Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG1774

Datum uitspraak2008-10-28
Datum gepubliceerd2008-10-28
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/750248-07 en 08/800529-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft zich meerdere malen schuldig gemaakt aan mishandeling, wederrechtelijke vrijheidsberoving en belaging van zijn toenmalige partner. Tevens heeft hij een aantal goederen vernield en/of beschadigd. Naast het bovenstaande heeft verdachte een tweetal politieambtenaren bedreigd en beledigd en heeft hij een zogenaamd vuurwerkpistool voorhanden gehad. De raadsman heeft betoogd dat er naar zijn oordeel sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, welk verweer door de rechtbank is verworpen. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur, een leerstraf agressiebeheersing van 26 uur, een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde toezicht van Reclassering Nederland en het betalen van schadevergoeding aan de benadeelde partijen.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/750248-07 (en 08/800529-08 – reeds gevoegd ter terechtzitting) STRAFVONNIS Uitspraak: 28 oktober 2008 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [VERDACHTE], geboren te [GEBOORTEPLAATS] op [1985], wonende te [WOONADRES]. terechtstaande terzake parketnummer 08/750248-07 na wijziging van de tenlastelegging dat: 1. hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006 te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, meermalen, althans eenmaal, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [SLACHTOFFER], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet: - (met kracht) meermalen, althans eenmaal die [SLACHTOFFER] bij/om haar keel heeft (vast)gepakt/gegrepen en/of - (vervolgens) (met kracht) (gedurende enige tijd) de keel van die [SLACHTOFFER] heeft dichtgedrukt (gehouden) en/of - (met kracht) die [SLACHTOFFER] uit haar (personen)auto heeft getrokken en/of gesleurd en/of - (vervolgens) (terwijl die [SLACHTOFFER] op de grond lag) (met kracht) die [SLACHTOFFER] in/op/tegen het lichaam heeft geschopt en/of getrapt en/of - (vervolgens) (terwijl die [SLACHTOFFER] telkens probeerde op te staan) (met kracht) die [SLACHTOFFER] (telkens) onderuit heeft geschopt en/of getrapt en/of "geveegd" en/of - (met kracht) (met gebalde vuisten) meermalen die [SLACHTOFFER] in/op/tegen het gezicht/hoofd en/of (elders) op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of - (met kracht) een ketting van de hals van die [SLACHTOFFER] heeft (af)gerukt/getrokken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006 te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [SLACHTOFFER]), - (met kracht) meermalen, althans eenmaal bij/om haar keel heeft (vast)gepakt/gegrepen en/of - (vervolgens) (met kracht) (gedurende enige tijd) de keel van die [SLACHTOFFER] heeft dichtgedrukt (gehouden) en/of - (met kracht) die [SLACHTOFFER] uit haar (personen)auto heeft getrokken en/of gesleurd en/of - (vervolgens) (terwijl die [SLACHTOFFER] op de grond lag) (met kracht) die [SLACHTOFFER] in/op/tegen het lichaam heeft geschopt en/of getrapt en/of - (vervolgens) (terwijl die [SLACHTOFFER] telkens probeerde op te staan) (met kracht) die [SLACHTOFFER] (telkens) onderuit heeft geschopt en/of getrapt en/of "geveegd" en/of - (met kracht) (met gebalde vuisten) meermalen die [SLACHTOFFER] in/op/tegen het gezicht/hoofd en/of (elders) op/tegen het lichaam heeft geslagen en/of gestompt en/of - (met kracht) een ketting van de hals van die [SLACHTOFFER] heeft gerukt/getrokken, waardoor die [SLACHTOFFER] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden; 2. hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 30 september 2006, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk [SLACHTOFFER] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met dat opzet: - terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten (telkens) voor de (voor)deur is gaan staan en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten - meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) die [SLACHTOFFER] (aan haar kleding) (weer) naar binnen heeft getrokken en/of gesleurd en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten, meermalen, althans eenmaal, haar telefoon heeft afgepakt en/of -terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten, meermalen, althans eenmaal heeft gedreigd die [SLACHTOFFER] iets aan te doen en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten, haar bij de keel heeft vastgepakt/gegrepen en/of haar keel heeft dichtgedrukt/dichtgeknepen en/of gehouden en/of -terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten, dreigend voor haar is gaan staan en/of (daarbij) tegen die [SLACHTOFFER] heeft geschreeuwd/getierd en/of - die [SLACHTOFFER] in een (slaap)kamer heeft opgesloten, door (gedurende lange tijd) voor de deur van die kamer te gaan staan en/of (gedurende lange