Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC4122

Datum uitspraak2008-01-24
Datum gepubliceerd2008-02-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers466103 mb 07-312
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wet administratiefrechtelijk handhaving verkeersvoorschriften. Gegrond. Beroep tijdig. Zaaksoverzicht is geen ambtsedig pv. Minipv of aanvullend pv ontbreken.


Uitspraak

RECHTBANK BREDA Sector kanton Locatie Bergen op Zoom Zaaknummer : 466103 MB VERZ 07-312 CJIB-nummer: 103870191 Uitspraak van : 24 januari 2008 Proces-verbaal terechtzitting, tevens houdend aantekening mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 13 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) Op de in het openbaar gehouden zitting van 24 januari 2008 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door A.H.J.M. Peijen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door: naam: : [betrokkene] adres : [adres] woonplaats : [woonplaats], nader ook te noemen “betrokkene”. Betrokkene is ter zitting verschenen in persoon. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij het CVOM. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal. INLEIDING Betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 15 juli 2007, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. Betrokkene heeft tegen de beslissing, waarbij haar door de officier van justitie de sanctie is opgelegd, beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. Ter zitting heeft betrokkene de door haar aangevoerde gronden van het beroep te handhaven. De officier van justitie heeft meegedeeld de beslissing waarvan beroep is ingesteld, alsmede de verwerping van de bezwaren van betrokkene, te handhaven. BEOORDELING De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2008. Het beroep is ontvankelijk omdat er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie en de kantonrechter er op grond van het zaakoverzicht vanuit gaat dat het beroep tijdig is ingesteld. Nu de initiële beslissing en de beslissing van de officier van justitie in het dossier van betrokkene ontbreken, kan de tijdigheid niet met zekerheid worden vastgesteld. Nu in het onderhavige dossier de stelling van de officier van justitie dat een en ander is vastgesteld in een ambtsedig proces-verbaal, zoals vermeld in het zaakoverzicht, niet wordt bevestigd door een persoonlijk door verbalisant ondertekend zogenaamd miniproces-verbaal (een “geeltje”) of een aanvullend proces-verbaal waarin concreet wordt ingegaan op de door betrokkene aangevoerde beroepsgronden, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende komen vast te staan dat betrokkene de haar verweten gedraging heeft verricht. Het voorgaande betekent dat het beroep gegrond dient te worden verklaard. BESLISSING De kantonrechter: verklaart het beroep gegrond; vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie; bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat zij aan zekerheid heeft gesteld, wordt terugbetaald. Aldus gedaan in het openbaar op voornoemde terechtzitting, waarvan proces-verbaal, de griffier, de kantonrechter, Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien: a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom, en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend. U dient daarbij het zaaknummer te vermelden. De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten. Datum toezending beslissing: