Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ8049

Datum uitspraak2007-01-30
Datum gepubliceerd2007-02-08
RechtsgebiedHandelszaak
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers219342 CV EXPL 4099/06
Statusgepubliceerd


Indicatie

opheffing beslag en einde van gerechtelijke bewaring; aanspraak op bewaarloon


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Sector Kanton Locatie Enschede Zaaknummer : 219342 CV EXPL 4099/06 Uitspraak : 30 januari 2007 Vonnis in de zaak van: De vennootschap onder firma M.E. & R.I. Verhuur gevestigd en kantoorhoudende te Eefde eisende partij, hierna ook wel “ME&RI-verhuur” te noemen gemachtigde: mr. C.A.M.H. Vink, advocaat te ‘s-Hertogenbosch tegen Zesvoud Computerformulieren B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Enschede gedaagde partij, hierna ook wel “Zesvoud B.V.” te noemen gemachtigde: mr. F. Kolkman, advocaat te Wierden 1. procedure Deze blijkt uit de navolgende stukken: - de dagvaarding van 25 april 2006 - de conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie - de conclusie van repliek in conventie tevens van antwoord in reconventie - de conclusie van dupliek in conventie tevens van repliek in reconventie - de conclusie van dupliek in reconventie. Het vonnis is bepaald op heden. 2. feiten 2.1 Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en/of blijkend uit de in het geding gebrachte producties staat tussen hen in deze procedure het navolgende vast. 2.2 Op 27 december 2004 heeft de gerechtsdeurwaarder F.H. Koperdraad te Zutphen op verzoek van Zesvoud B.V. bij ME&RI-verhuur in gerechtelijke bewaring gegeven een twintigtal dozen met in elke doos 800 formulieren. De dozen waren met toestemming van de voorzieningenrechter door Zesvoud B.V. in revindicatoir beslag genomen onder de besloten vennootschap Packs & Flowers Retail Distribution B.V. (hierna: Packs & Flowers te noemen). 2.3 Vanaf die dag heeft ME&RI-verhuur bij Zesvoud B.V. maandelijks de bewaarkosten gefactureerd op basis van een bewaarloon van € 10,-- per dag (exclusief BTW). De facturen tot 1 november 2005 zijn door Zesvoud B.V. voldaan. In totaal gaat het om een bedrag van € 2.189,60. De nadien maandelijks toegezonden facturen van 1 november 2005 tot en met april 2006 zijn onbetaald gebleven tot een totaalbedrag van € 2.153,90. 2.4 Bij faxbrief van 16 november 2005 heeft de gemachtigde van Zesvoud B.V. het volgende bericht aan ME&RI-verhuur gezonden: “(...) Ik heb op 28 december 2004 namens mijn cliënte Zesvoud Computerformulieren BV te Enschede revindicatoir beslag laten leggen op een aantal goederen die thans bij u opgeslagen zijn. U stuurt daarvoor huurnota’s naar cliënte. (...)Packs & Flowers is gefailleerd. Curator is de heer mr. Drs. R.H.P. van de Venne. In verband daarmee heeft cliënte niet langer belang bij het beslag op die goederen. Dat beslag wordt langs deze weg opgeheven. Ik verzoek u contact op te nemen met de curator over de vraag wat hij verder met die goederen wil. Hij kan daarover beschikken naar eigen goeddunken wat mijn cliënte betreft. Ik zond de curator om die reden een kopie van deze brief. Ik verzoek u dan ook geen verdere opslagnota’s meer aan cliënte in rekening te brengen. Mocht u daar nog vragen over hebben dan hoor ik dat graag van u.(...)”. 