Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ4980

Datum uitspraak2009-07-27
Datum gepubliceerd2009-08-11
RechtsgebiedPersonen-en familierecht
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Dordrecht
Zaaknummers81695 / FA RK 09-8175/ 1013804
Statusgepubliceerd


Indicatie

voorlopige machtiging ex artikel 2 Wet BOPZ


Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT Sector civiel recht zaaknummer: 81695 / FA RK 09-8175/ 1013804 beschikking van de enkelvoudige kamer van 27 juli 2009 voorlopige machtiging ex artikel 2 Wet BOPZ 1. Het verzoek en de procedure 1.1. De officier van justitie heeft op 30 juni 2009 een verzoekschrift ingediend tot het verlenen van een voorlopige machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) ten aanzien van: [betrokkene], hierna verder te noemen: betrokkene, geboren op [geboortedatum], [geboorteplaats], wonende te [adres] 1.2. Bij dit verzoekschrift zijn de volgende stukken betreffende betrokkene overgelegd: - een geneeskundige verklaring d.d. 26 juni 2009 - een stuk getiteld “Evaluatie Toezicht”, dat een eindevaluatie bevat van het door de reclassering uitgeoefende toezicht in het kader van een van voorwaardelijke veroordeling. 1.3. Op 13 juli 2009 heeft de rechter betrokkene, die werd bijgestaan door mr. H.J. Naber, in zijn woning willen horen, er was echter geen behandelaar aanwezig. De zaak is toen aangehouden tot 20 juli 2009. 1.4. Op 13 juli 2009 heeft de rechter betrokkene, die werd bijgestaan door mr. H.J. Naber, in de rechtbank gehoord. Er was echter wederom geen behandelaar aanwezig en de zaak is toen aangehouden tot 27 juli 2009. 1.5. Op 27 juli 2009 is betrokkene niet verschenen. Toen heeft de rechter in afwezigheid van betrokkene doch vertegenwoordigd door zijn advocaat gehoord; - dhr. A. van Dongen, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, verbonden aan De Grote Rivieren, behandelaar van betrokkene; - de moeder van betrokkene en haar partner; - de vader van betrokkene. 1.6. De advocaat van betrokkene heeft, mede naar aanleiding van hetgeen de gehoorde personen te berde hebben gebracht, het woord gevoerd. 1.7. De griffier heeft proces-verbaal opgemaakt. 2. De beoordeling 2.1. Betrokkene heeft tijdens de zitting van 20 juli 2009 weliswaar meegedeeld bereid te zijn tot verblijf in De Grote Rivieren lokatie Overkampweg, maar hij weigert verblijf in een verslavingskliniek. De machtiging is verzocht met het doel betrokkene op te doen nemen in een verslavingskliniek (GGZ Bouman). Gezien dit een en ander kan niet worden gezegd dat betrokkene blijk geeft van de nodige bereidheid tot opneming en verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. 2.2. Uit de geneeskundige verklaring blijkt dat betrokkene lijdt aan een middelenverslaving, zoals benzodiazepine en amfetamine. 2.3. Een verslaving kan niet tot toepassing van de Wet Bopz leiden, tenzij de verslaving gepaard gaat met (andere) psychische stoornissen van zodanige ernst dat het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend worden beïnvloed, dat de betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend, omdat de stoornis de gevaarvolle daden van de betrokkene overwegend beheerst (HR 23 september 2005, LJN AU0372). Naar het oordeel van de rechtbank is in dit geval aan dit criterium voldaan. Dit wordt hieronder toegelicht. 2.4. De middelenverslaving bestaat al lang, in ieder geval meer dan 6 jaar. Deze verslaving is zeer ernstig, allesoverheersend en stuurt de gedragingen van betrokkene volledig. Dit blijkt onder meer uit de volgende feiten, in samenhang bezien, die in de geneeskundige verklaring, de Evaluatie Toezicht en/of tijdens de zittingen zijn genoemd: - behandelaar Van Dongen deelde mee dat ieder contact met betrokkene in het teken staat van de zucht van betrokkene naar medicatie. Betrokkene nam contact op als hij medicatie wilde hebben en werd boos en bedreigend als hij dat niet kreeg. Betrokkene bedient zich voorts van allerlei trucs om