Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC1559

Datum uitspraak2007-11-29
Datum gepubliceerd2008-01-09
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureKort geding
Instantie naamRechtbank Amsterdam
Zaaknummers382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB
Statusgepubliceerd


Indicatie

Ondernemer moet domeinnaam kpngetronics inleveren. Een ondernemer in kassa’s en pinautomaten, handelend onder de naam Nedpin, moet de domeinnaam “kpngetronics” overdragen aan KPN (inmiddels gefuseerd met Getronics Pinkroccade Nederland B.V.) en mag niet meer adverteren onder deze naam. Dat is bepaald bij vonnis van 29 november 2007 in het kort geding dat KPN/Getronics tegen de ondernemer had aangespannen. Door de domeinnaam te laten registreren heeft de ondernemer inbreuk gemaakt op de merkrechten van KPN en Getronics, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Ook moet de ondernemer de volledige proceskosten van KPN/Getronics betalen.


Uitspraak

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht, voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: 382037 / KG ZA 07-1991 OdC/MB Vonnis in kort geding van 29 november 2007 in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te Den Haag, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GETRONICS PINKROCCADE NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen bij dagvaarding van 24 oktober 2007, procureur mr. P.P.C.J. Spanjaard, advocaat mr. R.E. van Schaik te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [persoonsnaam] BEHEER B.V., gevestigd te Enschede, gedaagde, advocaat mr. R.F. Speijdel. 1. De procedure Ter terechtzitting van 14 november 2007 hebben eiseressen, verder afzonderlijk ook te noemen KPN en Getronics, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder ook te noemen [persoonsnaam] Beheer, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen. 2. De feiten 2.1. KPN houdt zich bezig met het aanbieden van telefoon-, internet en televisiediensten in de meest brede zin van het woord. KPN is rechthebbende op het woordmerk KPN, krachtens depot op 2 maart 1993 en daaropvolgende inschrijving in het (toenmalige) Benelux Merkenregister. 2.2. Getronics is een ICT-dienstverlener. De oude naam van Getronics was Getronics Nederland B.V. Getronics is rechthebbende op het woordmerk Getronics, krachtens depot op 11 februari 1999, gevolgd door inschrijving, eveneens in het Benelux Merkenregister. 2.3. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel luidt de bedrijfsomschrijving van [persoonsnaam] Beheer: “Het beheren en exploiteren van alle mogelijke vermogenswaarden” en “Handel in betaalsystemen”. Enig bestuurder van [persoonsnaam] Beheer is [persoonsnaam] (verder [persoonsnaam]). Een van de handelsnamen van [persoonsnaam] Beheer is Nedpin. Uit de website www.nedpin.nl volgt dat Nedpin zich bezig houdt met de verhuur en verkoop van (mobiele) betaalsystemen. 2.4. Op vrijdag 16 maart 2007 is in dagblad De Telegraaf en op internet (onder meer via NU.nl) gepubliceerd dat Getronics klaargestoomd zou worden om verkocht te worden aan KPN, nadat eerdere onderhandelingen over een fusie waren stuk gelopen. 2.5. Op 19 maart 2007 heeft [persoonsnaam], broer van [persoonsnaam], de domeinnaam kpngetronics (verder: de domeinnaam) laten registreren bij de Stichting Domeinregistratie Nederland (SIDN). 2.6. Bij brief van 18 juli 2007 heeft de raadsman van KPN aan Jan de Vries verzocht om de domeinnaam vrijwillig aan KPN over te dragen, uiterlijk op 23 juli 2007. Jan de Vries heeft aan dat verzoek niet voldaan. Een dergelijk verzoek/sommatie is op 7 augustus 2007 namens beide eiseressen nogmaals gedaan. Ook daaraan is geen gevolg gegeven. 2.7. Op 14 en 17 augustus 2007 heeft [persoonsnaam] Beheer de woordmerken kpngetronics en KPNG gedeponeerd voor klasse 9 (onder meer: apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, verkoopautomaten, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers). Eiseressen hebben tegen deze merkregistraties oppositie ingesteld. 2.8. Op 22 augustus 2007 is de domeinnaam overgedragen aan [persoonsnaam] Beheer. 2.9. Eiseressen hebben een print van de website www.nedpin.nl/all_our_sites.htm overgelegd, waarop onder de kop “All our sites Freedomainshop” de domeinnaam is vermeld, alsmede (onder meer) de domeinnamen ‘www.barclaysabnamro.nl’, ‘www.essentnuon.org’, ‘www.rtltalpa.nl’, ‘www.ingfortis.nl’. Daaronder is vermeld: “Interesse voor een bepaalde domeinnaam neem contact op/You want to buy a domain name please contact: [email met persoonsnaam]”. 2.10. Op de homepage van Nedpin.nl staat als kop “NEDPIN PINAUTOMATEN EN KASSA’S.” Op deze pagina staat een advertentie “Eigen website? Naam + Hosting Euro 25,= per maand. free.domainshop.com.” Als men daarmee contact wil opnemen, komt men op het e-mail adres van [persoonsnaam]. 2.11. In oktober 2007 is de overname van Getronics door KPN formeel geëffectueerd. 2.12. In een artikel in De Telegraaf van 3 november 2007 staat onder meer het volgende: “Ondernemer [persoonsnaam] (…) wordt door KPN voor de rechter gesleept omdat hij de domeinnaam KPN Getronics vast heeft laten leggen. Terwijl de door hem geclaimde naam toch echt rechtstreeks in verband staat met zijn bedrijf, legt De Vries uit. Hij heeft in Enschede een bedrijf dat kassasystemen verkoopt. KPN staat - in zijn geval - voor Kassa’s Pinautomaten Nedpin. “En getronics is in onze branche een algemene term die staat voor elektronische gemaksapparatuur”. De Vries zegt dan ook dat het puur toeval is dat hij deze domeinaam claimde.” 2.13. Eiseressen hebben een gespecificeerd overzicht in het geding gebracht van de kosten voor juridische bijstand, in totaal een bedrag van € 16.990,14. 2.14. Onlangs zijn advertenties geplaatst op Internet (onder meer op Marktplaats.nl en Speurders.nl) van “Kpngetronics pinautomaten & kassa’s nedpin b v enschede”, waarin is vermeld: “KPNGETRONICS. Kassa’s, Pinautomaten Nedpin Gemaktronics (…) Nedpin heeft voor uw bedrijf altijd een passend afrekensysteem (…)” 3. Het geschil 3.1. Eiseressen vorderen, samengevat, dat [persoonsnaam] Beheer wordt geboden om: I. met onmiddellijke ingang ieder gebruik en/of registratie van de woorden KPN en/of GETRONICS of enig ander met de woordmerken van eiseressen overeenstemmend teken als merk of naam - waaronder begrepen het gebruik en/of de registratie van de domeinnaam kpngetronics.nl - te staken en gestaakt te houden; II. binnen 24 uur na betekening van het vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam kpngetronics.nl wordt omgeleid naar het internetadres van KPN, te weten www.kpn.com, in afwachting van de effectuering van de overdracht van de domeinnaam; III. binnen 48 uur na betekening van het vonnis al datgene te doen dat nodig is voor de overdracht van de domeinnaam aan KPN, met vergoeding van de eventueel door eiseressen daarvoor te maken kosten; IV. om van alle correspondentie in verband met de onder II en III genoemde geboden binnen twee dagen na ontvangst dan wel verzending daarvan een kopie te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen; Daarnaast vorderen eiseressen: V. te bepalen dat gedaagde een dwangsom dient te betalen aan eiseressen van € 25.000,- voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft om aan de onder I tot en met IV genoemde geboden te voldoen, dan wel per overtreding daarvan, zulks naar keuze van eiseressen; VI. te bepalen dat het vonnis dezelfde kracht heeft als de akte van overdracht van de domeinnaam aan KPN; VII. de termijn als bedoeld in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (thans artikel 1019i, vzr.) te stellen op zes maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan; VIII. gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten, op grond van artikel 1019h Rv. 3.2. Eiseressen hebben, samengevat, hun vorderingen als volgt toegelicht. [persoonsnaam] Beheer maakt inbreuk op de merken van eiseressen. Zij heeft de domeinnaam eenvoudigweg gekaapt. Er is geen enkele geldige reden voor gedaagde om de domeinnaam “KPNgetronics” te gebruiken. Als dit werkelijk zou zijn gebeurd in het kader van het bedrijf Nedpin, was het veel logischer geweest NPK als afkorting te gebruiken, in plaats van KPN. Nedpin afficheert zichzelf immers als: NEDPIN PINAUTOMATEN EN KASSA’S. Ook het verhaal dat getronics een gebruikelijke aanduiding zou zijn voor “elektronische gemaksapparatuur” is onzin. [persoonsnaam] Beheer, althans [persoonsnaam] maakt er een gewoonte van om snel domeinnamen te registreren, als een fusie tussen twee (grote) bedrijven op handen is. De domeinnaam is niet voor niets geregistreerd vlak na de publicaties over een mogelijke overname van Getronics door KPN. Deze gewoonte blijkt ook uit de registratie van de combinaties rtltalpa, barclaysabnamro, essentnuon enzovoorts. De domeinnamen worden op Internet te koop aangeboden. [persoonsnaam] Beheer trekt ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken KPN en Getronics. Daarnaast kan verwarring ontstaan, omdat mensen kunnen denken dat de domeinnaam afkomstig is van eiseressen. Bovendien handelt gedaagde ook overigens onrechtmatig jegens eiseressen, aangezien zij de domeinnaam door de handelwijze van gedaagde nu niet zelf kunnen registreren. Dat sprake zou zijn van een registratie te goeder trouw door gedaagde is volstrekt ongeloofwaardig. Eiseressen hebben er belang bij dat aan het onrechtmatig handelen van gedaagde zo snel mogelijk een einde komt. De vorderingen moeten dan ook worden toegewezen. Gedaagde dient de volledige proceskosten te betalen, aangezien sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. 3.3. [persoonsnaam] Beheer B.V. voert verweer waarop bij de beoordeling van het geschil, voor zover van belang, nader wordt ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) stelt de voorzieningenrechter zijn bevoegdheid vast op grond dat de verbintenis uit onrechtmatige daad zich (mede) heeft voorgedaan in Amsterdam, nu men op computers in Amsterdam toegang tot de domeinnaam kan krijgen, alsmede tot de websites waarop gedaagde onder de naam Kpngetronics adverteert. Het beroep op de relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank wordt daarmee verworpen. 4.2. [persoonsnaam] Beheer heeft aangevoerd dat zij rauwelijks is gedagvaard, aangezien niet zijzelf, maar haar website-beheerder [persoonsnaam] is aangeschreven met het verzoek om de domeinnaam over te dragen en alleen KPN en niet Getronics sommatiebrieven heeft verzonden. Om die reden zouden eiseressen in hun vorderingen niet ontvankelijk zijn. Dit verweer gaat niet op. Niet alleen is voldoende aannemelijk dat gedaagde, vanwege zijn nauwe familierechtelijke en zakelijke banden met [persoonsnaam], van de sommatie door KPN op de hoogte was, maar ook zou dit verweer haar alleen baten wanneer zij door het tijdstip van dagvaarding in haar (processuele) belangen zou zijn geschaad. Dat is hier niet aan de orde, nu gedaagde, aan wie [persoonsnaam] op 22 augustus 2007 de domeinnaam heeft overgedragen, de stellingen van eiseressen betwist en in het geheel niet voornemens is om vrijwillig aan hun vorderingen te voldoen. 4.3. Ook het verweer van gedaagde dat eiseressen bij hun vorderingen geen spoedeisend belang hebben wordt verworpen. Het beëindigen van een gestelde merkinbreuk is uit de aard van de zaak spoedeisend. De omstandigheid dat KPN pas op 18 juli 2007 voor het eerst [persoonsnaam] heeft aangeschreven, terwijl deze al op 19 maart 2007 de domeinnaam had geregistreerd, maakt dat niet anders, aangezien voor de beoordeling van de spoedeisendheid de situatie ten tijde van het vonnis als uitgangspunt dient te worden genomen. Voor het aanwezig zijn van een spoedeisend belang in deze zaak is het geen vereiste dat eiseressen reeds concrete plannen hebben voor het in gebruik nemen van een website met de omstreden domeinnaam. Die spoedeisendheid is er al in gelegen dat gebruik dan wel verhandeling van die naam dreigt. 4.4. Gedaagde heeft verder aangevoerd dat geen sprake kan zijn van inbreuk op zowel het merk KPN als het merk Getronics, omdat eiseressen geen houdster zijn van het merk KPNgetronics, maar slechts van de merken KPN en getronics afzonderlijk. Dit verweer gaat evenmin op. Door gebruik te maken van de woordcombinatie KPNgetronics maakt gedaagde gebruik van zowel het merk KPN als het merk Getronics. De omstandigheid dat gedaagde beide merken in één woord samenvoegt neemt niet weg dat het eerste deel van dat woord gelijk is aan het woordmerk KPN en het tweede deel aan het woordmerk Getronics en dat aldus beide merknamen worden gebruikt. 4.5. Door het registreren van de domeinnaam maakt gedaagde gebruik van de merken van eiseressen, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, zonder daarvoor van eiseressen toestemming te hebben verkregen. Gedaagde trekt aldus ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van die merken, zonder dat daarvoor een geldige reden bestaat. Gedaagde haakt immers aan bij de naamsbekendheid van eiseressen en bij het publiek kan de indruk ontstaan dat eiseressen bij de website met de domeinnaam betrokken is, ook al zijn eiseressen niet (geheel) op hetzelfde gebied werkzaam als gedaagde. Eiseressen hebben terecht gesteld dat zij dit gebruik op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder d van het BVIE kunnen verbieden en dat zij het zijn die de domeinnaam moeten kunnen registreren en gebruiken. De overige weren van gedaagde doen hieraan niet af. Zo is niet van belang (en bovendien ongeloofwaardig) de stelling van gedaagde dat de domeinnaam puur toevallig volledig overeenkomt met de merken van eiseressen en dat de registratie te goeder trouw is geschied. Ook hebben eiseressen terecht gesteld dat gedaagde op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat Getronics een gebruikelijke benaming zou zijn voor ‘elektronische gemaksapparatuur’. Ook de omstandigheid dat het woord “tronics” wel vaker, al dan niet als achtervoegsel, in diverse combinaties door derden wordt gebruikt, ontneemt aan het gebruik van de benaming “getronics” door anderen dan de merkhouder niet het onrechtmatig karakter. Dit zelfde geldt voor het gebruik van de letters KPN in andere lettercombinaties, zoals KPNT, KPNB en dergelijke, waartegen KPN zich niet heeft verzet, zoals gedaagde heeft aangevoerd. Ook dat geeft gedaagde geen vrijbrief voor het gebruik van de lettercombinatie KPN. 4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat gedaagde door registratie van de domeinnaam inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van eiseressen, zodat de daarop gebaseerde vorderingen toewijsbaar zijn, met dien verstande dat de geboden zullen worden beperkt tot de aanduidingen KPN en/of Getronics en/of combinaties daarvan, al dan niet met hoofdletters, nu voor een ruimer gebod geen aanleiding bestaat, en dat aan gedaagde voor de nakoming ervan iets ruimere termijnen zal worden gegund dan gevorderd. 