Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ2685

Datum uitspraak2009-07-10
Datum gepubliceerd2009-07-15
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Amsterdam
Zaaknummers23-005414-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Aan de verdachte is geen rijbewijs afgegeven voor de categorie waaronder de bromfiets valt. Het rijbewijs was afgegeven in de categorieën A en B en het was de verdachte na de invordering daarvan daarom verboden te rijden op/in een voertuig van die categorieën. Het onderdeel “een motorrijtuig, (tweewielige bromfiets), van de categorie of categorieën, waarvoor dat rijbewijs was afgegeven, heeft bestuurd” kan derhalve niet bewezen worden verklaard. Volgt vrijspraak.


Uitspraak

arrestnummer: parketnummer: 23-005414-08 datum uitspraak: 10 juli 2009 TEGENSPRAAK ARREST VAN HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Haarlem van 21 oktober 2008 in de strafzaak onder parketnummer 15-662285-07 van het openbaar ministerie tegen [verdachte], [geboorteplaats] 1965, [adres en woonplaats] Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 21 oktober 2008 en op de terechtzitting in hoger beroep van 10 juli 2009. Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de naar voren is gebracht. Tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: "hij op of omstreeks 08 juli 2007 om 23.45 uur te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, als degene van wie ingevolge artikel 164 van de Wegenverkeerswet 1994 de overgifte van een op zijn naam gesteld rijbewijs was gevorderd en/of als degene van wie zijn rijbewijs was ingevorderd en aan wie dat bewijs niet was teruggegeven, op de weg, de Rijkerstreek, een motorrijtuig, (tweewielige bromfiets), van de categorie of categorieën, waarvoor dat rijbewijs was afgegeven, heeft bestuurd; De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de geldende wegenverkeerswetgeving betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd." Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, leest het hof deze verbeterd. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad. Vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het hof zich daarmee niet verenigt. Vordering van het openbaar ministerie De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het hem tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een geldboete van € 1.250,-. Vrijspraak Naar het oordeel van het hof is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is tenlastegelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Het hof overweegt daaromtrent als volgt. Op 8 juli 2007 heeft de verdachte een snelheidsovertreding begaan op een bromfiets. In verband met de mate waarin de maximumsnelheid is overtreden is het rijbewijs van de verdachte ingevorderd. Aan de verdachte is medegedeeld dat het hem verboden was om rijdend zijn weg op de bromfiets te vervolgen. Kort na deze overtreding wordt de verdachte toch rijdend op dezelfde bromfiets aangetroffen. Hierop wordt de verdachte aangehouden. De verdachte beschikte niet over een bromfietscertificaat en ook (nog) niet over een rijbewijs in de categorie AM (bromfietsen en brommobielen). Wel is aan de verdachte een rijbewijs voor de categorieën A (motor licht en zwaar) en B (personenauto) afgegeven. Aan de verdachte is derhalve geen rijbewijs afgegeven voor de categorie waaronder de bromfiets valt. Het rijbewijs was afgegeven in de categorieën A en B en het was de verdachte na de invordering daarvan daarom verboden te rijden op/in een voertuig van die categorieën. Het onderdeel “een motorrijtuig, (tweewielige bromfiets), van de categorie of categorieën, waarvoor dat rijbewijs was afgegeven, heeft bestuurd” kan derhalve niet bewezen worden verklaard. Het voorgaande betekent dat, ondanks dat het rijbewijs van de verdachte was ingevorderd wegens de snelheidsovertreding op de bromfiets, het de verdachte niet verboden was op een bromfiets te rijden. Het hof beseft dat deze uitkomst bevreemding kan wekken, maar benadrukt dat het een uitzonderlijke situatie betreft die met de invoering van het rijbewijs in de categorie AM tot het verleden zal gaan behoren. Op de rijbewijzen in nieuwe vorm die tegenwoordig worden afgegeven voor een andere categorie dan categorie AM wordt automatisch die laatste categorie bijgeschreven. Vóór de invoering van de categorie AM diende men te beschikken over een rijbewijs of een bromfietscertificaat om een bromfiets te mogen besturen. Uiterlijk tot 1 oktober 2016 kunnen houders van (oude) rijbewijzen, niet afgegeven voor categorie AM, de bevoegdheid houden tot het besturen van bromfietsen. (Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs, Stb. 2006, 322: artikel VI, vijfde lid.) In de 10 jaar voorafgaand aan die datum zullen alle rijbewijzen in oude vorm zijn vervangen door rijbewijzen in de nieuwe vorm. Beslissing Het hof: Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij. Dit arrest is gewezen door de vijfde meervoudige strafkamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mr. R.P.P. Hoekstra, mr. R. Veldhuisen en mr. J.A. Peters, in tegenwoordigheid van mr. M. Bijleveld, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 10 juli 2009. Mr. R. Veldhuisen en Mr. J.A. Peters zijn buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.