medicijnen van apotheken (bijv. valse recepten), ziekenhuizen en artsen te verkrijgen; - zodra bij aangeboden hulp blijkt dat er iets aan zijn gebruik van middelen moet gaan gebeuren, weigert betrokkene de hulp. Zo is hij om die reden niet aangenomen bij de Loods en heeft hij aan Bouman GGZ te kennen gegeven helemaal niet geholpen te willen worden en alleen maar medicatie verhoging te willen; - betrokkene verschijnt nauwelijks op afspraken. Dat dit samenhangt met zijn middelen gebruik, blijkt afdoende uit de Evaluatie Toezicht en is ook ter zitting van 27 juli 2009 gebleken; - betrokkene valt vaak weg of in slaap en slaapt op andere momenten nauwelijks (hij gebruikt zowel stimulerende als kalmerende middelen); - betrokkene is niet in staat een zinvolle dagbesteding te verwezenlijken, ook niet met hulp. Het netwerkcoördinatiepunt van de reclassering zag bijvoorbeeld geen heil in een dagbesteding omdat betrokkene niet afspraak trouw en fors verslaafd is; - betrokkene heeft weliswaar een goede schoolopleiding gehad, maar heeft (al heel lang) geen werk; - betrokkene heeft geen eigen huisvesting en is niet in staat om aangeboden huisvesting te accepteren of te behouden. Uit de Evaluatie Toezicht blijkt dat hij herhaaldelijk niet is verschenen om een door Woonbron toegewezen huis te bezichtigen, zodat het aan een ander is toegewezen. Voorts blijkt daaruit dat hij wegens overlast is weggestuurd uit de Short Stay en uit het Stay Okay Hotel. Hij heeft op straat geleefd en zijn moeder en haar partner en zijn vader hebben hem herhaaldelijk in hun woningen opgenomen, maar dat leidde tot onhoudbare en voor hen zeer angstige situaties. Betrokkene verblijft momenteel in een schuurtje achter een huis van vader, dat echter niet is toegerust op verblijf in de winter. 2.5. De verslaving van betrokkene gaat gepaard met psychotische periodes. Zo is betrokkene in april 2009 met een IBS opgenomen vanwege een psychotische stoornis, wordt in de Evaluatie Toezicht gemeld dat sprake is van regelmatige psychoses en is tijdens de zitting van 27 juli 2009 meegedeeld dat betrokkene momenteel denkt dat Microsoft hem wil vermoorden omdat hij de broncode van Windows heeft ontdekt, wat door behandelaar Van Dongen als een paranoid psychotisch beeld werd geduid. 2.6. Volgens behandelaar Van Dongen bepaalt de verslaving van betrokkene momenteel zo volledig de persoon van betrokkene dat het zelfs moeilijk is om te zien of/wat er naast de verslaving aan psychiatrische problematiek speelt. De geneeskundige verklaring meldt dat tevens (mogelijk) sprake is van een sociale fobie, antisociale persoonlijkheidsstoornis en ADHD. 2.7. Op basis van het voorgaande concludeert de rechtbank dat sprake is van een allesoverheersende middelenverslaving. Voorts is sprake van psychotische periodes en mogelijk ook antisociale persoonlijkheidsstoornis, sociale fobie en ADHD. Deze stoornis(sen) – die zich voordoet(n) in de door de Hoge Raad bedoelde ernst - doet(doen) betrokkene gevaar veroorzaken, zoals gevaar voor maatschappelijke teloorgang, gevaar voor zichzelf en anderen (bijv. door rijden onder invloed, agressie en bedreiging met mes, gevaar voor in slaap vallen met brandende sigaret). 2.8. Dit gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend. 2.9. Derhalve is het verlenen van een voorlopige machtiging gerechtvaardigd. 2.10. Gegeven de aard van de stoornis ligt het niet voor de hand aan te nemen dat het gevaar binnen enkele maanden buiten een psychiatrisch ziekenhuis zal kunnen worden afgewend. De verzochte machtiging zal daarom worden verleend voor zes maanden. 3. De beslissing 3.1. De rechtbank: 3.1.1. verleent ten aanzien van [betrokkene] voornoemd, voorlopige machtiging tot opneming en doen verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van zes maanden na dagtekening van deze beschikking, derhalve tot 28 januari 2010. Deze beschikking is op 28 juli 2009 gegeven door mr. W.J.M. Diekman, rechter, in tegenwoordigheid van de griffier.