Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ7633

Datum uitspraak2009-09-14
Datum gepubliceerd2009-09-15
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers24-001771-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Het hof heeft verdachte wegens onder ander poging tot doodslag veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren. Het hof heeft tevens aan verdachte de maatregel van TBS opgelegd onder voorwaarden zoals in dat arrest omschreven.


Uitspraak

Parketnummer: 24-001771-08 Parketnummer eerste aanleg: 07-620051-08 Arrest van 14 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige strafkamer, op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 1 juli 2008 in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [1987] te [geboorteplaats], thans verblijvende in PI Rijnmond - Gev. De IJssel te Krimpen aan den IJssel, verschenen in persoon, bijgestaan door zijn raadsman mr. S.J. Jansen, advocaat te Amsterdam. Het vonnis waarvan beroep De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft de verdachte bij het vonnis wegens misdrijven veroordeeld tot een straf en aan verdachte de maatregel van TBS met dwangverpleging opgelegd, alsmede beslist omtrent een inbeslaggenomen voorwerp en op de vordering van de benadeelde partij, zoals in dat vonnis omschreven. Gebruik van het rechtsmiddel De verdachte is op de voorgeschreven wijze en tijdig in hoger beroep gekomen. Het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. De vordering van de advocaat-generaal De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het aan verdachte onder 1. primair en 2. ten laste gelegde bewezen zal verklaren en hem ter zake zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren. De advocaat-generaal heeft tevens gevorderd dat verdachte ter beschikking wordt gesteld onder de voorwaarden, zoals door Reclassering Nederland in het maatregelrapport d.d. 29 mei 2009 aangegeven. De beslissing op het hoger beroep Het hof zal het vonnis vernietigen en opnieuw recht doen. Tenlastelegging De officier van justitie heeft een vordering ingediend tot wijziging van de tenlastelegging betreffende feit 2, welke wijziging de eerste rechter heeft toegelaten. Aan de verdachte is, met inachtneming van voormelde wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd, dat: 1. hij op of omstreeks 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk,met een vuurwapen een kogel in de wang/kaak, in ieder geval in het gezicht, van die [slachtoffer] heeft geschoten (terwijl hij, verdachte, zich op zeer korte afstand van die [slachtoffer] bevond), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; althans, indien het vorenstaande onder 1. niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer], opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, althans opzettelijk, met een vuurwapen een kogel in de wang/kaak, in ieder geval in het gezicht, van die [slachtoffer] heeft geschoten (terwijl, hij, verdachte zich op zeer korte afstand van die [slachtoffer] bevond), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 2. hij op of omstreeks 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente] "een wapen van categorie II, te weten een (omgebouwd) gas/alarmpistool, en /of munitie van categorie III, te weten één of meerdere patronen (kaliber 6.35 mm Browning, merk: Sellier & Bellot) ", voorhanden heeft gehad; Bewezenverklaring Het hof acht ten aanzien van verdachte bewezen dat: 1. primair hij op 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet met een vuurwapen een kogel in de wang/kaak van die [slachtoffer] heeft geschoten, terwijl hij, verdachte, zich op zeer korte afstand van die [slachtoffer] bevond, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 2. hij op 20 januari 2008 in de gemeente [gemeente] munitie van categorie III, te weten één of meerdere patronen (kaliber 6.35 mm Browning, merk: Sellier & Bellot) ", voorhanden heeft gehad. Het hof acht niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1. primair en 2. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen. Kwalificatie Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op de misdrijven: 1. primair: poging doodslag 2. handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie Strafbaarheid Het hof acht verdachte strafbaar. Strafuitsluitingsgronden worden niet aanwezig geacht. Strafmotivering Het hof heeft de straf bepaald op grond van de aard en de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Het hof heeft daarbij in het bijzonder gelet op het volgende. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Verdachte heeft op 20 januari 2008, op klaarlichte dag, het slachtoffer [slachtoffer] met een pistool in diens kaak geschoten. Het slachtoffer is als gevolg van dit schot gewond geraakt en heeft een operatie moeten ondergaan, waarbij de kogel uit zijn kaak is verwijderd. Verdachte heeft met het van zo dichtbij gericht schieten op het gezicht van [slachtoffer] een zeer groot risico genomen dat het slachtoffer door dat schot dodelijk zou worden getroffen. Het motief van deze actie van verdachte blijft enigszins onduidelijk, maar zou gelegen zijn in een geruime tijd voordien ontstane ruzie tussen het latere slachtoffer [slachtoffer] en verdachte. Het afvuren van een kogel op een persoon getuigt van een fundamenteel gebrek aan eerbied voor de lichamelijke integriteit van anderen. De lichamelijke integriteit van het slachtoffer is op bijzonder ernstige wijze geschonden. Delicten als het onderhavige hebben daarnaast een voor de rechtsorde zeer schokkend karakter en brengen bij de burgers angstgevoelens en gevoelens van onveiligheid teweeg. Het hof heeft acht geslagen op een verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 19 december 2008. Daaruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld ter zake van strafbare feiten. Het hof houdt er tevens rekening mee dat verdachte ter zake van het onder 1. primair bewezenverklaarde feit gelet op de rapporten, d.d. 25 mei 2008 en 9 juni 2008 van dr. Th.A.M. Deenen, klinisch psycholoog respectievelijk drs. F. Nhass, psychiater, als licht verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd. Naar het oordeel van het hof dient aan verdachte gelet op voormelde aard en ernst van voormeld feit een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te worden opgelegd. Uit de door de hiervoor genoemde deskundigen opgemaakte rapporten betreffende de persoon van verdachte blijkt dat verdachte een intensieve behandeling nodig heeft die onder andere gericht is op het beëindigen van het middelengebruik en op het tegengaan van de negatieve persoonlijkheidsontwikkeling, opdat aldus het recidiverisico wordt verminderd. Nu een dergelijke behandeling actieve medewerking van verdachte vereist en verdachte eerder te kennen heeft gegeven niet aan een dergelijke (klinische) behandeling te willen meewerken hebben de deskundigen in eerste instantie niet geadviseerd om aan verdachte een terbeschikkingstelling met voorwaarden op te leggen. Uit het maatregelrapport van Reclassering Nederland d.d. 29 mei 2009 blijkt dat verdachte thans gemotiveerd is zijn leven een positieve wending te geven en dat hij, door gesprekken met onder andere een psycholoog, nu lijkt in te zien dat hem dit zonder hulp niet zal lukken. Verdachte heeft zich bereid verklaard een klinische behandeling te ondergaan, ook indien dit in het kader van een ter beschikkingstelling met voorwaarden wordt opgelegd. Gelet op de persoon van verdachte en mede gelet op het recidivegevaar, zoals ook blijkt uit de over verdachte uitgebrachte rapporten, is het hof - met de advocaat-generaal - van oordeel dat uit het oogpunt van beveiliging van de maatschappij een terbeschikkingstelling aangewezen is. Het hof zal daarom, naast een gevangenisstraf, de maatregel van terbeschikkingstelling opleggen, nu de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen het opleggen van die maatregel eist. Mede gelet op de ter zitting naar voren gebrachte uitdrukkelijke bereidheid van verdachte om bij een TBS de voorwaarden zoals opgesteld door de Reclassering in haar maatregelen rapport, d.d. 29 mei 2009, na te leven, zal het hof ter bescherming van de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen bedoelde voorwaarden opleggen aan verdachte. Het hof zal de Stichting Reclassering Nederland opdracht geven verdachte bij de naleving van die voorwaarden hulp en steun te verlenen. In beslag genomen goederen Het hof zal de teruggave aan de rechthebbende gelasten van de in beslaggenomen gsm telefoon van het merk Nokia, kleur zwart, nu het belang van strafvordering zich daartegen niet verzet. Toepassing van wetsartikelen Het hof heeft gelet op de artikelen 37a, 38, 38a, 45 en 287 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 26 en 55 van de Wet wapens en munitie zoals deze artikelen golden ten tijde van het bewezenverklaarde. De uitspraak HET HOF, RECHT DOENDE OP HET HOGER BEROEP: vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw recht doende: verklaart het verdachte onder 1. primair en 2. ten laste gelegde bewezen en kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart deze feiten en verdachte strafbaar; verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte als voormeld onder 1. primiar en 2. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij; veroordeelt verdachte [verdachte] tot gevangenisstraf voor de duur van drie jaren; beveelt dat de tijd door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht; gelast dat verdachte ter beschikking wordt gesteld onder de navolgende voorwaarden: * Veroordeelde zal zich niet aan een strafbaar feit schuldig maken; * Veroordeelde zal zich klinisch laten opnemen in een Forensisch Psychiatrische kliniek (FPK) of een soortgelijke instelling, waar hij zich aan de aanwijzingen en afspraken houdt van zijn behandelaar en/of het behandelteam; * Veroordeelde ondergaat indien aangewezen een medicamenteuze behandeling; * Veroordeelde stelt zich begeleidbaar en behandelbaar op en hij laat zich na de klinische opname ambulant begeleiden; * Veroordeelde geeft openheid van zaken over al zijn leefgebieden; * Veroordeelde houdt zich aan de voorschriften, afspraken en aanwijzingen van de Reclassering Nederland; * Veroordeelde onthoudt zich van alcohol- en drugsgebruik. Hij verleent zijn medewerking aan de hiertoe geëigende controles en hij laat zich zonodig behandelen, indien hiertoe aanleiding zou zijn; wijst de Reclassering Nederland te Rotterdam aan als instelling om de ter beschikking gestelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van voormelde voorwaarden en geeft voornoemde instelling daartoe opdracht; gelast de teruggave aan [slachtoffer] van: - een gsm telefoon van het merk Nokia, kleur zwart. Dit arrest is aldus gewezen door mr. S.H. Wachter, voorzitter, mr. A.J. Rietveld en mr. F. den Ottolander, in tegenwoordigheid van H. Pool als griffier, zijnde mr. Rietveld en mr. Den Ottolander beiden voornoemd buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.