Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BH6915

Datum uitspraak2009-03-19
Datum gepubliceerd2009-03-19
RechtsgebiedBestuursrecht overig
Soort ProcedureVoorlopige voorziening
Instantie naamRechtbank Zwolle
ZaaknummersAwb 09/335
Statusgepubliceerd
SectorVoorzieningenrechter


Indicatie

Geen schorsing evenementenvergunning ten behoeve van de op 20 maart 2009 te houden klassementsproef "Worstdijk" te Kuiinre in kader Tank S rally ondanks formele gebreken.


Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector Bestuursrecht, Voorzieningenrechter Registratienummer : Awb 09/335 Bestreden besluit : 10 maart 2009 Datum zitting : 19 maart 2009 Proces-verbaal van de op de openbare zitting op de hierboven vermelde datum gedane mondelinge uitspraak in het geding tussen: A te B, verzoeker, en het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, verweerder. Stichting autosport Noordoostpolder, belanghebbende. Na sluiting van het onderzoek ter zitting doet de voorzieningenrechter onmiddellijk mondeling uitspraak. 1.Beslissing De voorzieningenrechter van de rechtbank -wijst het verzoek af. 2. Overwegingen De voorzieningenrechter heeft het op 18 maart 2009 ingekomen verzoek om voorlopige voorziening opgevat als een verzoek de ten behoeve van de op 20 maart 2009 te houden klassementsproef “Worstdijk” van Tank S rally verleende evenementenvergunning te schorsen. De voorzieningenrechter heeft moeten vaststellen dat verweerder in de besluitvorming hiervan ernstig tekort is geschoten. Zo staat vast dat belanghebbende de betreffende aanvraag evenementenvergunning reeds op 22 december 2008 bij verweerder heeft ingediend en verweerder eerst enkele dagen geleden - namelijk op 17 maart 2009 – de verleende vergunning heeft gepubliceerd. Nu de rally reeds over enige dagen plaats vindt, maakt verweerder een eventuele bezwaarprocedure slechts illusoir en dwingt het bezwaarmakers die het evenement nog willen voorkomen een gang naar de voorzieningenrechter te maken. Voorts heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat het besluit onbevoegd is genomen nu niet het college van burgemeester en wethouders maar slechts de burgemeester op grond van de APV van de gemeente Steenwijkerland bevoegd is een evenementenvergunning te verlenen. In dit verband wordt voorts nog opgemerkt dat onweersproken sprake is van wedstrijden op de weg als bedoeld in artikel 2:25, lid 4 van bedoelde APV, zodat op grond van artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 148, lid 1 sub b van deze wet burgemeester en wethouders ontheffingen op grond van deze hadden dienen te verlenen, hetgeen evenmin heeft plaatsgevonden. Genoemde formele gebreken geven op zich in beginsel voldoende aanleiding om de evenementenvergunning te schorsen. De voorzieningenrechter ziet hier echter van af nu door een schorsing belanghebbende gelet op het korte tijdsbestek ernstig zou worden gedupeerd en er geen alternatief aanwezig is. Voorts is de voorzieningenrechter er voldoende van overtuigd geraakt dat belanghebbende haar uiterste best heeft gedaan in contacten met Plaatselijk Belang Kuinre en ook door individuele gesprekken met omwonenden, de hinder als gevolg van de rally zo beperkt mogelijk te houden. Er is geen reden om te twijfelen aan de opmerkingen van de vertegenwoordigers van belanghebbende ter zitting dat inmiddels ook de ergernissen (over onder meer niet vergoede schade) uit het verleden zijn uitgesproken. Daarnaast kunnen de aangegeven formele gebreken in de bezwarenprocedure worden hersteld. Nu de voorzieningenrechter van oordeel is dat aan de belangen van belanghebbende een groter gewicht moet worden toegekend dan aan de individuele belangen van verzoeker, wordt het verzoek afgewezen. Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door mr. J.H.M. Hesseling en C. Kuiper, als griffier, is ondertekend. Afschrift verzonden op: