Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BA3852

Datum uitspraak2007-04-25
Datum gepubliceerd2007-04-25
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zutphen
Zaaknummers06/460001-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank zal verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging, nu hij ter zake van het bewezenverklaarde, wegens het ontbreken van schuld niet strafbaar is te achten.Gezien de psychische gesteldheid van verdachte waaronder hij de bewezenverklaarde feiten heeft begaan, acht de rechtbank een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de onderhavige strafzaak geïndiceerd.


Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN Sector Straf Meervoudige kamer Parketnummer: 06/460001-07 Uitspraak d.d.: 25 april 2007 tegenspraak VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [plaats], wonende te [postcode, plaats], [adres], thans verblijvende in het Huis van Bewaring te Rotterdam. Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 11 april 2007. De tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd dat: hij op of omstreeks 30 december 2006 te Warnsveld, gemeente Zutphen, toen de aldaar dienstdoende [sl[slachtoffer], agent van politieteam Zutphen verdachte op verdenking van het overtreden van artikel artikel 138 wetboek van strafrecht en/of overtreding van Wet op de identificatieplicht, in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, op heterdaad ontdekt, had aangehouden en vastgegrepen, althans vast had teneinde verdachte ten spoedigste voor te geleiden voor een hulpofficier van justitie en verdachte daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten het politiebureau Zutphen, althans een politiebureau, zich heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening zijner/harer bediening, door opzettelijk gewelddadig - deze [slachtoffer] een (karate)trap tegen haar borstkast, althans bovenlichaam te geven en/of - meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] te slaan en/of stompen, althans slaande en/of stompende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] te maken en/of - meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] te trappen, althans trappende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] te maken en/of - te duwen en/of trekken in een richting tegengesteld aan de richting waarin hij gebracht werd, tengevolge van welk door verdachte gepleegd misdrijf of de daarbij door hem gepleegde feitelijkheden deze opsporingsambtenaar [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel (een gebroken borstbeen en/of een sleutelbeen uit de kom en/of kneuzing(en) van borstbeen en/of sleutelbeen), althans enig lichamelijk letsel bekwam; ALTHANS, dat hij op of omstreeks 30 december 2006 te Warnsveld, gemeente Zutphen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [sl[slachtoffer] (zijnde een ambtenaar) gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet - deze [slachtoffer] een (karate)trap tegen haar borstkast, althans bovenlichaam heeft gegeven en/of - meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] heeft geslagen en/of gestompt, althans slaande en/of stompende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt en/of - meermalen, althans eenmaal die [slachtoffer] heeft getrapt, althans trappende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; ALTHANS, dat hij op of omstreeks 30 december 2006 te Warnsveld, gemeente Zutphen, opzettelijk mishandelend [sl[slachtoffer] (zijnde een ambtenaar) gedurende of terzake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening - een (karate)trap tegen haar borstkast, althans bovenlichaam heeft gegeven en/of - meermalen, althans eenmaal heeft geslagen en/of gestompt, althans slaande en/of stompende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt en/of - meermalen, althans eenmaal heeft getrapt, althans trappende bewegingen tegen/naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Ontvankelijkheid van de officier van justitie Door de raadsman is aangevoerd dat de officier van justitie in de vervolging niet-ontvankelijk moet worden verklaard nu de officier van justitie, na op de hoogte te zijn gekomen van de conclusies van het multidisciplinaire rapport dat verdachte ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht voor het aan hem ten laste gelegde, toch de vervolging van verdachte heeft ingezet. De rechtbank is van oordeel dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar strafvervolging. Het is immers aan de officier van justitie om binnen de hem gegeven beleidsvrijheid - daargelaten de voor rechtstreeks belanghebbenden bestaande beklagmogelijkheden van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering - te beslissen of strafvervolging al dan niet opportuun is. De conclusies van het multidisciplinaire rapport doen daar niet aan af, te minder nu deze conclusies voor het openbaar ministerie en de rechter niet bindend zijn en deze bovendien kunnen leiden tot oplegging van een maatregel als in dit geval door de officier van justitie gevorderd. Vrijspraak Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken De rechtbank overweegt dienaangaande, dat er naar haar oordeel geen bewijsmateriaal voorhanden is, dat betrekking heeft op de juridische kern van het aan verdachte primair ten laste gelegde feit. Bewezenverklaring Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: hij op 30 december 2006 te Warnsveld, gemeente Zutphen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [sl[slachtoffer], zijnde een ambtenaar, gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet - deze [slachtoffer] een karatetrap tegen haar borstkast, heeft gegeven en - meermalen slaande bewegingen naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt en - meermalen, trappende bewegingen naar deze [slachtoffer] heeft gemaakt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid. Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezene levert op het misdrijf: poging tot zware mishandeling, gepleegd tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Naar de persoon van de verdachte is psychologisch en psychiatrisch onderzoek verricht, waarvan de resultaten zijn neergelegd in rapporten van 3 maart 2007, opgemaakt door drs. I.E.I.M. van Eynde (klinisch psycholoog-psychotherapeut), en van 5 maart 2007 opgemaakt door H.E.M. van Beek, (psychiater). Beide deskundigen concluderen dat verdachte ten tijde van het begaan van de bewezenverklaarde feiten ontoerekeningsvatbaar was, als gevolg van een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens in de vorm van een psychotisch toestandsbeeld in het kader van een schizofrene ontwikkeling van het paranoïde type. Met deze conclusie kan de rechtbank zich verenigen en zij neemt deze over. Verdachte is dan ook niet strafbaar. Oplegging van straf en/of maatregel De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden ontslagen van alle rechtsvervolging en dat aan hem zal worden opgelegd de maatregel van plaatsing in een ziekenhuis voor de duur van een jaar. De rechtbank acht na te melden beslissing in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen-verklaarde en de omstandigheden waar-onder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank zal verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging, nu hij - gelet op het vorenoverwogene - ter zake van het bewezenverklaarde, wegens het ontbreken van schuld niet strafbaar is te achten. Gezien de psychische gesteldheid van verdachte waaronder hij de bewezenverklaarde feiten heeft begaan, acht de rechtbank een last tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis in het kader van de onderhavige strafzaak geïndiceerd. Vordering tot schadevergoeding De benadeelde partij [voorletters] [slachtoffer] heeft zich met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 1.000,= gevoegd in het strafproces. Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijs-middelen en hetgeen verder ter terecht-zitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezen verklaarde handelen, tot op heden, rechtstreeks tot een bedrag van € 750,= schade heeft geleden, waarvoor verdachte - mede gelet op het bepaalde in artikel 6:165, eerste lid, van het Burgelijk Wetboek - naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vorde-ring is voor toewijzing vatbaar. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het meer gevorderde niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering, nu zij van oordeel is dat de vordering wegens betwisting en summiere onderbouwing in zoverre, niet eenvoudig van aard is en uitsluitend kan worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Toepasselijke wetsartikelen De beslissing is gegrond op de artikelen 37, 39, 45, 302 en 304 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing De rechtbank beslist als volgt. Verklaart niet bewezen, dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het subsidiair ten laste gelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en kwalificeert dit als hiervoor vermeld. Verklaart verdachte niet strafbaar en ontslaat verdachte voor dit feit van alle rechtsvervolging. Gelast dat verdachte zal worden geplaatst in een psychiatrisch ziekenhuis voor een termijn van een jaar. Veroordeelt verdachte tot betaling van schadevergoeding aan de benadeelde partij [voorletters] [slachtoffer], p/a [adres, postcode, plaats, rekeningnummer], van een bedrag van € 750,= , vermeerderd met betaling van de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 30 december 2006. Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in haar vordering. Aldus gewezen door mr. Borgerhoff Mulder, voorzitter, en mrs. Van Harreveld en Lucassen, rechters, in tegenwoordigheid van Wiering, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 25 april 2007.