Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ5281

Datum uitspraak2009-08-12
Datum gepubliceerd2009-08-13
RechtsgebiedHandelszaak
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Leeuwarden
Zaaknummers84559 / HA ZA 07-657
Statusgepubliceerd


Indicatie

Hennepkwekerij. Vraag of er sprake is van verbruik van elektriciteit die niet door de meter is aangegeven, naast forse eindafrekening van Continuon.


Uitspraak

RECHTBANK LEEUWARDEN Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 84559 / HA ZA 07-657 Vonnis van 12 augustus 2009 in de zaak van de naamloze vennootschap CONTINUON NETBEHEER N.V., gevestigd te Arnhem, eiseres, advocaat thans mr. R. Teitler, kantoorhoudende te Amsterdam, tegen [gedaagde], wonende te [woonplaats], gedaagde, procederende met toevoeging, advocaat thans mr. P.R. van den Elst, kantoorhoudende te Leeuwarden. Partijen zullen hierna Continuon Netbeheer en [gedaagde] genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding - de conclusie van antwoord - het proces-verbaal van comparitie van 13 augustus 2008 - de akte overleggen productie van de zijde van Continuon Netbeheer - de antwoordakte van de zijde van [gedaagde]. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. [gedaagde] is sinds 1999 eigenaar van de woning, staande en gelegen aan de [adres] te [woonplaats] (hierna te noemen: het pand). Continuon Netbeheer heeft met [gedaagde] een overeenkomst gesloten tot het transporteren van elektriciteit ten behoeve van dit adres, met ingang van 3 mei 1999. 2.2. Op deze overeenkomst zijn de 'Algemene Voorwaarden Aansluiting en Transport Elektriciteit voor huishoudelijke afnemers' van toepassing. Artikel 11 lid 3 van deze voorwaarden luidt - voor zover hier van belang -: De afnemer draagt er zorg voor dat de meetinrichting steeds goed bereikbaar is en goed kan worden afgelezen. Voorts dient hij de meetinrichting te beschermen tegen beschadiging en tegen verbreking van de verzegeling. Artikel 19 lid 4 van deze voorwaarden luidt - voor zover hier van belang -: De afnemer is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan het in het perceel aanwezige gedeelte van de aansluiting te voorkomen. 2.3. In de periode oktober 2003 tot en met 29 oktober 2004 heeft [gedaagde] in het pand een hennepkwekerij geëxploiteerd. 2.4. Op 29 oktober 2004 is door een fraudespecialist van Continuon Netbeheer op verzoek van de politie een onderzoek ingesteld naar de meetinrichting in het pand. In het rapport van dit onderzoek wordt - voor zover hier van belang - vermeld: De fraudespecialist constateerde verboden handelingen aan de elektriciteitsinstallatie en trof het volgende aan: De op de elektriciteitsmeter aangebrachte ijkzegels waren niet de originele door de fabriek aangebrachte zegels. De aangetroffen zegels zijn niet door de fabriek of Nuon aangebracht. Door deze zegels te verbreken is het mogelijk de kap van de elektriciteitsmeter te verwijderen. Na het verwijderen van de kap komt het telwerk van de elektriciteitsmeter vrij te liggen. Het is dan mogelijk de stand van het telwerk te beïnvloeden, waardoor het lijkt alsof er minder elektriciteit is verbruikt dan werkelijk het geval is. Hierdoor werd de afgenomen elektriciteit ten behoeve van de hennepkwekerij niet via de elektriciteitsmeter geregistreerd. De fraudespecialist heeft met de elektriciteitsmeter met nummer 15011262V en standen 31943 en 36769 verwijderd en de toevoer onderbroken. Door de politie is in samenwerking met de fraudespecialist een inventarisatie gemaakt van de in de hennepkwekerij aangetroffen apparatuur en het vermogen hiervan. Naar aanleiding van deze inventarisatie is door mij een berekening gemaakt en is er minimaal 48.142 kWh illegaal afgenomen ten behoeve van de hennepkwekerij. […] Opmerkingen: het betreft hier in iedergeval een 2e kweek maar gezien het verschil in de standen mogelijk meer / langer ingebruik !! Let op de erg grote verschillen in de meterstanden !! 2.5. Continuon Netbeheer heeft het stroomverbruik geschat aan de hand van de in de twee kamers van de kwekerij aangetroffen apparatuur en het vermogen hiervan. In haar (na de comparitie in het geding gebrachte) berekening wordt - voor zover hier van belang - hieromtrent vermeld: eerdere verbruik kweken per kweek totaal 4 10.542 42.168 huidige kweek 5.385 Totaal Totaal ruimte A 47.553 Totaal ruimte B 46.634 "geregistreerd verbr." -46.045 48.142 2.6. Bij factuur d.d. 23 november 2004 heeft Continuon Netbeheer aan [gedaagde] laten weten dat hij in totaal € 8.304,93 aan haar verschuldigd is. 2.7. Bij jaarafrekening van 18 maart 2006 heeft Continuon Netbeheer de gemeten stroom over de periode van 10 februari 2004 tot en met 9 februari 2005 in rekening gebracht bij [gedaagde]. Hierin staat - voor zover van belang - vermeld: Totaal van deze afrekening (incl. BTW) € 5.217,33 In rekening gebrachte termijnbedragen (incl. BTW) - € 277,37 Door u bij te betalen (incl. BTW) € 4.939,96 […] Meterstanden soort energie beginstand eindstand verschil meternummer op datum op datum • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Elektriciteit avond/nacht hoog 9.543 31.943 22.400 kWh Meternummer 15011262V 05 februari 2004 27 oktober 2004 Elektriciteit avond/nacht laag 11.112 36.769 25.657 kWh meternummer 15011262V 05 februari 2004 27 oktober 2004 3. Het geschil en de beoordeling 3.1. Continuon Netbeheer vordert, uitvoerbaar bij voorraad en zonder borgtocht, [gedaagde] te veroordelen tot betaling van € 8.304,93, alsmede de wettelijke rente volgens artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 19 juli 2005 tot de dag der algehele voldoening, en vergoeding van administratiekosten ter grootte van € 65,00 en de buitengerechtelijke kosten ter grootte van € 913,92, kosten rechtens. 3.2. Continuon Netbeheer heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat [gedaagde] op grond van de tussen hem en Continuon Netbeheer gesloten overeenkomst gehouden is tot betaling van de geleverde elektriciteit. Volgens Continuon Netbeheer is de hoeveelheid elektriciteit niet vast te stellen met behulp van de elektriciteitsmeter, aangezien hiervan de ijkzegels waren vervalst. Na verbreking van de ijkzegels is het namelijk mogelijk om de stand van het telwerk te beïnvloeden zodat minder verbruik wordt aangegeven dan is geleverd. Op grond van artikel 13 lid 2 van de algemene voorwaarden is Continuon Netbeheer in een dergelijk geval bevoegd om de omvang van de geleverde elektriciteit te schatten naar de beste haar ter beschikking staande gegevens. Uit deze schatting volgt dat 48.142 kWh elektriciteit is verbruikt die niet door de meter is geregistreerd. Daarnaast heeft Continuon Netbeheer schade geleden aangezien zij kosten heeft moeten maken in verband met de geconstateerde fraude. [gedaagde] is, primair op grond van wanprestatie en subsidiair op grond van een onrechtmatige daad, aansprakelijk voor deze schade, aldus Continuon Netbeheer. 3.3. [gedaagde] heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat hij geen elektriciteit heeft verbruikt die niet door de meter is aangegeven. Ter onderbouwing van deze stelling voert [gedaagde] aan dat hij bij de politierechter is vrijgesproken van de diefstal van stroom. Ook is in het onderzoeksrapport van de fraudespecialist aangevinkt dat geen sprake was van ongemeten energieverbruik. [gedaagde] betwist dat hij de op de elektriciteitsmeter aangebrachte ijkzegels verbroken of vervalst heeft, dat hij de kap van de meter heeft verwijderd en dat hij vervolgens het telwerk heeft beïnvloed. Er dient uitgegaan te worden van het verbruik dat het telwerk heeft aangegeven en schatting van het verbruik is derhalve niet aan de orde. Gelet op de hoge jaarafrekening van 18 maart 2006, waaruit blijkt dat hij omgerekend per maand € 411,66 bij moest betalen, is het niet aannemelijk dat daarnaast nog ongemeten stroom is verbruikt, aldus [gedaagde]. 3.4. De rechtbank overweegt als volgt. In dit geding staat vast dat [gedaagde] een forse eindafrekening heeft gekregen voor het gemeten elektriciteitsverbruik over de periode van 10 februari 2004 tot en met 9 februari 2005. Ter comparitie is Continuon Netbeheer verzocht hiervoor een verklaring te geven, waarop Continuon Netbeheer bij akte na de comparitie de eindafrekening in het geding heeft gebracht. Hieruit blijkt dat, zoals reeds vermeld in rechtsoverweging 2.7., [gedaagde] een bedrag ter grootte van € 4.939,96 bij moest betalen en dat de meterstanden op 29 oktober 2004 meer dan verdriedubbeld waren ten opzichte van de beginstand op 5 februari 2004. Nu [gedaagde] betwist dat hij de op de elektriciteitsmeter aangebrachte zegels heeft verbroken en ongemeten energie heeft afgenomen, had het in het licht van het vorenstaande op de weg van Continuon Netbeheer gelegen om gemotiveerd te stellen waarop zij baseert dat náást deze plotselinge, aanzienlijke stijging in die periode ook nog 48.142 kWh ongemeten stroom is verbruikt door [gedaagde]. Daar komt bij dat niet voldoende is onderbouwd dat er vier kweken in het pand aanwezig zijn geweest, ook gezien het feit dat in de inleidende dagvaarding en het rapport van de fraudespecialist enkel wordt gesproken over minimaal één eerdere kweek naast de aangetroffen kweek. Het vorenstaande leidt de rechtbank tot het oordeel dat de vordering hierop dient af te stuiten, zodat bespreking van hetgeen verder naar voren is gebracht achterwege kan blijven als zijnde niet beslissend voor de beoordeling van het geschil. 