Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC4118

Datum uitspraak2008-01-24
Datum gepubliceerd2008-02-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers469102 mb 07-329
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wet administratiefrechtelijk handhaving verkeersvoorschriften. Beroep gegrond voor wat betreft onjuiste feitcode. Wijziging bestreden beslissing. Beroep voor overige ongegrond


Uitspraak

RECHTBANK BREDA Sector kanton Locatie Bergen op Zoom Zaaknummer : 469102 MB VERZ 07-329 CJIB-nummer: 108353586 Uitspraak van : 24 januari 2008 Proces-verbaal terechtzitting, tevens houdend aantekening mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 13 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) Op de in het openbaar gehouden zitting van 24 januari 2008 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door A.H.J.M. Peijen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door: naam: : [betrokkene] adres : [adres] woonplaats : [woonplaats], nader ook te noemen “betrokkene”. Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij het CVOM. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal. INLEIDING Betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 24 augustus 2007, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. Betrokkene heeft tegen de beslissing, waarbij hem door de officier van justitie de sanctie is opgelegd, beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven, met inachtname van het hierna vermelde. BEOORDELING De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2008. Het beroep is ontvankelijk omdat er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie en de kantonrechter er op grond van het zaakoverzicht vanuit gaat dat het beroep tijdig is ingesteld. Nu de initiële beslissing en de beslissing van de officier van justitie in het dossier van betrokkene ontbreken, kan de tijdigheid niet met zekerheid worden vastgesteld. Betrokkene heeft opgemerkt dat de omschrijving van het hem verweten feit onjuist is, aangezien hij zich verplaatste op een fiets. De officier van justitie heeft ter zitting opgemerkt dat er in casu inderdaad sprake is van een verkeerde feitcode R 421 a. De aan betrokkene verweten gedraging heeft feitcode R 438 h, welke staat voor bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is geen voor- en achterlicht voeren, op een fiets. Ter zitting wijzigt de officier van justitie zijn beslissing dan ook dienovereenkomstig. Gelet op de jurisprudentie is het de officier van justitie toegestaan zijn beslissing te wijzigen in voormelde zin. Betrokkene erkent de hem verweten -gewijzigde- gedraging. De door betrokkene aangevoerde persoonlijke omstandigheden geven de kantonrechter geen aanleiding tot matiging van de opgelegde sanctie. Het voorgaande betekent dat wordt beslist als hierna aangegeven. BESLISSING De kantonrechter: verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie, doch uitsluitend wat betreft de daarin vermelde feitcode R 421 a; wijzigt de bestreden beslissing ook in zoverre en bepaalt de feitcode op R 438 h met bijbehorende omschrijving; verklaart het beroep voor het overige ongegrond. Aldus gedaan in het openbaar op voornoemde terechtzitting, waarvan proces-verbaal, de griffier, de kantonrechter, Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien: a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom, en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend. U dient daarbij het zaaknummer te vermelden. De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten. Datum toezending beslissing: