Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC7348

Datum uitspraak2008-03-19
Datum gepubliceerd2008-03-20
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank 's-Gravenhage
Zaaknummers742339 / 08-50272
Statusgepubliceerd


Indicatie

Beschikking van de kantonrechter ex artikel 81 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ter bescherming van de belangen van procespartijen bij een eerlijk proces weigert de kantonrechter bijstand of vertegenwoordiging door [X] bij de sector kanton van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage voor de periode van twee jaren na de datum van deze beschikking. De kantonrechter ziet in de ernst van de tegen [X] gerezen bezwaren aanleiding om deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.


Uitspraak

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE Sector kanton SG / AvD rep.nr. 742339/08-50272 19 maart 2008 Beschikking van de kantonrechter in het arrondissement 's-Gravenhage ex artikel 81 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende [X], gevestigd te [plaats], hierna aan te duiden als [X]. Aanleiding [X] heeft zich in de zaak met nr [zaaksnummer] in verband met een op de locatie Delft van de sector kanton van deze rechtbank te voeren procedure ex artikel 254 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gesteld als gemachtigde van de eisende partij [eisende partij] te [woonplaats]. [X], zich in de conceptdagvaarding noemende "dr [X]" heeft zich daarin gepresenteerd als zijnde gelieerd aan het kantoor van Mr [Y] & Partners, gevestigd te Amsterdam aan de [adres]. Met betrekking tot de conceptdagvaarding valt voorts het volgende op: - Er wordt een postbusnummer in Den Haag genoemd als postadres; - Er wordt een Haags telefoonnummer in de dagvaarding genoemd; - De fax met de conceptdagvaarding is verzonden van een telefoonnummer dat tot de Haagse nummerserie behoort, terwijl de fax de identiteit van het volgens de dagvaarding in Amsterdam gevestigde "Kantoor mr [Y] cs" aangeeft. In de media zijn berichten verschenen die vragen oproepen over de wijze van optreden van [X], diens verbinding met mr. [Y], die zelf inmiddels uit het ambt van advocaat gezet zou zijn, de wijze waarop hij in het verleden met hem toevertrouwd geld is omgegaan en een tweetal persoonlijke faillissementen. Uit de administratie van deze rechtbank valt af te leiden dat [X] vaker optreedt als gemachtigde in kantonzaken. De administratie van deze rechtbank heeft te kennen gegeven dat door de rechtbank aan de gemachtigde [X] in rekening gebrachte griffierechten structureel niet worden voldaan. Er staat in totaal een bedrag van € 985,00 open. Procedure De kantonrechter (sectorvoorzitter van de sector kanton van deze rechtbank) heeft in het vorenstaande aanleiding gezien [X] op te roepen om op de tegen hem gerezen bezwaren te worden gehoord. Aan hem is gevraagd een legitimatie, bul en/of andere bewijsstukken van zijn hoedanigheid en zijn verbondenheid met het kantoor Mr. [Y] & Partners te Amsterdam, mee te brengen. Hoewel behoorlijk opgeroepen is [X] niet verschenen. Overwegingen [X], die geen advocaat, procureur of deurwaarder is, heeft - hoewel hem daartoe de gelegenheid is geboden - niet weerlegd dat hij zich presenteert met een hoedanigheid die hij niet bezit en als zijnde gelieerd aan een feitelijk niet bestaand (advocaten)kantoor. Daarmee wekt hij niet het vertrouwen dat van een gemachtigde of bijstandverlener in een rechtsgeding verwacht mag worden. De kantonrechter is verder van oordeel dat op basis van deze en de andere hiervoor weergegeven en evenmin weerlegde bezwaren ernstig valt te vrezen dat de belangen van door [X] vertegenwoordigde of bijgestane partijen door hem zullen worden veronachtzaamd. Ter bescherming van de belangen van procespartijen bij een eerlijk proces acht de kantonrechter het daarom noodzakelijk om [X] te weigeren als bijstandverlener en vertegenwoordiger in zaken die bij de kantonsector in dit arrondissement aanhangig zijn of zullen worden. De kantonrechter ziet in de ernst van de tegen [X] gerezen bezwaren aanleiding om deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. De termijn van deze weigering wordt bepaald op een periode van twee jaren. Gelet op het bepaalde in artikel 81 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt een afschrift van deze beschikking gezonden aan alle door [X] bij de sector kanton in lopende procedures vertegenwoordigde / bijgestane partijen. Die partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om desgewenst een andere persoon als gemachtigde aan te wijzen. Indien nodig kunnen zij daartoe om aanhouding van hun zaak vragen. Beslissing De kantonrechter: 1. weigert bijstand of vertegenwoordiging door [X] bij de sector kanton van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage voor de periode van twee jaren na de datum van deze beschikking; 2. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad; 3. bepaalt dat een afschrift van deze beschikking zal worden toegezonden aan [X] en aan alle door [X] bij de sector kanton in lopende procedures vertegenwoordigde / bijgestane partijen. Deze beschikking is gegeven door mr. A.C.J. van Dooijeweert, kantonrechter / sectorvoorzitter kanton, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 maart 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.