Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ7711

Datum uitspraak2009-09-15
Datum gepubliceerd2009-09-16
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers000132-09
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verzoekschrift ex artikel 591a Sv. Verzoeker wordt een vergoeding van € 12.038,43 toegekend.


Uitspraak

GERECHTSHOF TE ARNHEM Nevenzittingsplaats Leeuwarden Rekestnummer: 000132-09 Parketnummer hoger beroep: 24-002284-07 Parketnummer eerste aanleg: 07-400716-05 Beschikking van 15 september 2009 van het gerechtshof te Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden, meervoudige raadkamer, op het verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering van: [Verzoeker], geboren op [1966] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres], voor deze zaak woonplaats kiezende te Meppel, Catharinastraat 29, ten kantore van zijn advocaat, mr. A.A. Vogelsang. Verzoeker en zijn advocaat zijn ingelicht omtrent de behandeling van het verzoekschrift ter openbare raadkamer van het gerechtshof op 1 september 2009. Mr. Vogelsang is schriftelijk meegedeeld dat hun verschijnen niet vereist is omdat het verzoek voldoende gemotiveerd is. Verzoeker en zijn advocaat zijn niet in openbare raadkamer verschenen. Het verzoek Verzoeker vraagt vergoeding uit 's Rijks kas voor gemaakte kosten en/of geleden schade in een strafzaak tegen verzoeker ten bedrage van € 12.038,43, zoals nader in het verzoekschrift aangegeven. Verzoeker heeft voorts aanvullend vergoeding verzocht ten bedrage van € 1.035,45. De behandeling in raadkamer Het hof heeft in openbare raadkamer van 1 september 2009 de stukken gezien, waaronder het verzoekschrift, de aanvulling daarop en de op de strafzaak betrekking hebbende stukken. Het hof heeft voorts de advocaat-generaal gehoord. De beoordeling van het verzoek Uit het onderzoek in openbare raadkamer is - voor zover hier van belang - het hof het navolgende gebleken: - tegen verzoeker is een strafzaak aanhangig geweest, behandeld in eerste aanleg onder parketnummer 07-400716-05 door de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad en vervolgens in hoger beroep onder parketnummer 24-002284-07 door dit hof op 26 augustus 2008; - het arrest van het hof van 9 september 2008 is onherroepelijk geworden op 24 september 2008; - de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, en zonder dat toepassing is gegeven aan artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht; - verzoeker heeft het verzoek op 2 oktober 2008 op de voorgeschreven wijze en tijdig ingediend; - verzoeker heeft in het verzoekschrift en in de aanvulling daarop aangevoerd dat hij tengevolge van de strafzaak kosten heeft gemaakt en/of schade heeft geleden, te weten: a. kosten raadsman € 11.763,43 b. aanvullende kosten raadsman € 1.035,45 c. kosten indiening verzoekschrift € 275,00 Totaal € 13.073,88 Ten aanzien van het aanvullende verzoek overweegt het hof het volgende. De door verzoeker verzochte aanvulling ten bedrage van € 1.035,45 heeft, zo blijkt uit een specificatie van de urenregistratie van mr. Vogelsang, betrekking op werkzaamheden die zijn verricht nádat het arrest van het hof, waarbij verzoeker van de gehele tenlastelegging is vrijgesproken, onherroepelijk is geworden. Derhalve komen deze kosten in het kader van deze verzoekschriftprocedure niet voor vergoeding in aanmerking. De kosten van het verzoekschrift zal het hof vergoeden overeenkomstig de terzake geldende landelijke richtlijnen, tot een bedrag van € 275,00. Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig om verzoeker de navolgende vergoeding toe te kennen: a. kosten raadsman € 11.763,43 b. kosten indiening verzoekschrift € 275,00 Totaal € 12.038,43 Beslissing kent aan verzoeker [Verzoeker] toe een vergoeding uit 's Rijks kas ten bedrage van € 12.038,43; wijst af het meer of anders verzochte. Aldus gegeven door mrs. Laméris-Tebbenhoff Rijnenberg, Foppen en Van der Woude en ondertekend door de voorzitter en de griffier. Griffier Voorzitter De voorzitter beveelt de tenuitvoerlegging ten aanzien van dit bedrag. Voorzitter