3.5. Nu Continuon Netbeheer naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende heeft gesteld om te kunnen aannemen dat [gedaagde] ongemeten stroom zou hebben verbruikt, is er geen plaats voor een bewijsopdracht en zal dit deel van de vordering afgewezen. 3.6. Continuon Netbeheer vordert daarnaast vergoeding van de gemaakte kosten die betrekking hebben op het verrichte onderzoek van de fraudespecialist en op herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek. Volgens Continuon Netbeheer is [gedaagde], gezien hetgeen bepaald is in de algemene voorwaarden, verantwoordelijk voor het in het pand aanwezige gedeelte van de aansluiting (waaronder de meetinrichting). Omdat aan de aansluiting schade is ontstaan, is [gedaagde] jegens Continuon Netbeheer toerekenbaar tekortgeschoten, althans heeft [gedaagde] onrechtmatig gehandeld jegens Continuon Netbeheer, ten gevolge waarvan Continuon Netbeheer schade heeft geleden. [gedaagde] stelt dat hij niet degene is geweest die de zegels van het telwerk heeft verbroken. [gedaagde] heeft wel erkend dat hij de verzegeling van de drie hoofdzekeringen heeft verbroken en ter comparitie heeft [gedaagde] aangegeven dat hij de financiële consequenties hieromtrent aanvaardt. 3.7. Tussen partijen is niet in geschil dat [gedaagde] de meetinrichting schade heeft toegebracht en dat Continuon Netbeheer kosten heeft moeten maken ten aanzien van het onderzoek en de vervanging van de meetinrichting. Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken van kosten enkel en alleen gemaakt ten aanzien van de vervalste ijkzegels op de elektriciteitsmeter. Het onderzoek en de daaruit voortvloeiende kosten zijn gemaakt naar aanleiding van het aantreffen van de vervangen hoofdzekeringen en de aanwezigheid van de hennepkwekerij. [gedaagde] is reeds op grond van de algemene voorwaarden, zoals vermeld in rechtsoverweging 2.2., hiervoor aansprakelijk. De vorderingen die zien op deze geleden schade, met een totaal van € 1.981,29 (inclusief BTW), zijn derhalve voor toewijzing vatbaar. 3.8. Continuon Netbeheer heeft een bedrag aan buitengerechtelijke (incasso-)kosten gevorderd. De rechtbank hanteert het uitgangspunt dat dergelijke kosten alleen voor vergoeding in aanmerking komen, indien zij betrekking hebben op verrichtingen die meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een (niet aanvaard) schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Continuon Netbeheer heeft weliswaar gesteld dat de gevorderde kosten geen betrekking hebben op verrichtingen waarvoor de proceskostenveroordeling een vergoeding pleegt in te sluiten, maar uit de gegeven omschrijving van deze werkzaamheden dient het tegendeel te worden afgeleid. De vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke (incasso-)kosten moet daarom worden afgewezen. 3.9. De door Continuon Netbeheer gevorderde administratiekosten zullen eveneens worden afgewezen. Nu deze op geen enkele wijze zijn gespecificeerd of onderbouwd, heeft Continuon Netbeheer naar het oordeel van de rechtbank op dit punt onvoldoende gesteld. 3.10. Continuon Netbeheer heeft gevorderd om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad "zonder borgtocht" (waarmee, naar de rechtbank veronderstelt, is bedoeld zonder zekerheidstelling) te verklaren. [gedaagde] heeft op dit punt geen verweer gevoerd en de rechtbank zal dit deel van de vordering toewijzen. Tevens is de door Continuon Netbeheer gevorderde wettelijke rente vanaf 19 juli 2005 over het toe te wijzen bedrag als zodanig niet of niet voldoende betwist, zodat die voor toewijzing gereed ligt. 3.11. Nu de vordering slechts ten dele zal worden toegewezen, vindt de rechtbank daarin aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt. [gedaagde] zal worden veroordeeld om zijn in debet gestelde griffierecht van € 255,- te voldoen aan de griffier van deze rechtbank. 3.12. Als gevolg van een herverdeling van zaken binnen de civiele sector is dit vonnis gewezen door een andere rechter dan de rechter te wiens overstaan de comparitie heeft plaatsgevonden. 4. De beslissing De rechtbank 4.1. veroordeelt [gedaagde] om aan Continuon Netbeheer tegen kwijting te betalen een bedrag van EUR 1.981,29, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW vanaf 19 juli 2005 tot de dag van volledige betaling, 4.2. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt, 4.3. veroordeelt [gedaagde] om aan de griffier van deze rechtbank te betalen een bedrag van EUR 225,00, met welk bedrag de griffier zal dienen te handelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 243 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 4.4. verklaart dit vonnis voor zover het de beslissingen onder 4.1. en 4.3. betreft uitvoerbaar bij voorraad, 4.5. wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Telman en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2009.?