.4.15 - 2006031697 195 1028.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.5.1 in zak - 2006031697 196 1026.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.5.2 in zak - 2006031697 197 360.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.6.1 in zak - 2006031697 198 528.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.6.2 in zak - 2006031697 199 524.00 GR Verdovende Middelen Kl:hroen - MARIHUANA - 6.6.3 in zak - 2006031697 200 522.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.6.4 in zak - 2006031697 201 536.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - MARIHUANA - 6.6.5 in zak - 2006031697 202 30.00 KG Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.7 - 2006031697 203 30.00 KG Verdovende Middelen Kl:bruin - HASJIESJ - 6.8 - 2006031697 204 1.00 STK Tas Kl:zwart - - - 6.9 sporttas - 2006031697 205 1030.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.9.1 - 2006031697 206 1036.00 GR Verdovende Middelen - MARIHUANA - 6.9.2 - COMPAS tekstverwerker Datum : 21 jul 2006 - PB224 / SZ140.1 - 2006031697 14 24.00 KG Verdovende Middelen - HASJIESJ - 24 blokken 1.3 - 2006031697 20 6.00 GR Verdovende Middelen - HENNEP - 1.4.6 - 2006031697 23 52.00 GR Verdovende Middelen - HASJIESJ - 1.4.9 - 2006031697 24 18.00 GR Verdovende Middelen Kl:groen - - - NFI code 372.072 1.4.10 - 2006031697 25 100.00 STK Verdovende Middelen - LSD - opschrift Panoramix NFI code 372.071 1.4.11 - 2006031697 30 4.00 GR Verdovende Middelen - HENNEP - 1.4.16 - Char gelast de teruggave aan [naam verdachte] van het inbeslaggenomene, te weten: - een bedrag van Euro 18.000,- - 12000872 57 Geld Nederlands - - - een bedrag van Euro 222.677,85 - 2006031697 379 1.00 STK Papier - - - div.losse adm.bescheiden - - - 2006031697 380 6.00 STK Papier Kl:blauw - - - notitieboekjes met losse papiertjes ingevoegd - 2006031697 381 1.00 STK Map Kl:zwart - - - inh. bescheiden mbt de woning - . 45 1.00 STK Doos - - - inh.7 ordners en schr.bescheiden 1.18 - 58 1.00 STK Tas - inh. 12 briefjes met namen en bedragen - 378 6.00 STK Klapper - - - inh.div.adm.bescheiden - 382 1.00 STK Klapper Kl:rood - 383 1.00 STK Papier - - - div.adm.bescheiden 2006031697 3 1.00 STK Rekenmachine Kl:beige ONBEKEND Wjdkx996a geldtelmachine 1.1 2006031697 4 1.00 STK Weegschaal Kl:zilver RADWAG 1.2 2006031697 8 1.00 STK Vacuümmachine Kl:zilver 1.10 2006031697 10 1.00 STK Tas Kl:zwart - - - inh. div.maten plastic zakken 1.13 - 2006031697 13 1.00 STK Electra Kl:zilver - HENKELMAN Jumbo 42 - 1.17 - 2006031697 15 1.00 STK Weegschaal - TRUWEIGH - 1.4.1. Dit vonnis is aldus gewezen door mr. J.H. Klifman, voorzitter, mr. F.M. van Maanen Winters en mr. F.C.B. van Wijmen, rechters, in tegenwoordigheid van J.M.A. Haanen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 25 juli 2006, zijnde mr. F.C.B. van Wijmen buiten staat het vonnis mede te ondertekenen.