2.5 De curator in het faillissement van Packs & Flowers heeft na een correspondentiewisseling met de raadsman van Zesvoud B.V. op 18 januari 2006 laten weten dat hij het eigendomsvoorbehoud van Zesvoud B.V. op de formulieren erkent en dat Zesvoud B.V. met de dozen formulieren kan doen wat zij wil. 3. geschil In conventie en in reconventie de vordering in conventie 3.1 ME&RI-verhuur vordert dat Zesvoud B.V. wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 2.973,50 bestaande in hoofdsom uit bewaarloon vanaf 1 november 2005 tot 1 april 2006 ad € 2.153,90 en daarnaast € 51,60 ter zake tot 21 april 2006 verschenen rente en € 768,-- aan buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast vordert ME&RI-verhuur dat Zesvoud B.V. wordt veroordeeld tot betaling van € 10,-- per dag vanaf 1 mei 2006 voor zolang de bewaring voortduurt en Zesvoud B.V. in gebreke blijft de in bewaring gegeven zaken retour te nemen. 3.2 ME&RI-verhuur stelt daartoe dat zij met Zesvoud B.V. een bewaarloon van € 10,-- (excl. BTW) per dag is overeengekomen. Dit bedrag is redelijk omdat de dozen met formulieren ten tijde van de bewaarneming een aanzienlijke waarde van ten minste € 100.000,-- vertegenwoordigden. Om die reden heeft ME&RI-verhuur de dozen in een gepantserde en bewaakte kluis opgeslagen en voorts extra kosten moeten maken in verband met de verzekering van de papieren. De betwisting van Zesvoud B.V. dat dit bedrag zou zijn overeengekomen acht ME&RI-verhuur niet geloofwaardig, nu Zesvoud B.V. de facturen tot 1 november 2005 zonder protest heeft betaald. 3.3 ME&RI-verhuur betwist voorts dat aan de bewaring een eind is gekomen met de brief van Zesvoud B.V.’s. gemachtigde zoals hiervoor in rechtsoverweging 2.4 weergegeven. ME&RI-verhuur meent dat van haar niet verwacht mag worden dat zij de aan haar in bewaring gegeven zaken zomaar vrijgeeft, of laat afvoeren zonder benodigde duidelijkheid van de curator. Dan zou zij immers een groot risico lopen aansprakelijk gesteld te worden. Dit standpunt heeft zij aan Zesvoud B.V. meegegedeeld, hetgeen heeft geleid tot correspondentie tussen Zesvoud B.V. en de curator. Dat het enige tijd heeft geduurd voor de curator duidelijkheid verschafte, waardoor het bewaarloon is blijven doorlopen, is vervelend voor Zesvoud B.V., maar ME&RI-verhuur heeft de zaken al die tijd bewaard zoals van een goed bewaarder verwacht mag worden. Zij dient hiervoor de overeengekomen vergoeding te ontvangen. Ook thans heeft ME&RI-verhuur de goederen nog steeds in bewaring omdat Zesvoud B.V. heeft verzuimd deze af te halen. het verweer in conventie en de eis in reconventie 3.4 Zesvoud B.V. stelt zich in conventie op het standpunt dat aan de gerechtelijke bewaring een eind is gekomen door de brief van haar gemachtigde op 16 november 2005. Verder betwist zij dat met ME&RI-verhuur een bewaarloon van € 10,-- per dag (excl. BTW) is overeengekomen. Volgens Zesvoud B.V. is dat bedrag absurd hoog voor het opslaan van 20 dozen papier. Een bedrag van 1 € per week is in zo’n geval een gebruikelijk bewaarloon. 3.5 Zesvoud B.V. meent op die gronden in conventie dat zij door een bedrag van € 2.198,-- te betalen in de periode vóór 1 november 2005 zij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de overeenkomst tot bewaargeving. Uitgaande van een redelijk bewaarloon van € 1,- per week meent Zesvoud B.V. zelfs dat zij veel te veel heeft betaald. Uitgaande van een bewaarperiode van 22 weken à € 1,- per week stelt Zesvoud B.V. dat zij € 2.167,-- te veel heeft betaald. Dat bedrag vordert zij in reconventie van ME&RI-verhuur. het verweer in reconventie 3.6 Met verwijzing naar hetgeen zij in conventie heeft gesteld concludeert ME&RI-verhuur in reconventie tot afwijzing van de vordering. 