4.7. Ook het adverteren met de naam “KPNgetronics” voor de waren en diensten van Nedpin, oftewel gedaagde, is in strijd met de merkrechten van eiseressen. Zij hebben terecht gesteld dat KPN en Getronics bekende merken zijn, gelet op het jarenlange gebruik, de reclameactiviteiten, het marktaandeel van de betrokken bedrijven en de bekendheid van de merken onder het publiek. Gedaagde heeft dat overigens ook niet betwist. Door het adverteren op websites als Speurders.nl en Marktplaats.nl maakt gedaagde in het economisch verkeer gebruik van een gelijk althans overeenstemmend teken, zonder daarvoor een geldige reden te hebben, terwijl ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de betrokken merken, zoals volgt uit het hiervoor onder 4.5 overwogene. Ook dit gebruik zal gedaagde dus, met toepassing van artikel 2.20 lid 1 onder c van het BVIE, moeten staken. 4.8. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna vermeld. Aan het gebod tot overdracht van de domeinnaam zal geen dwangsom worden verbonden, aangezien de vordering om dit vonnis in de plaats te stellen van de daarvoor benodigde akte - in het geval gedaagde niet aan het gebod voldoet - zal worden toegewezen. Dat moet afdoende worden geacht om de overdracht daadwerkelijk te effectueren. 4.9. Gedaagden zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv zijn toewijsbaar, aangezien hier sprake is van redelijke en evenredige kosten. Anders dan gedaagde heeft aangevoerd, bestaat geen enkele aanleiding om de proceskosten te compenseren. De kosten aan de zijde van eiseressen worden begroot op: - dagvaarding € 70,85 - vast recht € 251,- - salaris procureur € 16.990,14 Totaal € 17.311,99 4.10. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt gesteld op zes maanden nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, overeenkomstig de vordering van eiseressen, nu gedaagde daartegen als zodanig geen verweer heeft gevoerd. 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. Gebiedt gedaagde om binnen 24 uur na de betekening van dit vonnis het gebruik en/of de registratie van de woorden KPN en/of Getronics en/of combinaties daarvan, al dan niet met hoofdletters, als merk of naam, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik en/of de registratie van de domeinnaam kpngetronics.nl. 5.2. Gebiedt gedaagde om binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam kpngetronics.nl wordt omgeleid naar het Internetadres van KPN, te weten: http://www.kpn.com, zodat een internetgebruiker die het adres http://www.kpngetronics.nl intoetst, terecht komt op het adres http//:www.kpn.com, in afwachting van het effectueren van de overdracht van de domeinnaam www.kpngetronics.nl aan KPN. 5.3. Gebiedt gedaagde om binnen 7 dagen na de betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om de domeinnaam kpngetronics.nl aan KPN over te dragen, met vergoeding van de eventueel door eiseressen in verband met dit gebod te maken kosten. 5.4. Gebiedt gedaagde om van alle in verband met de onder 5.2 en 5.3 genoemde geboden te voeren correspondentie, e-mailberichten daaronder begrepen, binnen twee dagen na de ontvangst dan wel verzending daarvan een kopie te doen toekomen aan de raadsman van eiseressen, mr. P.P.C.J. Spanjaard ([emailadres]). 5.5. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dat gedaagde (geheel of gedeeltelijk) in gebreke blijft in de nakoming van de onder 5.1 tot en met 5.4 genoemde geboden, dan wel per overtreding daarvan, zulks naar keuze van eiseressen, met een maximum van (in totaal) € 25.000,-. 5.6. Bepaalt dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte tot overdracht van de domeinnaam kpngetronics.nl door gedaagde aan KPN, in het geval gedaagde niet voldoet aan het bepaalde onder 5.3. 5.7. Stelt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. 5.8. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van eiseressen begroot op € 17.311,99 (zeventienduizend driehonderd elf euro en negenennegentig cent). 5.9. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 5.10. Wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. R. Orobio de Castro, bijgestaan door mr.M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2007.?