tijd) op/aan het (voeteneinde van het) bed - waarop die [SLACHTOFFER] moest gaan liggen - te blijven/gaan zitten en/althans (aldus) die [SLACHTOFFER] te beletten/verhinderen de woning te verlaten; 3. hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 30 september 2006, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, opzettelijk en wederrechtelijk - een of meer (mobiele) telefoon(s) en/of - kleding en/of - schoenen en/of - een (personen)auto en/of - een (foto)camera, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [SLACHTOFFER], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt, door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk - die telefoon(s) kapot te gooien en/of te smijten en/of - die kleding kapot te trekken en/of te scheuren en/of - die schoenen kapot te trekken en/of te rukken en/of - op/tegen die (personen)auto (aan) te schoppen en/of te trappen en/of - die (foto)camera kapot te gooien en/of te smijten; 4. hij in of omstreeks de periode van 1 december 2006 tot en met 31 maart 2007, te Langeveen, gemeente Tubbergen, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [SLACHTOFFER], in elk geval van een ander, met het oogmerk die [SLACHTOFFER], in elk geval die ander, te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft hij (daartoe) (toen) (aldaar): - die [SLACHTOFFER] en/of de ouders van die [SLACHTOFFER] veelvuldig ('s nachts) (op)gebeld en/of - die [SLACHTOFFER] veelvuldig op haar werk (op)gebeld en/of - (daarbij) die [SLACHTOFFER] bedreigd met de woorden: "Teef, je gaat eraan", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of - zich ('s nachts) meermalen, althans eenmaal begeven naar de woning van (de ouders van) die [SLACHTOFFER] en/of - is hij, verdachte, (vervolgens) gedurende (zeer) lange tijd met zijn, verdachtes, (auto)bus voor de woning van (de ouders van) die [SLACHTOFFER] blijven staan en/of - (daarbij) veelvuldig geclaxonneerd en/of die [SLACHTOFFER] (op)gebeld en/of - (daarbij) die [SLACHTOFFER] meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat, als die [SLACHTOFFER] niet naar buiten zou komen, hij, verdachte, de deur zou intrappen en binnen alles kort en klein zou slaan, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of - meermalen, althans eenmaal die [SLACHTOFFER] (in zijn, verdachtes, (auto)bus) (op zeer korte afstand) (naar Langeveen toe) (achter)(ge)volgd; Terzake parketnummer 08/800529-08 dat: 1. hij op of omstreeks 11 april 2008, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, opzettelijk en wederrechtelijk een of meer (voordeur)ruit(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de woningstichting Vriezenveen-Westerhaar, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt, door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk (op/tegen) die (voordeur)ruit(en) (in) te slaan en/of te stompen en/of te schoppen en/of te trappen; 2. hij op of omstreeks 12 april 2008, in de gemeente Almelo, [VERBALISANT 1] (in/tijdens zijn functie van/als brigadier bij/van de politie Twente) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, althans met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen ontstaat, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk voornoemde [VERBALISANT 1] dreigend de woorden toegevoegd: "Ik pak je kinderen allemaal" en/of heeft hij, verdachte, tegenover [VERBALISANT 2] (zijnde een collega van voornoemde [VERBALISANT 1]) opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "Ik maak zijn kinderen allemaal dood" (daarmee doelende op voornoemde [VERBALISANT 1]), althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking, welke voornoemde bedreiging door die [VERBALISANT 2] aan die [VERBALISANT 1] is medegedeeld, althans welke voornoemde bedreiging ter kennis is gekomen van die [VERBALISANT 1]; 3. hij op of omstreeks 12 april 2008, in de gemeente Almelo, opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten een agent van politie Twente, genaamd [VERBALISANT 2], gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van haar bediening, in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden: "Teringhoer", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking; 4. hij op of omstreeks 12 april 2008, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, een vuurwapen van categorie III, te weten een (zogenaamd) (vuurwerk)pistool (merk Rohm), (kaliber 9 mm), voorhanden heeft gehad; Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. Door de raadsman van verdachte is, ten aanzien van het onder parketnummer 08/800529-08 sub 4 tenlastegelegde, betoogd dat het bewijsmateriaal tegen verdachte onrechtmatig is verkregen, aangezien ten tijde van het binnentreden van de woning van verdachte op 12 april 2008 geen machtiging tot binnentreden was afgegeven, zodat die binnentreding onrechtmatig is geweest en alle daardoor verkregen bewijsmiddelen bij de beoordeling van de bewezenverklaring buiten beschouwing