Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AY5620

Datum uitspraak2006-07-27
Datum gepubliceerd2006-08-04
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureKort geding
Instantie naamRechtbank Leeuwarden
Zaaknummers76976 / KG ZA 06-192
Statusgepubliceerd


Indicatie

Een fabrikant van meisjesjurken is van mening dat een in haar opdracht ontworpen jurk wordt nagemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat de van oorsprong in Engeland op de markt gebrachte jurken op grond van het EG-verdrag auteursrechtelijke bescherming kunnen ontlenen aan de Auteurswet. Omdat beide jurken sterk gelijkend zijn moet het op de markt brengen van de namaakjurken gestaakt worden.


Uitspraak

Rechtbank Leeuwarden Sector civiel recht afdeling handelsrecht Korte Gedingen Uitspraak: 27 juli 2006 Kort-geding-nummer: 76976 / KG ZA 06-192 VONNIS van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: de rechtspersoon naar buitenlands recht LUCY LOCKET LIMITED, gevestigd te Heckington, Lincolnshire (Verenigd Koninkrijk), eiseres in conventie, verweerster in reconventie, verder te noemen: Lucy Locket, procureur: mr. J.S. Bauer, advocaat: mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits te Utrecht, tegen 1. de besloten vennootschap INTERTOYS HOLLAND B.V., gevestigd te Gouda, verder mede te noemen: Intertoys, 2. de besloten vennootschap [gedaagde sub 2] B.V., onder meer h.o.d.n. PARTY PARTNERS, gevestigd te Rotterdam, verder mede te noemen: Party Partners, gedaagden in conventie, eisers in reconventie, verder gezamenlijk mede te noemen: Intertoys c.s., procureur: mr. J.B. Dijkema, advocaat: mr. P.E. Mazel en mr. P. Koerts te Groningen, PROCESGANG Na beslaglegging heeft Lucy Locket Intertoys c.s. in kort geding doen dagvaarden tegen de openbare zitting van 13 juli 2006. Lucy Locket heeft toen op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd dat de rechter bij vonnis, zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: i) Intertoys en/of Party Partners - primair - met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht van Lucy Locket en op enige (andere) wijze onrechtmatig jegens Lucy Locket te handelen, waaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen: de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van enig product in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, welke inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van Lucy Locket, Intertoys en/of Party Partners - subsidiair - met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht van Lucy Locket ter zake enige jurk van Lucy Locket en op enige (andere) wijze onrechtmatig jegens Lucy Locket te handelen ter zake enige jurk van Lucy Locket, waaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen: de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van enige jurk in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, welke inbreuk maakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van Lucy Locket ter zake enige jurk van Lucy Locket, althans - meer subsidiair - Intertoys en/of Party Partners gebiedt om met onmiddellijke ingang in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van enige jurk welke inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Lucy Locket ter zake haar Wild Witch jurk, te staken en gestaakt te houden, althans - uiterst subsidiair - Intertoys en/of Party Partners gebiedt om met onmiddellijke ingang in de Europese Economische Ruimte, althans in België, Nederland en Luxemburg, althans in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de Heksenjurk, welke inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Lucy Locket ter zake haar Wild Witch jurk, te staken en gestaakt te houden, en/of ii) Intertoys en/of Party Partners gebiedt, om binnen 14 (veertien) dagen na de betekening van het in dit geding te wijzen vonnis, althans binnen een termijn als de voorzieningenrechter vermeent te behoren, aan Lucy Locket, of aan een door Lucy Locket gemachtigde c.q. te machtigen persoon, middels een daartoe door een registeraccountant geverifieerde verklaring: kopieën/afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verlenen in, c.q. gegevens te verschaffen betreffende: a. de identiteit van de producent(en) en/of leverancier(s) van de Heksenjurk, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, en overlegging van