Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC5500

Datum uitspraak2008-02-29
Datum gepubliceerd2008-03-03
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Gravenhage
Zaaknummers20-000635-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte, die als leverancier van een kassasysteem afnemers van het systeem (horecabedrijven) bekend maakt met een verborgen optie in het systeem waarmee bonnen uit het kassasysteem kunnen worden gewijzigd, wordt veroordeeld wegens medeplichtigheid aan belastingfraude en het medeplegen van valsheid in geschrift.


Uitspraak

Parketnummer: 20-000635-07 Uitspraak : 29 februari 2008 TEGENSPRAAK Gerechtshof 's-Gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken zittinghoudende te 's-Hertogenbosch Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam, nevenzittingsplaats Maastricht van 2 juni 2006 in de strafzaak met parketnummer 10-993175-05 tegen: [verdachte], statutair gevestigd te [woonplaats], [adres]-31. Hoger beroep De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Omvang van het hoger beroep A1. De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken terzake van hetgeen aan de verdachte is ten laste gelegd onder 1 primair en subsidiair (vonnis pag. 4) en onder 2 primair en subsidiair (vonnis pag. 8) voorzover het tenlastegelegde betrekking heeft op [bedrijf 1] en [bedrijf 2] A2. Deze vrijspraken betreffen onderdelen van de tenlastelegging, zoals die in eerste aanleg ter beoordeling voor lag, die naar het oordeel van het hof als zelfstandige strafrechtelijke verwijten moeten worden geduid zodat die vrijspraken in hoger beroep, nu alleen de verdachte hoger beroep heeft ingesteld, als beschermd dienen te worden beschouwd. Het hof houdt het er voor dat verdachtes hoger beroep - bij gebrek aan belang - niet tegen die vrijspraken was gericht. Deze gedeelten van het beroepen vonnis zijn derhalve niet aan het oordeel van het hof onderworpen. B1. De rechtbank heeft ter zake het onder 3 primair tenlastegelegde bewezen verklaard - kort weergegeven - dat verdachte tezamen en in vereniging met de aldaar met naam genoemde (rechts)personen de bewezen verklaarde gedragingen heeft verricht. B2. De rechtbank heeft de verdachte onder 3 primair vrijgesproken voorzover het het medeplegen met niet bij naam genoemde (rechts)personen betreft, te weten - kort weergegeven - de andere rechtspersonen en natuurlijke personen die van het [kassasysteem] gebruik maakten cq dat hadden afgenomen. B3. De rechtbank heeft zich ter zake van de niet bij naam genoemde (rechts)personen zoals bedoeld in B2 niet expliciet uitgelaten over hetgeen verdachte in zoverre onder 3 subsidiair ten laste was gelegd. B4. Het hof begrijpt, gelet hierop, het vonnis van de rechtbank aldus dat naar het oordeel van de rechtbank er sprake is van één strafrechtelijk relevant verwijt. B5. Naar het oordeel van het hof is het aan verdachte gemaakte verwijt met betrekking tot het medeplegen met de niet met name genoemde (rechts)personen te duiden als een zelfstandig strafrechtelijk verwijt. Immers, verdachte wordt verweten dat hij met - kort gezegd - [bedrijf 3] de administratie van [bedrijf 3] niet zou hebben gevoerd cq boeken etc. van [bedrijf 3] niet zou hebben bewaard. Een vergelijkbaar verwijt wordt verdachte gemaakt met betrekking tot [bedrijf 6] en de administratie cq boeken etc. van [bedrijf 6] en zo verder. Als 'sluitpost' wordt verdachte dit verwijt gemaakt ten aanzien van niet met naam genoemde (rechts)personen en hun administratie cq boeken etc. B6. Gelet op hetgeen hiervoor onder B4 is overwogen, begrijpt het hof het oordeel van de rechtbank aldus dat verdachte eveneens is vrijgesproken van hetgeen verdachte onder 3 subsidiair ten aanzien van die niet met naam genoemde (rechts)personen werd verweten. B7. Deze vrijspraken betreffen onderdelen van de tenlastelegging zoals die in eerste aanleg ter beoordeling voorlagen die, zoals onder B5 overwogen als zelfstandige strafrechtelijke verwijten moeten worden geduid zodat die vrijspraken in hoger beroep, nu alleen verdachte hoger beroep heeft ingesteld, als beschermd dienen te worden beschouwd. Het hof houdt het er voor dat verdachtes hoger beroep - bij gebrek aan belang - niet tegen die vrijspraken was gericht. Deze gedeelten van het beroepen vonnis zijn derhalve niet aan het oordeel van het hof onderworpen. C1. De rechtbank heeft ter zake van het onder 2 primair, eerste deel en onder 3 primair, eerste deel, bewezen verklaard - kort weergegeven - medeplegen van het niet volledig bewaren van primaire gegevensdragers (tenlastelegging onderdeel b) C2. De rechtbank heeft verdachte voorts, zo begrijpt het hof, vrijgesproken ter zake van hetgeen aan verdachte is tenlastegelegd: - onder 2 primair, voorzover het betreft het tenlastegelegde verwijt - kort samengevat - medeplegen dat niet een administratie is gevoerd conform de eisen bij of krachtens de Belastingwet gesteld (tenlastelegging onderdeel a); - onder 3 primair, voorzover het betreft het tenlastegelegde verwijt - kort samengevat - medeplegen dat niet een administratie is gevoerd conform de eisen bij of krachtens de Belastingwet gesteld (tenlastelegging onderdeel a); C3. De rechtbank heeft zich ter zake van deze onderdelen niet expliciet uitgelaten over hetgeen aan verdachte in zoverre onder 2 respectievelijk onder 3 subsidiair ten laste was gelegd, namelijk de medeplichtigheid aan het niet conform die eisen voeren van zo'n administratie. C4. Het hof begrijpt gelet hierop het vonnis van de rechtbank aldus dat, naar het oordeel van de rechtbank, het hiervoor genoemde niet voeren van een administratie en het niet volledig bewaren van primaire gegevensdragers niet als twee afzonderlijke strafrechtelijke relevante verwijten dienen te worden beschouwd doch als één verwijt. C5. Naar het oordeel van het hof is er echter sprake van twee zelfstandige strafrechtelijk relevante verwijten. Immers, het opzettelijk niet voeren van een administratie conform de eisen bij of krachtens de Belastingwet gesteld is strafbaar gesteld bij artikel 69, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), juncto artikel 68, tweede lid, aanhef en onder d van de AWR, terwijl het opzettelijk niet bewaren van boeken, bescheiden of andere gegevensdragers strafbaar is gesteld bij artikel 69, eerste lid van de AWR juncto artikel 68, tweede lid, aanhef en onder e van de AWR. C6. Gelet op hetgeen hiervoor onder C4 is overwegen, begrijpt het hof het oordeel van de rechtbank aldus dat de verdachte zowel is vrijgesproken van hetgeen hem werd verweten onder 2 primair als onder 2 subsidiair terzake van het niet voeren van een administratie conform de eisen bij of krachtens de Belastingwet gesteld (tenlastelegging onderdeel a). Hetzelfde heeft te gelden voor hetgeen verdachte onder 3 primair als onder 3 subsidiair in zoverre werd verweten. C7. Deze vrijspraken betreffen onderdelen van de tenlastelegging zoals die in eerste aanleg ter beoordeling voorlagen die, zoals onder C5 overwogen als zelfstandige verwijten moeten geduid zodat die vrijspraken in hoger beroep, nu alleen verdachte hoger beroep heeft ingesteld, als beschermd dienen te worden beschouwd. Het hof houdt het ervoor dat verdachtes hoger beroep - bij gebrek aan belang - niet tegen die vrijspraken was gericht. Deze gedeelten van het beroepen vonnis zijn derhalve niet aan het oordeel van het hof onderworpen. D. Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft uitsluitend betrekking op dat gedeelte van het beroepen vonnis dat aan het oordeel van het hof is onderworpen. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en te dien aanzien opnieuw rechtdoende verdachte zal vrijspreken ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde alsmede ter zake van het onder 2. primair en 3. primair ten laste gelegde en ten aanzien van het onder 2., subsidiair beide cumulatief ten laste gelegde onderdelen, en 3., subsidiair beide cumulatief ten laste gelegde onderdelen, zal veroordelen tot een geldboete ten bedrage van € 75.000,=, waarvan € 25.000,= voorwaardelijk, te betalen in 22 maandtermijnen van € 2.000,= en 2 maandtermijnen van € 3.000,=. Vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd reeds omdat in hoger beroep de tenlastelegging - en aldus de grondslag van het onderzoek - is gewijzigd. Tenlastelegging Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - en -voor zover thans nog van belang - ten laste gelegd dat: 1. zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] en/of met [medeverdachte1] en/of [medeverdachte2] en/of [medeverdachte3] en/of [medeverdachte4] en/of (een) ander(e) natuurlijk(e) perso(o)n(en) in dienst van en/of werkzaam voor genoemde rechtsperso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) bij de Wet op de omzetbelasting 1968 voorziene aangifte(n) (zoals opgesomd in de bijlagen: D/047, D/049, D/051 en D/053), over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/049), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.01.3110, (bijlage D/049-26a+27b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.01.3120, (bijlage D/049-N), ten name van [bedrijf 5] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/051), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.01.3110, (bijlage D/051-33a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.01.3120, (bijlage D/051-O), ten name van [bedrijf 1] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/053), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer].B.01.3110, (bijlage D/053-37a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer].B.01.3120, (bijlage