Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC1044

Datum uitspraak2008-01-02
Datum gepubliceerd2008-01-02
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureKort geding
Instantie naamRechtbank Dordrecht
Zaaknummers73223 KGZA 07-222
Statusgepubliceerd
SectorVoorzieningenrechter


Indicatie

Krakers bezetten een pand waarvoor een sloopvergunning is afgegeven. Zij voeren actie gericht op behoud van het pand en verzorgen voor belangstellenden rondleidingen in het pand. De sloopvergunning is niet bruikbaar omdat voor het pand de status van Rijksmonument is aangevraagd, waardoor er niets aan het pand mag veranderen hangende de beslissing op het verzoek. De eigenaresse van het pand vordert ontruiming van de krakers o.a. op grond van gevaar van rondzewevende asbestdeeltjes. Voorhands wordt dit gevaar aannemelijk geacht en de ontruiming wordt toegewezen.


Uitspraak

vonnis RECHTBANK DORDRECHT Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 73223 / KG ZA 07-222 Vonnis in kort geding van 2 januari 2008 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUBBELVESTE B.V., gevestigd te Dordrecht, eiseres, advocaat en procureur mr. J.A. Visser te Dordrecht, tegen 1. STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie, Officier van Justitie te Dordrecht), zetelend te 's-Gravenhage, advocaat mr. A.Th. M. ten Broecke te ’s-Gravenhage, 2. de publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE DORDRECHT, en 3. DE BURGEMEESTER VAN DORDRECHT, beiden zetelend te Dordrecht, advocaat en procureur mr. A.C.M. Geerts te Dordrecht, 4. ALLEN DIE VERBLIJVEN EN/OF AANWEZIG ZIJN IN DE GEBOUWDE ONROERENDE ZAAK OF GEDEELTE DAARVAN AAN DE VRIESEWEG 80 TE 3311 NX DORDRECHT, verblijvende te Dordrecht, verschenen: [belanghebbende], die wordt bijgestaan door advocaat mr. E. Th. Hummels te Zeist, tegen degenen die niet zijn verschenen is verstek verleend, 5. ACTIEGROEP RED DE REUS, gevestigd te Dordrecht, verschenen: [belanghebbende actiegroep] gedaagden Partijen zullen hierna worden aangeduid als Dubbelveste, het OM, de Gemeente, de Burgemeester, [belanghebbende gedaagde 4], de krakers en de Actiegroep. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaardingen met producties; - op 14 en 18 december 2007 ter griffie ingekomen brieven met producties van mr. Visser; - op 18 december 2007 ter griffie ingekomen brieven met producties van mr. Ten Broecke; - een op 18 december 2007 ter griffie ingekomen brief met producties van mr. Geerts; - op 18 december 2007 ter griffie ingekomen brieven met producties van mr. Hummels; - de aantekeningen van de griffier van de op 19 december 2007 gehouden mondelinge behandeling; - pleitaantekeningen van mr. Visser; - pleitaantekeningen van mr. Ten Broecke; - pleitaantekeningen van mr. Geerts; - pleitaantekeningen van mr. Hummels; - pleitaantekeningen van [belanghebbende actiegroep]. 2. De feiten 2.1. Dubbelveste heeft in 2005 het pand met ondergrond aan de Vrieseweg 80 te Dordrecht (verder te noemen het pand) gekocht. Het pand is gebouwd in 1900 naar een ontwerp van de architect H.A. Reus. Sinds 1957 is het pand nauwelijks onderhouden. 2.2 Dubbelveste heeft voor het pand een sloopvergunning aangevraagd, welke vergunning op 1 augustus 2005 door de Gemeente is verleend. In de sloopvergunning zijn voorwaarden gesteld aan de verwijdering van asbest in het pand. Tegen dit besluit heeft [buurman], eigenaar van het buurpand ([adres]), bezwaar gemaakt en vervolgens heeft hij van de afwijzende beslissing beroep ingesteld. Deze rechtbank heeft bij uitspraak van 26 januari 2007 het beroep ongegrond verklaard. 2.3 Dubbelveste heeft ten aanzien van de bewoning van het pand in augustus 2005 met een kraakwacht een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is beëindigd. Op 9 mei 2007 is de kraakwacht uit het pand vertrokken. In opdracht van Dubbelveste is Gebr. Snellen B.V. diezelfde dag aangevangen met de sloop van het pand te beginnen met de verwijdering van het in het pand aanwezige asbest. 2.4 Op 10 mei 2007 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bij wijze van voorlopige voorziening, het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders geschorst. Dubbelveste heeft opdracht gegeven de sloopwerkzaamheden te staken. De onderdrukvoorziening (geïnstalleerd om te voorkomen dat asbestdeeltjes buiten het pand zouden geraken) werd verwijderd. De ontmantelde delen zijn ingepakt in zgn. containments, zodat geen gevaar voor verspreiding in de open lucht zou zijn. Rond het pand zijn hekken en waarschuwingsborden geplaatst. 2.5 Het Cuypersgenootschap (Vereniging tot behoud van negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland) heeft op 16 mei 2007 aan de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap verzocht om het pand te plaatsen op de Rijkslijst van monumenten conform artikel 3 van de Monumentenwet 1988. Hangende de beslissing van de Minister mag er niets aan het pand gewijzigd worden (zgn. voorbescherming). 2.6 Op 1 juni 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de uitspraak van de rechtbank van 26 januari 2007 bevestigd. De sloopvergunning is hiermee onherroepelijk, maar gelet op de voorbescherming mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt. 2.7 Op 2 december 2007 is het pand gekraakt. [belanghebbende gedaagde 4] is een van de krakers. De krakers geven rondleidingen in het pand. 2.8 Op 3 december 2007 heeft Dubbelveste aangifte gedaan van huis- cq lokaalvredebreuk (art. 138/139 WvSr) dan wel overtreding van art. 429sexies WvSr. 2.9 Bij brief van 3 december 2007 heeft de raadsman van Dubbelveste het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente gewezen op het asbestgevaar en verzocht het pand onbewoonbaar te verklaren en/of zodanige maatregelen te nemen dat het asbest- en instortingsgevaar wordt gekeerd. 2.10 De raadsman van Dubbelveste heeft bij brief van dezelfde datum aan de Hoofdofficier van justitie verzocht tot ontruiming van het pand over te gaan, aangezien het pand nog geen jaar leeg staat en gevaar bestaat voor open asbest. 2.11 Bij brief van 4 december 2007 heeft het college van Burgemeester en wethouders aan Dubbelveste laten weten, voor zover thans van belang: (…) Op maandag 3 december 2007 hebben inspecteurs van bureau Inspectie van de afdeling Vergunningen en Handhaving van Milieudienst Zuid Holland Zuid (verder te noemen de Milieudienst - toevoeging voorzieningenrechter-) een inspectie uitgevoerd aan perceel Vrieseweg 80 (…) Genoemde inspectie is geïnitieerd naar aanleiding van een vermoedelijke aanwezigheid van krakers in voornoemd perceel, in relatie tot een mogelijke gevaarzetting ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Bij genoemde inspectie is gebleken dat het perceel Vrieseweg 80 voorzieningen behoeft op grond van de Woningwet, artikel 1b, juncto artikel 13 van de wet. Verder is geconstateerd dat, - in en aan het perceel asbesthoudende materialen aanwezig zijn en dit bevestigd is in een inventarisatierapport van Milieukundig adviesbureau Flamand (…) behorende bij een aan u verleende sloopvergunning d.d. 1 augustus 2005 (…) - delen van de gevel niet meer gesloten zijn; - het perceel is ontmanteld, althans niet (meer) voor bewoning geschikt is; - in het perceel krakers aanwezig zijn; - de voorheen aanwezige aanduiding asbest en gevaarlinten niet meer aanwezig zijn. Ten aanzien van de borden asbest en gevaarlinten verzoeken wij u dringend om onverwijld de borden en linten terug te plaatsen aan en om het perceel. Met betrekking tot de aanwezigheid van asbest in het perceel is ons niet gebleken van een direct en onafwendbaar gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. Met betrekking tot de open gevel verzoeken wij u dringend om onverwijld de gevels te sluiten en ter plaatse van een balkondeur op de tweede verdieping een doorvalbeveiliging aan te brengen.(…) Met betrekking tot de aanwezigheid van krakers in het perceel, vorenstaande in aanmerking genomen, wijzen wij u op het privaatrechtelijk karakter in deze (…) 2.12 Dubbelveste heeft bij deurwaardersexploit van 5 december 2007 de krakers gesommeerd het pand te verlaten en de waarschuwingsborden (asbestgevaar) terug te plaatsen. De krakers hebben hieraan geen gevolg gegeven. 