het schriftelijk bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat de betreffende gedaagde de Heksenjurk zelf heeft geproduceerd; b. de route via welke de Heksenjurken de Europese Economische Ruimte hebben bereikt (haven, luchthaven, grensovergang), en de overlegging van het schriftelijk bewijs daarvan; c. het exacte aantal door Intertoys en/of Party Partners ingekochte en aan haar/hen geleverde c.q. geproduceerde Heksenjurken en het schriftelijk bewijs daarvan (middels de inkoopfacturen, afleverbonnen enz.); d. het exacte aantal door Intertoys en/of Party Partners aan derden geleverde Heksenjurken, alsmede de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Heksenjurken, door overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan (verkoopfacturen), voor zover het geen leveringen aan (anonieme) consumenten betreft; e. de door Intertoys en/of Party Partners gemaakte omzet en winst als gevolg van de verkoop van de Heksenjurken, alsmede een specificatie van de kosten die gemaakt zijn en die gebruikt zijn om de winst te berekenen en de daaraan ten grondslag liggende schriftelijke bewijsstukken, een en ander overeenkomstig het Delhaize/Dior arrest van BenGH, iii) Intertoys en/of Party Partners gebiedt om - op grond van artikel 28 Aw - onmiddellijk alle zich onder Intertoys en/of Party Partners - direct of indirect - bevindende Heksenjurken en jurken die nog in het bezit van Intertoys en/of Party Partners zullen komen (al dan niet ter vernietiging) aan Lucy Locket in eigendom af te staan door deze uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis, althans binnen een termijn als de voorzieningenrechter vermeent te behoren, op kosten van Intertoys en/of Party Partners, te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres, met de bepaling dat de kosten voor vernietiging voor rekening van Intertoys en/of Party Partners komen, en/of iv) Intertoys en/of Party Partners, mede in verband met sub iii), gebiedt om - binnen 3 (drie) dagen na betekening van het vonnis, althans binnen een termijn als de voorzieningenrechter vermeent te behoren, aan haar afnemers - waaronder ten aanzien van Intertoys in ieder geval begrepen haar franchisenemers - een brief te sturen, waarin Intertoys en/of Party Partners, onder opgaaf van reden, namelijk de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Lucy Locket, hun afnemers verzoeken de Heksenjurken terug te leveren, alsmede Intertoys en/of Party Partners in dit verband gebiedt om alle door haar afnemers teruggezonden jurken binnen 5 dagen na ontvangst (al dan niet ter vernietiging) aan Lucy Locket te zenden, naar een nader door Lucy Locket te specificeren adres, met de bepaling dat (1) de kosten voor eventuele vernietiging voor rekening van Intertoys en/of Party Partners komen en (2) een kopie van alle correspondentie van Intertoys en/of Party Partners aan haar afnemers en van de afnemers van Intertoys en/of Party Partners binnen 3 (drie) dagen na verzending respectievelijk ontvangst, althans binnen een termijn als de voorzieningenrechter vermeent te behoren, aan (de advocaten van) Lucy Locket te zenden (mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits, Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht), en/of v) Intertoys en/of Party Partners - voor zover mogelijk, afzonderlijk en ieder voor zich - veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend EURO), voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming door Intertoys en/of Party Partners van onder punt i) en/of ii) en/of iii) en/of iv) genoemde bevelen alsmede een dwangsom van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend vijfhonderd EURO) voor elke dag dat Intertoys en/of Party Partners geheel of gedeeltelijk nalaat/nalaten aan de vorenbedoelde bevelen te voldoen, en/of vi) Intertoys en/of Party Partners, indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, als hoofdelijk debiteur, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, dan wel voor gelijke delen te veroordelen om - tegen deugdelijk bewijs van kwijting - binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het vonnis aan Lucy Locket te betalen een voorschot ad € 10,00 (zegge: tien EURO) per door Intertoys en/of Party Partners verhandelde c.q. geproduceerde Heksenjurk, althans een door de voorzieningenrechter in redelijkheid vast te stellen