Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ8023

Datum uitspraak2009-09-03
Datum gepubliceerd2009-09-18
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank 's-Hertogenbosch
Zaaknummers595074
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Verzoek om verbetering van een beschikking afgewezen, aangezien niet is gebleken van een kennelijke fout als bedoel in artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.


Uitspraak

RECHTBANK ‘s-HERTOGENBOSCH Sector Kanton, lokatie ‘s-Hertogenbosch Zaaknummer : 595074 EJ nr. : 08-5190 Uitspraak : 3 september 2009 In de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interstar Dienstverlening B.V., gevestigd te Velddriel, verzoekster, gemachtigde: mr. A.F. de Koning, t e g e n : [verweerder], wonende te ‘s-Hertogenbosch, verweerder, gemachtigde: mr. M.A. van der Heijden, is op 30 januari 2009 een beschikking gegeven. 1. De procedure Bij brief ter griffie van de Rechtbank, sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch, ingekomen op 2 juli 2009 is door de gemachtigde van verweerder om verbetering c.q. herstel verzocht van voornoemde beschikking. Het volgende is aangevoerd. Geconstateerd is dat in zowel het verzoekschrift, verweerschrift als beschikking als verzoekende partij ‘Interstar Dienstverlening B.V.’ is genoemd, terwijl Interstar Dienstverlening B.V. slechts een handelsnaam betreft van ‘Interstar Stuwadoors B.V.’ en geen bestaand rechtspersoon is. Uit alle handelingen van Interstar Stuwadoors B.V. blijkt dat sprake is geweest van een verschrijving en dat het de bedoeling was dat Interstar Stuwadoors B.V. een ontbinding zou vragen. Enkel bij vergissing is Interstar Dienstverlening B.V. genoemd. Zo stelt Interstar Stuwadoors B.V. zich op het standpunt dat er per 1 februari 2009 een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst door de beschikking en is zij gestopt met een loonbetaling vanaf 1 februari 2009. Zij weigert de in de beschikking vastgestelde beëindigingvergoeding te voldoen. Aan de gemachtigde van verzoekster is bij brief van 6 juli 2009 verzocht om zich vóór 17 juli 2009 over het verzoek tot verbetering uit te laten, doch enig antwoord is niet ter griffie van de Rechtbank, sector Kanton, locatie 's-Hertogenbosch, ingekomen. 2. De beoordeling Verbetering van een beschikking vindt enkel plaats indien sprake is van een kennelijke fout als bedoeld in artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Blijkens voormeld artikel moet het gaan om een kennelijke fout welke zich leent voor eenvoudig herstel. Als criterium geldt dat voor partijen en derden direct duidelijk moet zijn dat van een vergissing sprake is. Vaststaat dat Interstar Dienstverlening B.V. zich tot de kantonrechter heeft gewend met een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In het verweerschrift is eveneens melding gemaakt van Interstar Dienstverlening B.V. als verzoekende partij. Op grond van het verzoek- en verweerschrift en de daarin vermelde gegevens is vervolgens een beschikking gegeven. Gelet hierop vermag de kantonrechter niet in te zien dat sprake is van een kennelijke fout als bedoeld in artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. De beschikking sluit, wat betreft de naam van verzoekende partij, immers aan op het verzoekschrift. Van een vergissing in de beschikking kan derhalve niet gesproken worden. Dat nadien gebleken is dat de in het verzoekschrift vermelde naam ‘Interstar Dienstverlening B.V.’ slechts een handelsnaam betreft en geen bestaande rechtspersoon is, als door verweerder gesteld, doet aan het voorgaande niet af. Ook de omstandigheid dat Interstar Stuwadoors B.V. een ontbinding zou vragen en dat enkel bij vergissing Insterstar Dienstverlening B.V. is genoemd, als door verweerder gesteld, kan er niet toe leiden dat het verzoek om verbetering dient te worden gehonoreerd. In dat geval zou slechts sprake zijn van een vergissing aan de zijde van verzoekster. Een dergelijke vergissing leent zich niet voor herstel op basis van artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Uit het voorgaande volgt dat er geen grond is om tot verbetering van de beschikking d.d. 30 januari 2009 over te gaan. Dit leidt tot de navolgende beslissing. 3. De beslissing De kantonrechter: wijst het verzoek om verbetering van de beschikking d.d. 30 januari 2009 af. Deze beschikking is gegeven door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch, in tegenwoordigheid van de griffier, op 3 september 2009.