Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG8230

Datum uitspraak2008-12-23
Datum gepubliceerd2008-12-24
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/710603-08 en 08/750529-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft zich samen met zijn mededader schuldig gemaakt aan diefstal van een personenauto. Nadat verdachtes mededader het slachtoffer met een mes in beide benen heeft gestoken en deze de auto verlaten heeft, gaan verdachte en diens mededader er met de auto van het slachtoffer vandoor. Daarbij laten zij het slachtoffer al bloedend op de weg achter, zonder hem ook maar enige vorm van hulp te bieden danwel hulp in te schakelen. De rechtbank vindt dit uiterst laakbaar gedrag en rekent verdachte dit dan ook zwaar aan. Daarnaast heeft verdachte zich tezamen en in vereniging met anderen schuldig gemaakt aan bedreiging met zware mishandeling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. Verdachte, als bestuurder van een auto, en zijn mededaders hebben een door het slachtoffer bestuurde auto met hoge snelheid achtervolgd, afgesneden en klemgereden. Zodra de politie arriveert gaat verdachte er in de auto met hoge snelheid vandoor waardoor een achtervolging ontstaat, waarbij verdachte een aantal grove verkeersovertredingen niet schuwt. Hij brengt door een dergelijke handelwijze niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook zijn bijrijders en de medeweggebruikers. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en met als bijzondere voorwaarde toezicht van de Reclassering, ook als dat inhoudt een toeleiding naar een poliklinische behandeling door de Tender. Daarnaast wordt verdachte veroordeeld tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummers: 08/710603-08 en 08/750529-08 STRAFVONNIS Uitspraak: 23 december 2008 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974, wonende te [woonplaats], thans verblijvende in het huis van bewaring te Zwolle, terechtstaande terzake parketnummer 08/710603-08 - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting – terzake dat: 1. hij op of omstreeks 2 augustus 2008, in de gemeente Enschede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk één persoon, genaamd [slachtoffer], wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten die [slachtoffer], te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft hij, verdachte tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen: - tijdens een autorit (met de (personen)auto (Volkswagen Polo) van die [slachtoffer]) van Hengelo(O) naar Enschede (toe), in die (personen)auto: - die [slachtoffer] medegedeeld dat hij, verdachte en of zijn mededader(s), (samen) met die [slachtoffer], naar het huis van die [slachtoffer] zouden rijden en daar 300 Euro zouden gaan ophalen en/of - (vervolgens) - toen die [slachtoffer] had aangegeven het geld niet te hebben en/of had aangegeven niet naar zijn huis toe te willen gaan - die [slachtoffer] (met kracht) een (kaak)slag in/tegen het gezicht/hoofd gegeven en/of - (vervolgens) die [slachtoffer] gedwongen om achterin zijn (eigen) auto plaats te nemen en/of - (vervolgens) (meermalen) geprobeerd om die [slachtoffer] met een (koptelefoon)snoer vast te binden en/of - (vervolgens) die [slachtoffer] (indirect) medegedeeld dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer] naar een vijver zou(den) brengen en/of - die [slachtoffer] een mes getoond, althans in het bijzijn van die [slachtoffer] met een mes gemanipuleerd en/of - heeft hij, verdachte, tegen een mededader (genaamd Mededader) gezegd dat hij die [slachtoffer] maar in de benen moest steken, zodat die [slachtoffer] niet zou kunnen wegkomen en/of - geprobeerd die [slachtoffer] (aan diens kleding) vast te houden, althans geprobeerd die [slachtoffer] te beletten die (personen)auto te verlaten; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 2 augustus 2008, in de gemeente Enschede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft (hebben) hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) met dat opzet: - tijdens een autorit (met de (personen)auto (Volkswagen Polo) van die [slachtoffer]) van Hengelo(O) naar Enschede (toe), in die (personen)auto: - die [slachtoffer] gedwongen om achterin zijn (eigen) auto plaats te nemen en/of - (vervolgens) (meermalen) geprobeerd om die [slachtoffer] met een (koptelefoon)snoer vast te binden en/of - (vervolgens) die [slachtoffer] (indirect) medegedeeld dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer] naar een vijver zou(den) brengen en/of - die [slachtoffer] een mes getoond, althans in het bijzijn van die [slachtoffer] met een mes gemanipuleerd en/of - heeft hij, verdachte, tegen een mededader (genaamd Mededader) gezegd dat hij die [slachtoffer] maar in de benen moest steken, zodat die [slachtoffer] niet zou kunnen wegkomen en/of - geprobeerd die [slachtoffer] (aan diens kleding) vast te houden, althans geprobeerd die [slachtoffer] te beletten die (personen)auto te verlaten; ALTHANS, voor zover het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 2 augustus 2008, in de gemeente Enschede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om aan een persoon, te weten: [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet deze [slachtoffer] tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, met een mes in het linker- en/of rechterbeen heeft gestoken, althans in de benen heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 2. hij op of omstreeks 2 augustus 2008, in de gemeente Enschede, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto (Volkswagen Polo), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] voornoemd, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer] meermalen met een mes althans een scherp en/of puntig voorwerp in de benen heeft/hebben gestoken; Terzake parketnummer 08/750529-08 na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting dat: 1. hij op of omstreeks 31 augustus 2008, in de gemeente Enschede, met een ander of anderen, op of aan de openbare weg(en), de Pieter Lastmanstraat en/of de Rembrandtlaan en/of de Parkweg en/of de Ripperdastraat, in elk geval op of aan een of meer openbare weg(en), openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen een persoon genaamd [slachtoffer] en/of de door die [slachtoffer] bestuurde auto (merk Suzuki) welk geweld bestond uit het opzettelijk gewelddadig (met hoge snelheid) achtervolgen van de auto van die [slachtoffer] en/of het afsnijden van de auto van die [slachtoffer] en/of het klemrijden en/of tot stoppen dwingen van de auto van die [slachtoffer] en/althans het belemmeren van de vrije doorgang voor die [slachtoffer] en/of het opzettelijk gewelddadig gooien van een fles, althans een hard en/of zwaar voorwerp op en/of tegen en/of naar en/of in de richting van die auto van die [slachtoffer]; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 31 augustus 2008, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een auto (merk Suzuki), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt door toen daar een (bier)fles, althans een hard en/of zwaar voorwerp op/tegen die auto te gooien; ALTHANS, voor zover het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat hij op of omstreeks 31 augustus 2008, in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, [slachtoffer] heeft bedreigd met zware mishandeling en/of enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft/hebben verdachte (als bestuurder van een auto), en/of een of meer van zijn mededaders tezamen en in vereniging, opzettelijk dreigend met een auto een door [slachtoffer] bestuurde auto (met hoge snelheid) achtervolgd en/of afgesneden en/of klemgereden en/of tot stoppen gedwongen en/althans de vrije doorgang belemmerd en/of een fles naar de auto van die [slachtoffer] gegooid, althans een hard en/of zwaar voorwerp op en/of tegen en/of naar en/of in de richting van die auto van die [slachtoffer] gegooid; 2. hij op of omstreeks 31 augustus 2008, in de gemeente(n) Enschede en/of Hengelo (O), als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg(en), de Pieter Lastmanstraat en/of de Rembrandtlaan en/of de Parkweg en/of de Ripperdastraat en/of de Hengelosestraat en/of de Enschedesestraat en/of de Hermesstraat en/of de Socratesstraat en/of Stadionlaan, daarmee heeft gereden met een snelheid die veel te hoog was voor een veilige verkeersafwikkeling ter plekke en/of daarmee een voor hem rijdende auto (Suzuki) heeft ingehaald en/althans voorbij is gereden en/of die auto (Suzuki) heeft afgesneden en/of heeft klemgereden en/althans de vrije doorgang voor die auto (Suzuki) heeft belet of belemmerd en/of meermalen in elk geval eenmaal (telkens) terplaatse waar een driekleurig verkeerslicht bestemd voor het verkeer in zijn rijrichting rood licht uitstraalde niet is gestopt doch met zeer hoge snelheid althans met enige snelheid de kruising of splitsing van die weg(en) is opgereden of overgereden, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg(en) werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg(en) werd gehinderd, althans kon worden gehinderd; Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. De rechtbank acht, anders dan de officier van justitie, niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder parketnummer 08/710603-08 sub 1 primair, sub 1 subsidiair en sub 1 meer subsidiair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Uit de bewijsmiddelen volgt niet dat verdachte en zijn mededader de tenlastegelegde handelingen, zoals per gedachtenstreepje omschreven, hebben gepleegd. De enkele verklaring van het slachtoffer daarover is onvoldoende. Daarnaast volgt uit de bewijsmiddelen in deze zaak niet dat verdachte volledig en nauw heeft samengewerkt met medeverdachte met betrekking tot het steekincident. Door de raadsvrouw van verdachte is aangevoerd dat hetgeen aan verdachte sub 2 is tenlastegelegd niet als diefstal kan worden gekwalificeerd. Zij voert hiertoe aan dat door verdachte geen wegnemingshandeling is verricht, nu hij met toestemming van het slachtoffer, als zijnde eigenaar van de auto, in deze auto mocht rijden. Verdachte had daarom de auto rechtmatig onder zich, waardoor er, volgens de raadsvrouw, geen sprake is van diefstal, maar van verduistering. De rechtbank overweegt ten aanzien van vorenstaande het volgende: Vast is komen te staan dat verdachte en zijn mededader zich met het slachtoffer in de auto van het slachtoffer bevonden. Op een gegeven moment heeft het slachtoffer met twee door verdachtes mededader toegebrachte steekwonden zijn auto verlaten. Verdachte en zijn mededader zijn er vervolgens met de auto van het slachtoffer gegaan en hebben de auto niet teruggegeven. Van enige toestemming om de auto op dat moment mee te nemen is niet gebleken en ligt, gelet op de omstandigheden waaronder de auto is meegenomen, ook niet voor de hand, zodat niet gesproken kan worden van “rechtmatig onder zich hebben”. De rechtbank verwerpt derhalve het verweer. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het onder parketnummer 08/710603-08 sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, alsmede dat verdachte het onder parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair en sub 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: terzake parketnummer 08/710603-08: 2. hij op 2 augustus 2008 in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto (Volkswagen Polo), toebehorende aan [slachtoffer]; terzake parketnummer 08/750529-08: 1. MEER SUBSIDIAIR hij op 31 augustus 2008 in de gemeente Enschede, tezamen en in vereniging met anderen, [slachtoffer] heeft bedreigd met zware mishandeling en enig misdrijf tegen het leven gericht, immers hebben verdachte (als bestuurder van een auto) en zijn mededaders opzettelijk dreigend met een auto een door [slachtoffer] bestuurde auto (met hoge snelheid) achtervolgd en afgesneden en klemgereden; 2. hij op 31 augustus 2008 in de gemeente(n) Enschede en/of Hengelo (O), als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg(en), de Pieter Lastmanstraat en/of de Rembrandtlaan en/of de Parkweg en/of de Ripperdastraat en/of de Hengelosestraat en/of de Enschedesestraat en/of de Hermesstraat en/of de Socratesstraat en/of Stadionlaan, daarmee heeft gereden met een snelheid die veel te hoog was voor een veilige verkeersafwikkeling ter plekke en daarmee een voor hem rijdende auto (Suzuki) heeft ingehaald en die auto (Suzuki) heeft afgesneden en heeft klemgereden en meermalen in elk geval eenmaal (telkens) terplaatse waar een driekleurig verkeerslicht bestemd voor het verkeer in zijn rijrichting rood licht uitstraalde niet is gestopt doch met zeer hoge snelheid de kruising of splitsing van die weg(en) is opgereden of overgereden, door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die wegen werd veroorzaakt en het verkeer op die weg(en) kon worden gehinderd; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/710603/08 sub 2, alsmede wat aan verdachte onder parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: Terzake parketnummer 08/710603-08: wat betreft sub 2 het misdrijf: "Diefstal door twee of meer verenigde personen", strafbaar gesteld bij artikel 310 jo. 311 van het Wetboek van Strafrecht; Terzake