bedrag per Heksenjurk, op de schadevergoeding van de door Lucy Locket geleden en te lijden schade, en/of vii) Intertoys en/of Party Partners, indien toepasselijk en voor zover wettelijk mogelijk, als hoofdelijk debiteur, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd, dan wel voor gelijke delen te veroordelen om aan Lucy Locket te voldoen ex artikel 6:96 BW een bedrag ad € 6.737,40 (zegge: zesduizend zevenhonderd zevenendertig EURO en veertig EUROCENT), althans een door de voorzieningenrechter in redelijkheid vast te stellen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der inleidende dagvaarding, althans vanaf een door de voorzieningenrechter te bepalen dag, tot aan de dag der algehele voldoening, en of viii) Intertoys en/of Party Partners veroordeelt in de (volledige) kosten van dit geding. Vervolgens hebben partijen hun standpunten nader doen toelichten door hun advocaten, die allen mede aan de hand van pleitnotities het woord hebben gevoerd, waarbij Intertoys c.s. in conventie hebben geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring van Lucy Locket in de vordering, althans tot ontzegging daarvan, met veroordeling van Lucy Locket in de kosten van het geding, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad. In reconventie hebben Intertoys c.s. gevorderd dat de rechter bij vonnis - uitvoerbaar bij voorraad - de door Lucy Locket gelegde beslagen opheft en Lucy Locket veroordeelt in de kosten van het geding in reconventie. Lucy Locket heeft geconcludeerd tot afwijzing van de reconventionele vordering. Partijen hebben met wederzijds goedvinden producties in het geding gebracht. Na voortgezet debat hebben partijen vonnis gevraagd. De voorzieningenrechter doet heden uitspraak. RECHTSOVERWEGINGEN Vaststaande feiten in conventie en in reconventie In dit kort geding gelden onder meer de navolgende feiten als vaststaand. 1.1 Lucy Locket is een onderneming die zich wereldwijd bezig houdt met het ontwerpen, fabriceren, importeren, exporteren, distribueren en verkopen van onder meer kinderkleding. Zij brengt in dat kader onder meer in Nederland een kinderjurk van het model "Wild Witch" op de markt (verder te noemen: Wild Witch jurk). 1.2 Intertoys is een vennootschap die zich via haar winkels onder meer bezig houdt met de verkoop van speelgoed. Een aantal van deze winkels wordt door franchisenemers gedreven. 1.3 [gedaagde sub 2] drijft onder de naam Party Partners een onderneming die feest- en decoratieartikelen importeert, exporteert en distribueert. 1.4 In de winkels van Intertoys wordt een kinderjurk te koop aangeboden die Heksenjurk wordt genoemd. Deze jurk wordt door Party Partners geïmporteerd. 1.5 Lucy Locket heeft Intertoys en [gedaagde sub 2] bij brief van 6 juni 2006 verzocht de verkoop van de Heksenjurk te staken en gestaakt te doen houden en de schade van Lucy Locket te vergoeden. Intertoys en [gedaagde sub 2] hebben de bij deze brief meegezonden onthoudingsverklaring/verklaring van afstand niet ondertekend. 1.6 Na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter in deze rechtbank heeft Lucy Locket op 28 juni 2006 conservatoir beslag doen leggen op de Heksenjurken bij de hoofdvestiging van Intertoys in Waddinxveen, een nevenvestiging in Leeuwarden en bij Party Partners. 1.7 Bij vonnis van 2 maart 2006 heeft de voorzieningenrechter in deze rechtbank Intertoys geboden het op de markt brengen van de Who's that girl? jurken, waarmee inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Lucy Locket, te staken en gestaakt te houden. Het geschil en de beoordeling daarvan in conventie 2. Lucy Locket stelt dat Intertoys c.s. door het op de markt brengen van de Heksenjurken inbreuk maakt op haar auteursrecht. Deze jurken zijn volgens Lucy Locket een onmiskenbare nabootsing van haar Wild Witch jurk. Zij vordert daarom dat Intertoys c.s. de daarmee verband houdende activiteiten staakt. 3. Intertoys c.s. heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Daarop zal, voor zover van belang hierna worden ingegaan. 4.1 Intertoys c.s. heeft betwist dat Lucy Locket in Nederland auteursrechtelijke bescherming op de Wild Witch jurk kan genieten omdat de jurk voor het eerst in Engeland op de markt is gebracht. In dat land wordt volgens Intertoys c.s. aan werken van toegepaste kunst geen auteursrechtelijke bescherming verleend, zodat Lucy Locket op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie volgens Intertoys c.s. in Nederland evenmin een beroep kan doen op het auteursrecht. 