Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB7186

Datum uitspraak2007-11-06
Datum gepubliceerd2007-11-06
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Groningen
Zaaknummers18/030608-03 en 18/670497-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

Veroordeling wegens medeplegen van mensenhandel. Ontvankelijkheid O.M.; groot aantal slachtoffers; lange periode; overschrijding redelijke termijn; strafoplegging 23 maanden gevangenisstraf plus 13 geldboetes van elk 1000 euro wegens overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.


Uitspraak

RECHTBANK GRONINGEN Sector Strafrecht parketnummer: 18/030608-03 en 18/670497-06 datum uitspraak: 6 november 2007 op tegenspraak raadsman: mr. E.J. de Mare V O N N I S van de rechtbank Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [Verdachte], geboren te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 18 maart 2004, 8 juni 2004, 18 augustus 2004, 17 oktober 2006, 7 november 2006, 27 februari 2007, 4 april 2007 en 23 oktober 2007. Tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd: dat parketnummer: 18/030608-03: 1. hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats1] en/of (elders) in Nederland en/of in [pleegplaats2], meermalen, althans eenmaal, (op verschillende tijdstippen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, één of meer perso(o)n(en), te weten (onder andere) - [slachtoffers 1 t/m 14], (in/uit [pleegplaats2]) heeft aangeworven, mede genomen en/of heeft ontvoerd met het oogmerk die perso(o)n(en) in een ander land (te weten Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling; art 250a lid 1 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht art 250a lid 2 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht 2. hij in of omstreeks de periode 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats1] en/of (elders) in Nederland en/of in [pleegplaats2] meermalen, althans eenmaal, (op verschillende tijdstippen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer ander(en), te weten - [slachtoffers 1 t/m 14], door geweld of één of meer andere feitelijkheden en/of door bedreiging met geweld of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen, en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat die (bovengenoemde) ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die (sexuele) handelingen beschikbaar stelde(n), bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of bedreiging met die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of dat misbruik en/of die misleiding en/of bestaande die (onder voornoemde omstandigheid/omstandigheden) ondernomen handeling(en) hieruit dat verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, die bovengenoemde, (op dat moment) in een zwakke economische en/of financiële positie verkerende, ander(en), althans die bovengenoemde ander(en) (telkens) - vanuit [pleegplaats 2] naar Nederland heeft gebracht of doen brengen, al dan niet onder de valse voorstelling van zaken dat zij in Nederland, al dan niet in de prostitutie, in vrijheid veel geld kon(den) verdienen, en/of - haar/hun paspoort(en) heeft afgenomen en/of ingehouden, en/of - heeft tewerkgesteld in en/of gebracht naar en/of gehaald van en/of doen brengen naar en/of doen halen van een of meer (door verdachte en/of zijn mededader(s) (mede) aangewezen/bepaalde) seksclub(s) en/of locatie(s) en/of werkplek(ken), en/of - voor die ander(en) de werkperiode(n) en/of de werktijden en/of rusttijden (in aanzienlijke mate en/of mede) heeft bepaald en/of die ander(en) werkinstructies heeft gegeven, en/of - heeft gezegd/opgelegd dat zij (dagelijks) al het door haar/hun verdiende geld moest(en) afdragen aan verdachte en/of zijn mededader(s) en/of waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) dat geld heeft/hebben opgehaald en/of ingenomen en/of (in strijd met gemaakte afspraken) (voor zichzelf) ingenomen gehouden, althans onder zich heeft/hebben gehouden, en/of - heeft gezegd of doen voorkomen dat die ander(en) (een) af te betalen geldschuld(en) (uit onkosten) zou(den) hebben bij verdachte en/of zijn mededader(s), terwijl daarover geen (duidelijke) afspraken waren gemaakt en/of (de hoogte van) die schuld(en) en/of gemaakte onkosten voor die ander(en) (ook) niet inzichtelijk en/of controleerbaar was/waren en/of waartoe verdachte en/of zijn mededader(s) ook (ten onrechte) geld heeft/hebben ingehouden, en/of - al dan niet onder gehoudenheid van haar/hun paspoort(en), heeft gezegd of doen voorkomen dat die ander(en) de hiervoor vermelde schuld(en) diende(n) af te lossen en/of te voldoen alvorens zij terug mocht(en) naar [pleegplaats2] en/of vrij was/waren in haar/hun handelen en/of bewegingsvrijheid, en/of - met betrekking tot haar/hun doen en laten allerlei (vrijheidsbeperkende) instructies heeft gegeven en/of stelselmatig, althans meermalen, heeft gecontroleerd in haar/hun doen en laten en/of heeft gedreigd met het opleggen van geldboetes en/of een of meer geldboete(s) heeft opgelegd, en/of - dreigend heeft gezegd of toespelingen heeft gemaakt dat werkweigering door die ander(en) consequenties zou(den) hebben voor haar/hen en/of waardoor die ander(en) vreesde(n) dat haar/hun iets gewelddadigs en/of bedreigends zou kunnen overkomen indien niet aan de eisen van verdachte en/of zijn mededader(s) zou worden voldaan, en/of - die ander(en) in een kwetsbare positie heeft gebracht en/of gehouden, doordat die ander(en) de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig was/waren en/of doordat die ander(en) niet of onvoldoende bekend was/waren met het prostitutiebeleid en/of hoe in de prostitutie werd of kon worden gewerkt in de gemeente [pleegplaats1], in elk geval in Nederland, en/of dat verdachte en/of zijn mededader(s) voormelde omstandigheden in stand hield(en), en/of dat verdachte (aldus) tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, die ander(en) onder een zodanige psychische druk heeft gezet en/of in een zodanige afhankelijke en/of dreigende situatie heeft gebracht dat die ander(en) haar/hun verzet opgaf/opgaven en/of niet durfde(n) op te houden met prostitutiewerkzaamheden en/of niet durfde(n) op te houden met het afdragen van (alle) verdiensten daaruit aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of dat verdachte (aldus) tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans alleen, door de (controlerende en/of intimiderende en/of afhankelijk makende en/of vrijheidsbeperkende) houding en/of wijze van optreden van verdachte en/of zijn mededader(s) jegens die ander(en) bij die ander(en) de vrees heeft opgewekt dat verdachte en/of zijn mededader(s) geweld zou(den) toepassen op die ander(en) indien zij niet zou voldoen aan de eisen van verdachte en/of zijn mededader(s); art 250a lid 1 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht art 250a lid 2 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht 3. hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2002 tot en met 18 oktober 2002 in de gemeente [pleegplaats 1] en/of in de gemeente [pleegplaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 11], door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer 11] wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, te weten het ondergaan van een abortus, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) die [slachtoffer 11], die (op dat moment) in een zwakke economische en/of financiële positie verkeerde en/of de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig was, althans die [slachtoffer 11], - gezegd of doen voorkomen dat zij (een) af te betalen geldschuld(en) (uit onkosten) zou hebben bij verdachte en/of zijn mededader(s), en/of - al dan niet onder gehoudenheid van haar paspoort, gezegd of doen voorkomen dat zij de hiervoor vermelde schuld(en) diende af te lossen en/of te voldoen alvorens zij terug mocht naar [pleegplaats 2] en/of vrij was in haar handelen en/of bewegingsvrijheid, en/of - dat die [slachtoffer 11] dat verschuldigde geld moest/kon verdienen in de prostitutie en/of dat zij gedurende haar zwangerschap geen geld zou kunnen verdienen, en/of - die [slachtoffer 11] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je geen abortus laat plegen, dan krijg je geen ticket en dan gooi ik je op straat en dan word je door de politie opgepakt.", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; art 284 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2003 tot en met 31 oktober 2003 in de gemeente [pleegplaats 1] en/of in de gemeente [pleegplaats 3], in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 9], door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen die [slachtoffer 9] wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, te weten het ondergaan van een abortus, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) die [slachtoffer 9], die (op dat moment) in een zwakke economische en/of financiële positie verkeerde en/of de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig was, althans die [slachtoffer 9], - gezegd of doen voorkomen dat zij (een) af te betalen geldschuld(en) (uit onkosten) zou hebben bij verdachte en/of zijn mededader(s), en/of - al dan niet onder gehoudenheid van haar paspoort, gezegd of doen voorkomen dat zij de hiervoor vermelde schuld(en) diende af te lossen en/of te voldoen alvorens zij terug mocht naar [pleegplaats 2] en/of vrij was in haar handelen en/of bewegingsvrijheid, en/of - dat die [slachtoffer 9] dat verschuldigde geld moest/kon verdienen in de prostitutie en/of dat zij gedurende haar zwangerschap geen geld zou kunnen verdienen, en/of - die [slachtoffer 9] dreigend de woorden toegevoegd: "Als je niet doet wat ik je zeg, dan ga ik met je naar bed.", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; art 284 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 5. hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats 1], in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (op verschillende tijdstippen) als werkgever (een) vreemdeling(en), te weten (onder andere) - [slachtoffers 1 t/m 14], (telkens) van [nationaliteit] nationaliteit, (telkens) arbeid heeft laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning; art 2 lid 1 Wet arbeid vreemdelingen parketnummer: 18/670497-06: hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 augustus 2006, in de gemeente [pleegplaats1] en/of (elders) in Nederland en/of [pleegplaats2], meermalen, althans eenmaal, (op verschillende tijdstippen) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer anderen, te weten: - [slachtoffer 10], en/of - [slachtoffer 12], (in/uit [pleegplaats2]) heeft aangeworven, medegenomen of ontvoerd, met het oogmerk die [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 12], althans die anderen, in een ander land (te weten Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van één of meer seksuele handeling(en) met of voor een derde tegen betaling; art 273a lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie Namens verdachte heeft de raadsman gesteld dat de officier van justitie niet-ontvankelijk moet worden verklaard wegens overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de procedure moet zijn afgerond. Hij heeft daartoe aangevoerd, zakelijk weergegeven, dat er bijna vier jaar zijn verstreken sedert verdachte op 9 december 2003 werd aangehouden op verdenking van, kort gezegd, vrouwenhandel, terwijl tussen de datum van de terechtzitting op 18 augustus 2004 en de eerste daarop volgende zitting van 17 oktober 2006 ruim twee jaren zijn verstreken waarin in het kader van het onderzoek door het openbaar ministerie, respectievelijk de rechter-commissaris weinig activiteiten zijn ontplooid en in de periode na de zitting van 7 november 2006 tot de zitting van 23 oktober 2007 in het geheel niets aan de zaak is gedaan. De rechtbank overweegt dat er inderdaad sprak is van overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen de strafzaak tegen verdachte had kunnen moeten worden afgedaan. De rechtbank betrekt daarbij dat het ontstaan van de diverse periodes van betrekkelijke inactiviteit kan worden toegeschreven aan de wens(en) van verdachte om getuigen te (doen) horen die veelal in [pleegplaats2] verbleven, hetgeen het onderzoek danig heeft gecompliceerd en aan de problematiek van internationale rechtshulp waarin niet altijd even voortvarend te werk wordt gegaan. Verder is de rechtbank van oordeel dat de periode na 17 oktober 2006, op welke datum de zaak voor een inhoudelijke behandeling gereed was, geen enkel redelijk doel heeft gediend. Al met al is de totale periode waarin het onderzoek heeft “stilgelegen”, waarmee de procedure dus werd verlengd, onredelijk lang te noemen. De overschrijding van de redelijke termijn moet echter, naar het oordeel van de rechtbank, niet de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie tot gevolg hebben. De rechtbank zal met deze overschrijding rekening houden bij de strafoplegging. Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder parketnummer 18/030608-03 onder 1, 2, 3 en 4 en het onder parketnummer 18/670497-06 tenlastegelegde, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek van voorarrest en ter zake van het onder parketnummer 18/030608-03 onder 5 tenlastegelegde tot een geldboete van € 13.000,-. Vrijspraak De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 18/030608-03 onder 3 en 4 tenlastegelegde heeft begaan. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde dat weliswaar sprake is van wettig bewijs in de vorm van de aangifte van [slachtoffer11], de door haar afgelegde verklaring bij de rechter-commissaris en de verklaring van verdachte dat aangeefster een abortus heeft ondergaan, maar de rechtbank is van oordeel dat daar tegenover zoveel ontlastende verklaringen zijn afgelegd door diverse getuigen, waaronder met name de door de getuigen [getuige 1] en [getuige 2] bij de rechter-commissaris afgelegde verklaringen, dat de rechtbank daardoor niet de overtuiging heeft gekregen dat verdachte dit feit heeft begaan. Met betrekking tot het onder 4 tenlastegelegde overweegt de rechtbank dat het bewijs voor de betrokkenheid van verdachte bij dit feit wat betreft de dwang die door hem zou zijn uitgeoefend, voortvloeit uit de aangifte van mw. [slachtoffer 9] en de getuigenverklaringen van [getuige/slachtoffer 6] en [getuige/slachtoffer 10], terwijl aangeefster niet door de verdediging is kunnen worden gehoord, de verklaring van [slachtoffer 6] is gebaseerd op hetgeen zij ter zake van aangeefster heeft gehoord en de verklaring van [slachtoffer 10] door haar ter zake – bij de rechter-commissaris – in belangrijke mate is afgezwakt. Derhalve vindt bedoelde betrokkenheid van verdachte in onvoldoende mate steun in andere bewijsmiddelen dan de verklaring van aangeefster, waardoor naar het oordeel van de rechtbank, de aangifte niet kan worden gebruikt als bewijs voor het ten laste gelegde feit. Op grond hiervan acht de rechtbank geen wettig en overtuigend bewijs voor het onder 4 ten laste gelegde feit aanwezig. Voorts acht de rechtbank niet wettig en overtuigende bewezen dat verdachte het onder parketnummer 18/670497-06 tenlastegelegde heeft begaan. In verband hiermee overweegt de rechtbank het volgende. Uit de in deze zaak afgelegde verklaringen kan weliswaar worden afgeleid dat de betrokken vrouwen, [slachtoffer 10] en [slachtoffer 12], in de betreffende periode opnieuw als prostituee voor verdachte hebben gewerkt, maar niet dat verdachte ze met dat oogmerk heeft aangeworven c.q. daarbij samen met medeverdachte [medeverdachte 1], betrokken is geweest. Ten aanzien van [slachtoffer 10] is hiervoor alleen haar eigen verklaring voorhanden dat zij opnieuw via tussenkomst van [medeverdachte 1] naar Nederland is gekomen, maar is voorts geen enkel (steun)bewijs in het dossier te vinden waaruit blijkt dat verdachte hierbij op dat moment op enigerlei wijze betrokken is geweest. Ten aanzien van [slachtoffer 12] kan alleen in de getuigenverklaring van [getuige 3] bewijs worden gevonden voor betrokkenheid van verdachte bij het aanwerven van [slachtoffer 12] met bedoeld oogmerk. Hier tegenover staan echter de verklaringen van betrokkene [slachtoffer 12], die zelf heeft verklaard dat in dit geval van een dergelijk “aanwerven” geen sprake is geweest, en de verklaringen van verdachte die op dit punt zijn betrokkenheid steeds heeft ontkend. Op grond van het voorgaande is de rechtbank dan ook van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte dit feit heeft begaan. Bewijsoverweging ten aanzien van de feiten 1 en 2 De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte de hierna bewezen verklaarde feiten heeft begaan op de onderlinge