Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BH0733

Datum uitspraak2009-01-23
Datum gepubliceerd2009-01-23
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Gravenhage
Zaaknummers22-002485-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging van het openbaar gezag door in zijn winkel, zichtbaar vanaf de openbare weg, T-shirts met de term “corrupt” in combinatie met het gespiegelde politielogo ter verkoop aanwezig te hebben. De term “corrupt” heeft de strekking de eer en goede naam aan te tasten en is mitsdien beledigend in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht (HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 129). Nu die term in combinatie met het gespiegelde politielogo het statement tot uitdrukking brengt dat de politie corrupt is, richt die belediging zich tot de Nederlandse politie als openbaar gezag. De belediging valt dientengevolge onder het bereik van artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht.


Uitspraak

Rolnummer: 22-002485-08 Parketnummer: 10-662771-07 Datum uitspraak: 23 januari 2009 TEGENSPRAAK Gerechtshof te 's-Gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 29 april 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1963, [adres]. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 9 januari 2009. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht. Tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding, zoals ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep op vordering van respectievelijk de officier van justitie en de advocaat-generaal gewijzigd. Van de dagvaarding en van de vorderingen wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd. Procesgang In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het tenlastegelegde veroordeeld tot een geldboete van € 175,-, subsidiair 3 dagen hechtenis, met beslissing omtrent het beslag als nader in het vonnis omschreven. Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld. Het vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt. Bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: hij op 8 februari 2007 te Rotterdam opzettelijk het openbaar gezag, te weten de Nederlandse politie, in het openbaar bij afbeelding heeft beledigd door duidelijk zichtbaar in zijn winkel T-shirts ter verkoop aanwezig te hebben voorzien van de tekst "corrupt" waarbij op/in/boven de "o" het gespiegelde politielogo is afgebeeld. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken. Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. Bewijsvoering Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht. Nadere bewijsoverwegingen De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep namens de verdachte vrijspraak bepleit. Hij heeft hiertoe aangevoerd dat het logo afgebeeld op de T-shirts ziet op het politiekorps, zodat de korpschef aangifte had moeten doen van belediging. Voorts is aangevoerd dat de opdruk op de T-shirts niet beledigend is en dat de verdachte bovendien, zo dit wel het geval zou zijn, nimmer de opzet heeft gehad om te beledigen. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Blijkens het dossier en het verhandelde ter terechtzitting heeft de verdachte in zijn winkel T-shirts ter verkoop aangeboden met daarop - voor zover met het oog op de hierboven opgenomen bewezenverklaring relevant - de term "corrupt" waarbij op/in/boven de letter "o" een, hoewel gespiegeld, voor het publiek als zodanig herkenbaar politielogo is afgebeeld, welke T-shirts vanaf de openbare weg zichtbaar waren. Een uitlating is beledigend wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. De term "corrupt" heeft de strekking de eer en goede naam aan te tasten en is mitsdien beledigend in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht (HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 129). Nu die term in combinatie met het gespiegelde politielogo het statement tot uitdrukking brengt dat de politie corrupt is, richt die belediging zich tot de Nederlandse politie als openbaar gezag. De belediging valt dientengevolge onder het bereik van artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht. De stelling van de raadsman dat in dat geval de korpschef aangifte had moeten doen, vindt haar weerlegging in artikel 269 van het Wetboek van Strafrecht. Ten aanzien van het opzet van de verdachte tot het beledigen overweegt het hof als volgt. Belediging is alleen strafbaar wanneer er opzet bestaat op de krenking van iemands eer of goede naam. Blijkens de jurisprudentie hoeft er geen sprake te zijn van 'animus injurandi' (HR 21 oktober 1980, NJ 1981, 69), het opzet omvat alle gradaties. Het opzet om te beledigen is reeds aanwezig, indien de dader zich het beledigende karakter van de door hem gebezigde uitdrukkingen voldoende bewust is geweest (HR 16 juni 1953, NJ 1953, 618). De aanduiding "corrupt" is, objectief beschouwd, naar de hedentendage in de samenleving geldende normen zozeer negatief van inhoud, dat de verdachte het beledigende karakter daarvan moet hebben begrepen. Kwalificatie van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde levert op: eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan het openbaar gezag. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde De raadsman heeft namens de verdachte een beroep gedaan op de rechtvaardigingsgrond van artikel 266, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, in welk verband hij tevens op het recht op vrijheid van meningsuiting heeft gewezen. Dit beroep mist feitelijke grondslag, nu de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, evenals in eerste aanleg, expliciet heeft verklaard dat hij met het aanbieden van de T-shirts geenszins de bedoeling had een oordeel over de behartiging van openbare belangen te geven, noch zijn mening tot uitdrukking te brengen. De verdachte had de T-shirts slechts uit commercieel oogpunt ter verkoop aanwezig. Het bewezenverklaarde is dan ook, nu ook overigens geen omstandigheid aannemelijk is geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, strafbaar. Strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. Strafmotivering De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 175,-, subsidiair 3 dagen hechtenis. Voorts heeft de advocaat-generaal de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven T-shirts gevorderd. Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting. Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging van het openbaar gezag door in zijn winkel, zichtbaar vanaf de openbare weg, T-shirts met de term "corrupt" in combinatie met het gespiegelde politielogo ter verkoop aanwezig te hebben. Dergelijke beledigingen tasten de eer en goede naam en daarmede ook het gezag van de politie aan. Echter, gelet op de omstandigheden waaronder de strafbare gedraging heeft plaatsgevonden, is het hof van oordeel dat in deze kan worden volstaan met de verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen T-shirts met de term "corrupt" en het gespiegelde politielogo, welke T-shirts aan de verdachte toebehoren en met behulp van welke T-shirts het bewezenverklaarde misdrijf is begaan dan wel welke T-shirts tot het begaan van dat misdrijf zijn vervaardigd of bestemd. Het hof acht daarbij van belang dat de verdachte met het ter verkoop aanbieden van de shirts op zich geen kwade intenties had. Bovendien had de verbalisant in eerste instantie ook kunnen volstaan met het geven van een waarschuwing en de verdachte in de gelegenheid kunnen stellen de verkoop van de gewraakte T-shirts vrijwillig te staken, daar de verdachte ook heeft aangegeven bereid te zijn geweest de shirts uit zijn winkel te verwijderen. Daarvan heeft de verbalisant afgezien. Voorts heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheid dat de verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 29 december 2008 niet eerder is veroordeeld. Het hof is dan ook - alles overwegende - van oordeel dat navermelde straf, waarbij tevens rekening is gehouden met de draagkracht van de verdachte, een passende en geboden reactie vormt. Toepasselijke wettelijke voorschriften Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 24, 33, 33a, 266 en 267 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde. BESLISSING Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. Verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen terzake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert. Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde. Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven T-shirts met de term "corrupt" en het gespiegelde politielogo. Gelast de teruggave aan de verdachte van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven T-shirts met de term "poep" en het gespiegelde politielogo. Dit arrest is gewezen door mr. L.A.J.M. van Dijk, mr. Chr.A. Baardman en mr. A.M.P. Gaakeer, in bijzijn van de griffier mr. P. Melis. Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 23 januari 2009.