Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ2947

Datum uitspraak2009-07-16
Datum gepubliceerd2009-07-17
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureVoorlopige voorziening
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers203565 KG ZA 09-248
Statusgepubliceerd
SectorVoorzieningenrechter


Indicatie

Vordering in kort geding tot levering van aandelen waarop een conservatoir beslag tot afgifte rust. Door dit beslag zijn de beslagschuldenaren niet langer gerechtigd de beslagen aandelen te vervreemden, terwijl voorts artikel 198 WvSr het ontrekken van vermogensbestanddelen aan verhaal sanctioneert. Volgt afwijzing van de vordering.


Uitspraak

vonnis RECHTBANK BREDA Sector civiel recht Team handelsrecht zaaknummer / rolnummer: 203565 / KG ZA 09-248 Vonnis in kort geding van 16 juli 2009 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ISARIS BV, gevestigd en kantoorhoudende te Breda, eiseres, advocaat mr. A.L.T. van Vught, tegen de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht FIREA CONSULTANTS NV, gevestigd te Bonaire en kantoorhoudende te Curaçao (Nederlandse Antillen), gedaagde, advocaten mr. R.G.J. de Haan en mr. T. Reutelingsperger. Partijen zullen hierna Isaris en Firea genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 26 mei 2009; - de bij brief van 18 juni 2009 overgelegde producties 1 tot en met 22, zijdens Isaris; - de bij brief van 13 juli 2009 overgelegde producties 1 tot en met 7, zijdens Firea; - de bij faxbrief van 13 juli 2009 in het geding gebrachte producties 23 tot en met 27, zijdens Isaris; - de bij faxbrief van 13 juli 2009 in het geding gebrachte productie 28, zijdens Isaris; - de mondelinge behandeling d.d. 14 juli 2009; - de pleitnota van Isaris; - de pleitnota van Firea. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. Het geschil 2.1. Isaris vordert samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 1. primair Firea te veroordelen tot levering van 3.657 aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Rofitec Group BV aan Isaris tegen betaling van een bedrag van eur 3.657,- en te bepalen dat het in dezen te wijzen vonnis in de plaats zal treden van een tussen partijen rechtsgeldig opgemaakte notariële akte van levering overeenkomstig productie 21, onder de voorwaarde dat de koopprijs binnen veertien dagen na opgave van het bankrekeningnummer zal zijn overgemaakt aan Firea; subsidiair Firea te veroordelen tot levering van 3.657 aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Rofitec Group BV aan Isaris tegen betaling van een bedrag van eur 3.657,- en daartoe al het nodige te doen om binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de als productie 21 aan deze akte gehechte notariële akte van levering te laten passeren door de notaris op straffe van een dwangsom van eur 5.000,- per dag; 2. Firea te verbieden om in de algemene vergadering van aandeelhouders van Rofitec Group BV stem uit te brengen op de door haar gehouden aandelen Rofitec Group BV zo lang zij niet volledig heeft voldaan aan de veroordeling onder punt 1; 3. Firea te veroordelen in de kosten van dit geding. 2.1. Firea voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 3. De beoordeling 3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: - Isaris, Firea, Stichting Administratiekantoor Vierbos en Stichting Venture Nos zijn aandeelhouders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rofitec Group BV. - Partijen zijn tezamen met andere betrokkenen verwikkeld in diverse juridische geschillen, waarover in de aanhangig gemaakte rechtszaken nog geen rechterlijk oordeel is geveld. - De heer Boele heeft conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de aandelen van Isaris en Firea in Rofitec Group BV en een bodemprocedure geëntameerd jegens onder meer Isaris, Firea en de heer Huijnen. 3.2. Isaris vordert levering van Firea van aandelen in Rofitec Group BV waarop een conservatoir beslag rust. Het conservatoir beslag doet de schuldeiser (in casu de heer Boele) een middel aan de hand waarmee hij kan voorkomen dat zijn schulderna(a)r(en) - waaronder in casu Firea - vermogensbestanddelen vervreemden of bezwaren voordat ze kunnen worden geëxecuteerd. Nu de beslagschuldenaren en de betreffende vennootschappen niet meer gerechtigd zijn tot vervreemding, bezwaring of onderbewindstelling van de aandelen in Rofitec Group BV, staat dit aan toewijzing van de door Isaris gevorderde levering van deze aandelen in de weg. Dat een beslagschuldenaar die in weerwil van het beslag de eigendom van de beslagen aandelen overdraagt, deze overdracht niet tegen de beslaglegger kan inroepen waardoor er sprake is van relatieve nietigheid - zoals Isaris stelt - doet aan voornoemde norm dat de beslagschuldenaar en de betreffende vennootschap daartoe door het conservatoir beslag op de aandelen niet langer gerechtigd zijn, niet af en ziet slechts op de gevolgen indien vervreemding van het beslagen goed desalniettemin plaatsvindt. Het vorenstaande wordt kracht bijgezet door artikel 198 van het Wetboek van Strafrecht inhoudende het verbod, met aanzienlijke sanctie, om vermogensbestanddelen aan verhaal te onttrekken. Deze strafbepaling strekt tot het afdwingen van eerbiediging van een daad van openbaar gezag, zijnde het door de voorzieningenrechter verleende verlof tot het doen leggen van het onderhavige beslag. Daarbij doet niet ter zake of de persoon in wiens belang het conservatoir beslag is gelegd al dan niet is benadeeld. Dit alles brengt mee dat eerst het beslag verdwenen zal moeten zijn en pas daarna deze vordering inhoudelijk beoordeeld kan worden. Vóór dat moment ontbreekt een rechtens te respecteren belang bij de vordering. Voorts is het zo dat partijen volstrekt verdeeld zijn over de rechtsgeldigheid van de aanspraken van Isaris op de door haar gehouden aandelen in Rofitec Group BV en de overige onderlinge rechtverhoudingen tussen partijen en andere betrokkenen en de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen, die rechtstreeks de rechtsgeldigheid raken van de aanspraken van Isaris op de aandelen in Rofitec Group BV in deze kort geding procedure. In deze kort geding procedure laat zich niet vaststellen wie van partijen het gelijk aan haar zijde heeft. Onder die omstandigheden is een ingrijpende wijziging van de bestaande situatie niet gerechtvaardigd, zodat ook om die reden de vordering van Isaris behoort te worden afgewezen. 3.3. Isaris zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Firea worden begroot op: - vast recht EUR 262,00 - salaris advocaat 816,00 Totaal EUR 1.078,00 4. De beslissing De voorzieningenrechter 4.1. wijst de vorderingen af, 4.2. veroordeelt Isaris in de proceskosten, aan de zijde van Firea tot op heden begroot op EUR 1.078,00, 4.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Harteveld op 16 juli 2009.?