parketnummer 08/750529-08 wat betreft sub 1 meer subsidiair het misdrijf: "Medeplegen van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en bedreiging met zware mishandeling", strafbaar gesteld bij artikel 285 jo. 47 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 2 de overtreding: "Overtreding van artikel 5 Wegenverkeerswet 1994", strafbaar gesteld bij artikel 177 van het Wetboek van Strafrecht; Door drs. H.A. Gerritsen, forensisch psychiater, is een onderzoek ingesteld naar de geestvermogens van verdachte. Van dat onderzoek is in december 2008 een rapport opgesteld dat, zakelijk weergegeven, de volgende conclusies vermeldt. Verdachte is lijdende aan een ziekelijke stoornis in de zin van ADHD. Daarnaast is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens in de zin van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. Tevens is er sprake van misbruik van cocaïne en alcohol. Ten tijde van het plegen van de tenlastegelegde feiten leed verdachte aan de ziekelijke stoornis en de gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens, zoals voornoemd. Dit heeft de gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het plegen van de feiten beïnvloed. Verdachte is als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank verenigt zich met deze conclusie en maakt deze tot de hare. Overigens zijn geen omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake parketnummer 08/710603-08 sub 1 primair en sub 2 en terzake parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair wordt veroordeeld tot: een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met bevel dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, met bevel, dat deze straf voor een gedeelte van 6 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, dan wel niet heeft nageleefd de bijzondere voorwaarde: de veroordeelde zal zich gedurende de proeftijd gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Almelo, aan welke instelling opdracht wordt gegeven overeenkomstig art 14d Wetboek van Strafrecht, ook als dat inhoudt een poliklinische behandeling bij de Tender en het innemen van medicatie en/of zijn medewerking te verlenen aan urinecontroles, en met toewijzing van de civiele vordering van [slachtoffer] tot een bedrag van € 90,- oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel en met niet-ontvankelijkheidverklaring voor het overige deel. Daarnaast heeft de officier van justitie gevorderd dat verdachte, terzake parketnummer 08/750529-08 sub 2 wordt veroordeeld tot: een taakstraf, te weten de werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 60 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen en een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straffen behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat hij zich met zijn mededader schuldig heeft gemaakt aan diefstal van de auto van het slachtoffer van een door [verdachte 1] gepleegde mishandeling. Verdachte, diens mededader [verdachte 1] en het latere slachtoffer zijn op 2 augustus 2008, onder invloed van drugs en/of alcohol, op weg van Hengelo (O) naar Enschede om cocaïne te kopen. Op een gegeven moment ontstaat er een hectische situatie in de auto. Tijdens deze hectiek steekt de mededader van verdachte het slachtoffer met een mes in beide benen, terwijl deze op een ongebruikelijke manier tracht de auto te verlaten. Nadat het slachtoffer daadwerkelijk de auto verlaten heeft, gaan verdachte en diens mededader er met de auto van het slachtoffer vandoor, terwijl zij hem al bloedend op de weg achterlaten zonder hem ook maar enige vorm van hulp te bieden danwel hulp in te schakelen. De rechtbank vindt dit uiterst laakbaar gedrag en acht het zeer laaghartig dat verdachte en diens mededader zich op een dergelijke wijze schuldig hebben gemaakt aan diefstal. De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zich een aantal weken later bij een ruzie heeft laten betrekken waar hij totaal niets mee te maken had en daardoor wederom een tweetal strafbare feiten pleegt. Verdachte is op 31 augustus 2008 samen met 2 jongens en een meisje in een BMW gestapt, waarin verdachte gereden heeft. Eén van de mannelijke bijrijders had al gedurende een lange periode ruzie met het latere slachtoffer en deze wilden zij die nacht, samen met 2 jongens in een Opel Calibra, opzoeken bij zijn huis in Enschede. Onderweg naar Enschede komen zij deze jongen bij toeval tegen in zijn Suzuki Alto. Vervolgens ontstaat er een achtervolging van de Suziki Alto door de BMW en de Opel Calibra, waarbij de Suzuki Alto meerdere malen is afgesneden en klemgereden door verdachte. Op een gegeven moment arriveert de politie en gaat verdachte er in de BMW met hoge snelheid vandoor. Daarop ontstaat een achtervolging waarbij verdachte een aantal grove verkeersovertredingen niet schuwt. Hij brengt door een dergelijke handelwijze niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook zijn bijrijders en de medeweggebruikers. Verdachte geeft ter terechtzitting op te kennen dat hij het laakbare van zijn gedrag niet inziet. De rechtbank is dan ook van oordeel dat, gelet op de ernst van de onderhavige feiten, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur de meest passende reactie is. De rechtbank zal een deel van deze gevangenisstraf voorwaardelijk doen zijn, gelet op een omtrent verdachte door mevr. A.M. Schabbink, reclasseringsmedewerker, opgesteld voorlichtingsrapport, d.d. 26 november 2008 en teneinde verdachte ervan te weerhouden zich andermaal met feiten als de onderhavige in te laten. Nu de rechtbank minder feiten heeft bewezen verklaard, acht zij een lichtere strafafdoening dan door de officier van justitie geëist, geïndiceerd. Civiele vordering De rechtbank overweegt verder, dat [slachtoffer], terzake van feit 1 onder parketnummer 08/710603-08, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier heeft gevoegd in het strafproces, en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij, tot een totaalbedrag van € 3427,71, bestaande uit de volgende posten: Autoschade: € 3142,71 Winterjas: € 85,- Kniebroek: € 30,- Blouse (Brunotti) € 60,- Nieuwe autopapieren: € 29,- Nieuwe nummerplaten: € 25,- Autoradio: € 100,- Naar het oordeel van de rechtbank is deze gemotiveerd door verdachte betwiste, vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk, nu verdachte terzake feit 1 onder voornoemd parketnummer zal worden vrijgesproken. De na te melden straffen zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 27, 57, 62 en 91 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede op de artikelen 179 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder parketnummer 08/710603-08 sub 1 primair, sub 1 subsidiair en sub 1 meer subsidiair en onder parketnummer 08/750529-08 sub 1 primair en sub 1 subsidiair is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het onder parketnummer 08/710603-08 sub 2 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan, alsmede dat het onder parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair en sub 2 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan . Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte terzake parketnummer 08/710603-08 sub 2 en terzake parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair tot: een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. Beveelt dat deze straf voor een gedeelte van 2 maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren bepaalde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende de proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. Stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Almelo, aan welke instelling opdracht wordt gegeven overeenkomstig art 14d Wetboek van Strafrecht, ook als dat inhoudt een toeleiding naar een poliklinische behandeling door de Tender, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d Sr; Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Bepaalt dat de benadeelde partij [slachtoffer] terzake sub 1 onder parketnummer 08/710603-08: in het geheel niet-ontvankelijk is in zijn vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt verdachte terzake parketnummer 08/750529-08 sub 2 tot: ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder parketnummer 08/710603-08 sub 2 en wat aan de verdachte onder parketnummer 08/750529-08 sub 1 meer subsidiair en sub 2 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; Heft op het tegen verdachte verleende bevel tot voorlopige hechtenis, met ingang van 30 december 2008, welk bevel afzonderlijk zal worden geminuteerd. Aldus gewezen door mr. Caminada, voorzitter, mr. Bordenga en mr. De Wit, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Hoek, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 23 december 2008. Mr. De Wit is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.