Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC5075

Datum uitspraak2008-02-20
Datum gepubliceerd2008-02-25
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Haarlem
Zaaknummers347451/CV EXPL 07-4715
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Gedaagde in conventie tijdens procedure failliet verklaard. Curator wenst reconventie voort te zetten. Splitsing van conventie en reconventie. Verwijzing reconventie naar de sector civiel.


Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM Sector kanton Locatie Haarlem zaak/rolnr.: 347451/CV EXPL 07-4715 datum uitspraak: 20 februari 2008 VONNIS VAN DE KANTONRECHTER inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [XXX] Glasgroothandel B.V. te [woonplaats] eisende partij in conventie verwerende partij in de hoofdzaak in reconventie eisende partij in het incident in reconventie hierna te noemen [eiser] gemachtigde mr. G.P. Poiesz tegen [gedaagde], handelend onder de naam [YYY] Glas- en Onderhoudsbedrijf te [woonplaats] gedaagde partij in conventie hierna te noemen [gedaagde] mr. M.P.E. D’haene, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [gedaagde], v.h.o.d.n. [YYY] Glas- en Onderhoudsbedrijf eisende partij in de hoofdzaak in reconventie verwerende partij in het incident in reconventie hierna te noemen de curator gemachtigde voorheen: mr. M.G. Lodewijk (MV Incasso), thans mr. W.Ph. Steenhuisen In conventie en in reconventie De procedure Voor de loop van het geding verwijst de kantonrechter naar de volgende stuk¬ken, waarvan de inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen: - de dagvaarding van 8 mei 2007, met producties, - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties, - het door de kantonrechter tussen partijen gewe¬zen en op 4 juli 2007 uitgesproken tussenvonnis, - het schrijven van mr. W.Ph. Steenhuisen namens de curator in het op 14 augustus 2007 uitgesproken faillissement van [gedaagde], - de akte van 12 december 2007 uitlating voortzetting procedure van de curator, - de conclusie van antwoord in reconventie, houdende beroep op de onbevoegdheid van de kantonrechter, - de conclusie van antwoord in het incident in reconventie van de curator. In conventie De vordering [eiser] vordert dat de kantonrechter bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad [gedaagde] zal veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiser] te voldoen €4.817,40, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente ad 10,58% per jaar over €4.817,40 vanaf 4 april 2007, een en ander indien en voor zover dit een bedrag van €5.000,00 niet te boven gaat, tot aan de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten. [eiser] heeft het volgende aan zijn vordering ten grond¬slag gelegd: [eiser] heeft in de periode van oktober tot december 2006 aan [gedaagde] glas geleverd en haar daarvoor 16 facturen gestuurd voor een totaalbedrag van €11.511,16. [gedaagde] heeft op grond van verrichte werkzaamheden op haar beurt €6.693, 76 van [eiser] te vorderen. Na verrekening heeft [eiser] €4.817,40 van [gedaagde] te vorderen. Voorts is [gedaagde] de wettelijke handelsrente ad 9% verschuldigd geworden. Deze bedraagt, berekend vanaf 4 april 2007 tot 1 mei 2007, €37,70. Het verweer [gedaagde] heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Op het verweer zal, voor zover relevant, bij de beoordeling van het geschil nader worden ingegaan. In reconventie: In de hoofdzaak De vordering De curator vordert dat de kantonrechter bij vonnis [eiser] zal veroordelen tot betaling aan de curator van €24.355,66. De curator heeft het volgende aan zijn vordering ten grondslag gelegd: [gedaagde] heeft in opdracht en voor rekening van [eiser] werkzaamheden verricht. In totaal heeft [gedaagde] aan [eiser] wegens gewerkte uren €20.257,76 in rekening gebracht. Dit bedrag is door [eiser] niet voldaan. Dit bedrag wordt vermeerderd met kosten en rente, zodat [gedaagde] in totaal €24.355,66 van [eiser] te vorderen heeft. In het incident De vordering [eiser] heeft gevorderd dat de kantonrechter zich onbevoegd zal verklaren omdat de vordering van de curator meer dan €5.000,00 beloopt. Het verweer De curator heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de kantonrechter en verzocht bij onbevoegdverklaring de zaak te verwijzen naar de bevoegde kamer van de rechtbank. De beoordeling van het geschil In conventie Het betreft hier een rechtsvordering die voldoening ener verbintenis uit de boedel ten doel heeft en die tijdens de faillietverklaring aanhangig was. Het geding is daarom na de faillietverklaring geschorst, om alleen dan voortgezet te worden, indien de verificatie der vordering betwist wordt. In conventie en in reconventie De procedure in conventie wacht op het verdere verloop in het faillissement van [gedaagde], terwijl de vordering in reconventie door de curator kan worden voortgezet. De zaak in reconventie kan daarom vroeger worden afgedaan dan de zaak in conventie. Om die reden zal de kantonrechter op grond van het bepaalde bij artikel 138 lid 1 Rv de beide zaken splitsen. In het incident in reconventie De kantonrechter is gelet op de waarde en aard van de vordering, en de (gedeeltelijke) betwisting door [eiser] niet bevoegd van de zaak kennis te nemen. Op grond van het bepaalde in artikel 71 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behoort daarom verwijzing van de zaak plaats te vinden naar de sector civiel van deze rechtbank, alles zoals hierna bij de beslissing wordt bepaald. Partijen worden erop gewezen dat zij na deze verwijzing alleen nog door tussenkomst van een procureur in rechte kunnen verschijnen en proceshandelingen mogen verrichten. Zij dienen zich daarvoor zo snel mogelijk te voorzien van de bijstand van een procureur. Beslissing De kantonrechter: In conventie en in reconventie in de hoofdzaak: Splitst de beide zaken. In conventie: Verstaat dat de procedure in conventie is geschorst totdat de verificatie van de vordering wordt betwist. Verwijst de zaak naar de rol van: WOENSDAG 10 DECEMBER 2008 voor uitlating partijen omtrent voortzetting van de procedure. Houdt iedere verdere beslissing aan. In reconventie in het incident: Verklaart zich onbevoegd van deze vordering kennis te nemen. Verwijst de zaak naar de sector civiel van deze rechtbank voor voortzetting van de procedure. Bepaalt dat de zaak wordt ingeschreven op de rolzitting van die sector op: WOENSDAG 2 APRIL 2008 TE 10.00 UUR voor het nemen van een conclusie van antwoord door [eiser]. Wijst partijen erop dat zij na deze verwijzing alleen nog door tussenkomst van een procureur in rechte kunnen verschijnen en proceshandelingen mogen verrichten. Beveelt de curator deze verwijzingsbeslissing bij deurwaardersexploot aan [eiser] te doen betekenen, waarbij dag en uur van de hiervoor genoemde rolzitting wordt aangezegd. Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.