Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ5154

Datum uitspraak2006-12-19
Datum gepubliceerd2006-12-27
RechtsgebiedBestuursrecht overig
Soort ProcedureVoorlopige voorziening
Instantie naamRaad van State
Zaaknummers200607267/2
Statusgepubliceerd
SectorVoorzitter


Indicatie

Bij besluit van 26 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Dronten het bestemmingsplan "Park Residentie Dronten (9030)" vastgesteld.


Uitspraak

200607267/2. Datum uitspraak: 19 december 2006 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in de gedingen tussen: 1.    [verzoeker sub 1], wonend te [woonplaats], 2.    [verzoekers sub 2], wonend te [woonplaats], en het college van gedeputeerde staten van Flevoland, verweerder. 1.    Procesverloop Bij besluit van 26 januari 2006 heeft de gemeenteraad van Dronten het bestemmingsplan "Park Residentie Dronten (9030)" vastgesteld. Bij besluit van 8 augustus 2006, kenmerk U06.002537, heeft verweerder beslist over de goedkeuring van dit plan. Tegen dit besluit heeft verzoeker sub 1 bij brief van 4 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 5 oktober 2006, en verzoekers sub 2 bij brief van 6 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 9 oktober 2006, beroep ingesteld. Bij brief van 4 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 5 oktober 2006, heeft verzoeker sub 1 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij brief van 20 oktober 2006, bij de Raad van State ingekomen op 23 oktober 2006, hebben verzoekers sub 2 de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De Voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 5 december 2006, waar verzoeker sub 1 en verzoekers sub 2, in persoon, en verweerder, vertegenwoordigd door A.G. Vuuregge, ambtenaar van de provincie, zijn verschenen. Voorts is als partij gehoord de gemeenteraad van Dronten, vertegenwoordigd door mr. A. Deuzeman, ambtenaar van de gemeente alsmede [partij], vertegenwoordigd door mr. C.A. Cleton. 2.    Overwegingen 2.1.    Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. 2.2.    Het plan voorziet in de aanleg van een woonwijk met clubhuis ten zuiden van de reeds bestaande woonwijk annex golfterrein "Golf Residentie Dronten". Ingevolge de op de plankaart opgenomen aanduiding "aansluiting verkeersweg" zal het plangebied worden ontsloten via de bestaande rotonde gelegen in het zuiden van de woonwijk "Golf Residentie Dronten". Volgens de plantoelichting zal ook het riool worden aangesloten op het rioolstelsel van de woonwijk "Golf Residentie Dronten". 2.3.    Verzoekers stellen dat verweerder ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan het plandeel met de bestemming "Woondoeleinden". Zij betogen dat dit plandeel niet uitvoerbaar is onder meer omdat de rotonde geen openbare weg is. Verzoekers wonen in de woonwijk "Golf Residentie Dronten" en zijn tegen het medegebruik van de rotonde en het riool door "Park Residentie Dronten". Zij stellen zich op het standpunt dat ten aanzien van de rotonde en het riool sprake is van een mandeligheid en dat het gebruik van de rotonde en het riool de toestemming van de bewoners van de woonwijk "Golf Residentie Dronten" behoeft. Daarbij merken zij op dat de Vereniging van Eigenaren "Golf Residentie Dronten" hen niet kan binden, aangezien de Vereniging van Eigenaren (hierna: VvE) niet bevoegd was te onderhandelen over het medegebruik van de rotonde en het riool door "Park Residentie Dronten". 2.4.    Verweerder heeft het plandeel niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening of het recht geacht en heeft het plandeel goedgekeurd. Hij is van mening dat de mandeligheid het gebruik van de rotonde niet in de weg hoeft te staan en dat de aansluiting op het riool een civieltechnisch aspect is dat in het kader van het bestemmingsplan niet relevant is. 2.5.    Ter zitting is onweersproken gesteld dat de rotonde voor de helft privaatrechtelijk in beheer is bij de VvE "Golf Residentie Dronten" en voor de andere helft in eigendom bij Park Residentie Dronten B.V.. Niet in geding is dat tussen de VvE "Golf Residentie Dronten" en Park Residentie Dronten B.V. een raamovereenkomst is gesloten die er onder meer toe strekt dat "Park Residentie Dronten" zal worden ontsloten via deze al bestaande rotonde. Zolang die overeenkomst niet langs privaatrechtelijke weg is aangetast gaat de Voorzitter voorshands uit van de rechtsgeldigheid van deze overeenkomst. Onder de vorenbedoelde omstandigheden acht de Voorzitter geen grond aanwezig om aan te nemen dat verweerder ten onrechte is uitgegaan van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan op dit punt. De vraag of de rotonde al dan niet kan worden gekwalificeerd als een openbare weg in de zin van artikel 4 van de Wegenwet, behoeft daarom nu geen bespreking. 2.6.    Wat betreft de aansluiting van de riolering van de nieuwe woonwijk op het rioolstelsel van de woonwijk "Golf Residentie Dronten" overweegt de Voorzitter dat ter zitting onweersproken is gesteld dat ook dit punt onderdeel uitmaakt van de in overweging 2.5. genoemde raamovereenkomst. Daarnaast is de wijze van aansluiting op een rioolstelsel niet een aspect dat in een bestemmingsplan regeling vindt. Voor zover dit in de plantoelichting is vermeld kan worden opgemerkt dat aan de toelichting bij een bestemmingsplan geen bindende betekenis toekomt. 2.7.    Gelet op het vorenstaande ziet de Voorzitter in hetgeen verzoekers hebben aangevoerd geen grond aan te nemen dat verweerder niet in redelijkheid van de uitvoerbaarheid van het plan is kunnen uitgaan. 2.8.    De verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening komen niet voor inwilliging in aanmerking. De verzoeken dienen te worden afgewezen. 2.9.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 3.    Beslissing De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: wijst de verzoeken af. Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Langeveld, ambtenaar van Staat. w.g. Van Buuren             w.g. Langeveld Voorzitter           ambtenaar van Staat Uitgesproken in het openbaar op 19 december 2006 317-525.