4.2 De voorzieningenrechter deelt deze zienswijze van Intertoys c.s. niet. Op een werk uit een ander EU-land als Engeland mag de door Intertoys c.s. aangehaalde reciprociteitsregel niet worden toegepast omdat de buitenlandse gerechtigde daardoor slechter af zou (kunnen) zijn dan een Nederlandse gerechtigde in dezelfde situatie, wat ingevolge artikel 12 van het EG-verdrag ongeoorloofde discriminatie zou opleveren. 5.1 Onderzocht dient te worden of de Wild Witch jurk naar Nederlands recht is te beschouwen als een auteursrechtelijk beschermd werk omdat het een voortbrengsel is met een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Intertoys c.s. heeft in dit verband aangevoerd dat er honderden soortgelijke jurkjes bestaan, zodat de maker niet anders kan hebben gedaan dan zich aansluiten bij de bestaande lijn van deze jurkjes. De ter toelichting overgelegde afbeeldingen en ter zitting getoonde modellen, laten meisjesjurken zien die onderling enige gelijkenis vertonen door het gekozen model met een aansluitende bovenkant en een vanaf het middel wijdvallend rokje. Intertoys c.s. heeft aangevoerd dat alle jurkjes deels van tule zijn gemaakt en een lijfje hebben met smokwerk en spaghettibandjes over de schouders. Voorts hebben Halloweenjurkjes volgens Intertoys c.s. altijd een zwart/paarse of zwart/oranje kleurstelling. Aan deze vormgevingselementen, die bepaald worden door een wijd verbreide stijl, komt niemand auteursrechtelijke bescherming toe, aldus Intertoys c.s. 5.2 In dit kort geding is echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat de Wild Witch jurk binnen de genoemde grenzen een zodanig gebruik heeft gemaakt van kleurcombinaties, materialen en vormgeving dat de jurk een eigen karakteristiek uiterlijk heeft waardoor deze zich onderscheidt van andere meisjesjurken. Dit onderscheid is ook naar voren gekomen in de getoonde jurken die onderling verschillen in bijvoorbeeld de vormgeving van de mouwen en het lijfje, de lengte en vorm van de rok en de aangebrachte versieringen. Aan de Wild Witch jurk komt derhalve voorshands auteursrechtelijke bescherming toe. 6. Intertoys heeft eveneens betwist dat het auteursrecht op de Wild Witch jurk rechtsgeldig door de ontwerpster van de jurk aan Lucy Locket is overgedragen. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer. Lucy Locket heeft het ontwerp van de jurk - waarop haar naam is vermeld - overgelegd. Daarnaast heeft zij haar stelling dat de ontwerpster de rechten op de jurk heeft overgedragen onderbouwd met een brief, d.d. 10 september 2001, waaruit blijkt dat de ontwerpster haar rechten op onder meer al haar voor Lucy Locket in het verleden gemaakte ontwerpen geheel heeft overgedragen. Daarbij wordt overwogen dat het voor de partijen bij deze overeenkomst voldoende bekend geacht mag worden om welke ontwerpen het gaat. Ten slotte wordt overwogen dat Lucy Locket haar rechten eveneens op grond van artikel 8 van de Auteurswet 1912 kan uitoefenen omdat de Wild Witch jurk door Lucy Locket op de markt is gebracht zonder daarbij de naam van de ontwerpster te vermelden. 7.1 De vervolgens te beantwoorden vraag is of de Heksenjurk in zodanige mate auteursrechtelijk beschermde trekken van de Wild Witch jurk vertoont en de totaalindrukken die beide werken maken zo weinig verschillen dat de Heksenjurk niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Daartoe is een exemplaar van de Wild Witch jurk vergeleken met een exemplaar van de Heksenjurk. Deze vergelijking brengt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de Heksenjurk in het geheel genomen sterk overeenstemt met de Wild Witch jurk. Dit komt onder meer naar voren in: - de elastische schouderbandjes van satijnachtige stof, - de aan de schouderbandjes bevestigde zigzagvormige mouwtjes van tule die gerimpeld over de schouders vallen, - het zwarte stiksel waarmee de mouwtjes zijn omgezoomd, - het uit hetzelfde aantal rijen bestaande smokwerk van het lijfje, - het gebruik van vrijwel exact dezelfde zwart/paarse kleurcombinatie voor het lijfje, - de kruislings op het lijfje aangebrachte lijnen waardoor de indruk ontstaat dat de jurk is dicht geregen, - de paarskleurige satijnachtige voering van de rok, - de zigzagvorm van de zoom van de voering van de rok, - het zwarte stiksel waarmee de voering van de rok is omgezoomd, - de verschillend gekleurde puntige stroken van tule die over de voering van de rok vallen, - het gebruik van de kleuren paars, zwart en groen voor de tule stroken van het rokje. Aan het tegengestelde gebruik van dezelfde kleuren voor het lijfje, het ontbreken van voering in de mouwtjes van de Heksenjurk en het eveneens ontbreken van pailletjes waarvoor deels lint in de plaats is gebruikt, komt tegenover deze punten van overeenstemming weinig betekenis toe. Het opvallendste verschil is nog, dat de Heksenjurk kennelijk goedkoper is (na)gemaakt dan de Wild Witch jurk. Dit is bijvoorbeeld goed te zien aan de zwarte stiksels en de wijze waarop het smokwerk is uitgevoerd. Dit verschil doet echter niet af aan de geconstateerde sterke overeenstemming. Het voorgaande leidt ertoe dat Intertoys c.s. inbreuk maakt op het auteursrecht van Lucy Locket. 7.2 De voorzieningenrechter zal echter het onder i) primair, subsidiair en meer subsidiair gevorderde afwijzen omdat dit te verstrekkend is. In dit kort geding is immers alleen de auteursrechtelijke inbreuk door het op de markt brengen van de Heksenjurk aan de orde. Het uiterst subsidiair gevorderde gebod is daarom wel toewijsbaar. Lucy Locket heeft daarbij ook een spoedeisend belang. 7.3 Nu Lucy Locket haar vordering heeft gebaseerd op in Nederland gepleegde inbreuken en met betrekking tot een grensoverschrijdende veroordeling heeft volstaan met de mededeling dat Intertoys ook filialen in België heeft zonder aan te geven welke inbreuk Intertoys c.s. daar op haar auteursrecht heeft gemaakt, zal haar vordering alleen voor Nederland worden toegewezen. 8. Met betrekking tot het onder ii) gevorderde is de voorzieningenrechter van oordeel dat Lucy Locket er - bijvoorbeeld ter voorkoming van verspreiding van de inbreukmakende jurken via andere kanalen dan via Intertoys c.s. - groot belang bij heeft inzicht te verkrijgen in de omvang en de oorsprong van de namaak. Intertoys c.s. heeft hieromtrent weliswaar aangevoerd dat opgave van informatie slechts gevorderd kan worden vanaf het moment van de vastgestelde inbreuk, zij heeft echter eveneens aangevoerd dat de Heksenjurken in het voorjaar van 2005 in Taiwan zijn besteld. Nu daarmee vaststaat vanaf welke periode de inbreuk heeft plaats gevonden, snijdt dit verweer geen hout. Intertoys c.s. dient de onder a., c. en d. verlangde informatie op te geven. De vordering onder e. wordt afgewezen, nu - gezien ook de vordering onder d. - niet duidelijk is welk redelijk en spoedeisend belang van Lucy Locket daarmee gediend zou zijn en deze, waar het de winst ter zake de verkoop van de Heksenjurken betreft, te verstrekkend wordt geacht. Hetzelfde heeft te gelden voor de vordering onder b. 9. Lucy Locket heeft onder iii) gevorderd dat Intertoys c.s. alle zich onder haar bevindende Heksenjurken aan Lucy Locket in eigendom afstaat. Intertoys c.s. heeft aangevoerd dat voor een zo verstrekkende en onomkeerbare vordering in kort geding geen plaats is. Overwogen wordt dat daar het belang van Lucy Locket - die zich voor de tweede keer in korte tijd geconfronteerd ziet met een inbreuk op haar auteursrecht door Intertoys - bij een spoedige beëindiging van een dergelijke inbreuk tegenover staat. De vordering zal om die reden worden toegewezen. De gevorderde eventuele vernietigingskosten worden afgewezen als zijnde onvoldoende bepaald. 10. Het onder iv) gevorderde, betrekking hebbend op het sturen van een brief aan de afnemers van Intertoys c.s. met het verzoek de Heksenjurken terug te leveren en het zenden van deze jurken aan Lucy Locket, is op dezelfde grond toewijsbaar. Ook zal Intertoys c.s. worden verplicht afschriften van met de afnemers gevoerde correspondentie binnen een hierna te noemen redelijke termijn aan (de advocaten van) Lucy Locket te zenden. 11. De onder v) gevorderde dwangsommen zijn eveneens toewijsbaar. Wel zal de hoogte daarvan worden gematigd en een maximum van in totaal € 500.000,00 aan de te verbeuren dwangsommen worden verbonden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort-geding-vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. 