dienen te worden gelaten. Daarnaast voert de raadsman van verdachte aan dat de verbalisanten de woning van verdachte zijn binnengetreden ter aanhouding, maar dat de verbalisanten [VERBALISANT 3] en [VERBALISANT 4], nadat verdachte was aangehouden en door collega’s overgebracht werd naar het districtsbureau van de politie Twente te Almelo, in de woning van verdachte zijn gebleven. Nu het doel van het binnentreden slechts de aanhouding van verdachte betrof en dit doel reeds was bereikt, is het langere verblijf van de verbalisanten in de woning naar het oordeel van de raadsman onrechtmatig. Als gevolg daarvan zou het aangetroffen vuurwerkpistool niet tot het bewijs mogen meewerken en zou ten aanzien van dit feit vrijspraak moeten volgen. De rechtbank overweegt ten aanzien van vorenstaand verweer het volgende. Zolang een opsporingsambtenaar na ontdekking op heterdaad onafgebroken opsporingsactiviteiten heeft verricht, blijft de toestand van ontdekking op heterdaad aanwezig en kan de verdachte derhalve op heterdaad worden aangehouden. In onderhavige zaak zijn de verbalisanten op 11 april 2008 omstreeks 23.56 uur na het krijgen van een melding, welke inhield dat er op [WOONADRES] te Westerhaar-Vriezenveensewijk een persoon onder invloed van GHB doordraaide en daarnaast geluidsoverlast veroorzaakte door het ingooien van de ruiten van zijn woning, ter plaatse gegaan. Ter plaatse zagen de verbalisanten meerdere buurtbewoners op straat staan. Vervolgens zijn de verbalisanten de woning van verdachte binnengetreden, waarna zij verdachte om 00.10 uur hebben aangehouden. De rechtbank is op grond van vorenstaande van oordeel dat er sprake is van ontdekking op heterdaad. Op grond van artikel 55 lid 2 Wetboek van Strafvordering is een opsporingsambtenaar, in geval van ontdekking op heterdaad, bevoegd, ter aanhouding van verdachte, elke plaats te betreden. In casu zijn na de aanhouding van verdachte twee verbalisanten in de woning van verdachte achtergebleven teneinde de ruiten van de voordeur te laten repareren en de woning slotvast af te sluiten. Gezien het feit dat verdachte verklaard had niet in het bezit te zijn van de huissleutel en verdachte de enige bewoner van het pand was, zijn de verbalisanten op zoek gegaan naar de huissleutels van verdachte. Tijdens dit zoekend rondkijken hebben zij bovenop de magnetron in de keuken op ooghoogte een zwart doosje gevonden met daarop een voorwerp gelijkend op een vuurwapen. Dit vuurwapen bleek na nader onderzoek een vuurwerkpistool van het merk Rohm te zijn. De rechtbank is gelet op vorenstaande van oordeel dat in casu geen sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, nu het binnentreden van de woning van verdachte en het in verband daarmee zoekend rondkijken in deze woning steun vindt in het recht. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 primair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08/750248-07 sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 tenlastegelegde heeft begaan alsmede dat verdachte het onder parketnummer 08/800529-08 sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: terzake parketnummer 08/750248-07: 1. SUBSIDIAIR hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006 te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, telkens opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [SLACHTOFFER]), - (met kracht) bij haar keel heeft gepakt/gegrepen en - (vervolgens) (met kracht) de keel van die [SLACHTOFFER] heeft dichtgedrukt en - (met kracht) die [SLACHTOFFER] uit haar (personen)auto heeft getrokken en - vervolgens (terwijl die [SLACHTOFFER] op de grond lag) (met kracht) die [SLACHTOFFER] tegen het lichaam heeft geschopt of getrapt en - terwijl die [SLACHTOFFER] probeerde op te staan met kracht die [SLACHTOFFER] onderuit heeft "geveegd" en - met kracht meermalen die [SLACHTOFFER] in het gezicht en tegen het lichaam heeft geslagen en - met kracht een ketting van de hals van die [SLACHTOFFER] heeft getrokken, waardoor die [SLACHTOFFER] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden; 2. hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 30 september 2006, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, meermalen telkens opzettelijk [SLACHTOFFER] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden, met dat opzet: - terwijl die [SLACHTOFFER] de woning wilde verlaten voor de deur is gaan staan en - terwijl die [SLACHTOFFER] de woning wilde verlaten (met kracht) die [SLACHTOFFER] aan haar kleding weer naar binnen heeft getrokken en/of gesleurd en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] (telkens) de woning wilde verlaten, haar telefoon heeft afgepakt en/of -terwijl die [SLACHTOFFER] de woning wilde verlaten, heeft gedreigd die [SLACHTOFFER] iets aan te doen en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] de woning wilde verlaten, haar bij de keel heeft vastgepakt en haar keel heeft