D/053-K), ten name van [bedrijf 1] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/047), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.03.3110, (bijlage D/047-33a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.03.3120, (bijlage D/047-O), ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 2], [bedrijf 1], c.s. ([bedrijf 4]) en/of onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan, en/althans heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en), immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar, verdachtes, mededader(s) (telkens) opzettelijk op die/dat bij de inspecteur der belastingen te Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n) voor de omzetbelasting (telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan omzet en/of te betalen omzetbelasting en/of (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven en/of vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt dat te weinig belasting werd geheven; subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 4] en/of op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) bij de Wet op de omzetbelasting 1968 voorziene aangifte(n) (zoals opgesomd in de bijlagen: D/047, D/049, D/051 en D/053 over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/049), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.01.3110, (bijlage D/049-26a+27b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.01.3120, (bijlage D/049-N), ten name van [bedrijf 5] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/051), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.01.3110, (bijlage D/051-33a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.01.3120, (bijlage D/051-O), ten name van [bedrijf 1] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/053), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer].B.01.3110, (bijlage D/053-37a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer].B.01.3120, (bijlage D/053-K), ten name van [bedrijf 1] en/of over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/047), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.03.3110, (bijlage D/047-33a+b) en/of december 2003, [aangiftenummer]B.03.3120, (bijlage D/047-O), ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 2], [bedrijf 1], c.s. ([bedrijf 4]) en/of onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan, en/althans heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en), immers heeft/hebben genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of de mededader(s) van genoemde rechtsperso(o)n(en) (telkens) opzettelijk op die/dat bij de inspecteur der belastingen te Rotterdam en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland ingeleverde aangifte(n) voor de omzetbelasting (telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan omzet en/of te betalen omzetbelasting en/of (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan terug te vragen omzetbelasting opgegeven en/of vermeld, en/althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven en/of vermelden, terwijl dat feit er (telkens) toe heeft gestrekt, dat te weinig belasting werd geheven, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] (en/of [programma] en/of [programma].exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden en/of (een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of [kassasysteem] (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het [programma].exe) en/of [kassasysteem] en/of van de mogelijkheid binnen [kassasysteem] tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken en/of het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] om middels een/de (verborgen) optie in het [programma].exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] en/of het [programma].exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden. 2. zij in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] en/of (een) ander(en), meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of (een) (andere) mededader(s)toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen en/of omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het [kassasysteem] verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden(waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; en/of zij in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken; subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 4] en/of in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 en/of de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht was/waren tot b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren, immers heeft/hebben genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen en/of omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het [kassasysteem] verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] (en/of [programma] en/of [programma].exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden en/of (een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of [kassasysteem] (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het [programma].exe) en/of [kassasysteem] en/of van de mogelijkheid binnen [kassasysteem] tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken en/of het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] om middels een/de (verborgen) optie in het [programma].exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] en/of het [programma].exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden; en/of [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1] in of omstreeks de periode van januari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en/of (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of genoemde rechtsperso(o)n(en) haar/hun mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 1], zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 19 januari 2004, in elk geval van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004, te Druten en/of Rotterdam en/of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] (en/of [programma] en/of [programma].exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden en/of (een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of [kassasysteem] (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het [programma].exe) en/of [kassasysteem] en/of van de mogelijkheid binnen [kassasysteem] tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken en/of het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] om middels een/de (verborgen) optie in het [programma].exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] en/of het [programma].exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden; 3. zij in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met - [bedrijf 3] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] en/of - [bedrijf 6] en/of [betrokkene] en/of - [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [betrokkene3] en/of [betrokkene4] en/of [betrokkene5] en/of - [bedrijf 11] en/of [betrokkene6] en/of [betrokkene7] en/of - [bedrijf 12] en/of [betrokkene8] meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 en/of de Algemene wet inzake rijksbelastingen verplicht was/waren tot b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren, immers heeft zij, verdachte, en/of genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) en/of (een) (andere) mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens in de administratie(s) van genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of die ander(en) zijn/haar/hun administratie(s) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen en/of omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het [kassasysteem] verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale)gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden(waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard,terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; en/of zij in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [bedrijf 3] en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [bedrijf 11] en/of [bedrijf 12], zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken; subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [bedrijf 3] en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [bedrijf 11] en/of [bedrijf 12], in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijk(e) perso(o)n(en) ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot b. het bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren, immers heeft/hebben genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) en/of mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of loongegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen en/of omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten/gasten en/of (digitale) gegevens van kassabonnen uit het [kassasysteem] verwijderd en/of gewist en/of gegumd en/of (andere) (digitale) gegevens verwijderd en/of vernietigd en/of (andere) administratie bescheiden (waaronder (kassa)bonnen en/of personeels- en/of urenlijsten en/of werkrooster(s) en/of (klad-)kasboeken) en/of andere gegevens niet bewaard, terwijl die feiten/dat feit er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] (en/of [programma] en/of [programma].exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden en/of (een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of [kassasysteem] (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het [programma].exe) en/of [kassasysteem] en/of van de mogelijkheid binnen [kassasysteem] tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken en/of het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] om middels een/de (verborgen) optie in het [programma].exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] en/of het [programma].exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden; en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [bedrijf 11] en/of [bedrijf 12], in of omstreeks de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharnis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) dan haar, verdachte, althans genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of genoemde/bedoelde rechtsperso(o)n(en) en/of bedoelde natuurlijke perso(o)n(en) haar/hun mededader(s)toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van [bedrijf 3] en/of [bedrijf 6] en/of [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [bedrijf 11] en/of [bedrijf 12] zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven zij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1995 tot en met 27 september 2004, in elk geval van januari 2000 tot en met 27 september 2004, te Druten en/of Haarlem en/of 's-Gravenhage en/of Middelharis en/of Tilburg en/of Eindhoven, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft door en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] (en/of [programma] en/of [programma].exe) dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden en/of (een) (potentiële) afnemer(s) van het (computer)programma en/of [kassasysteem] (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde "afroom- en/of gumregel" binnen het [programma].exe) en/of [kassasysteem] en/of van de mogelijkheid binnen [kassasysteem] tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken en/of het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] om middels een/de (verborgen) optie in het [programma].exe) (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden en/of het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)[programma] en/of het [programma].exe) en/of het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden. Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak E1. Het hof is van oordeel dat bij gebrek aan voldoende wettige bewijsmiddelen niet kan worden bewezen dat verdachte het onder 1, primair, onder 2., primair, voor zover het ten laste gelegde ziet op onderdeel b., onder 2 subsidiair voor zover het ten laste gelegde ziet op onderdeel b. en onder 3., primair, voor zover het ten laste gelegde ziet op onderdeel b., alsmede onder 3. subsidiair voor zover het ten laste gelegde zie op onderdeel b., heeft begaan, zodat zij daarvan wordt vrijgesproken. E2. De advocaat-generaal heeft zich ten aanzien van het onder 1., primair en subsidiair, ten laste gelegde, op het standpunt gesteld dat vrijspraak dient te volgen nu de betrokkenheid van verdachte bij de ingediende valse aangiften omzetbelasting in een te ver verwijderd verband staat. Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat verdachte wel als betrokkene bij de gepleegde feiten kan worden aangemerkt. Desondanks dient vrijspraak van het onder 1., primair, ten laste gelegde te volgen nu het dossier onvoldoende bewijsmiddelen bevat op grond waarvan bewezen kan worden dat die betrokkenheid zodanig is geweest dat verdachte tezamen en in vereniging met de genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen valse aangiften omzetbelasting heeft gedaan. E3. De advocaat-generaal heeft zich ten aanzien van het onder feit 2. primair en onder feit 3. primair ten laste gelegde op het standpunt gesteld dat vrijspraak dient te volgen nu verdachtes betrokkenheid niet als medeplegen kan worden geduid. Naar het oordeel van de advocaat-generaal kan wel medeplichtigheid worden bewezen ten aanzien van zowel het - kort gezegd - niet (volledig) bewaren van boeken, bescheiden en andere primaire gegevensdragers (tenlastelegging onderdeel b) als valsheid in geschrifte zoals bij feit 2 respectievelijk feit 3 steeds subsidiair is ten laste gelegd. E4. Naar het oordeel van het hof is, zowel bij feit 2 primair en subsidiair als bij feit 3 primair en subsidiair, een en ander voor zover de tenlastelegging ziet op het niet (volledig) bewaren van boeken, bescheiden en andere primaire gegevensdragers (tenlastelegging onderdeel b) van belang dat het door verdachte ter beschikking gestelde hulpmiddel, te weten de zogenoemde 'gumregel' resulteert in het verwijderen van digitaal opgeslagen gegevens en niet in het verwijderen van een (digitale) gegevensdrager. Het gebruik van de gumregel leidt derhalve niet tot het (deels) verloren gaan van een drager van gegevens. Nu ook overigens op geen enkele wijze is gebleken dat verdachte op enigerlei wijze betrokken zou zijn geweest bij het niet (volledig) bewaren van boeken of bescheiden door de in de tenlastelegging genoemde (rechts)personen dient verdachte in zoverre te worden vrijgesproken van het onder feit 2 primair en subsidiair ten laste gelegde en het onder feit 3 primair en subsidiair ten laste gelegde. Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1., subsidiair, onder 2., primair, en onder 3., primair, ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. [bedrijf 5] en [bedrijf 1] en [bedrijf 1] en [bedrijf 4] in de periode van 28 februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam of te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met elkaar en anderen dan haar, verdachte, telkens opzettelijk bij de Wet op de omzetbelasting 1968 voorziene aangiften zoals opgesomd in de bijlagen D/047, D/049, D/051 en D/053 over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/049), te weten: november 2003, [aangiftenummer].B.01.3110, (bijlage D/049-26a+27b), ten name van [bedrijf 5] en over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/051), te weten (onder meer): november 2003, [aangiftenummer]B.01.3110, (bijlage D/051-33a+b) en december 2003, [aangiftenummer]B.01.3120, (bijlage D/051-O), ten name van [bedrijf 1] en over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/053), te weten: november 2003, [aangiftenummer].B.01.3110, (bijlage D/053-37a+b) en december 2003, [aangiftenummer].B.01.3120, (bijlage D/053-K), ten name van [bedrijf 1] en over de periode van januari 2003 tot en met december 2003 (bijlage D/047), te weten: november 2003, [aangiftenummer]B.03.3110, (bijlage D/047-33a+b) en december 2003, [aangiftenummer]B.03.3120, (bijlage D/047-O), ten name van (de fiscale eenheid) [bedrijf 2], [bedrijf 1], c.s. ([bedrijf 4]) onjuist hebben gedaan, immers hebben genoemde rechtspersonen en de mededaders van genoemde rechtspersonen, opzettelijk op die bij de inspecteur der Belastingen te Rotterdam of 's-Gravenhage ingeleverde aangiften voor de omzetbelasting te lage bedragen aan omzet en/of te betalen omzetbelasting vermeld terwijl dat feit er telkens toe heeft gestrekt dat te weinig belasting werd geheven, tot het plegen van welke misdrijven zij, verdachte, in de periode van 30 december 2002 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam of 's-Gravenhage inlichtingen heeft verschaft door het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het [kassasysteem] om middels een verborgen optie in het [programma] de gegevens van volledige kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen. 2. zij in de periode van februari 2003 tot en met 19 januari 2004 te Rotterdam of 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, opzettelijk heeft vervalst, hebbende zij, verdachte, en haar mededaders toen daar opzettelijk in de bedrijfsadministraties van [bedrijf 4] en [bedrijf 5] en [bedrijf 1] en [bedrijf 1], zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, vervalste omzetgegevens en verkoopgegevens opgenomen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken; 3. zij in de periode van januari 2000 tot en met 27 september 2004 te Haarlem of 's-Gravenhage of Middelharnis of Tilburg of Eindhoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, telkens geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, opzettelijk heeft vervalst, hebbende zij, verdachte, en haar respectievelijke mededaders toen daar opzettelijk in de bedrijfsadministraties van [bedrijf 3] en [bedrijf 6] en [bedrijf 7] en/of [bedrijf 8] en/of [bedrijf 9] en [bedrijf 10] en [bedrijf 11] en [bedrijf 12] zijnde een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, vervalste omzetgegevens opgenomen, zulks met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken. Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan wordt vrijgesproken. Door het hof gebruikte bewijsmiddelen Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht. Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd. Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft. F. Ten aanzien van het onder 1., subsidiair, bewezen verklaarde. F1. De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van het onder 1., subsidiair ten laste gelegde eveneens vrijspraak dient te volgen. Verdachte heeft een instrument geleverd waarvan het onmiddellijke effect het vervalsen van de kassabonnen en administratie is maar de betrokkenheid van verdachte bij de ingediende valse aangiften omzetbelasting staat, aldus de advocaat-generaal, strafrechtelijk gezien in een te ver verwijderd verband. F2. Anders dan de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat bewezen kan worden dat verdachte medeplichtig is geweest aan het opzettelijk doen van valse aangiften omzetbelasting door de betrokken rechtspersonen en haar mededaders als genoemd in het onder 1. bewezen verklaarde. Het hof overweegt hiertoe het volgende. F3. Op grond van de processtukken alsmede het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast. - Verdachte heeft in het [programma] van het [kassasysteem] een commandoregel laten inbouwen met behulp waarvan hele bonnen konden worden gewist. Deze regel betrof een "verborgen optie". - De rechtspersonen zoals genoemd in het onder 1. bewezen verklaarde vallen onder het [bedrijf 1]. Aan het hoofd van deze groep staan de natuurlijke personen [medeverdachte1], [medeverdachte2], [medeverdachte3] en [medeverdachte4]. - [bedrijf 1] maakte in de tenlastegelegde periode gebruik van het [kassasysteem], dat geleverd werd door verdachte. - [betrokkene1] voert samen met [betrokkene2] de directie over verdachte. [betrokkene1] is verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte van het bedrijf, te weten de verkoop en levering van kassasystemen en het onderhoud met de klanten die gebruik maken van een door verdachte geleverd kassasysteem. [betrokkene2] is verantwoordelijk voor de financiën van het bedrijf. - [bedrijf 1] wordt in februari 2003 geconfronteerd met een controle van de Belastingdienst binnen het bedrijf. - Eén van de directeuren van [bedrijf 1], [medeverdachte1], verklaart ten overstaan van de rechter-commissaris (proces-verbaal d.d. 2 mei 2006) dat hij op de tweede dag van de controle van de Belastingdienst een afspraak had met bovengenoemde [betrokkene1] - [medeverdachte1] vertelde (aldus zijn bovengenoemde verklaring) tijdens deze afspraak aan [betrokkene1] over de problemen die er waren met de Belastingdienst met betrekking tot het zwart uitbetalen van personeel. [betrokkene1] heeft hem daarop medegedeeld dat hij daar wel een oplossing voor wist en vertelde [medeverdachte1]l over een extra optie in het kassasysteem in de [programma] die niet in de handleiding van het [programma] staat beschreven. Met deze extra optie, ook wel de "gumregel" genoemd, heeft men de mogelijkheid om bonnen uit het kassasysteem te laten verdwijnen. - Nadat [medeverdachte1]l de eventuele toepassing van de gumregel heeft besproken met zijn collega's, is een medewerker van verdachte langs geweest bij [bedrijf 1] en heeft de toepassing van de gumregel uitgelegd, waarop [bedrijf 1] besloten heeft om met de gumregel te gaan werken. F4. Het hof leidt uit vorengenoemde feiten en omstandigheden af dat de gedragingen van [betrokkene1], in het bijzonder het aangeven wel een oplossing te hebben voor de problemen van [bedrijf 1] met de Belastingdienst en vervolgens het verstrekken van een instrument aan [bedrijf 1] om bonnen uit het systeem te laten verdwijnen (de gumregel), in redelijkheid aan verdachte kunnen worden toegerekend. [betrokkene1] is immers de commerciële directeur van verdachte en volledig verantwoordelijk voor de contacten met de cliënten van verdachte met betrekking tot de verkoop, levering en het onderhoud van de door verdachte geleverde kassasystemen. Het hof slaat in dit verband tevens acht op de volgende algemene omstandigheden. De verdachte heeft eertijds, in ieder geval al rond 2000 de gumregel verwerkt in het programma. Het betrof een "verborgen optie" naast een aantal - wel in de handleiding benoemde - opties om bonnen te wijzigen. Deze gumregel is daadwerkelijk aan diverse klanten ter beschikking gesteld. Verdachte bood klanten ook ondersteuning - ook ten aanzien van deze gumregel - door middel van een helpdesk. Tegen deze achtergrond bezien past het ter beschikking stellen van de gumregel in de normale bedrijfsvoering van de verdachte. F5. Deze onder F3 genoemde gedragingen van [betrokkene1], die worden toegerekend aan verdachte, maken naar het oordeel van het hof dat verdachte opzettelijk inlichtingen heeft verschaft door het aan [bedrijf 1] kenbaar maken van de mogelijkheid (gumregel) tot het verwijderen van volledige kassabonnen uit het kassasysteem dat gebruikt werd door [bedrijf 1] met als direct gevolg corrumperen van de kassabestanden en manipulatie van de omzetgegevens van [bedrijf 1] en vervolgens het doen van valse aangiften omzetbelasting door [bedrijf 1] waarop, gelet op de achtergrond waartegen de gumregel is verstrekt, verdachtes opzet evenzeer was gericht. Het vorenstaande maakt dat verdachte medeplichtig is geweest aan het opzettelijk doen van valse aangiften omzetbelasting door de onder [bedrijf 1] vallende, onder 1. genoemde rechtspersonen. G. Ten aanzien van het onder 2. en 3., primair, bewezen verklaarde. G1. Ten aanzien van de valsheid in geschrift heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat de bijdrage van verdachte aan het plegen van valsheid in geschrift door de genoemde rechtspersonen van ondergeschikte aard was. Naar de opvatting van de advocaat-generaal was geen sprake van een volledige bewuste en nauwe samenwerking maar van medewerking verlenen aan - dan wel behulpzaam zijn bij of tot de gepleegde strafbare feiten. G2. Op grond van het dossier alsmede het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep stelt het hof vast dat verdachte de gumregel heeft gecreëerd waardoor het heimelijk wissen van kassabonnen wordt gefaciliteerd. Dit terwijl het [kassasysteem] reeds beschikte over een - transparante - mogelijkheid om fouten te corrigeren. Verdachte heeft ten aanzien van de rechtspersonen zoals genoemd in het onder 2. en 3. bewezenverklaarde het bestaan van de verborgen optie (gumregel) die niet in de handleiding van het [programma] stond beschreven, kenbaar gemaakt en de werking ervan uitgelegd. Klanten werden bij het gebruik ook door verdachte - via de helpdesk - terzijde gestaan bij het gebruik van de gumregel. Verdachte wist dat het gebruik van de gumregel leidde tot het verwijderen van een volledige bon uit de omzetregistratie. Daardoor wordt de kassa-administratie rechtstreeks gecorrumpeerd. Dit verdoezelen van omzetgegevens resulteert in vervalste administratie. Door gebruikmaking van deze gumregel hebben de betreffende rechtspersonen daadwerkelijk vervolgens bonnen uit het kassasysteem laten verdwijnen en daarmee hun administratie vervalst. Verdachtes handelwijze geeft blijk van een nauwe en bewuste samenwerking met de onderscheiden rechtspersonen ten aanzien van - kort gezegd - valsheid in geschrift. Strafbaarheid van het bewezen verklaarde Het bewezen verklaarde onder 1. is voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 69, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. Het bewezen verklaarde onder 2. en 3. is telkens voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 225, eerste lid, juncto artikelen 47, 51 en 57 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld. Strafbaarheid van de verdachte Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde. Op te leggen straf Het hof acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de aard en hoedanigheid van de verdachte rechtspersoon en haar draagkracht, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Met betrekking tot de op te leggen straf overweegt het hof in het bijzonder nog het volgende. Verdachte heeft met het verstrekken van een verborgen optie waarmee omzet kan worden afgeroomd anderen in de gelegenheid gesteld te frauderen en daarmee een bijdrage geleverd aan het benadelen van de maatschappij. Het hof acht dit handelen zeer verwerpelijk en rekent dit verdachte zwaar aan. Anderzijds houdt het hof rekening met het feit dat verdachte inmiddels lering heeft getrokken uit de gebeurtenissen en de bedrijfsvoering heeft gewijzigd. [programma] is inmiddels geheel vernieuwd en verbeterd waarbij verdachte nauw overleg heeft gevoerd met de Belastingdienst. Toepasselijke wettelijke voorschriften De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 23, 24, 24a, 47, 48, 51, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. BESLISSING Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voorzover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet in zoverre opnieuw recht. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair, en - steeds slechts voor zover dat betreft het niet bewaren van boeken, bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers (onderdeel b) - onder 2 primair en 2 subsidiair alsmede onder 3 primair en 3 subsidiair ten laste is gelegd en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 1., subsidiair, onder 2., primair, en onder 3., primair, ten laste gelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1. subsidiair, onder 2. primair en onder 3. primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart dat het onder 1., onder 2. en onder 3. bewezen verklaarde oplevert: 1. Medeplichtigheid aan medeplegen van opzettelijk een bij de Belastingdienst voorziene aangifte onjuist of onvolledig doen, terwijl dat feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, gepleegd door een rechtspersoon. 2.en 3, telkens Medeplegen van valsheid in geschrift, gepleegd door een rechtspersoon, meermalen gepleegd. Verklaart verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een geldboete van EUR 50.000,00 (vijftigduizend euro). Bepaalt, dat een gedeelte van de geldboete, groot EUR 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro), niet zal worden ten uitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Bepaalt, dat de geldboete mag worden voldaan in 24 (vierentwintig) termijnen van 1 maand, waarvan 23 termijnen groot EUR 1.000,00 (duizend euro) en 1 termijn groot EUR 2.000,00 (tweeduizend euro). Aldus gewezen door mr. H. Harmsen, voorzitter, mr. J.W.J. Huige en mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend, in tegenwoordigheid van mr. C.A. Blokx-van Roosmalen, griffier, en op 29 februari 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.