2.13 Bij brief van 5 december 2007 heeft de Actiegroep aan Dubbelveste, naar aanleiding van het uitgebrachte exploit, medegedeeld dat naar aanleiding van door hen geraadpleegde deskundigen in het pand voorzorgsmaatregelen zijn getroffen t.a.v. asbest, dat er geen gevaar voor instorting bestaat, dat slechte vloerdelen zijn gestut en dat bezoekers worden geïnformeerd over de schade in het pand. 2.14 Op 6 december 2007 heeft [medewerker] van de GGD Zuid-Holland Zuid (verder te noemen de GGD) op verzoek van de Milieudienst Zuid Holland Zuid rapport uitgebracht over de asbestsituatie in het pand. Het bericht houdt, voor zover thans van belang, het volgende in: Op basis van het bericht ‘inschatting asbestrisico’s’ van Asbestverwijderingbedrijf Snellen en het uittreksel uit het, op het pand betrekking hebbende asbestverwijderingsrapport bericht ik u het volgende: - Gezondheidsrisico’s van asbest hangen samen met de aanwezigheid van asbestvezels in de lucht, het typeasbestvezels en hoe lang men asbestvezelhoudende lucht inademt. - Of er asbestvezels in de lucht zijn kan alleen worden vastgesteld met behulp van luchtmetingen. Deze dienen te worden geanalyseerd met behulp van electronenmicroscopie (…) - Door middel van een asbestinventarisatie en risicoanalyse kan beoordeeld worden welk type asbestmateriaal aanwezig is en hoe groot de kans is dat vezels vrijkomen. Van belang hierbij is de hechtgebondenheid van het asbesthoudende materiaal, het vezeltype (amosiet is schadelijker dan chrysotiel), de toestand van het materiaal en het risico op beschadiging. Het uittreksel uit het asbestinventarisatierapport levert hierover beperkte informatie. In ieder geval blijkt hieruit dat er op elke verdieping materiaal aanwezig is waaruit al dan niet bij beschadiging asbestvezels kunnen komen. Door de aard van de huidige bewoning kan beschadiging en (verdere) besmetting van het pand niet worden uitgesloten. - Bij bewoning is er in principe sprake van een lange blootstellingsduur, in theorie 7 x 24 uur alle dagen van het jaar gedurende de rest van het leven. Een rondleiding is van korte duur, hooguit enkele uren. - In het algemeen kan gesteld worden dat de kans op gezondheidseffecten van asbest (longkanker en mesothelioom) voor de algemene bevolking erg klein is (…) - Het standpunt van de GGD is dat onnodige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is moet worden voorkomen. De GGD adviseert dat ook wanneer mogelijk maatregelen te nemen. Conclusie: Er is in het pand asbesthoudend materiaal aanwezig waaruit al dan niet bij beschadiging asbestvezels kunnen vrijkomen. Door de aard van de huidige bewoning kan beschadiging en verdere besmetting van het pand niet worden uitgesloten. Het feitelijke risico kan alleen met luchtmetingen worden bepaald. Degenen die het meeste risico lopen zijn degenen die langdurig in het pand verblijven. Vanuit het standpunt van de GGD dat onnodig blootstellen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is moet worden voorkomen, is de huidige bewoning en het rondleiden van bezoekers ongewenst. (…) 2.15 Bij brief van 10 december 2007 heeft de raadsman van Dubbelveste de Burgemeester op grond van art. 175 van de Gemeentewet verzocht een noodverordening uit te vaardigen inhoudende ontruiming van het pand, vanwege het gevaar voor een ramp of zwaar ongeval tengevolge van asbest of instortingsgevaar. 2.16 Op 10 december 2007 heeft een driehoeksoverleg plaatsgevonden tussen de (plv) Hoofdofficier van justitie, de Burgemeester en de Districtschef van politie. 2.17 Op 11 december 2007 zijn de dagvaardingen in dit kort geding betekend. 2.18 Bij brief van 13 december 2007 heeft de (plv) Hoofdofficier van justitie aan de raadsman van Dubbelveste medegedeeld dat in het driehoeksoverleg is besloten dat onderzoek gedaan zal worden naar het gebruik van de woning voor deze op 2 december 2007 gekraakt werd en dat nog niet strafrechtelijk zal worden opgetreden. De Hoofdofficier van justitie heeft aan Dubbelveste medegedeeld dat (niet vóór) eind januari 2008 een beslissing kan worden genomen over strafrechtelijke ontruiming. 2.19 Dubbelveste heeft op 18 december 2007 bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage een klaagschrift ex art. 12 Sv ingediend dat er toe strekt dat het Gerechtshof het OM zal bevelen, voor zover thans van belang, tot onmiddellijke ontruiming van het pand over te gaan. 2.20 De Actiegroep bezit geen rechtspersoonlijkheid. Zij bestaat uit een groep mensen, waaronder [belanghebbende actiegroep], die wil dat het pand behouden blijft. 3. De vorderingen 3.1. Dubbelveste B.V. vordert, na wijziging van eis, dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, a) het OM wordt veroordeeld om: 1: binnen twee dagen na het te dezen te wijzen vonnis, de krakers te bevelen het pand te ontruimen en ontruimd te houden, alsmede, 2: voorzover zich na zodanige ontruiming opnieuw een kraakactie zou voordoen, de dan aanwezigen opnieuw te bevelen het pand te ontruimen, zolang niet is voldaan aan de eenjaarstermijn van art. 429sexies Sr. b) het OM wordt veroordeeld om, indien in de krakers aan dat bevel geen gehoor geven, uiterlijk twee dagen nadien, het pand te doen ontruimen, zonodig met behulp van de sterke arm van justitie en politie; c) de Gemeente wordt veroordeeld om binnen twee dagen na het te dezen te wijzen vonnis, de krakers te bevelen het pand te ontruimen en ontruimd te houden; d) de Gemeente wordt veroordeeld om, indien de krakers aan dat bevel geen gehoor geven, uiterlijk twee dagen nadien het pand te doen ontruimen, zonodig met behulp van de sterke arm van justitie en politie; e) de Burgemeester wordt veroordeeld om binnen twee dagen na het te deze te wijzen vonnis, een noodbevel uit te vaardigen aan de krakers inhoudende de ontruiming van dat pand en dat pand ontruimd te houden; f) de Burgemeester wordt veroordeeld om, indien de krakers aan dat bevel geen gehoor geven, uiterlijk twee dagen nadien het pand te doen ontruimen, zonodig met behulp van de sterke arm van justitie en politie; g) de krakers en de Actiegroep worden veroordeeld om binnen twee dagen na het te dezen te wijzen vonnis het pand te ontruimen en ontruimd te houden met medeneming van het hunnen en de hunnen en het pand leeg en schoon ter beschikking van Dubbelveste te stellen met machtiging van Dubbelveste om, zonodig, indien de krakers en de Actiegroep met die ontruiming in gebreke blijven, deze zelf te doen uitvoeren, met behulp van de sterke arm van politie en justitie; h) de krakers en de Actiegroep worden veroordeeld om binnen twee dagen na het te dezen te wijzen vonnis alle waarschuwingsborden en linten weer aan te brengen op de schuttingenen afzettingshekken rond het pand, alwaar zij deze hebben aangetroffen tijdens de wederrechtelijke inbezitname ervan; i) gedaagden worden veroordeeld tot nakoming van de veroordelingen op verbeurte van dwangsommen, als omschreven in de dagvaarding; j) wordt bepaald dat het ontruimingsvonnis gedurende een jaar na datum vonnis ook zal kunnen worden tenuitvoergelegd tegen een ieder die zich toegang heeft verschaft tot het pand, aldaar binnentreedt, verblijft, etc, telkens wanneer zich dit voordoet; k) gedaagden worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 3.2 Aan haar vorderingen legt Dubbelveste het volgende ten grondslag. 3.2.1 Op Dubbelveste rust ingevolge art. 6:174 BW een risicoaansprakelijkheid voor schade geleden door derden. Daarnaast rekent Dubbelveste het tot haar zorgplicht alle in redelijkheid te verwachten maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die zich in het pand bevinden en/of schade lijden door mogelijke instorting van het pand. 3.2.2 De krakers hebben Dubbelveste de toegang tot het pand ontzegd en Dubbelveste verwacht dat betreden van het pand een conflict tot gevolg zal hebben. Dubbelveste is niet in staat bouwkundige maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om instortingsgevaaren asbestgevaar te keren. Het spoedeisend karakter is gelegen in deze risico’s. 3.3 Door wederrechtelijk het pand bezet te houden en te exploiteren en door de instandhouding van het instortingsgevaar en het gevaar voor asbestverspreiding plegen de krakers en de Actiegroep een onrechtmatige daad jegens Dubbelveste. Voorts handelen zij onrechtmatig door het verwijderen van de waarschuwingsborden en de containments te verbreken, ramen en deuren niet gesloten te houden en publiek uit te nodigen het pand te betreden. 3.4 De Gemeente handelt onrechtmatig door niet op te treden tegen de krakers op grond van art. 100 juncto lid 1 van Woningwet. 3.5 De Burgemeester handelt onrechtmatig door niet op te treden tegen de krakers op grond van art. 175 Gemeentewet. 3.6 Het OM handelt onrechtmatig door niet handelend op te treden. Gelet op het spoedeisend karakter kan de behandeling van de art. 12 Sv klacht niet worden afgewacht. 3.7 Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang ingegaan. 4. De beoordeling 4.2 De vorderingen tegen krakers. 4.2.1 Tegen de wijziging van eis (aanvulling vordering sub g met het tweede deel van die vordering) is geen bezwaar gemaakt door [belanghebbende gedaagde 4] of de Actiegroep. De wijziging is niet in strijd is met de goede procesorde, zodat op de gewijzigde eis zal worden beslist. 4.2.2 Vast staat dat op elke etage van het pand asbesthoudend materiaal aanwezig is en dat was aangevangen met het verwijderen daarvan. Voorts staat vast dat bij het beëindigen van de saneringswerkzaamheden het materiaal is ingepakt in zgn containments, die na het in bezit nemen van het pand door de krakers (deels) zijn verbroken. 4.2.3 [belanghebbende gedaagde 4] betwist dat gevaar bestaat voor verspreiding van asbestdeeltjes en verwijst in dit verband naar een door hem overgelegde verklaring van A.P.G. Sprangers, leerling asbestsanering. Sprangers verklaart dat alle asbest grondig is ingepakt, zodat geen gevaar voor verspreiding bestaat. Schriftelijke verklaringen van K. Koop, een van de krakers, en van [belanghebbende gedaagde 4] zelf, bevestigen dat alle asbesthoudende materialen zijn afgeplakt. 4.2.4 Hiertegenover staan de bevindingen van de Milieudienst (zie hiervoor onder 2.11) en de GGD (zie hiervoor onder 2.14). Uit het rapport van de GGD blijkt dat bewoning en openstelling van het pand onwenselijk zijn. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen de slechte staat van onderhoud van het pand en de toeloop van mensen in het pand is voorshands aannemelijk dat er gevaar bestaat voor verspreiding van asbestdeeltjes en dat er gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan de wijze waarop het pand thans wordt gebruikt. De verklaring van Sprangers is onvoldoende onderbouwd en heeft onvoldoende gezag om daarmee de conclusies van de Milieudienst en de GGD terzijde te stellen. 4.2.5 Hoe groot het risico op gezondheidschade door asbestdeeltjes is, kan thans niet worden vastgesteld. Een gering gevaar is echter genoeg om over te gaan tot het nemen van risico beperkende maatregelen. Dubbelveste heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen tegen de krakers. Opgemerkt wordt nog dat de brief van het college van Burgemeester en wethouders van 4 december 2007 (zie 2.11 hiervoor) staat dat met betrekking tot de aanwezigheid van asbest niet is gebleken van een direct en onafwendbaar gevaar voor de volksgezondheid en milieu. Deze constatering moet worden gelezen in het licht van de overige in de brief voorgeschreven maatregelen, die de Gemeente kennelijk noodzakelijk acht om het gevaar voor de volksgezondheid en het milieu te beperken tot een niet direct en niet onafwendbaar gevaar. 4.2.6 [belanghebbende gedaagde 4] heeft ter zitting nog aangeboden om een verklaring op te stellen, waarin staat dat de krakers Dubbelveste niet aansprakelijk zullen stellen, indien zij schade ondervinden door asbest of door de bouwkundige staat van het pand. Dit aanbod doet evenwel geen afbreuk aan het spoedeisend belang van Dubbelveste om maatregelen te kunnen nemen teneinde risico’s op asbestverspreiding te minimaliseren. Bovendien zijn van de krakers en bezoekers van het pand geen namen bekend, zodat Dubbelveste onvoldoende zekerheid krijgt met een dergelijke verklaring. 