Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC4123

Datum uitspraak2008-01-24
Datum gepubliceerd2008-02-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers470494 mb 08-5
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wet administratiefrechtelijk handhaving verkeersvoorschriften. Beroep gegrond. Verweten gedraging onvoldoende komen vast te staan. Ontbreken aanvullend pv en brondocument.


Uitspraak

RECHTBANK BREDA Sector kanton Locatie Bergen op Zoom Zaaknummer : 470494 MB VERZ 08-5 CJIB-nummer: 108722009 Uitspraak van : 24 januari 2008 Proces-verbaal terechtzitting, tevens houdend aantekening mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 13 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) Op de in het openbaar gehouden zitting van 24 januari 2008 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door A.H.J.M. Peijen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door: naam: : [betrokkene] adres : [adres] woonplaats : [woonplaats], nader ook te noemen “betrokkene”. Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij het CVOM. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal. INLEIDING Betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 2 september 2007, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. Betrokkene heeft tegen de beslissing, waarbij haar door de officier van justitie de sanctie is opgelegd, beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot ongegrond verklaring van het beroep. BEOORDELING De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2008. Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie. De officier van justitie heeft ter zitting gesteld dat hij geen redenen aanwezig acht om te twijfelen aan de waarneming van verbalisant en zijn waarneming komt overeen met de feitcode, die is vermeld in het zaakoverzicht. Verbalisant kon betrokkene niet staande houden omdat hij geen gebruik maakte van een dienstvoertuig met stopbord. De kantonrechter zal de officier van justitie echter niet volgen in zijn beslissing en hij zal het beroep van betrokkene gegrond verklaren met vernietiging van de bestreden beslissing. Voor de kantonrechter is de aan betrokkene verweten gedraging onvoldoende vast komen te staan. Naar het oordeel van de kantonrechter had het, gelet op de door betrokkene aangevoerde beroepsgronden, op de weg van de officier van justitie gelegen een aanvullend proces-verbaal te doen opmaken en het betreffende brondocument op te vragen. Nu dat niet is geschied, is er onvoldoende bewijs op tot een bewezenverklaring te komen. Het voorgaande leidt er toe dat de kantonrechter het beroep gegrond zal verklaren en de bestreden beslissing vernietigen. BESLISSING De kantonrechter: verklaart het beroep gegrond; vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie; bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat zij aan zekerheid heeft gesteld, wordt terugbetaald. Aldus gedaan in het openbaar op voornoemde terechtzitting, waarvan proces-verbaal, de griffier, de kantonrechter, Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien: a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom, en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend. U dient daarbij het zaaknummer te vermelden. De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten. Datum toezending beslissing: