Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG5654

Datum uitspraak2008-11-26
Datum gepubliceerd2008-12-01
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Haarlem
Zaaknummers378561 /CV EXPL 08-3656
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Verzetprocedure. Opposante verzoekt ontslag van instantie op de voet van artikel 27 lid 2 Fw, omdat geopposeerde in staat van faillissement is verklaard en de curator heeft aangegeven het geding niet te zullen overnemen. Opposante heeft belang bij het verlenen van het ontslag van instantie, indien daarmee het verstekvonnis komt te vervallen. Dit is het geval nu artikel 148 Rv, dat ziet op verval van instantie na verzet, naar analogie van toepassing is op situaties van ontslag van instantie ingevolge artikel 27 lid 2 Fw.


Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM Sector kanton Locatie Haarlem zaak/rolnr.: 378561 /CV EXPL 08-3656 datum uitspraak: 26 november 2008 VONNIS VAN DE KANTONRECHTER inzake [opposante] te [woonplaats] opposante hierna te noemen [opposante] gemachtigde mr. B. Wernik tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLIGHT2START B.V. te Hilversum geopposeerde hierna te noemen Flight2start gemachtigde mr. J.C. Klompé De voortzetting van procedure De kantonrechter volhardt bij hetgeen in het tussenvonnis van 6 augustus 2008 is overwogen en beslist. Bij dat vonnis is de zaak naar de rol verwezen voor uitlating van Flight2start omtrent het aan haar opgedragen bewijs en voor de opgave van verhinderdata door partijen. [opposante] heeft verhinderdata opgegeven. De gemachtigde van Flight2start heeft bij akte doen zeggen niet meer voor Flight2start in rechte op te treden, omdat Flight2start op 12 augustus 2008 in staat van faillissement is verklaard. De zaak is aangehouden voor oproeping door [opposante] van de curator in het faillissement van Flight2start tot overneming van het geding. Bij exploot van 17 oktober 2008 heeft [opposante] mr. M.J. Roes Crollius, curator in het faillissement van Flight2start, opgeroepen. Bij brief van 21 oktober 2008 heeft mr. Roes Crollius aangegeven het geding niet te zullen overnemen. [opposante] heeft vervolgens bij akte ontslag van instantie op de voet van artikel 27 lid 2 Faillissementswet (hierna: Fw) verzocht. De verdere beoordeling van het geschil Indien de curator aan de oproeping tot overname van de procedure geen gevolg geeft, heeft de door (faillissements)schuldenaar aangesproken gedaagde de bevoegdheid om op de voet van artikel 27 lid 2 Fw. ontslag van instantie te vragen teneinde het risico te beperken dat proceskosten ontstaan die, ook als hij de procedure wint, te zijnen laste blijven, omdat zij noch op de schuldenaar noch op de boedel kunnen worden verhaald. Ingevolge artikel 147 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) wordt door het verzet de instantie heropend. De verzetprocedure heeft derhalve te gelden als een voorzetting van de verstekprocedure. Dit brengt mee dat ook in een situatie als de onderhavige, waarin niet is geantwoord, maar verzet is ingesteld tegen het verstekvonnis, in beginsel ingevolge artikel 27 lid 2 Fw ontslag van instantie kan worden verleend. [opposante] heeft belang bij het verlenen van het ontslag van instantie, indien daarmee het verstekvonnis van 7 juni 2006 komt te vervallen. Dit is het geval nu artikel 148 Rv, dat ziet op verval van instantie na verzet, naar analogie van toepassing is op situaties van ontslag van instantie ingevolge artikel 27 lid 2 Fw. Nu overigens geen feiten en/of omstandigheden zijn gesteld of gebleken op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat het gevraagde ontslag van de instantie dient te worden geweigerd, zal overeenkomstig artikel 27 lid 2 Fw het gevraagde ontslag worden verleend. Omdat niet is gebleken dat het in staat van faillissement geraken een omstandigheid is die niet aan Flight2start moet worden toegerekend, mag dit niet ten nadele van [opposante] strekken. Het past in het systeem van het burgerlijk procesrecht dat wanneer een partij wordt ontslagen uit de instantie, ook in het geval van artikel 27 lid 2 Fw, de failliet wordt veroordeeld in de aan de zijde van de wederpartij tot het ontslag van de instantie gevallen proceskosten. Flight2start zal derhalve worden veroordeeld in de proceskosten in de verzetprocedure, behoudens de kosten van het verzetexploot, die voor rekening van [opposante] dienen te blijven. Beslissing De kantonrechter, rechtdoende in oppositie: - verleent [opposante] ontslag van instantie; - veroordeelt Flight2start tot betaling van de proceskosten in de verzetprocedure, die aan de kant van [opposante] tot en met vandaag worden begroot op € 150,00 aan salaris van de gemachtigde en € 67,59 ter zake van kosten van oproeping van de curator, te voldoen aan de griffier van de rechtbank Haarlem, door overmaking op rekeningnummer 19.23.25.833 ten name van MvJ arrondissement Haarlem onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer; Dit vonnis is gewezen door mr. E.C. Smits en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.