4.2.7 Ter zitting heeft [belanghebbende gedaagde 4] voorts aangevoerd dat het voor het behoud van het pand noodzakelijk is dat de krakers in het pand blijven, omdat zij vrezen dat Dubbelveste anders zal trachten te bevorderen dat het pand nog verder achteruit zal gaan, zodat uiteindelijk behoud niet mogelijk meer zal blijken. De directeur van Dubbelveste heeft ter zitting verklaard niets aan het pand te zullen wijzigen in afwachting op de beslissing over de monumentenstatus. Dat Dubbelveste het pand in strijd met de voorbescherming met opzet wil beschadigen is onvoldoende aannemelijk geworden. Vast staat immers dat zij onverwijld is gestopt met de asbestsanering, toen de sloopvergunning werd geschorst. Indien het pand rond 9 mei 2007 door slopers is beschadigd, stond Dubbelveste in haar recht, aangezien zij op dat moment over een geldige sloopvergunning beschikte. Het toezien op de naleving van wet en regelgeving is bovendien niet voorbehouden aan zich betrokken voelde medeburgers (i.c. de krakers) maar is in de eerste plaats een taak van het bevoegde gezag (i.c. de Gemeente of de Minister). De krakers kunnen, indien zij zich zorgen maken over de toekomst van het pand, de huidige staat van het pand nauwkeurig opnemen en hun bevindingen kenbaar maken aan de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap. Hun aanwezigheid in het pand is geen voorwaarde voor het voortbestaan van het pand. Zo al ruimte is voor een belangenafweging, weegt het belang van de krakers daarom niet op tegen het belang van Dubbelveste maatregelen te nemen tegen asbestrisico’s. 4.2.8 Vast staat dat de krakers zonder toestemming van Dubbelveste in het pand aanwezig zijn en voldoende aannemelijk is dat hun aanwezigheid het risico op asbestverspreiding ongunstig beïnvloedt. De krakers handelen onrechtmatig jegens Dubbelveste door het pand bezet te houden en open te stellen voor publiek. Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente was partij in dit kort geding en van de zijde van de Gemeente is niet aangevoerd dat er redenen zijn de tenuitvoerlegging van de ontruiming op te schorten als bedoeld in art. 557a lid 1 en 2 Rv. De vordering tot ontruiming wordt daarom toegewezen zoals na te melden. Met ‘leeg en schoon’ in het dictum wordt bedoeld ontdaan van de persoonlijke eigendommen en afval van de krakers. Er zal een termijn van een jaar als bedoeld in art. 557a lid 3 Rv worden verbonden aan het ontruimingsvonnis, aangezien niet bekend is wanneer de beslissing van de Minister (onherroepelijk) zal zijn genomen. De machtiging om de ontruiming te doen uitvoeren met behulp van de sterke arm van politie en justitie is overbodig omdat de wet hierin reeds voorziet. Dit onderdeel van de vordering wordt bij gebrek aan belang afgewezen. 4.2.9 Dubbelveste heeft onweersproken gesteld dat het pand was voorzien van linten en waarschuwingsborden (welke borden zijn te zien op de foto’s die zijn overgelegd als prod. 6 bij dagvaarding) toen het pand werd gekraakt en dat deze door de krakers zijn weggehaald. Het was onrechtmatig jegens Dubbelveste de geplaatste waarschuwingsborden en linten weg te halen. Dubbelveste verlangt terecht dat de krakers de situatie in de oude staat terug brengen. Na te melden voorziening zal worden toegewezen. 4.2.10 Aan de veroordelingen zullen na te melden dwangsommen worden verbonden. 4.2.11 Hetgeen is gesteld over instortingsgevaar behoeft gelet op vorenstaande geen bespreking meer. Anders dan de raadsman van [belanghebbende gedaagde 4] meent, legt Dubbelveste in het kort geding tegen de krakers niet ten grondslag dat het refertejaar van art. 429 sexties WvSr al dan niet is verstreken. Dit is onderdeel van de grondslag van de vordering tegen het OM en kan hier eveneens onbesproken blijven. 