12. Het door Lucy Locket onder vi) gevorderde ziet op een veroordeling tot betaling van een geldsom, ten aanzien waarvan in een kort-geding-procedure terughoudendheid dient te worden betracht. Toewijzing kan slechts aan de orde komen als de eisende partij naar behoren feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht die meebrengen dat een zodanige voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Lucy Locket heeft weliswaar aangevoerd dat zij er belang bij heeft dat haar naam zo spoedig mogelijk wordt gezuiverd en dat zij daarvoor kosten moet maken, maar hieruit vloeit niet zonder meer voort dat zij een spoedeisend belang heeft bij een voorschot op de schadevergoeding. Nu bovendien de hoogte van het door Lucy Locket gevorderde voorschot wordt betwist, zal dit deel van de vordering daarom worden afgewezen. 13.1 Lucy Locket heeft onder vii) gevorderd dat Intertoys c.s. de volledige door haar gemaakte advocaat-, procureurs- en deurwaarderskosten vergoedt. Zij heeft daartoe verwezen naar artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendom (Handhavingsrichtlijn). Nu deze richtlijn inmiddels omgezet had moeten zijn in nationale wetgeving en dit niet is gebeurd, dient artikel 237 Rv volgens Lucy Locket richtlijnconform te worden uitgelegd. Omdat Intertoys c.s. hebben geweigerd een onthoudingsverklaring af te geven, een grootschalige auteursrechtinbreuk moet worden aangenomen en Intertoys voor de tweede keer in korte tijd een dergelijke inbreuk op de rechten van Lucy Locket maakt, dienen alle kosten te worden vergoed. 13.2 De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent dat de nationale rechter op grond van het beginsel van gemeenschapstrouw dat is neergelegd in artikel 10 van het EG-verdrag, gehouden is nationale regelgeving zoveel mogelijk richtlijnconform uit te leggen. Daarom zal in intellectuele eigendomszaken een vergoeding van redelijke en evenredige proceskosten getoetst dienen te worden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Deze toets leidt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat Intertoys niet gehouden is de volledige proceskosten te vergoeden. Van een naar verhouding grootschalige inbreuk is, mede gelet op de omstandigheid dat Lucy Locket wereldwijd opereert, niet gebleken en de voorzieningenrechter acht niet aannemelijk geworden dat sprake is van piraterij. Intertoys c.s. heeft aangevoerd dat de Heksenjurken al voor de eerdere veroordeling op 2 maart 2006 waren besteld en daarnaast dat de inbreuk na ontvangst van de brief van 12 juni 2006 gestaakt is door de Heksenjurken uit de winkels te verwijderen. Dit deel van de vordering zal daarom worden afgewezen. 14. Nu de in dit kort geding te treffen voorlopige spoedvoorzieningen ertoe strekken, op verzoek van/aan een in een bij de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs, als bijlage I-C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie - WTO-overeenkomst) aangesloten land gevestigde natuurlijke-/rechtspersoon te beletten dat zich een inbreuk voordoet op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom, zal eiser - op grond van artikel 50 van vermeld TRIPs-verdrag en onder verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 16 juni 1998 (in zaak C-53/96 van Hermès tegen FHT) - een fatale termijn van zes maanden worden gesteld voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, zulks op straffe van verval van de hierna onder 1., 2., 3. en 4. te geven veroordelingen. 15. Gelet op het voorgaande zal Intertoys c.s. als de voor het merendeel in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van Lucy Locket. in reconventie 16. Intertoys c.s. heeft opheffing van de gelegde beslagen gevorderd. Nu de voorzieningenrechter in conventie heeft geoordeeld dat voorshands aannemelijk is dat Intertoys c.s. inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Lucy Locket, komt de reconventionele vordering niet voor toewijzing in aanmerking. 