dichtgedrukt en/of - terwijl die [SLACHTOFFER] de woning wilde verlaten, dreigend voor haar is gaan staan en daarbij tegen die [SLACHTOFFER] heeft geschreeuwd/getierd en/of - die [SLACHTOFFER] in een slaapkamer heeft opgesloten, door gedurende lange tijd voor de deur van die kamer te gaan staan en op het voeteneinde van het bed - waarop die [SLACHTOFFER] moest gaan liggen – te blijven zitten en aldus die [SLACHTOFFER] te beletten de woning te verlaten; 3. hij in de periode van 1 juni 2006 tot en met 30 september 2006, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, opzettelijk en wederrechtelijk - een of meer mobiele telefoon(s) en - kleding en - schoenen en - een personenauto en - een fotocamera, toebehorende aan [SLACHTOFFER], heeft vernield en/of beschadigd door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk - die telefoons kapot te gooien en - die kleding kapot te trekken en - die schoenen kapot te trekken en - tegen die personenauto te schoppen of te trappen en - die fotocamera kapot te gooien; 4. hij in de periode van 1 december 2006 tot en met 31 maart 2007, te Langeveen, gemeente Tubbergen, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [SLACHTOFFER], met het oogmerk die [SLACHTOFFER], te dwingen iets te doen, niet te doen, te dulden en vrees aan te jagen, immers heeft hij daartoe toen aldaar: - die [SLACHTOFFER] en de ouders van die [SLACHTOFFER] veelvuldig 's nachts (op)gebeld en - die [SLACHTOFFER] veelvuldig op haar werk (op)gebeld en - die [SLACHTOFFER] bedreigd met de woorden: "Teef, je gaat eraan", - zich ('s nachts) meermalen, begeven naar de woning van de ouders van die [SLACHTOFFER] en - is hij, verdachte, gedurende lange tijd met zijn, verdachtes, (auto)bus voor de woning van (de ouders van) die [SLACHTOFFER] blijven staan en - heeft hij daarbij veelvuldig geclaxonneerd en die [SLACHTOFFER] (op)gebeld en - daarbij die [SLACHTOFFER] meegedeeld - zakelijk weergegeven - dat, als die [SLACHTOFFER] niet naar buiten zou komen, hij, verdachte, de deur zou intrappen en binnen alles kort en klein zou slaan, en - die [SLACHTOFFER] in zijn, verdachtes, (auto)bus op zeer korte afstand achtervolgd; Terzake parketnummer 08/800529-08 dat: 1. hij op 11 april 2008, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, opzettelijk en wederrechtelijk voordeurruiten, toebehorende aan de [BENADEELDE], heeft vernield door toen en daar opzettelijk en wederrechtelijk die voordeurruiten in te slaan; 2. hij op 12 april 2008, in de gemeente Almelo, [VERBALISANT 1] (in zijn functie van brigadier van de politie Twente) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk voornoemde [VERBALISANT 1] dreigend de woorden toegevoegd: "Ik pak je kinderen allemaal" en heeft hij, verdachte, tegenover [VERBALISANT 2] (zijnde een collega van voornoemde [VERBALISANT 1]) opzettelijk dreigend de woorden toegevoegd: "Ik maak zijn kinderen allemaal dood" (daarmee doelende op voornoemde [VERBALISANT 1]), welke voornoemde bedreiging door die [VERBALISANT 2] aan die [VERBALISANT 1] is medegedeeld; 3. hij op12 april 2008, in de gemeente Almelo, opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten een agent van politie Twente, genaamd [VERBALISANT 2], gedurende de rechtmatige uitoefening van haar bediening, in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden: "Teringhoer"; 4. hij op 12 april 2008, te Westerhaar-Vriezenveensewijk, gemeente Twenterand, een vuurwapen van categorie III, te weten een vuurwerkpistool (merk Rohm), (kaliber 9 mm), voorhanden heeft gehad; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/750248-07 sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 alsmede wat aan verdachte onder parketnummer 08/800529-08 sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: terzake parketnummer 08/750248-07: wat betreft sub 1 subsidiair het misdrijf: "Mishandeling, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 2 het misdrijf: "Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven en beroofd houden, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 3 het misdrijf: "Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen en beschadigen, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 4 het misdrijf: "Belaging, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht; Terzake parketnummer 08/800529-08: wat betreft sub 1 het misdrijf: "Opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen", strafbaar gesteld bij artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 2 het misdrijf: "Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht", strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 3 het misdrijf: "Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van haar bediening", strafbaar gesteld bij artikel 266 jo. artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 4 het misdrijf: "Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie", strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake parketnummer 08/750248-07 sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 en terzake parketnummer 08/800529-08 sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 wordt veroordeeld tot: een taakstraf, te weten de werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 240 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 120 dagen; een taakstraf, te weten de leerstraf, zijnde het volgen van het leerproject “Agressieregulatietraining” voor de duur van 26 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 13 dagen; een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met bevel, dat deze straf in zijn geheel niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, dan wel niet heeft nageleefd de bijzondere voorwaarde: de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Almelo, aan welke instelling opdracht wordt gegeven overeenkomstig art 14d Wetboek van Strafrecht; met toewijzing van de civiele vordering van [SLACHTOFFER] voor het geheel en oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel en met toewijzing van de civiele vordering van [BENADEELDE] tot een bedrag van € 142,78, oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel en met verklaring van niet-ontvankelijkheid voor het overige deel. opheffing (geschorste) bevel voorlopige hechtenis. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straffen behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij zich gedurende een langere periode tegenover zijn toenmalige partner, uit jaloezie, uiterst agressief en intimiderend heeft gedragen door ondermeer die toenmalige partner meermalen te beletten de woning te verlaten, haar op te sluiten in de slaapkamer, haar meermalen te mishandelen, meerdere bezittingen van haar te vernielen danwel te beschadigen en haar te belagen. Hierdoor is grote angst bij het slachtoffer ontstaan. Deze feiten houden een ingrijpende aantasting in van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. Voorts heeft verdachte overlast veroorzaakt in zijn straat door in benevelde toestand de ruiten van zijn woning in te gooien en zich vervolgens uiterst bedreigend en beledigend uit te laten tegenover een tweetal politieambtenaren. Daarnaast heeft verdachte een vuurwapen voorhanden gehad. Het aanwezig hebben van vuurwapens dient ontmoedigd te worden met name gelet op het gevaarzettende karakter ervan. Op een dergelijke inbreuk van de rechtsorde dient in principe gereageerd te worden met een vrijheidsstraf van aanmerkelijke duur. Ter terechtzitting heeft verdachte er echter blijk van gegeven het laakbare van zijn grensoverschrijdend gedrag in te zien en de grootste drijfveer voor zijn handelen te hebben aangepakt. Hij verklaart sinds ongeveer 14 weken te zijn gestopt met het gebruiken van GHB, waardoor ook sprake is van een aanmerkelijke verbetering van zijn sociale omstandigheden. Hij geeft aan niet meer depressief thuis te zitten, maar nu weer werkzaam te zijn als stratenmaker bij zijn voormalige baas. Daarnaast is verdachte zelf naar de stadsbank gegaan om zijn financiële zaken op orde te krijgen. Alles tegen elkaar afwegende oordeelt de rechtbank dat aan verdachte, naast een werkstraf van na te melden duur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur dient te worden opgelegd, teneinde verdachte ervan te weerhouden zich andermaal met feiten als de onderhavige in te laten. Mede gelet op de inhoud van de omtrent verdachte opgemaakte rapportage, welke de rechtbank tot de hare maakt, zal de rechtbank aan verdachte reclasseringstoezicht opleggen en zal naast voormelde straffen een leerstraf in de vorm van een training agressiebeheersing van 26 uur worden opgelegd opdat in dat kader aandacht kan worden besteed aan verdachtes agressiehuishouding. Voorts heeft de rechtbank bij het bepalen van de straf, op de voet van het bepaalde in artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht, de hieronder genoemde veroordelingen van na te melden instanties, in rekening gebracht: Politierechter Almelo d.d. 24 april 2008: 14 dagen gevangenisstraf; Politierechter Almelo d.d. 29 maart 2007: € 480,- / 9 dgn + 6 maanden ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren; Politierechter Almelo d.d. 26 februari 2007: € 220,-/ 4 dgn. Civiele vordering De rechtbank overweegt verder, dat [SLACHTOFFER], wonende te [WOONPLAATS], ter zake de feiten 1 subsidiair en 2 tot en met 4 onder parketnummer 08/750248-07, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces, en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij, tot een totaalbedrag van € 1901,92, bestaande uit de volgende posten: Mobiele telefoon, Samsung Ladyphone € 180,- Mobiele telefoon, Samsung € 50,- Digitale fotocamera € 165,- Auto, Mazda 323 € 862,75 Broek € 25,- T-shirt € 14,22 T-shirt € 19,95 Schoenen, pumps, Bronx € 85,- Voorschot smartegeld € 600,- Naar het oordeel van de rechtbank is deze niet gemotiveerd door verdachte betwiste, vordering van de benadeelde partij geheel gegrond, aangezien op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht. De eenvoudig vast te stellen schade bedraagt het gevorderde bedrag van € 1901,92,= zodat de vordering toewijsbaar is. De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de feiten 1 tot en met 4 onder parketnummer 08/750248-07 is toegebracht. Civiele vordering De rechtbank overweegt verder, dat [BENADEELDE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS] ter zake van feit 1 onder parketnummer 08/800529-08, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces, en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij, tot een totaalbedrag van 546,19, bestaande uit de volgende posten: Loonkosten € 149,74 Ruiten vervangen n.a.v. noodglas € 142,78 Noodglas geplaatst door glasherstel € 253,67 Naar het oordeel van de rechtbank is deze niet gemotiveerd door verdachte betwiste, vordering van de benadeelde partij ten dele gegrond, aangezien op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht. De eenvoudig vast te stellen schade bedraagt minder dan het gevorderde bedrag, namelijk € 142,78,= zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is, met niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij in het resterende deel van de vordering. De rechtbank zal hierbij de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door feit 1 onder parketnummer 08/800529-08 is toegebracht. De na te melden straffen en maatregelen zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 36f, 57, 63 en 91 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/750248-07 sub 1 primair is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het onder parketnummer 08/750248-07 sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan alsmede dat het onder parketnummer 08/800529-08 sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot: een taakstraf, te weten een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 150 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 75 dagen. Bepaalt, dat bij de uitvoering van de werkstraf, voor de tijd door veroordeelde in verzekering doorgebracht (te weten 1 dag), 2 uren in mindering worden gebracht, zodat 148 uren resteren, subsidiair 74 dagen vervangende hechtenis. een leerstraf, zijnde het volgen van het leerproject "Training Agressiebeheersing" voor de duur van 26 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 13 dagen. een gevangenisstraf voor de tijd van 3 maanden. Beveelt dat de gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op 2 twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt of gedurende de proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd: de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Almelo, aan welke instelling opdracht wordt gegeven overeenkomstig art 14d Wetboek van Strafrecht; Veroordeelt verdachte, terzake van de bewezen feiten sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 onder parketnummer 08/750248-07 tot betaling aan de benadeelde partij [SLACHTOFFER], wonende te [WOONPLAATS] van een bedrag groot: € 1901,92. Veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van de bewezen verklaarde feiten sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 onder parketnummer 08/750248-07 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot € 1901,92 ten behoeve van de benadeelde [SLACHTOFFER], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 38 dagen zal worden toegepast. Verstaat dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen. Veroordeelt verdachte, terzake van het bewezen feit 1 onder parketnummer 08/800529-08 tot betaling aan de benadeelde partij [BENADEELDE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS] van een bedrag groot: € 142,78. Veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 1 onder parketnummer 08/800529-08 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot € 142,78 ten behoeve van de benadeelde [BENADEELDE], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 2 dagen zal worden toegepast. Verstaat dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoeld bedrag daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partij het bedrag te betalen, komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partij het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen. Bepaalt dat voornoemde benadeelde partij voor een deel van € 403,41 niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder parketnummer 08/750248-07 sub 1 subsidiair, sub 2, sub 3 en sub 4 en wat aan de verdachte onder parketnummer 08/800529-08 sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; Heft op het tegen verdachte geschorste bevel tot voorlopige hechtenis, met ingang van heden. Aldus gewezen door mr. Stoové, voorzitter, mr. Taalman en mr. Vermeulen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Hoek, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 28 oktober 2008.