Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB4631

Datum uitspraak2007-09-27
Datum gepubliceerd2007-10-02
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureKort geding
Instantie naamRechtbank Amsterdam
Zaaknummers378445 / KG ZA 07-1659 OdC/TF
Statusgepubliceerd


Indicatie

Veroordeling gedaagden tot betaling beslagkosten.


Uitspraak

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 378445 / KG ZA 07-1659 OdC/TF Vonnis in kort geding van 27 september 2007 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAAM B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 12 september 2007, procureur mr. J.A. Tuinman, tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIACRA VASTGOED B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. [gedaagde2], wonende te Amsterdam, gedaagden, niet verschenen. De procedure Ter terechtzitting van 20 september 2007 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Vervolgens heeft eiseres verzocht vonnis te wijzen. De beoordeling Tegen gedaagden is verstek verleend. De vordering komt niet onrechtmatig of ongegrond voor en is toewijsbaar, met dien verstande dat in een geval waarin een partij overgaat tot invordering van buitengerechtelijke kosten, deze kosten ingevolge het bepaalde in artikel 242 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de grenzen van de redelijkheid niet dienen te overschrijden. De voorzieningenrechter zal overeenkomstig deze bepaling het bedrag ambtshalve vaststellen en wel – conform het rapport Voorwerk II – tot een bedrag gelijk aan twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg, met een maximum van 15% van de hoofdsom. Deze kosten worden berekend over EUR 254.956,28 en derhalve gesteld op EUR 4.000,00 (inclusief BTW). Eiseres vordert tevens gedaagden te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in art. 706 Rv toewijsbaar. Het opgevoerde vast recht voor het beslagrekest zal echter worden afgewezen, omdat dit vast recht al is verrekend met het vast recht dat in deze zaak verschuldigd is. De beslagkosten worden begroot op EUR 208,50 (de deurwaarderskosten bij opdrachtnummer 2007 2052 en 2007 2053) voor verschotten. De overige deurwaarderskosten kunnen niet worden vastgesteld omdat bij het grootste gedeelte van de deurwaarderspapieren de tweede bladzijde (vermoedelijk) ontbreekt. Tevens wordt als beslagkosten een bedrag van EUR 2.304,00 voor salaris procureur (6 rekesten x EUR 384,00) berekend. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op: - dagvaarding EUR 70,85 - vast recht 4.732,00 (inclusief vastrecht conservatoir beslag) - salaris procureur 527,00 Totaal EUR 5.329,85 De beslissing De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan eiseres te betalen een bedrag van EUR 254.956,28 (tweehonderd vierenvijftig negenhonderd zesenvijftig euro en achtentwintig eurocent), vermeerderd met de contractuele rente van 10% per maand over het nog niet betaalde deel van het bedrag van EUR 254.956,28 vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van volledige betaling, veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan eiseres te betalen een bedrag van EUR 4.000,00 (vierduizend euro) aan buitengerechtelijke kosten. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de beslagkosten, tot op heden begroot op EUR 2.512,50. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 5.329,85, verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 september 2007.?