17. Gelet op het voorgaande zal Intertoys c.s. als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Lucy Locket, zoals hieronder nader zal worden aangegeven. BESLISSING De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding: in conventie 1. gebiedt Intertoys en Party Partners om met onmiddellijke ingang in Nederland, de distributie, het te koop (doen) aanbieden, de verkoop, de verhandeling en het op de markt (doen) brengen van de Heksenjurk, welke inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Lucy Locket ter zake haar Wild Witch jurk, te staken en gestaakt te houden; 2. gebiedt Intertoys en Party Partners om binnen 14 (veertien) dagen na de betekening van het vonnis, aan Lucy Locket, of aan een door Lucy Locket gemachtigde c.q. te machtigen persoon, middels een daartoe door een registeraccountant geverifieerde verklaring: kopieën/afschriften te verstrekken van, dan wel inzage te verlenen in, c.q. gegevens te verschaffen betreffende: - de identiteit van de producent(en) en/of leverancier(s) van de Heksenjurk, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, en overlegging van het schriftelijk bewijs daarvan, dan wel een bevestiging dat de betreffende gedaagde de Heksenjurk zelf heeft geproduceerd; - het exacte aantal door Intertoys en Party Partners ingekochte en aan hen geleverde c.q. geproduceerde Heksenjurken en het schriftelijk bewijs daarvan (middels de inkoopfacturen, afleverbonnen enz.); - het exacte aantal door Intertoys en Party Partners aan derden geleverde Heksenjurken, alsmede de identiteit, waaronder begrepen (volledige) naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadres, contactpersoon, van deze afnemers van de Heksenjurken, door overlegging van het schriftelijke bewijs daarvan (verkoopfacturen), voor zover het geen leveringen aan (anonieme) consumenten betreft; 3. gebiedt Intertoys en Party Partners om alle zich onder Intertoys en Party Partners - direct of indirect - bevindende Heksenjurken en jurken die nog in het bezit van Intertoys en Party Partners zullen komen (al dan niet ter vernietiging) aan Lucy Locket in eigendom af te staan door deze uiterlijk binnen 10 (tien) dagen na betekening van het vonnis, dan wel binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van die jurken, op kosten van Intertoys of Party Partners, te zenden naar een nader door Lucy Locket te bepalen adres; 4. gebiedt Intertoys en Party Partners om - binnen 5 (vijf) dagen na betekening van het vonnis aan haar afnemers - waaronder ten aanzien van Intertoys in ieder geval begrepen haar franchisenemers - een brief te sturen, waarin Intertoys en/of Party Partners, onder opgaaf van reden, namelijk de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Lucy Locket, hun afnemers verzoeken de Heksenjurken terug te leveren, alsmede Intertoys en Party Partners in dit verband gebiedt om alle door haar afnemers teruggezonden jurken binnen 10 (tien) dagen na ontvangst (al dan niet ter vernietiging) aan Lucy Locket te zenden, naar een nader door Lucy Locket te specificeren adres, bepaalt daarbij dat een kopie van alle correspondentie van Intertoys en/of Party Partners aan haar afnemers en van de afnemers van Intertoys of Party Partners binnen 5 (vijf) dagen na verzending respectievelijk ontvangst aan (de advocaten van) Lucy Locket te zenden (mr. E.J.C. van Gelderen en mr. M.R.F. Gerrits, Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht); 5. bepaalt dat zo Intertoys en/of Party Partners - afzonderlijk en ieder voor zich - niet aan deze veroordeling voldoet, zij aan Lucy Locket een dwangsom van € 1.000,00 (zegge: duizend EURO), voor iedere gehele of gedeeltelijke niet nakoming door Intertoys en/of Party Partners van onder 1., 2., 3. en 4. genoemde bevelen alsmede een dwangsom van € 500,00 (zegge: vijfhonderd EURO) voor elke dag dat Intertoys en/of Party Partners geheel of gedeeltelijk nalaat/nalaten aan de vorenbedoelde bevelen te voldoen; 6. verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van in totaal € 500.000,00; 7. stelt de termijn waarbinnen Lucy Locket op grond van het bepaalde in artikel 260 Rv een bodemprocedure aanhangig dient te hebben gemaakt vast op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis; 8. veroordeelt Intertoys c.s. in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lucy Locket begroot op € 332,87 aan verschotten en € 816,00 aan salaris procureur; 9. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 10. wijst af het meer of anders gevorderde; in reconventie 11. wijst de vordering af; 12. veroordeelt Intertoys c.s. in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lucy Locket begroot op € 408,00 aan salaris procureur; 13. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. I.M. Dölle, voorzieningenrechter, en in aanwezigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juli 2006.