4.2.12 De krakers en [belanghebbende gedaagde 4] worden als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van de procedure. 4.3 De vorderingen tegen de Actiegroep. 4.3.1 Dubbelveste vereenzelvigt de Actiegroep en de krakers (dagvaarding sub 14). Kennelijk komt zij tot deze conclusie omdat de Actiegroep in de brief van 5 december 2007 (zie hiervoor onder 2.13) zelf stelt dat zij zich in het pand ophoudt. Indien dit zo is, vallen degenen die deel uitmaken van de Actiegroep onder de sub 4 gedagvaarde personen (de krakers). Nu de vordering tot ontruiming tegen de krakers is toegewezen heeft de Dubbelveste geen belang bij toewijzing van de vordering tot ontruiming tegen de Actiegroep. 4.3.2 Dat de Actiegroep waarschuwingsborden e.d. heeft weggehaald betwist zij reeds gemotiveerd in de brief van 5 december 2007. Van Dubbelveste mocht worden verwacht dat zij duidelijk stelt welke verwijten zij de Actiegroep in dit verband maakt. Nu zij dit heeft nagelaten, wordt de vordering sub h) tegen de Actiegroep als onvoldoende onderbouwd afgewezen. 4.3.3 Dubbelveste wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. 4.4 De vorderingen tegen het OM, de Gemeente en de Burgemeester. 4.4.1 Nu de vordering tot ontruiming tegen de krakers wordt toegewezen, heeft Dubbelveste geen spoedeisend belang bij titels op basis van straf- en/of bestuursrecht die eveneens gericht zijn op ontruiming. Reeds hierom moeten deze vorderingen worden afgewezen. 4.4.2 Dubbelveste wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van deze procedures. 5. De beslissing De voorzieningenrechter in het kort geding tegen het OM wijst de vorderingen af; veroordeelt Dubbelveste in de proceskosten, welke aan de zijde van het OM tot op heden worden begroot op € 816,-- aan salaris en € 251,-- aan griffierecht; verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad; in de kort gedingen tegen de Gemeente en de Burgemeester wijst de vorderingen af; veroordeelt Dubbelveste in de proceskosten, welke aan de zijde van de Gemeente en de Burgemeester tot op heden worden begroot op € 816,-- aan procureurssalaris en € 251,-- aan griffierecht; in het kort geding tegen de krakers en [belanghebbende gedaagde 4] veroordeelt de krakers en [belanghebbende gedaagde 4] om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis het pand Vrieseweg 80 te Dordrecht te ontruimen en ontruimd te houden, met medeneming van het hunne en de hunnen en het pand leeg en schoon ter beschikking van Dubbelveste te stellen op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor elke dag dat de krakers in gebreke blijven aan dit vonnis te voldoen, zulks met een maximum van € 10.000,--; bepaalt dat de veroordeling tot ontruiming in dit vonnis tot een jaar na de dag dat dit vonnis is uitgesproken dan wel bekrachtigd ten uitvoer kan worden gelegd tegen ieder die ten tijde van de tenuitvoerlegging zich in het pand Vrieseweg 80 te Dordrecht bevindt of daar binnentreedt en telkens wanneer dat zich voordoet; veroordeelt de krakers en [belanghebbende gedaagde 4] om binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis alle waarschuwingsborden en linten weer aan te brengen op de schuttingen en afzettingshekken rond het pand Vrieseweg 80 te Dordrecht, alwaar zij deze hebben aangetroffen tijdens de inbezitname van het pand, op straffe van een dwangsom van € 100,-- per dag dat de krakers in gebreke blijven aan dit vonnis te voldoen, zulks met een maximum van € 2.000,--; veroordeelt de krakers en [belanghebbende gedaagde 4] in de proceskosten, welke aan de zijde van Dubbelveste tot op heden worden begroot op € 816,-- aan procureurssalaris en € 321,85 aan verschotten, waarvan € 251,-- aan griffierecht; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde; in het kort geding tegen de Actiegroep: wijst de vorderingen af; veroordeelt Dubbelveste in de proceskosten, welke aan de zijde van de Actiegroep tot op heden worden begroot op € 251,-- aan griffierecht. Dit vonnis is gewezen door mr. J.C. Halk en in het openbaar uitgesproken op 2 januari 2008.?