4. beoordeling In conventie en in reconventie 4.1 Tengevolge van het faillissement van Packs & Flowers zijn ingevolge artikel 33 van de Faillissementswet alle gelegde beslagen vervallen. Zesvoud B.V. heeft bij monde van haar gemachtigde ME&RI-verhuur bij brief van 16 november 2005 daarover geïnformeerd en (ten overvloede) het beslag opgeheven. Op grond van het bepaalde in artikel 860 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft opheffing van het beslag van rechtswege tevens opheffing van de bewaring tot gevolg. De bewaarder is vervolgens verplicht tot afgifte van de zaak aan de beslagene. 4.2 Deze bepalingen bieden ME&RI-verhuur geen ruimte voor het maken van een afweging zoals zij heeft gedaan. De bewaring is (in ieder geval) op 16 november 2005 geëindigd en ME&RI-verhuur had de zaken zonder meer terug moeten geven aan de curator in het faillissement van Packs & Flowers, dan wel het aan de curator ter teruggave moeten aanbieden. 4.3 Vanaf 16 november 2005 heeft ME&RI-verhuur derhalve jegens Zesvoud B.V. geen aanspraak meer op bewaarloon. 4.4 De volgende vraag is of ME&RI-verhuur tot 16 november 2005 aanspraak heeft op een bewaarloon gebaseerd op een tarief van € 10,-- per dag. De kantonrechter is van oordeel dat dit het geval is. Tegen de achtergrond van de feitelijke stellingen van ME&RI-verhuur dat dit bedrag is overeengekomen en de omstandigheid dat op die basis gedurende 10 maanden bewaarloon is betaald zonder enig protest, had van Zesvoud B.V. meer mogen worden verwacht dat een blote ontkenning van de gestelde afspraak. Zij had dienen aan te geven wat volgens haar dan wel was afgesproken en had voorts een redelijke verklaring dienen te geven voor het zonder protest betalen van de facturen tot 1 november 2005. Nu Zesvoud B.V. dat heeft nagelaten bevatten haar stellingen een onvoldoende betwisting van de stellingen van ME&RI-verhuur op dit punt, zodat de kantonrechter als vaststaand aanneemt dat tussen partijen een bewaarloon van € 10,-- per dag (excl. BTW) is overeengekomen. Partijen zijn het er verder over eens dat Zesvoud B.V. tot 1 november 2005 het bewaarloon op die basis heeft voldaan. 4.5 Uit het vorenstaande volgt dat de vordering in conventie toewijsbaar is over de periode van 1 tot en met 16 november 2005. Zesvoud B.V. zal worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 160,-- (exclusief BTW). Inclusief BTW is dat € 190,40. Toewijsbaar is ook de gevorderde wettelijke handelsrente over dit bedrag vanaf 1 mei 2006, aangezien Zesvoud B.V. geacht kan worden vanaf die datum in verzuim te zijn. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen nu de vordering in hoofdsom slechts voor een zeer beperkt deel toewijsbaar is. 4.6 De vordering in reconventie zal worden afgewezen. 4.7 Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal ME&RI-verhuur worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. In reconventie dient Zesvoud B.V. de proceskosten te dragen. 5. beslissing In conventie 5.1 Veroordeelt Zesvoud B.V. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan ME&RI-verhuur te voldoen een bedrag van € 190,40, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf 1 mei 2006 tot aan de datum van algehele voldoening. 5.2 Veroordeelt ME&RI-verhuur in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van Zesvoud B.V. begroot op € 350,-- wegens salaris van haar gemachtigde. 5.3 Verklaart deze uitspraak voor wat betreft de onderdelen 5.1 en 5.2 uitvoerbaar bij voorraad. 5.4 Wijst af het meer of anders gevorderde c.q. verzochte. In reconventie 5.5 Wijst de vorderingen af. 5.6 Veroordeelt Zesvoud B.V. in de kosten van deze procedure tot op heden aan de zijde van ME&RI-verhuur begroot op € 150,-- wegens salaris van haar gemachtigde. Dit vonnis is gewezen te Enschede door mr. M. Melaard, kantonrechter, en op 30 januari 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.