consistentie van de verklaringen die door de aangeefsters op verschillende tijdstippen en los van elkaar bij de politie en de rechter-commissaris zijn afgelegd. De rechtbank acht deze betrouwbaar nu een motief voor het afleggen van valse verklaringen ontbreekt en - wat betreft de feitelijke gang van zaken - de verklaringen ook grotendeels overeenkomen met de verklaringen van verdachte. Voorts heeft verdachte erkend dat hij door het beschikbaar stellen van geld en/of tickets meermalen vrouwen uit [pleegplaats 2] heeft laten overkomen om voor hem te werken en dat hij, toen deze vrouwen eenmaal in Nederland waren en bij verdachte werkten, bepaalde, vrijheidsbeperkende ‘huisregels’ heeft vastgesteld waarnaar deze vrouwen zich moesten gedragen, bestaande onder meer uit het innemen en/of inhouden van de paspoorten, het bepalen van werktijden gedurende zeven dagen per week, het verbod om mobiele telefoons te hebben, het verbod om uit te gaan zonder begeleiding en het verbod vriendschappen aan te knopen. Met betrekking tot de ten laste gelegde strafverzwarende omstandigheid dat verdachte de hem verweten gedragingen tezamen en in vereniging heeft gepleegd acht de rechtbank bewezen dat dit medeplegen heeft plaatsgevonden samen met medeverdachte [medeverdachte 1 en (voor een deel ook) met [mededader 1], woonachtig in [pleegplaats 2]. De rechtbank is van oordeel dat de gedragingen van verdachtes mededaders en die van verdachte zelf kunnen worden bestempeld als een nauwe en bewuste samenwerking, gericht op het prostitueren en het in de prostitutie houden van de betrokken [nationaliteit] vrouwen, met of door misbruikmaking van – kort gezegd – de afhankelijke positie waarin zij zich, zeker nadat zij één keer in Nederland waren gearriveerd, ten opzichte van hen bevonden. Met betrekking tot zaak 13 onder feit 2 ten laste gelegd, overweegt de rechtbank dat de getuige/betrokkene [slachtoffer 13] weliswaar heeft verklaard de door verdachte gestelde “huisregels” niet als beperkend te hebben ervaren, maar de rechtbank acht het onaannemelijk dat die vrijheidsbeperkende regels niet ook voor haar golden. De rechtbank acht derhalve dit onderdeel van het onder 2 tenlastegelegde eveneens bewezen. Bewezenverklaring De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 18/030608-03 onder 1, 2 en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij in de periode van 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats 1] en/of elders in Nederland en/of in [pleegplaats 2], tezamen en in vereniging met anderen, personen, te weten (onder andere) - [slachtoffers 1 t/m 14], (in/uit [pleegplaats 2]) heeft aangeworven, met het oogmerk die personen in een ander land (te weten Nederland) ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling; 2. hij in de periode 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats1] (op verschillende tijdstippen) tezamen en in vereniging met een ander, anderen, te weten - [slachtoffers 1 t/m 14], door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, en/of onder voornoemde omstandigheid enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte wist, dat die bovengenoemde anderen zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelden, bestaande dat misbruik en/of die (onder voornoemde omstandigheid) ondernomen handeling(en) hieruit dat verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, die bovengenoemde, (op dat moment) in een zwakke economische en/of financiële positie verkerende, anderen, - vanuit [pleegplaats 2] naar Nederland heeft gebracht of doen brengen, en - hun paspoorten heeft afgenomen en/of ingehouden, en - heeft tewerkgesteld in en/of gebracht naar en/of gehaald van en/of doen brengen naar en/of doen halen van door verdachte en/of zijn mededader (mede) aangewezen/bepaalde locaties en/of werkplekken, en - voor die anderen de werkperioden en de werktijden en rusttijden in aanzienlijke mate heeft bepaald en die anderen werkinstructies heeft gegeven, en - heeft gezegd dat die anderen af te betalen geldschulden uit onkosten zouden hebben bij verdachte en/of zijn mededader, terwijl de hoogte van die schulden en/of gemaakte onkosten voor die anderen (ook) niet inzichtelijk of controleerbaar waren en waartoe verdachte en/of zijn mededader ook (ten onrechte) geld heeft/hebben ingehouden, en - al dan niet onder inhouding van hun paspoorten, heeft gezegd of doen voorkomen dat die anderen de hiervoor vermelde schulden dienden af te lossen en/of te voldoen alvorens zij terug mochten naar [pleegplaats2] en vrij waren in hun handelen en/of bewegingsvrijheid, en - met betrekking tot hun doen en laten allerlei (vrijheidsbeperkende) instructies heeft gegeven en/of heeft gecontroleerd in hun doen en laten, en - dreigend heeft gezegd of toespelingen heeft gemaakt dat werkweigering door die anderen consequenties zou hebben voor hen, en - die anderen in een kwetsbare positie heeft gebracht en/of gehouden, doordat die anderen de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig waren en/of doordat die anderen niet of onvoldoende bekend waren met het prostitutiebeleid en/of hoe in de prostitutie werd of kon worden gewerkt in Nederland, en/of dat verdachte en/of zijn mededader voormelde omstandigheden in stand hielden, en dat verdachte aldus tezamen en in vereniging met zijn mededader, die anderen onder een zodanige psychische druk heeft gezet en/of in een zodanige afhankelijke situatie heeft gebracht dat die anderen niet durfden op te houden met prostitutiewerkzaamheden en/of niet durfden op te houden met het afdragen van verdiensten daaruit aan verdachte en/of zijn mededader; 5. hij in de periode van 1 juli 2001 tot en met 9 december 2003 in de gemeente [pleegplaats 1], als werkgever vreemdelingen, te weten (onder andere) - [slachtoffers 1 t/m 14], van Braziliaanse nationaliteit, arbeid heeft laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning; De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder parketnummer 18/030608-03 onder 1, 2 en 5 meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad. Kwalificatie Hetgeen de rechtbank bewezen heeft verklaard levert de volgende strafbare feiten op: parketnummer: 18/030608-03: 1. een persoon aanwerven en medenemen met het oogmerk die persoon in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd. 2. een ander door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheid enige handeling ondernemen waarvan hij weet dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd. 5. zaak 1 t/m 14 telkens: overtreding van artikel 2, eerste lid van de Wet arbeid vreemdelingen, strafbaar gesteld bij artikel 1 van de Wet op de economische delicten. Strafbaarheid van verdachte De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten aanzien van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. Motivering straf Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek op de terechtzitting en de aangaande zijn persoon opgemaakte reclasseringsrapportage, alsmede de vordering van de officier van justitie. Vrijheidsstraf Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf moet worden opgelegd. De rechtbank neemt bij de bepaling van de hoogte hiervan in het bijzonder het volgende in aanmerking. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte zich samen met een ander schuldig heeft gemaakt aan uitbuiting van een kwetsbare groep jonge vrouwen. Verdachte heeft met zijn mededaders meerdere buitenlandse vrouwen aangeworven om in Nederland in de prostitutie te gaan werken. De vrouwen waren afkomstig uit [pleegplaats 2], uit een gedeelte van het land waar veel armoede heerst en dat gekenmerkt wordt door een lage levensstandaard, waardoor het welvarende Nederland voor deze vrouwen ongetwijfeld een enorme aantrekkingskracht zal hebben gehad. De rechtbank is van oordeel dat het met het oog op de lichamelijke integriteit en het voorkomen van uitbuiting van groot belang is dat men in alle vrijheid een keuze kan maken voor het beroep van prostituee en de plaats waar en de wijze waarop men dit beroep wil uitoefenen. Het is dan ook niet geoorloofd dat die keuzevrijheid wordt belemmerd doordat men in een afhankelijke situatie wordt gebracht, zoals naar het oordeel van de rechtbank in casu het geval is geweest. De vrouwen moesten zich houden aan de vrijheidsbeperkende regels die verdachte en zijn mededader hadden vastgesteld. Zo werd door verdachte en zijn mededader bepaald wanneer de vrouwen moesten werken en waren zij niet vrij om contact te hebben met andere personen. In alle gevallen profiteerden verdachte en zijn mededader van de werkzaamheden van de vrouwen, doordat de vrouwen (een deel van) hun verdiensten aan hen moesten afdragen. Aldus hebben verdachte en zijn mededader misbruik gemaakt van de afhankelijke positie waarin deze vrouwen verkeerden. Door op deze manier van de vrouwen te profiteren heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan – wat thans zou worden gekwalificeerd als – mensenhandel. De stelling van verdachte dat zijn zaak regelmatig gecontroleerd werd door de politie en dat andere overheidsdiensten waarmee hij als ondernemer contact had hem niet eerder hebben verteld dat hij niet op de juiste wijze handelde, doet hier niet aan af. Nu de rechtbank de feiten 3 en 4 van parketnummer 030608-03 en het feit onder parketnummer 670497-06 niet bewezen acht en de rechtbank rekening houdt met artikel 63 Wetboek van strafrecht (verdachte is op 1 november 2006 door de rechtbank Groningen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar) zal zij verdachte een lagere gevangenisstraf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd. De rechtbank acht geen termen aanwezig een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen, gezien de ernst van de feiten, waarbij met name van belang is het grote aantal slachtoffers, alsmede het feit dat verdachte op 1 november 2006 reeds is veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf. Verder heeft de rechtbank er bij de strafoplegging rekening mee gehouden dat er zoals hiervoor overwogen, sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Indien hiermee geen rekening zou worden gehouden zou de rechtbank een gevangenisstraf van 24 maanden aan verdachte opgelegd hebben. Rekening houdend met de termijnoverschrijding die is opgetreden in de behandeling van deze zaak zal de rechtbank echter een korting van een maand op de op te leggen vrijheidsstraf toepassen. Geldboete Op grond van het bovenstaande is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van de onder 5 bewezen verklaarde overtredingen geldboetes van de door de officier van justitie geëiste omvang moeten worden opgelegd. Bij de bepaling van de hoogte daarvan heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte. Toepasselijke wettelijke voorschriften De rechtbank heeft gelet op de artikelen 23, 24, 24c, 62, 63, 250a (oud) van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 2 van de Wet arbeid vreemdelingen en de artikelen 1 (oud), 2 (oud) en 6 (oud) van de Wet op de economische delicten. BESLISSING De rechtbank: - verklaart het onder parketnummer 18/030608-03 onder 3 en 4 en het onder parketnummer 18/670497-06 tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij. - verklaart het onder parketnummer 18/030608-03 onder 1, 2 en 5 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezen verklaarde strafbaar. - verklaart verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar. - verklaart het onder parketnummer 18/030608-03 onder 1, 2 en 5 meer of anders tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij. - veroordeelt verdachte voor het onder parketnummer 18/030608-03 onder 1 en 2 bewezen- en strafbaar verklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van DRIEENTWINTIG MAANDEN. Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere straf in mindering is gebracht. - veroordeelt verdachte voor het onder parketnummer 18/030608-03 onder 5 bewezen- en strafbaar verklaarde tot: dertien maal een geldboete van € 1.000,- (zegge: DUIZEND EURO) met bevel dat voor geval noch volledige betaling noch volledig verhaal van de verschuldigde bedragen volgt, telkens vervangende hechtenis voor de duur van 8 dagen zal worden toegepast. Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. R.P. van Eerde, voorzitter, G.H. Boekaar en A.F. Gerding, in tegenwoordigheid van D. van der Ploeg, als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 6 november 2007. Mr. Gerding is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.