Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB0030

Datum uitspraak2007-07-25
Datum gepubliceerd2007-07-30
RechtsgebiedPersonen-en familierecht
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Haarlem
ZaaknummersZaaknummer 348252 CB VERZ 07-67
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Personen- en familierecht. Vooruitlopend op de ratificatie en inwerkingtreding van het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen, Den Haag 13/1/2000; Trb. 2000-10, past de kantonrechter in een geval van curatele het eigen Nederlandse recht toe i.p.v. het ingevolge het klassieke ongeschreven Nederlands internationaal privaatrecht toepasselijke nationale recht van betrokkene.


Uitspraak

RECHTBANK H A A R L E M Sector kanton, locatie Zaandam Zaaknummer 348252 CB VERZ 07-67 datum uitspraak 25 juli 2007 Beschikking op een verzoek tot ondercuratelestelling op verzoek van: [verzoeker] wonende te [adres] hierna te noemen verzoeker, woonplaats kiezende te 1075 GC Amsterdam, ten kantore van advocaat en procureur mr. H. Dogan. Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van: [rechthebbende] verblijvende aan de [adres] geboren te Turkije, in het jaar 1919, van Turkse nationaliteit, hierna te noemen: betrokkene. procedure De kantonrechter heeft kennisgenomen van: - het verzoekschrift met bijlagen, ter griffie van de rechtbank Amsterdam ingekomen op 1 november 2006; - een beschikking van de rechtbank Amsterdam d.d. 28 maart 2007 (verwijzing naar de rechtbank Haarlem); - een geneeskundige verklaring d.d. 31 augustus 2006, afkomstig van S.Gülsaçan, psychiater; De zaak is behandeld ter zitting van 17 juli 2007. Verschenen zijn: - verzoeker, bijgestaan door mr.M.Dogan; - betrokkene. Van het verhandelde ter zitting is proces-verbaal opgemaakt. beoordeling 1. Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van betrokkene met ingang van de datum van de beschikking en met benoeming van [verzoeker], geboren op [geboortedatum], wonende te [adres] als curator. Het verzoek is gebaseerd op de stelling dat bij betrokkene sprake is van een geestelijke stoornis waardoor betrokkene, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen. 2. De Nederlandse rechter heeft gelet op het bepaalde in artikel 3 aanhef en onder a. van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering rechtsmacht, nu verzoeker en betrokkene hun woon- dan wel gewone verblijfplaats hier te lande hebben. 3. De kantonrechter in de rechtbank Haarlem, locatie Zaandam, is ingevolge artikel 266 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering relatief bevoegd van het verzoek kennis te nemen nu de werkelijke verblijfplaats van betrokkene te [adres] is gelegen. 4. Hoewel de curatele volgens de regels van het klassieke Nederlandse internationaal privaatrecht wordt beheerst door de nationale wet van betrokkene, wordt in de rechtspraktijk inmiddels vooruitgelopen op het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen; ’s Gravenhage, 13 januari 2000, Trb. 2000-10, welk verdrag door Nederland is ondertekend, maar nog niet geratificeerd. Omdat betrokkene zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, komt de Nederlandse rechter ingevolge artikel 5 van dit verdrag rechtsmacht toe, terwijl hij ingevolge artikel 13 van het verdrag zijn eigen recht dient toe te passen. De kantonrechter is van oordeel dat deze verwijzingsregel in de onderhavige zaak kan worden gevolgd, hetgeen leidt tot de toepasselijkheid van Nederlands recht. 5. De kantonrechter is, gelet op de inhoud van de stukken en het verhandelde ter zitting, van oordeel dat het verzoek op de gestelde en juist gebleken grond behoort te worden ingewilligd. De kantonrechter zal de voorgestelde curator benoemen nu van bezwaren tegen deze benoeming niet is gebleken. beslissing De kantonrechter: - stelt [rechthebbende] voornoemd, met ingang van heden onder curatele wegens een geestelijke stoornis; - benoemt tot curator: [verzoeker] voornoemd; - bepaalt dat deze uitspraak door verzoeker zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en in de volgende dagbladen: - De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad. Deze beschikking is gegeven door mr. F.M. Visser, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2007 in aanwezigheid van de griffier. De griffier, De kantonrechter, Tegen deze beslissing kan -uitsluitend door tussenkomst van een procureur (advocaat)-, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam a. door de verzoekers en degenen aan wie de griffier een afschrift van deze beschikking heeft verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak; b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na betekening daarvan of nadat deze beschikking hun op andere wijze bekend is geworden.